Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im"— Zapis prezentacji:

1 POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im. JANA BRZECHWY W CZERSKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

2 Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Wioleta Pora Monika Kulas Małgorzata Dolna Beata Lewandowska, (w zastępstwie) Katarzyna Wesołowska - Konefał

3 Cele i zadania zespołu:
Głównym celem pracy zespołu jest planowanie, koordynowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom. Do zadań zespołu należ w szczególności: ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4 Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub plan działań wspierających dla dzieci posiadających opinię psychologiczną. Plan działań wspierających jest również przygotowany dla dziecka, które zostało zdiagnozowane i zakwalifikowane do pracy indywidualnej. Zespół prowadzi kartę indywidualnych potrzeb dziecka, dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5 Podmiotami oddziaływań zespołu ds
Podmiotami oddziaływań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zatem dzieci: szczególnie uzdolnione, niepełnosprawne, niedostosowane społecznie, zagrożone niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, z doświadczeniami sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi,

6 W naszym przedszkolu zostało objętych 17 dzieci pomocą psychologiczno - pedagogiczną:
Wśród nich wyróżniamy: Dzieci z autyzmem dziecięcym Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym (z zaburzeniami zachowania i emocji) Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym i niesprawnością ruchową Dzieci ze wzmożonym napędem psychoruchowym Dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym

7 Pomoc dla dzieci z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej :
Dla dzieci z autyzmem: Zalecenia w pracy dydaktycznej: Usprawnianie funkcji myślenia i kojarzenia , Wdrażanie nauki poprzez zabawę, Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, Rozwijanie myślenia (również myślenia przyczynowo – skutkowego), wnioskowania, kojarzenia, tworzenia analogii, kategorii myślowych, Rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulacji myślenia i intuicji matematycznych Usprawnianie motoryki dużej i małej Rozwijanie mowy i myślenia słowno-pojęciowego Rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych Wdrażanie i nauka samodzielnej pracy, motywacji poznawczej, umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania

8 Cele ogólne Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji. Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu. Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka. Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej. Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę. Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających. Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia. Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy. Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności. Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej. Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

9 Dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym:
Zalecenia w pracy dydaktycznej: Usprawnianie funkcji myślenia i kojarzenia , Wdrażanie nauki poprzez zabawę, Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, Rozwijanie myślenia (również myślenia przyczynowo – skutkowego), wnioskowania, kojarzenia, tworzenia analogii, kategorii myślowych, Rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulacji myślenia i intuicji matematycznych Usprawnianie motoryki dużej i małej Rozwijanie mowy i myślenia słowno-pojęciowego Rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych Wdrażanie i nauka samodzielnej pracy, motywacji poznawczej, umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania . Dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym:

10 Cele ogólne Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji. Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu. Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka. Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej. Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę. Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających. Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia. Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy. Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności. Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej. Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

11 Dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym (nadpobudliwością):
Celem pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym jest doprowadzenie do podniesienia koncentracji uwagi i większej jej podzielności, opanowania potrzeby ruchu, obniżenia impulsywności w wyniku czego dziecko staje się spokojniejsze i może doświadczyć sukcesów w sferze poznawczej, uznania ze strony innych oraz polepszyć relacje z innymi osobami. Celem terapii dzieci zahamowanych psychoruchowo jest wyeliminowanie zachowań nieprawidłowych, wyzwolenie aktywności dziecka oraz stymulowanie samodzielnych form reagowania. Ważne jest aby dziecko z takimi problemami otaczać atmosferą spokoju i życzliwości. Do problemów dziecka trzeba podchodzić z wyrozumiałością i cierpliwością, zapewniając mu poczucie pełnego bezpieczeństwa. Należy nagradzać dziecko za najmniejsze postępy w sferach zaburzonych.

12 Cele ogólne Korygowanie , usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji. Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu. Zdobywanie umiejętności pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka. Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej. Rozwijanie nawyku dbania o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę. Rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających. Zachowanie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia. Kształtowanie równowagi emocjonalnej i pozytywnej motywacji do pracy. Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności. Umożliwienie zdobycia niezależności i zaradności życiowej. Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

13 Wskazówki przydatne w pracy z dzieckiem nadpobudliwym:
Ignorowanie zachowań niepożądanych. Odesłanie w odosobnione miejsce – należy określić czas kary. Konsekwencja polegająca na konfrontacji skutków z podjętą przez dziecko decyzją. Wyciszenie zachowań niepożądanych poprzez inną propozycję. Nabywanie przekonania, że jestem słuchany i akceptowany przez innych oraz sam potrafię także słuchać. Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych, estetycznych, technicznych, matematycznych i innych. Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabaw rozwijających: koordynację wzrokowo- ruchową, zwinność, zręczność, wyczucie napięcia mięśni, kierunku i odległości oraz uwzględnienie wykonywania ćwiczeń naprzemiennie prawą i lewą ręką lub obiema rękami naraz. Malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

14 Pomoc logopedyczna: Cele ogólne:
Prowadząca: Monika Kulas Cele ogólne: usprawnianie motoryki i narządów artykulacyjnych, wyrobienie właściwych nawyków mownych jak: oddech, zamykanie ust, nabywanie umiejętności rozpoznawania i naśladowania dźwięków, przezwyciężenie trudności artykulacyjnych, wywoływanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek, wzbogacanie słownictwa, zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie tematycznej.

15 Wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych:
Kółko dla dzieci zdolnych: Prowadząca: Ewelina Chmielewska Cele ogólne: wzbogacanie słownika dziecka, zachęcanie do otwartości na pomysły, tworzenie warunków do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego działania i osiągniętych celów.

16 rozwijanie dziecięcych talentów,
Kółko plastyczne: Prowadząca: Irena Kaszubowska Cele ogólne: rozwijanie dziecięcych talentów, lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową, uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk – przyrodniczych społecznych

17 Kółko plastyczno - techniczne: Cele ogólne:
Prowadzące: Alicja Walenczak, Monika Kulas, Ewa Kleniewska Cele ogólne: kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej, stworzenie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami , wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności, rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności.

18 muzyczny rozwój dzieci, indywidualne i zespołowe przeżywanie muzyki,
Kółko wokalne: Prowadzące: Marta Kwiatkowska, Małgorzata Sękowska Cele ogólne: muzyczny rozwój dzieci, indywidualne i zespołowe przeżywanie muzyki, rozwijanie wrażliwości na muzykę, kształtowanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki, kształcenie emisji głosu, rozbudzenie do muzykowania indywidualnego i zespołowego, poznawanie zróżnicowanego repertuaru muzycznego, rozbudzanie radości z kontaktu z muzyką.

19 Kółko teatralne Prowadzące: Danuta Sprenga, Marta Kordys Cele ogólne: rozwijanie dziecięcej wrażliwości, wyzwalanie aktywności ruchowej, rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej.

20   "Będziemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości."

21 Dziękujemy za uwagę :)


Pobierz ppt "POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google