Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2011/2012) w ramach specjalności geomorfologia z kształtowaniem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2011/2012) w ramach specjalności geomorfologia z kształtowaniem."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2011/2012) w ramach specjalności geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG

2

3 Przedmiot Forma Zal. Semestr 1Semestr 2 WĆw.ECTSWĆw.ECTS Metodologia badań geograficznych E30-4 Geografia regionalna – Pomorze E15-2 Metody badań w geomorfologii E30155 Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego E30154 Oceny oddziaływania na środowisko E15 3 Filozofia przyrody E30-4 Datowanie osadów i procesów przyrodniczych E152 Zastosowanie GIS w geografii fizycznej i ochronie środowiska Z152 Podstawy sedymentologii E30154 Geomorfologia dynamiczna Z15 2 Seminarium magisterskie Z30103010 Pracownia magisterska Z302 2 Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Z7 dni po 8 godz. - 564 Liczba godzin wykładów i ćwiczeń: 476120105309016130 Przedmiot Forma Zal. Semestr 3Semestr 4 WĆw.ECTSWĆw.ECTS Globalne problemy geografii fizycznej E60 - 8 Paleogeograficzne rekonstrukcje zmian środowiska E30-4 Ochrona przyrody i krajobrazu Z15-1 Monitoring środowiska Z15-1 Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej E60 - 8 Zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju E15 4 Seminarium magisterskie Z3010 - 3012 Pracownia magisterska Z305 - 6 Liczba godzin wykładów i ćwiczeń: 330120603075 30 Program naszej specjalności Objaśnienia: przedmioty wspólne dla kierunku geografia, przedmioty w ramach naszej specjalności, - przedmioty prowadzone przez naszą katedrę;

4 Specyfika naszej specjalności Program specjalności, oprócz przedmiotów obligatoryjnych wspólnych dla całego kierunku, zawiera dwie grupy zajęć związanych z profilem specjalności. Pierwsza z nich obejmuje takie przedmioty jak: Metody badań w geomorfologii, Podstawy sedymentologii, Geomorfologia dynamiczna, Datowanie osadów i procesów przyrodniczych, Paleogeograficzne rekonstrukcje zmian środowiska. Pozwalają one uzyskać absolwentowi wiedzę na temat procesów geomorfologicznych i towarzyszących im zmian środowiska w przeszłości i współcześnie, zapisu działalności człowieka w osadach geologicznych i rzeźbie oraz na temat tych procesów gomorfologicznych, które są niekorzystne a nawet niebezpieczne dla bieżącego stanu środowiska przyrodniczego i gospodarki. Druga grupa przedmiotów (Oceny oddziaływania na środowisko, Monitoring środowiska, Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, Zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju, Ochrona przyrody i krajobrazu) to zajęcia na temat współczesnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, oceny rozmiarów zmian, jakie on wywołuje oraz sposobów zapobiegania niekorzystnym przekształceniom.

5 Specyfika naszej specjalności Programy przedmiotów prowadzonych w ramach naszej specjalności uwzględniają specyfikę położenia naszego regionu – dużo uwagi poświęcają tematyce dotyczącej obszarów nadmorskich. Integralną częścią edukacji są ćwiczenia terenowe, które mają na celu praktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej w czasie wykładów. Zdobytą w czasie studiów wiedzę można zweryfikować w ramach badań terenowych lub laboratoryjnych, które zazwyczaj są nieodzowną częścią realizowanej pracy dyplomowej.

6 Grupę seminaryjną poprowadzi jedna osoba, jednakże bezpośredniego opiekuna swojej pracy poszczególni seminarzyści będą mogli wybrać z grona pracowników naszej katedry posiadających co najmniej stopień doktora: prof. UG dr hab. Stanisław Fedorowicz (prowadzący seminarium magisterskie) dr Janusz Dworniczak, dr Wojciech Tylmann, dr Piotr Paweł Woźniak, dr Radosław Wróblewski, dr Elżbieta Zawadzka-Kahlau; ponadto opiekunami pomocniczymi mogą być osoby ze stopniem magistra: mgr Karolina Czarnecka, mgr Dawid Weisbrodt, mgr Małgorzata Kinder; Wymienione osoby będą się opiekować 1-3 seminarzystami, tymi, których tematyka pracy magisterskiej będzie najbliższa ich zainteresowaniom naukowym.

7 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 1. Jeziorne osady laminowane jezior północnej Polski i ich zastosowanie w rekonstrukcjach paleogeograficznych dr Wojciech Tylmann dr Janusz Dworniczak

8 mgr Małgorzata Kinder mgr Karolina Czarnecka osadami jeziornymi zajmują się także:

9 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 3. Datowania profili lessowych i zawierających osady jeziorne metodą luminescencyjną dr hab. Stanisław Fedorowicz, prof. UG

10 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 4. Dynamika brzegów wydmowych ze szczególnym uwzględnieniem mierzei jezior przymorskich 5. Zagrożenia nizin nadbrzeżnych w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza 6. Proekologiczne metody ochrony brzegów morskich (sztuczne zasilanie brzegów) dr Elżbieta Zawadzka-Kahlau

11 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 7. Rejestracja fotograficzna zmian brzegu morskiego 8. Procesy i formy strefy brzegowej południowego Bałtyku dr Radosław Wróblewski

12 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 9. Prace terenowe i laboratoryjne dotyczące genezy rzeźby i osadów glacjalnych na wybranym obszarze Pomorza 10. Badania składu petrograficznego glin morenowych 11.Głazy narzutowe w wybranej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 12.Wykorzystanie skał w architekturze Gdańska i okolic dr Piotr Paweł Woźniak

13 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich: 13. Prace o tematyce paleoekologicznej i palinologicznej mgr (niebawem dr) Dawid Weisbrodt

14 Pamiętajcie Państwo, że u nas pracę magisterską zazwyczaj trzeba przede wszystkim zrobić a dopiero potem napisać. Większość zrealizowanych u nas prac dyplomowych jest rezultatem przeprowadzonych przez ich autorów badań terenowych i/lub laboratoryjnych. Przede wszystkim zapraszamy do nas miłośników wyjazdów terenowych i tych, którzy nie boją się zarówno pracy umysłowej jak i fizycznej. Dodatkową okazją wzbogacania wiedzy jest udział w różnych wyjazdach naukowych pracowników katedry. Nagrodą za włożony wysiłek są, między innymi, satysfakcja z uzyskanych wyników oraz wspomnienia podróży w ciekawe zakątki Pomorza.

15 Wiele informacji można znaleźć na stronie internetowej Katedry, m. in. nt naszych seminariów i prowadzonych zajęć… http://www.kgigcz.univ.gda.pl/

16 Wiele informacji można znaleźć na stronie internetowej katedry, m. in. nt naszych seminariów i prowadzonych zajęć… http://www.kgigcz.univ.gda.pl/

17 …czy też nt laboratoriów, wyposażenia i prowadzonych badań…

18 http://www.pingo.geografia.ug.edu.pl

19 Warsztaty geomorfologiczne – nauka na wesoło…

20 … i wesołość po nauce…

21 ZapraszamyZapraszamy


Pobierz ppt "Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2011/2012) w ramach specjalności geomorfologia z kształtowaniem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google