Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zasady udzielania pożyczek przedsiębiorcom Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zasady udzielania pożyczek przedsiębiorcom Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 1 Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zasady udzielania pożyczek przedsiębiorcom Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zasady udzielania pożyczek przedsiębiorcom Aleksandrów Kujawski, 8 września 2010r. KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY sp. z o.o.

2 2 Bariery w finansowaniu MŚP Bariery w dostępie do finansowania i kapitału Bariery w dostępie do finansowania i kapitału - brak historii kredytowej - wysoki poziom udziału własnego - wysoki poziom prawnych zabezpieczeń kredytu - wyłączenia branżowe i podmiotowe - skomplikowane procedury - brak akceptacji większego poziomu ryzyka - decyzyjność na szczeblu centralnym Zdecydowana większość przedsiębiorców uznaje system bankowy za jedyne źródło finansowania zewnętrznego Zdecydowana większość przedsiębiorców uznaje system bankowy za jedyne źródło finansowania zewnętrznego Brak wiedzy o innych formach finansowania z instytucji pozabankowych Brak wiedzy o innych formach finansowania z instytucji pozabankowych

3 3 KUJAWSKO – POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KUJAWSKO – POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UWAGI REGIONALNE Pozostałe bariery pozyskiwania środków przez MŚP Niewypłacalność kontrahentów. Dla dużej części firm naszego Województwa dłużnikami są jednostki budżetowe w tym szczególnie szpitale i samorządy, w stosunku do których stosowanie prawem dozwolonych środków zawsze jest problematyczne z uwagi na publiczny i społeczny charakter tych podmiotów Niewystarczająca oferta regionalnych funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i venture capital Długotrwałe procedury w sądach (na wypis z Księgi Wieczystej oczekiwanie trwa kilka miesięcy)

4 4 Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych Fundusze są instrumentami wspierania małych i średnich przedsiębiorstw – nie nastawione na zysk. Fundusze są instrumentami wspierania małych i średnich przedsiębiorstw – nie nastawione na zysk. Instytucje nie będące bankami, działające w formie spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń. Instytucje nie będące bankami, działające w formie spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń. Fundusze świadczą pomoc finansową w formie poręczeń lub pożyczek dla mikro, małych i średnich rozwijających się firm nie posiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank komercyjny zabezpieczeń.

5 5 Fundusze Pożyczkowe - Udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub prowadzenie działalności, - Ich oferta jest często korzystniejsza dla klienta niż oferta bankowa.

6 6 Fundusze poręczeń kredytowych Fundusze udzielają poręczeń firmom starającym się o kredyt bankowy lub pożyczkę z innej instytucji finansowej, niezdolnym do samodzielnego zabezpieczenia wierzytelności. Fundusze udzielają poręczeń firmom starającym się o kredyt bankowy lub pożyczkę z innej instytucji finansowej, niezdolnym do samodzielnego zabezpieczenia wierzytelności. Poręczenia dotyczą z reguły 50-80% wielkości wnioskowanego kredytu. Poręczenia dotyczą z reguły 50-80% wielkości wnioskowanego kredytu. Poziom zaangażowania kredytu zależy od wewnętrznych ustaleń poszczególnych funduszy i rodzaju poręczanego przedsięwzięcia. Poziom zaangażowania kredytu zależy od wewnętrznych ustaleń poszczególnych funduszy i rodzaju poręczanego przedsięwzięcia.

7 7 Kapitał funduszu: 4 000 000 zł – kapitał zakładowy 8 200 000 zł – dotacja z SPO_WKP 36 204 408,84 zł – dotacja z RPO WK-P 36 204 408,84 zł – dotacja z RPO WK-P Kapitał pożyczkowy: 48,4 mln.zł KPFP sp. z o.o. zrealizowała 2 projekty w ramach działania 1.2.1. SPO WKP i obecnie realizuje projekt w ramach działania 5.1 RPO WK-P. Udziałowcy: Województwo Kujawsko-Pomorskie – 56% Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego – 44% Fundusz Regionalny: Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

8 8 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy CEL POŻYCZKI Fundusz udziela pożyczek o charakterze inwestycyjnym oraz obrotowym w szczególności na: nabycie środków trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu, lokal), nabycie środków trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu, lokal), adaptację lub modernizację nieruchomości, adaptację lub modernizację nieruchomości, zakup wyposażenia, materiałów niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia, zakup wyposażenia, materiałów niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia, zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem. zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

9 9 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy BENEFICJENCI Przedsiębiorcy należący do sektora MŚP przedsiębiorstw (tj. zatrudniają mniej niż 250 pracowników a roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO, którzy spełnią określone wymogi, w szczególności: - złożą odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, - mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

10 10 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy - posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty, - nie mają zaległości w opłacie podatków, opłat lokalnych i składek na ZUS, - zapewnią udział własnych środków w realizacji przedsięwzięcia na poziomie minimum 20 % inwestycji, - wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki.

11 11 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Wysokość zaangażowania w przedsiębiorcę nie może przekroczyć 490 000 zł ( pożyczka ze środków SPO kwoty 120 000 zł i ze środków RPO 370 000 zł) Wysokość zaangażowania w przedsiębiorcę nie może przekroczyć 490 000 zł ( pożyczka ze środków SPO kwoty 120 000 zł i ze środków RPO 370 000 zł) Okres spłaty pożyczki nie powinien przekraczać 84 miesięcy (inwestycyjne), 24 miesięcy (obrotowe). Okres spłaty pożyczki nie powinien przekraczać 84 miesięcy (inwestycyjne), 24 miesięcy (obrotowe). Karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 miesięcy. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 miesięcy. Oprocentowanie i opłaty -oprocentowane stałe w całym okresie pożyczki w wysokości 5,24 - 6,69 % w skali roku - oprocentowanie dla starterów – 8,49% -jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5 do 3%

12 12 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Zabezpieczenie Kwota zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki wraz z odsetkami. -Każdorazowo weksel in blanco oraz opcjonalnie -poręczenia osób fizycznych, -poręczenie przez fundusz poręczeń kredytowych, -przewłaszczenie na zabezpieczenie, -inne.

13 13 Poręczenie kredytowe: -Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych -Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych -Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych -Poręczenia Kredytowe w Warszawie -Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych -Pałucki Fundusz Poręczeń Kredytowych -Płużnicki Fundusz Poręczeń Kredytowych

14 14 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Fundusz przez 5 lat udzielił ponad 580 pożyczek o wartości ok. 35,5 mln. zł. Beneficjentami pożyczek byli głównie przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników. Przyznane środki finansowe pozwoliły przedsiębiorcom na utworzenie ponad 1 tys. nowych miejsc pracy, a ponad 1,2 tys. istniejących już miejsc pracy zostało utrzymanych.

15 15 Regulaminy udzielania pożyczek oraz formularze można pobrać ze strony internetowej: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl lub otrzymać w siedzibie funduszu pod adresem: Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Ul. Włocławska 167 pok. 121 87-100 Toruń Tel./fax. 56/ 62 271 62 pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "1 Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zasady udzielania pożyczek przedsiębiorcom Finansowanie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google