Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

* Metoda – to tyle, co określony, powtarzalny i wyuczalny sposób, schemat czy wzór, postępowanie świadomie skierowane na realizację pewnego celu poprzez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "* Metoda – to tyle, co określony, powtarzalny i wyuczalny sposób, schemat czy wzór, postępowanie świadomie skierowane na realizację pewnego celu poprzez."— Zapis prezentacji:

1

2 * Metoda – to tyle, co określony, powtarzalny i wyuczalny sposób, schemat czy wzór, postępowanie świadomie skierowane na realizację pewnego celu poprzez dobór środków odpowiednich do tego celu; * Metoda naukowa – to tyle co pewien określony sposób postępowania zmierzającego świadomie do realizacji pewnego celu, czy pewnej kategorii celów poznawczych w nauce.

3 * Na naukę możemy spojrzeć jak na system ludzkiej działalności zmierzającej do realizacji pewnych celów, bądź też jako wytwory tej działalności. Celem czynności składających się na naukę jest rozwijanie, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o danej dziedzinie. Nie chodzi tu jednak o zwykły przyrost twierdzeń, ale o odwzorowanie rzeczywistości. Do nauki zalicza się takie twierdzenia, które zostały należycie uzasadnione w sposób dostępny intersubiektywnej kontroli. * Nauki dzieli się na: - formalne (dedukcyjne) – oparte o dedukcyjne udawadnianie twierdzeń z aksjomatów – oparcie na niezawodnym rozumowaniu; - empiryczne (indukcyjne) – wyniki powstają na szerokiej obserwacji danej dziedziny rzeczywistości – jest to jednak metoda zawodna.

4 * Rozwój nauki jest procesem ciągłym. Opiera się na badaniach naukowych podejmowanych przez pojedynczych badaczy lub zespoły. Badania mają różny zasięg i czas trwania. W każdym badaniu można wyodrębnić pewne elementy składowe, czyli czynności badawcze. Czynności typowe na pewnym etapie badań to metody danej nauki. * Metody badawcze to zalecane lub faktycznie stosowane w danej nauce schematy czynności służących do udzielania odpowiedzi na formułowane w niej pytania. W naukach empirycznych to typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji danych, służących do uzyskiwania optymalnie uzasadnionych odpowiedzi na pytania.

5 1. Jest uświęcona przez tradycje - bazuje na powtarzalności, obyczajach, przyzwyczajeniach * - nie ma w niej miejsca na głębszą refleksję dotyczącą przyczyn, uwarunkowań rozpatrywanej kwestii (brak pytania: Dlaczego tak –a tak jest?) * - skupia się głównie na sferze życia moralnego i związanym z nim systemem wartości (co jest słuszne/co niesłuszne; co istotne/co nieważne) * - odznacza się dużą stabilnością, odpornością na zamianę nawet w pojawieniu się nowych udokumentowanych informacji * - zawartym elementom informacyjnym towarzyszy pierwiastek wartościujący (ewaluacyjny) – ujęcie w kategoriach dobro-zło i inne dychotomie * - rządzi się pochopnością uogólnień (stereotypami)

6 2. Wiedza pochodząca z doświadczenia życiowego - powołanie się na osobiste, przeżyte przez siebie doświadczenia ma powodować prawdziwość, słuszność i zasadność. Wartość takich informacji może zależeć od: * - stanu emocjonalnego (gniew, strach) * - warunków w jakim przebiega proces doświadczania (szpital, przychodnia, zetknięcie z przyjacielem) * - zasobu informacji o postrzeganym obiekcie * - światopoglądu (dany punkt widzenia).

7 3. Wiedza zdroworozsądkowa – mieszanina wiedzy tradycyjnej i pochodzącej z doświadczenia. Cechuje ją: * – predyspozycja do wypowiadania się w sposób zdecydowany nawet wówczas, gdy nie ma się do tego wystarczającej podstawy; * - podsuwa szybkie wyjaśnienia, wytłumaczenia; * - cieszy się popularnością (szybka, odwołuje się do znanych, zrozumiałych elementów.

8 Cechuje je: * - empiryczność – wiedza naukowa bazuje na wynikach bezpośredniego obserwowania świata ale dokonywane są one na określonych zasadach - metodach * - systematyczność – metodyczność, postępowanie wg określonego schematu, procedury, sposobu. Sposób ten musi być na tyle sprecyzowany aby różni badacze badając taką samą rzeczywistość mogli osiągnąć zbliżone, porównywalne wyniki * - poszukiwanie przyczyn – odpowiedzi na pytania: na skutek czego…, co spowodowało, że….? Znajdowanie przyczyn zjawisk wskazuje czemu zapobiegać, a jakie zachowania wywoływać * - tymczasowość- zmiany w społeczeństwie, zmiany w nauce * - obiektywizm (uwolnienie od subiektywizmu)

9 1. Specyficzne właściwości przedmiotu badań * - ludzkie zachowania zależą od czasu i miejsca * - są to często zachowania pozorowane (fakt wpływu obserwacji) * - ludzkie zachowania są uwarunkowane licznymi czynnikami, czasem nie sposób ich wyliczyć * - utrudnione wykrywanie związków przyczynowo- skutkowych, których poznanie jest najważniejszym celem nauki – wynika to z ograniczonych możliwości stosowania eksperymentów * - jednostki, grupy, zbiorowości ulegają zmianom pod wpływem poddania się procesowi badawczemu (ludzie zaczynają myśleć o niektórych problemach)

10 2. Problemy natury metodologicznej: Co badać? Indywidualizm (jednostki) czy holizm (całości) Pierwsi mówią, ze tylko jednostki są realne, z jednostek składają się całości. Drudzy twierdzą, ze również całości społeczne są realne a na dodatek są emergentne (niezależne) od jednostek i wpływają na ich właściwości. Całości rządzą się swoimi prawami i one kształtują cechy jednostek, a nie odwrotnie. Przykład: styl życia lekarzy Stanowisko pośrednie zwane jest redukcjonizmem metodologicznym (niektóre cechy całości i części się współtworzą, inne są względem siebie emergentne). Rzeczywistość społeczna jest układem: * - jednostek ludzkich i ich cech * - ról społecznych w systemie struktury społecznej * - małe grupy (rodziny, grupy koleżeńskie) * - wielkie grupy (klasy społeczne, naród)

11 2. Problemy natury metodologicznej: Jak badać? * – jaką metodę badań uznać za najlepszą w gromadzeniu informacji na temat danego przedmiotu. Problem: skuteczności (uzyskanie wiarygodnego obrazu); najmniej dokuczliwy dla badanych; najłatwiejszy w stosowaniu, najtańszy. * – jaką technikę i jakie narzędzie uznać za najbardziej skuteczne w gromadzeniu informacji * - w jakiś sposób weryfikować uzyskane wyniki

12 Spory metodologiczne między * : racjonalistami i empirykami (teoria czy praktyka) * : pozytywistami i humanistami * : zwolennikami podejścia ilościowego i jakościowego * : analiza ilościowa (statystyczna) czy jakościowa * : czy korzystać z ustaleń poprzedników czy być innowacyjnym * : czy w badaniach pomijać warstwę ontologiczną (bytu) i skupiać się na empirii (zjawiskach obserwowalnych, dostępnych zmysłom) * : jak wykorzystywać wyniki badań (czy funkcje poznawcze – budowa teorii; czy pragmatyczne – socjotechniczne, kształtowania rzeczywistości społe).

13 3. Cechy samego badacza: * – uwikłanie ideologiczne (tendencyjna interpretacja, wybiórczy charakter problematyki badawczej, przyjęciu określonego kierunku w formułowaniu hipotez, eksponowanie w raportach określonych danych) * - stosowanie własnych sądów wartościujących – branie własnych życzeń za realną rzeczywistość * - uleganie wpływom (np. teorii) * - rola cech psychofizycznych i środowiskowych badacza * - chęć połączenia pragnień obiektywnego poznania rzeczywistości z pragnieniem zmienienia go * - formułowanie wosków niekonkluzywnych (nie wynikających z przesłanek)

14 * - być świadomym sposobu wartościowania * - realizować uczciwie i rzetelnie * - formułować poprawne wnioski * - unikać nieprecyzyjnych stwierdzeń (eliptycznych) * - podejmować się badań do których ma się odpowiednie przygotowanie * - nie angażować się ideologicznie * - nie ulegać oczekiwaniom sponsora

15 * Badania empiryczne * – muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obranej metody a nie dowolnie * - wymagają zgromadzenia danych empirycznych * - poszukują czynników (społecznych, psychologicznych), które warunkują ludzkie zachowania

16 * - deskryptywne – opisowe; odpowiadają na pytania jak jest? Jak rzeczy się mają * - predywistyczne (prognostyczne) ; odpowiadają na pytania: jak będzie? * - eksplanacyjne (wyjaśniające); opowiadają na pytanie: dlaczego tak jest? Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? * - oceniające (szacujące) ; pytania o skuteczność działania w określony sposób

17 Ze względu na cel wyróżnia się: * - badania teoretyczne – nastawione na budowę teorii * - badania stosowane – mają zaspokoić doraźne potrzeby społeczne (dostarczyć informacji) Granica miedzy nimi jest płynna i nieostra. Inny podział ze względu na cel to: * - badania weryfikacyjne – sprawdzające, czy twierdzenia o zachowaniu związków pomiędzy cechami (zmiennymi) są prawdziwe * - badania diagnostyczne - ustalenie właściwości badanego przedmiotu bądź zasad jego funkcjonowania (to tak ja lekarz stawia diagnozę)

18 * - osobiste zainteresowanie (ale należy uważać na emocje) * - chęć rozwiązania problemu społecznego (najczęściej rozwiązanie kwestii społecznej) * - weryfikacja teorii * - ponowienie badań, ale w zmodyfikowany sposób * - poszukiwanie skutecznego sposobu działania w życiu praktycznym (np. jak reklamować badania przesiewowe słuchu).

19 * Zbiorowości i zbiory społeczne * Instytucje społeczne (w tym zasady, normy, role społeczne) * Procesy i zjawiska społeczne

20 Proces badawczy związany jest również z określeniem typu badania. Wyróżnić można podział na badania: * - niereaktywne – badania na danych zastanych * - oparte o dane wywołane: eksperyment, badania sondażowe, jakościowe badania terenowe, badania ewaluacyjne


Pobierz ppt "* Metoda – to tyle, co określony, powtarzalny i wyuczalny sposób, schemat czy wzór, postępowanie świadomie skierowane na realizację pewnego celu poprzez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google