Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE"— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

2 Podstawy prawne: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.; rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. 2

3 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. (art. 64 ust. 1 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) 3

4 DEFINICJA: Przez KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY należy rozumieć
kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. (art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) 4

5 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe - 1 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; (art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) 5

6 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe - 2 instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. 6

7 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Zasady prowadzenia kursów kwalifikacyjnych (1) 1.Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy. (§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.) 7

8 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Zasady prowadzenia kursów kwalifikacyjnych (2): 2.Minimalny wymiar kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określa podstawa programowa kształcenia w zawodach. 3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki, wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. (§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.) 8

9 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Zasady prowadzenia kursów kwalifikacyjnych (3): 4. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca: 1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, 2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny, 3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, 4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 6) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie. (§ 7 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.) 9

10 Planowanie kwalifikacyjnego kursu zawodowego:
Planując kwalifikacyjny kurs zawodowy należy uwzględnić: ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji; warunki realizacji kształcenia w zawodzie w którego ramach została wyodrębniona kwalifikacja, właściwe dla tej kwalifikacji; minimalną liczba godzin kształcenia zawodowego. 10

11 Ramowy plan kursu – przykład
Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa; Obszar kształcenia: A Nazwa zawodu: Sprzedawca Kod i nazwa kursu kwalifikacyjnego: Prowadzenie sprzedaży A 18 Ramowy plan kursu: I Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów godz. A.18. Prowadzenie sprzedaży godz. 11

12 Ramowy plan kursu – przykład
II Warunki realizacji kształcenia pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży, wyposażona w: a) stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; b) stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; c) stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, instrukcje obsługi urządzeń. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 12

13 Podsumowanie: Aby zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy dla danej kwalifikacji należy: 1. Sprawdzić w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, czy kwalifikacja może być kształcona w formie kursu; 2. Przygotować ramowy plan kursu 3. Zdiagnozować kompetencje i kwalifikacje uczestników kursu. 4. Przygotować alternatywne ramowe plany kursu dla zidentyfikowanych grup. 5. Opracować program kursu. 13 13

14 Podsumowanie: 6. Poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy; 2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie; 3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 14 14


Pobierz ppt "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google