Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku

2 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012

3 Przygotował zespół języków obcych OKE w Krakowie na podstawie materiałów z CKE

4 SYSTEM OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO
EGZAMIN GIMNAZJALNY egzamin eksternistyczny z zakresu gimnazjum egzamin eksternistyczny z zakresu szkoły podstawowej SPRAWDZIAN EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE egzamin eksternistyczny z zakresu liceum ogólnokształcącego

5 EGZAMIN GIMNAZJALNY

6 Zmiany w egzaminie gimnazjalnym
Zakres zmian w EG od roku szk. 2011/2012 Podstawy prawne Zakres wymagań Struktura EG Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych Czas trwania EG Komunikowanie wyników

7 Podstawy prawne egzaminu od roku 2011/2012
Zostały one zamieszczone na s. 5 w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012. W przypadku Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1046) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania … szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę 88) §8 p. 2) w części dotyczącej egzaminu gimnazjalnego: § 32 ust. 2 i 3, §35 ust. 3, 4a i 6, § 38 ust. 5 i 6, § 42 ust. 2, 2a-2e, §48 ust. 1, 5, 5a i 5b, … rozporządzenia wymienionego w §1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 roku.

8 Egzamin gimnazjalny SPRAWDZA POZIOM OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI i WIADOMOŚCI OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ w części pierwszej – z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie w części drugiej – z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) w części trzeciej – z zakresu języka obcego nowożytnego

9 Egzamin gimnazjalny - INSPIRACJE
Podstawa programowa z języka obcego dla gimnazjum Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Egzamin gimnazjalny Programy nauczania, podręczniki Portfolio językowe Egzamin maturalny z języka obcego 9

10 Akty prawne określające kształt egzaminu
Rozporządzenie MEN o ocenianiu z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z języka obcego dla gimnazjum Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. treść forma Informator Egzamin gimnazjalny 10

11 Cechy egzaminu gimnazjalnego
powszechny obowiązkowy diagnostyczny (z pewnymi elementami różnicującymi) bez progu zaliczenia Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego po raz pierwszy będą brane pod uwagę do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym – w roku szkolnym 2011/2012 na poziomie rozszerzonym – w roku szkolnym 2017/2018 11 11

12 Podstawowe informacje zawarte w rozporządzeniu MEN
Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z sześciu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, ukraińskiego (od roku szkolnego 2013/2014). Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

13 Egzamin ma formę pisemną.
Czas trwania egzaminu: poziom podstawowy – 60 minut (w tym ok. 10 minut – nagranie na płycie CD) poziom rozszerzony – 60 minut (w tym ok. 12 minut – nagranie na płycie CD).

14 Możliwe wybory poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego
Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.1 (poziom – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego ) Język nauczany na bazie Podstawy programowej III.0 (poziom – dla początkujących) obowiązkowo obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym egzamin na poziomie podstawowym nieobowiązkowo + obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym egzamin na poziomie rozszerzonym

15 Części zestawu zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego
POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie ze słuchu (CD) Znajomość funkcji językowych (CD) Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych POZIOM ROZSZERZONY Rozumienie ze słuchu (CD) Rozumienie tekstów pisanych Znajomość środków językowych Wypowiedź pisemna

16 Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym
Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym wynikają z: podstawy programowej typów zadań występujących na egzaminie. Różnice dotyczą przede wszystkim (w przypadku poziomu rozszerzonego): a. zakresu umiejętności językowych sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach

17 Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym
b. zakresu znajomości środków językowych: zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych jest szerszy znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki leksykalno-gramatyczne, nie tylko wskazać właściwą formę spośród kilku podanych teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą różnorodnością środków językowych

18 Różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym
c. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych: typy tekstów są bardziej różnorodne teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.

19 Podział zadań ze względu na rodzaj materiału źródłowego
Zadania odwołujące się do tekstu obcojęzycznego Zadania odwołujące się do materiału ikonograficznego Zadania odwołujące się do tekstu w języku polskim

20 Typy zadań na egzaminie gimnazjalnym
Zadania zamknięte Zadania otwarte z luką prawda/fałsz parafraza zdań wyboru wielokrotnego tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy na dobieranie układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych zadania rozszerzonej odpowiedzi

21 Typy zadań na egzaminie gimnazjalnym
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Zadania zamknięte Zadania zamknięte Zadania otwarte

22 Wybrane przykłady zadań zamkniętych

23 Znajdowanie określonych informacji
Transkrypcja: Anna: Kuba, co robi twój tata? Kuba: Był pilotem, a teraz jest rolnikiem. A Twój? Anna: Jest fotografem. Kuba: Hm, też mógłbym to robić, jeśli nie uda mi się zostać pilotem. Czym zajmuje się ojciec Kuby?

24 Określanie intencji Filip dzwoni do Ani, aby przeprosić ją za swoje
Ania: Halo? Filip: Halo? Cześć, Aniu. Tu Filip. Ania: O, cześć Filip. Filip: Słuchaj, ja w sprawie przyjęcia urodzinowego. Strasznie głupio wyszło… Ania: Nie, no w porządku. Nie ma sprawy. Filip: Nie, naprawdę strasznie mi głupio, że popsułem telewizor twoich rodziców. Ania: Filip, to był wypadek. Zdarza się… Idziesz do kina jutro? Filip: Tak, mam nadzieję, że film będzie interesujący. Ania: Szkoda, że ja nie mogę pójść. Musisz mi koniecznie wszystko opowiedzieć, jak wrócisz. Filip dzwoni do Ani, aby przeprosić ją za swoje zachowanie. B. zaprosić ją na urodziny. C. opowiedzieć, co się wydarzyło w kinie.

25 Określanie głównej myśli tekstu
Marysia pisze o tym, A. dlaczego woli zimę od lata. B. jak spędza przerwę zimową. C. gdzie trzeba urządzić udane przyjęcie.

26 Znajomość funkcji językowych
X: Co sądzisz o nowej płycie Chylińskiej? Y: ……………………………………… A. Nie wiedziałem, że wydała nową. B. Wydaje mi się, że tak. C. Nie wiem, czy ją kupiła. X: ………………………………………… Y: Trzeba skręcić w lewo na kolejnym skrzyżowaniu. A. Przepraszam, czy Pani jest stąd? B. Przepraszam, jak dojść do dworca PKS? C. Przepraszam, kiedy przyjedzie kolejny autobus?

27 Znajomość środków językowych
Przeczytaj tekst. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk, wybierając spośród słów podanych w ramce. Wpisz odpowiednią literę (A – E) w kratkę obok numeru luki.

28 Znajomość środków językowych poziom podstawowy
Cześć Kasiu, Pozdrowienia z Gdańska! Jestem tu na wakacjach. 1. ………….. wczoraj i jeszcze nie zwiedziłam wszystkich ciekawych miejsc. Rano 2. …………… na plaży i kąpałam się w morzu. Jutro chciałabym odwiedzić moją kuzynkę, która mieszka w sąsiednim 3. …………... . Nie mogę się doczekać tego spotkania. Do zobaczenia wkrótce. Buziaki. Marysia A. byłam B. przyjechałam C. mieście D. wsi E. będę

29 Wybrane przykłady zadań otwartych

30 Znajomość środków językowych
Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

31 Znajomość środków językowych poziom rozszerzony
Cześć Kasiu, Pozdrowienia z Gdańska! Jestem tu na wakacjach. 1. ………….. wczoraj i jeszcze nie zwiedziłam wszystkich ciekawych miejsc. Rano 2. …………… na plaży i kapałam się w morzu. Jutro chciałabym odwiedzić moją kuzynkę, która mieszka w sąsiednim 3. …………... . Nie mogę się doczekać tego spotkania. Do zobaczenia wkrótce. Buziaki. Marysia być przyjechać miasto wieś

32 TRANSFORMACJE Uzupełnij drugie zdanie tak, aby zachować znaczenia zdania wyjściowego. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech słów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych słów. np. Wszystkie pozostałe szkoły w okolicy są droższe niż nasza. Nasza szkoła …………………………………………… szkołą w okolicy.

33 TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ NA JĘZYK OBCY Przetłumacz fragmenty podane w nawiasach na język […] tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym tłumaczeniu użyj maksymalnie czterech słów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

34 GRAMATYKALIZACJA Uzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. np. Wczoraj ([ja] / iść / kino) i obejrzałem Avatar. Wczoraj ……………………………………… i obejrzałem Avatar. Jeśli ([on] / mieć / czas), na pewno nam pomoże. Jeśli …………………………………………… , na pewno nam pomoże.

35 Wypowiedź pisemna

36 Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego (listu prywatnego, wiadomości, a) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi.

37 Poznałeś /poznałaś interesującą osobę
Poznałeś /poznałaś interesującą osobę. W u do kolegi/koleżanki z zagranicy napisz: • w jakich okolicznościach poznałeś/poznałaś tę osobę • jak ta osoba wygląda • jakie masz związane z nią plany na weekend. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość a powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków językowych.

38 Ocenianie zadań rozszerzonej odpowiedzi
Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: treść spójność i logika wypowiedzi zakres środków językowych poprawność środków językowych

39 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie treści
W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą. Na przykład wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, zostanie zakwalifikowana do poziomu 2 (uczeń otrzymuje 2 punkty).

40 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie treści
Jako element ‘wspomniany’ w pracy (element, do którego uczeń się odniósł) należy przyjąć komunikatywną wypowiedź ucznia, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z trzech podpunktów treści polecenia. Jako element ‘rozwinięty’ w pracy należy przyjąć komunikatywną wypowiedź ucznia, która odnosi się do jednego z trzech podpunktów treści polecenia przy pomocy dwóch lub więcej informacji szczegółowych.

41 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie spójności i logiki
W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych myśli).

42 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie spójności i logiki

43 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – ocenianie zakresu środków językowych
W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

44 Ocenianie poprawności środków językowych
W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

45 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – uwagi dodatkowe
1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest nieczytelna całkowicie niezgodna z poleceniem niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie) odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego). 2. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do Poziomu 0 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach należy ją również zakwalifikować do Poziomu 0 (uczeń otrzymuje 0 punktów).

46 Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej – uwagi dodatkowe
3. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do Poziomu 1 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach można ją również zakwalifikować najwyżej do Poziomu 1. 4. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach należy ją zakwalifikować do Poziomu 0. 5.W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.

47 Przykład wypowiedzi pisemnej
Poznałeś/poznałaś interesującą osobę. W u do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: • w jakich okolicznościach poznałeś/poznałaś tę osobę • jak ta osoba wygląda • jakie masz związane z nią plany na weekend. Cześć Jagoda! po drodze do szkoły spotykam interesującego chłopaka. Nazywa się Janek. Uczyć się do szkoła. Jest krótkie, blond włosy i niebieskie oczy, chudy i niski. W poniedziałek my razem iść kino. Bardzo mi go miło spotkać. Ty tęsknić ja. Klaudia 41 słów

48 Ocena wypowiedzi Treść – 1, ponieważ uczeń ujął 2 elementy (pierwszy i drugi podpunkt treści polecenia), ale w przypadku pierwszego podpunktu dochodzi do zaburzonej komunikacji na skutek użycia niewłaściwej struktury, więc nie zaliczamy go; podpunkt drugi wspomniany i rozwinięty. Podpunkt trzeci nieujęty, ponieważ nie pada wyrażenie z użyciem słów „weekend / piątek / sobota / niedziela”. Spójność – 0, ponieważ brakuje spójności na poziomie zdania, a niektóre fragmenty są nielogiczne. Bogactwo – 1, ograniczony zakres środków językowych. Poprawność – 0, ponieważ występują liczne błędy zakłócające komunikację, czyniące pracę niezrozumiałą.

49 Przykład wypowiedzi pisemnej
Poznałeś/poznałaś interesującą osobę. W u do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: • w jakich okolicznościach poznałeś/poznałaś tę osobę • jak ta osoba wygląda • jakie masz związane z nią plany na weekend. Cześć Jagoda! po drodze do szkoły spotykam interesującego chłopaka. Nazywa się Janek. Jest krótkie, blond włosy i niebieskie oczy. W poniedziałek my iść kino. Bardzo mi miło spotkać. Ty tęsknić ja. Klaudia 32 słowa 49

50 Ocena wypowiedzi Treść – 1, ponieważ uczeń ujął 2 elementy (pierwszy i drugi podpunkt treści polecenia), ale w przypadku pierwszego podpunktu dochodzi do zaburzonej komunikacji na skutek użycia niewłaściwej struktury, więc nie zaliczamy go; podpunkt drugi wspomniany i rozwinięty. Podpunkt trzeci nieujęty, ponieważ nie pada wyrażenie z użyciem słów „weekend / piątek / sobota / niedziela”. Spójność – 0 Bogactwo – 0 Poprawność – 0 Praca liczy mniej niż 40 słów. 50

51 Przykład wypowiedzi pisemnej
Widziałaś / Widziałeś film w nowym kinie. W liście do kolegi / koleżanki z zagranicy: wyjaśnij, dlaczego nowe kino Ci się podobało; napisz, dlaczego polecasz obejrzany film; opisz, co zdarzyło się, kiedy wracałaś / wracałeś z kina.

52 Cześć, Dawid. Nowe kino bardzo mi się podobało
Cześć, Dawid! Nowe kino bardzo mi się podobało. Obejrzałem „Piratów z Karaibów”, też powinieneś zobaczyć ten film. Po filmie wyszedłem z kina. Trzymaj się, Kuba Treść: 0 pkt

53 Dobre rady Warto: regularnie słuchać nagrań rodzimych użytkowników języka i czytać różnorodne teksty w danym języku obcym, zwracając uwagę na fragmenty, które stanowią uzasadnienie dla poprawnych odpowiedzi do zadań opracowanych na bazie tych tekstów, dokładnie zapoznać się z kryteriami oceniania wypowiedzi pisemnej, systematycznie ćwiczyć pisanie własnych tekstów, wykorzystując fragmenty różnych poleceń i zwracając uwagę na komunikatywny przekaz informacji, wzbogacać słownictwo i poszerzać zasób struktur gramatycznych.

54 MOODLE

55 Życzymy powodzenia! Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google