Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej"— Zapis prezentacji:

1 dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej
Informacja dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej w przyszłym roku akad. (2011/2012) w ramach specjalności geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu UG

2

3 Program naszej specjalności
Przedmiot Forma Zal. Semestr 1 Semestr 2 W Ćw. ECTS Metodologia badań geograficznych E 30 - 4 Geografia regionalna – Pomorze 15 2 Metody badań w geomorfologii  5 Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego Oceny oddziaływania na środowisko 3 Filozofia przyrody Datowanie osadów i procesów przyrodniczych  Zastosowanie GIS w geografii fizycznej i ochronie środowiska Z Podstawy sedymentologii  Geomorfologia dynamiczna  Seminarium magisterskie  10 Pracownia magisterska  Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne  7 dni po 8 godz. 56 Liczba godzin wykładów i ćwiczeń: 476 120 105 90 161 Przedmiot Forma Zal. Semestr 3 Semestr 4 W Ćw. ECTS Globalne problemy geografii fizycznej E 60 - 8 Paleogeograficzne rekonstrukcje zmian środowiska  30 4 Ochrona przyrody i krajobrazu Z 15 1 Monitoring środowiska Globalne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju Seminarium magisterskie  10 12 Pracownia magisterska  5 6 Liczba godzin wykładów i ćwiczeń: 330 120 75 Objaśnienia: przedmioty wspólne dla kierunku geografia, przedmioty w ramach naszej specjalności,  - przedmioty prowadzone przez naszą katedrę;

4 Specyfika naszej specjalności
Program specjalności, oprócz przedmiotów obligatoryjnych wspólnych dla całego kierunku, zawiera dwie grupy zajęć związanych z profilem specjalności. Pierwsza z nich obejmuje takie przedmioty jak: Metody badań w geomorfologii, Podstawy sedymentologii, Geomorfologia dynamiczna, Datowanie osadów i procesów przyrodniczych, Paleogeograficzne rekonstrukcje zmian środowiska. Pozwalają one uzyskać absolwentowi wiedzę na temat procesów geomorfologicznych i towarzyszących im zmian środowiska w przeszłości i współcześnie, zapisu działalności człowieka w osadach geologicznych i rzeźbie oraz na temat tych procesów gomorfologicznych, które są niekorzystne a nawet niebezpieczne dla bieżącego stanu środowiska przyrodniczego i gospodarki. Druga grupa przedmiotów (Oceny oddziaływania na środowisko, Monitoring środowiska, Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, Zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju, Ochrona przyrody i krajobrazu) to zajęcia na temat współczesnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, oceny rozmiarów zmian, jakie on wywołuje oraz sposobów zapobiegania niekorzystnym przekształceniom.

5 Specyfika naszej specjalności
Programy przedmiotów prowadzonych w ramach naszej specjalności uwzględniają specyfikę położenia naszego regionu – dużo uwagi poświęcają tematyce dotyczącej obszarów nadmorskich. Integralną częścią edukacji są ćwiczenia terenowe, które mają na celu praktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej w czasie wykładów. Zdobytą w czasie studiów wiedzę można zweryfikować w ramach badań terenowych lub laboratoryjnych, które zazwyczaj są nieodzowną częścią realizowanej pracy dyplomowej.

6 Grupę seminaryjną poprowadzi jedna osoba, jednakże bezpośredniego opiekuna swojej pracy poszczególni seminarzyści będą mogli wybrać z grona pracowników naszej katedry posiadających co najmniej stopień doktora: prof. UG dr hab. Stanisław Fedorowicz (prowadzący seminarium magisterskie) dr Janusz Dworniczak, dr Wojciech Tylmann, dr Piotr Paweł Woźniak, dr Radosław Wróblewski, dr Elżbieta Zawadzka-Kahlau; ponadto opiekunami pomocniczymi mogą być osoby ze stopniem magistra: mgr Karolina Czarnecka, mgr Dawid Weisbrodt, mgr Małgorzata Kinder; Wymienione osoby będą się opiekować 1-3 seminarzystami, tymi, których tematyka pracy magisterskiej będzie najbliższa ich zainteresowaniom naukowym.

7 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich:
1. Jeziorne osady laminowane jezior północnej Polski i ich zastosowanie w rekonstrukcjach paleogeograficznych dr Wojciech Tylmann dr Janusz Dworniczak

8 osadami jeziornymi zajmują się także:
mgr Karolina Czarnecka osadami jeziornymi zajmują się także: mgr Małgorzata Kinder

9 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich:
3. Datowania profili lessowych i zawierających osady jeziorne metodą luminescencyjną dr hab. Stanisław Fedorowicz, prof. UG

10 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich:
4. Dynamika brzegów wydmowych ze szczególnym uwzględnieniem mierzei jezior przymorskich 5. Zagrożenia nizin nadbrzeżnych w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza 6. Proekologiczne metody ochrony brzegów morskich (sztuczne zasilanie brzegów) dr Elżbieta Zawadzka-Kahlau

11 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich:
7. Rejestracja fotograficzna zmian brzegu morskiego 8. Procesy i formy strefy brzegowej południowego Bałtyku dr Radosław Wróblewski

12 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich:
9. Prace terenowe i laboratoryjne dotyczące genezy rzeźby i osadów glacjalnych na wybranym obszarze Pomorza 10. Badania składu petrograficznego glin morenowych 11.Głazy narzutowe w wybranej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 12.Wykorzystanie skał w architekturze Gdańska i okolic dr Piotr Paweł Woźniak

13 Proponowana tematyka prac licencjackich i magisterskich:
13. Prace o tematyce paleoekologicznej i palinologicznej mgr (niebawem dr) Dawid Weisbrodt

14 Pamiętajcie Państwo, że u nas pracę magisterską zazwyczaj trzeba przede wszystkim zrobić
a dopiero potem napisać. Większość zrealizowanych u nas prac dyplomowych jest rezultatem przeprowadzonych przez ich autorów badań terenowych i/lub laboratoryjnych. Przede wszystkim zapraszamy do nas miłośników wyjazdów terenowych i tych, którzy nie boją się zarówno pracy umysłowej jak i fizycznej. Dodatkową okazją wzbogacania wiedzy jest udział w różnych wyjazdach naukowych pracowników katedry. Nagrodą za włożony wysiłek są, między innymi, satysfakcja z uzyskanych wyników oraz wspomnienia podróży w ciekawe zakątki Pomorza.

15 Wiele informacji można znaleźć na stronie internetowej Katedry,
m. in. nt naszych seminariów i prowadzonych zajęć…

16 Wiele informacji można znaleźć na stronie internetowej katedry,
m. in. nt naszych seminariów i prowadzonych zajęć…

17 …czy też nt laboratoriów, wyposażenia i prowadzonych badań…

18

19 Warsztaty geomorfologiczne – nauka na wesoło…

20 … i wesołość po nauce…

21 Zapraszamy


Pobierz ppt "dla zainteresowanych realizacją pracy magisterskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google