Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Kurator Oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Kurator Oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Kurator Oświaty
Spotkanie ze Starostami, Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami Małopolski Tarnów, 15 grudnia 2008 r. Małopolski Kurator Oświaty

2 Tematyka Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Kształcenie specjalne. Nauczania indywidualne. Projekty zmian w ustawie Karta Nauczyciela i w ustawie o systemie oświaty.

3 Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145 poz. 917) w zakresie spraw dotyczących obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wprowadziła istotne zmiany, w tym dotyczące zadań i obowiązków: rodziców dziecka, dyrektorów szkół i przedszkoli, osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność oświatową, pracodawców przyjmujących uczniów w celu przygotowania zawodowego, wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów miast).

4 Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz (…) w zakresie spraw dotyczących obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zdefiniowała pojęcie niespełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz dopuściła możliwość realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki za granicą

5 Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat
Realizacja obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6-letniego Rok szkolny Liczba dzieci 6-letnich ogółem Liczba dzieci realizujących obowiązek w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej Liczba dzieci nierealizujących obowiązku 2006/2007 33 154 32 920 234 2007/2008 32 104 31 825 245 2008/2009 31 247 30 924 323

6 Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6-letniego, wprowadzony ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137 poz. 1304), obowiązuje od dnia 1 września 2004r. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być realizowany w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, a także poprzez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą. Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku, zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, jest zadaniem własnym gminy.

7 Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat
Do zadań gminy należy: ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tak, aby dzieci zamieszkałe na terenie gminy miały możliwość spełniania tego obowiązku i by droga z domu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego nie przekraczała 3 km, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, w przypadku gdy droga przekracza 3 km lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,

8 Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat
Do dotychczasowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) takich jak: dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia dodano: obowiązek informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat, spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce oraz obowiązek zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie tego obowiązku poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym

9 Obowiązek szkolny Realizacja obowiązku szkolnego 2006/2007 366 028
Rok szkolny Liczba uczniów podlegają-cych obowiązkowi szkolnemu Liczba uczniów realizują-cych obowiązek szkolny Liczba uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego ogółem odroczonych bez usprawiedli-wienia 2006/2007 1180 325 855 2007/2008 1275 340 935 2008/2009 1349 329 1020

10 Obowiązek szkolny Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Istnieje ustawowa możliwość odroczenia realizacji obowiązku szkolnego lub wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej. Dziecko przyjęte wcześniej do szkoły podstawowej jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych i niepublicznych.

11 Obowiązek szkolny Do zadań gminy należy:
ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie gminy, uzyskanie pozytywnej opinii kuratora przed ustaleniem sieci, o której mowa wyżej, zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

12 Obowiązek szkolny Do dotychczasowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) takich jak: dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej i gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć dodano: obowiązek informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

13 Obowiązek nauki Realizacja obowiązku nauki 2005/2006 5 098 919 1 830
Rok szkolny Liczba uczniów niepełnoletnich skreślonych na wniosek rodziców Liczba uczniów niepełnoletnich skreślonych przez dyrektorów (karnie) Liczba uczniów, którzy po skreśleniu zostali przyjęci do innych szkół 2005/2006 5 098 919 1 830 2006/2007 4763 711 2 118 2007/2008 3 894 416 1 965

14 Obowiązek nauki Obowiązek nauki rozpoczyna się po ukończeniu gimnazjum i trwa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek nauki spełnia się przez: uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację; uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz z późniejszymi zmianami) dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy; realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

15 Obowiązek nauki Do zadań powiatu należy:
ustalenie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu, uzyskanie pozytywnej opinii kuratora przed ustaleniem sieci, o której mowa wyżej, zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, uczniom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

16 Obowiązek nauki Dotychczasowy obowiązek rodziców do powiadamiania gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat i zmianach w tym zakresie zastąpiono obowiązkiem informowania przez rodziców, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

17 Obowiązek nauki Do zadań gminy należy:
kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy, w tym współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji obowiązku nauki poza szkołą oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki, prowadzenie postępowań egzekucyjnych za niespełnianie obowiązku nauki w stosunku do uczniów, którzy nie ukończyli 18 lat, żądanie od rodziców informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko w wieku lat zamieszkałe na terenie gminy.

18 Obowiązek informowanie o spełnianiu obowiązku nauki
(Art. 16 ust. 6b) Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację, osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz pracodawcy prowadzący przygotowanie zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go odpowiednio do szkoły, placówki, na zajęcia z przygotowania zawodowego prowadzonego przez pracodawców, albo w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian

19 Niespełnianie obowiązku ….
Art. 20 1.   Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2.   Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %: 1)   obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce; 2)   zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2-4.

20 UWAGI, WNIOSKI W Kuratorium Oświaty w Krakowie opracowano materiał pomocniczy: „Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki”, w którym opisano zadania i obowiązki rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli, wychowawców, wójtów gmin (burmistrzów, prezydentów miast) w tym zakresie. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Kuratorium: oświatowe>Bieżące informacje

21 UWAGI Zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty w sprawie obowiązkowego odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki pozwalają na szybsze podejmowanie działań związanych z egzekwowaniem tych obowiązków. Niepokojący jest wzrost liczby dzieci 6-letnich oraz dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które nie realizują ustawowych obowiązków. Bardzo liczną grupą są uczniowie niepełnoletni, którzy przerwali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych i w tym samym roku nie podejmują nauki w innych szkołach.

22 WNIOSKI Celem zwiększenia skuteczności działań dotyczących egzekwowania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki należy: Przeszkolić dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjlanych w zakresie znajomości i stosowania przepisów ustawy o systemie oświaty. W ramach bieżącego nadzoru, zwłaszcza ze strony Kuratorium Oświaty, ale także przez organy prowadzące szkoły, sprawdzać realizowanie przez dyrektorów zadań w tym zakresie. Na bieżąco i regularnie podejmować ustawowe działania związane z egzekwowaniem obowiązków wymienionych na wstępie, a zwłaszcza dotyczących obowiązku nauki.

23 Kształcenie specjalne

24 Kształcenie specjalne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno –pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) wprowadziło szereg zmian dotyczących orzecznictwa w sprawach kształcenia specjalnego, a w tym nowe wzory orzeczeń w sprawach: o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o braku potrzeby kształcenia specjalnego, o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, o braku potrzeby indywidualnego nauczania.

25 Kształcenie specjalne
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być wydawane na okres: roku szkolnego, etapu edukacyjnego, kształcenia w danej szkole. Uczniowie szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim otrzymują orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na okres każdego etapu edukacyjnego w szkole.  

26 Kształcenie specjalne
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązuje do realizacji kształcenia i wychowania w sposób dostosowany do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w szczególności zajęć rewalidacji indywidualnej realizowanych przez specjalistów. W szkolnym planie nauczania muszą znaleźć się zajęcia rewalidacyjne uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności uczniów w postaci zajęć : korygujących wady postawy, korygujących wady mowy, z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki alternatywnych metod komunikacji (np. języka migowego), innych, wynikających z programów rewalidacji.

27 Kształcenie specjalne
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwarza możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego uczniowi niepełnosprawnemu, a ponadto zobowiązuje szkołę do pozyskania niezbędnych, w procesie dydaktycznym, pomocy dydaktycznych i sprzętu, a niekiedy również likwidacji barier architektonicznych.

28 Nauczanie indywidualne

29 Nauczanie indywidualne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086). Nauczaniem indywidualnym obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Okres, w którym dziecko nie jest w stanie uczęszczać do szkoły nie może być krótszy niż 30 dni. Nauczanie indywidualne jest formą nauczania przeznaczoną dla uczniów poważnie chorych, z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach. Dzieci i młodzież niepełnosprawni również mogą być objęci nauczaniem indywidualnym, ale jedynie ze względu na chorobę, a nie niepełnosprawność.

30 Nauczanie indywidualne
Obowiązek organizacji nauczania indywidualnego dla dziecka/ucznia spoczywa na dyrektorze szkoły/przedszkola. Dyrektor szkoły (przedszkola), na podstawie orzeczenia, ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, a także formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej niezbędnych dla dziecka/ucznia.

31 Nauczanie indywidualne
Tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania: dla dzieci sześcioletnich jest to 4 – 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni, dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych jest to od 6 do 8 godzin realizowanych jak wyżej, dla dzieci w klasach IV – VI szkół podstawowych jest to od 8 do 10 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni, dla młodzieży - uczniów gimnazjum jest to od 10 do 12 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni, dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych jest to od 12 do 16 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 3 dni.

32 Nauczanie indywidualne
Miejsce realizacji nauczania indywidualnego: w miejscu pobytu ucznia (dom rodzinny, placówka opiekuńczo – wychowawcza, specjalny ośrodek szkolno -wychowawczy), grupa wychowawcza w przedszkolu lub oddział w szkole, indywidualnie w osobnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.

33 Nauczania indywidualne
W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizowane są treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

34 Projektowane zmiany w ustawie Karta Nauczyciela

35 Wynagradzanie nauczycieli
Połączono zapisy o średnim wynagrodzeniu nauczycieli dla wszystkich stopni awansu zawodowego, przyjmując średnie wynagrodzenie dla stażysty jako 100% kwoty bazowej (poprzednio 82%) Zmiana okresu obowiązywania regulaminu w zakresie stawek dodatków, obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe, wysokości i warunków wypłacania składników wynagradzania z roku kalendarzowego do okresu nieokreślonego [do odwołania lub zmiany w regulaminie]. W związku z taką propozycją nie ma potrzeby utrzymywania zapisu dotyczącego sytuacji, gdy regulamin nie zostanie uchwalony.

36 Wynagradzanie nauczycieli
Ustawa gwarantowałaby ze strony Państwa wynagrodzenie wynikające z naliczonej subwencji. Zwiększenie wynagrodzenia przewiduje się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana zmiana dotycząca wspomnianego wcześniej regulaminu przewiduje także wypłacanie nauczycielom kwot różnicy wysokości średnich wynagrodzeń, a faktycznie poniesionymi wydatkami, w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego [art. 30a i 30b]. Przewiduje się zobowiązać nauczycieli w ramach 40 godzin pracy i ustalonego wynagrodzenia do realizacji 2 godzin w tygodniu w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz do realizacji 1 godziny w tygodniu w szkołach ponadgimnazjalnych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć opieki świetlicowej.

37 Wynagradzanie nauczycieli
Projektowana zmiana zapisów dotyczących art. 42 ust. 7 (określanie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i innych osób zajmujących stanowisko kierownicze, tygodniowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, doradców oraz nauczycieli mających różne tygodniowe obowiązkowe wymiary zajęć) nie przewiduje, jak dotychczas, uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ponadto w związku ze zmianą art. 42 ust. 2 proponuje się zwiększenie liczby wymiaru obowiązkowych godzin przez niektórych nauczycieli na ich wniosek z dotychczasowych 18 – 27 do 19 – 27 godzin dla nauczycieli wymienianych w ust. 3 w tabeli w lp. 3 i 9 oraz z dotychczasowych 22 – 26 do 23 – 26 godzin dla nauczycieli wymienionych w ust. 3 w tabeli w lp. 5 z odpowiednim (proporcjonalnym) wynagrodzeniem.

38 Wynagradzanie nauczycieli
Zmieniono zapis dotyczący określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin zajęć można obniżyć obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia przez organ prowadzący szkołę, a nie jak dotychczas przez dyrektora szkoły. [art. 42a ust. 1] Zmieniono stawkę bazową dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2009 oraz kwotę bazową do kształtowania odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

39 Projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty

40 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Możliwość przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego, na podstawie uchwały, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej dotychczas przez tę jednostkę. Przejęcie obłożone jest warunkami, w tym m. in., że przejętej w ten sposób szkoły lub placówki nie można zlikwidować, a w przypadku niewykonania polecenia dotyczącego prowadzenia szkoły lub placówki z naruszeniem prawa lub niedostatecznych efektów kształcenia jst ma obowiązek przejąć szkołę lub placówkę.

41 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Powiat i gmina, jako zadania własne mogą zakładać publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne (aktualnie wymagane jest uzgodnienie z kuratorem oświaty). Przedstawianie przez organ wykonawczy jst, w terminie do 31 października każdego roku, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę. W publiczne formie wychowania przedszkolnego, zapewnia się bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego [aktualnie dopuszcza się realizację w zakresie wybranej części podstawy programowej].

42 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Tworzenie w szkołach publicznych i niepublicznych oddziałów międzynarodowych oraz warunki ich zakładania, warunki i tryb przyjmowania uczniów do oddziału międzynarodowego. W zakresie wychowania przedszkolnego przewiduje się obowiązkowe roczne przygotowanie dla dzieci 5-letnich. Przygotowanie to może być realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej oraz w innej formie wychowania przedszkolnego. Gmina może uzupełniać sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego.

43 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci, które w danym roku kończą 6 lat. Dostosowanie odpowiednio przepisów dotyczących wcześniejszego rozpoczęcia obowiązku szkolnego lub odroczenia tego obowiązku. Doprecyzowano warunki uzyskiwania zgody na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą, a także na cofanie tego zezwolenia. Wybór programów nauczania przez nauczyciela. Dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Doprecyzowano zakres przepisów do rozporządzeń w sprawie podręczników do szkół.

44 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Z kompetencji kuratora oświaty uchylono uprawnienia do opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oraz do opiniowania planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli. Możliwość kierowania szkołą przez osobę niebędącą nauczycielem powołaną przez organ prowadzący [aktualnie za zgodą kuratora oświaty]. Zachowanie idei konkursu na stanowisko dyrektora. Nowy skład komisji konkursowej (3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rodziców, zakładowych organizacji związkowych, przy czym liczba członków organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być niższa niż liczba pozostałych członków łącznie).

45 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Powierzanie stanowiska odbywałoby się bez opiniowania przez kuratora oświaty również wówczas, gdy konkurs nie został rozstrzygnięty albo do konkursu nikt się nie zgłosił. Zachowano konieczność uzgodnienia z kuratorem przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora. Okres pełnienia obowiązków dyrektora szkoły lub placówki wydłużono do 10 miesięcy [aktualnie do 6 miesięcy].

46 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Przy zakładaniu szkół publicznych przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną wymagane jest zezwolenie właściwego organu jst [nie jest wymagana opinia kuratora]. Tylko w przypadku szkoły artystycznej wymagane jest zezwolenie ministra ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Szkoła, o której mowa wyżej może być zlikwidowana za zgodą organu, który wydał zezwolenie. Nie jest przewidywana opinia kuratora w sprawie uruchomienia kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego. Przepisy o likwidacji nie mają zastosowania w przypadku przejęcia szkoły prowadzonej przez jst przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

47 Najważniejsze projektowane zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty
Połączenie szkół w zespół lub rozwiązanie zespołu nie wymaga opinii kuratora oświaty. Zachowana zostanie zasada wymagania pozytywnej opinii kuratora przy połączeniu szkoły podstawowej z gimnazjum. Zmodyfikowano przepisy dotyczące dotacji na rzecz szkół i placówek publicznych. Przewidziano możliwość przeprowadzania kontroli przez organy samorządu terytorialnego prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.


Pobierz ppt "Małopolski Kurator Oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google