Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W poszukiwaniu dobrej szkoły …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W poszukiwaniu dobrej szkoły …"— Zapis prezentacji:

1 W poszukiwaniu dobrej szkoły …
… czyli dlaczego warto wybrać Społeczne Gimnazjum nr 7 w Krakowie OFERTA EDUKACYJNA 2006/2007

2 Ofertę Społecznego Gimnazjum nr 7 kierujemy do przyszłych absolwentów naszej szkoły podstawowej.
Wierzymy, że są oni idealnymi kandydatami, którzy zbudują i potwierdzą prestiż gimnazjum. SZKOŁĘ ROZUMIEMY JAKO CZTERY, WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ ETAPY EDUKACYJNE, KSZTAŁTUJĄCE PRZYSZŁEGO OBYWATELA. Wartości, którymi kierują się uczniowie w gimnazjum (poszanowanie drugiej osoby, akceptowanie swoich mocnych i słabych stron, stawianie i realizowanie nowych wyzwań), umiejętności, które zdobywają (praca w grupach, rozwiązywanie zadań metodą projektów, udział w obozach szkolnych, pomoc w akcjach charytatywnych), konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, w których licznie uczestniczą, to wszystko składa się na wizerunek absolwenta i kandydata do Społecznego Gimnazjum nr 7. WSPÓŁPRAC SZKOŁA - RODZIC Szkoła nie może w pełni funkcjonować bez udziału Rodziców. Zależy nam na dobrej współpracy z Państwem, na mądrym i efektywnym wychowywaniu w duchu naszej Misji i z poszanowaniem wartości, które tworzą wspólny dla całej szkolnej społeczności system wartości.

3 Cele egzaminu do SG nr 7 ma nauczyć poczucia dumy z dokonania czegoś w życiu (dostanie się do nowej szkoły), podnosi prestiż ucznia (to nie Rodzice zapisali mnie do szkoły, lecz ja się do niej dostałem), uczy odpowiedzialności za własne decyzje, uczeń nie będzie miał podstaw do stwierdzenia, że w razie napotkania trudności wyboru dokonali Rodzice), podnosi prestiż szkoły („Chodzę do szkoły, do której trzeba zdać egzamin, musiałem się namęczyć, aby w niej się znaleźć”), ma zmobilizować do efektywnej nauki i nadać jej sens, wymaga od ucznia pracy nad wyższą oceną z zachowania - motywuje do pracy nad sobą, przeprowadzany jest w kwietniu, jeszcze przed wynikami egzaminu zewnętrznego stanowi wyraźną granicę między dwoma typami szkół, prezentacja przed specjalną komisją (Dyrektor szkoły, nauczyciele) to pierwszy kontakt przyszłego ucznia z nowym wychowawcą i możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, hobby – mocnych stron, stanowi sprawdzian efektywności pracy SSP nr 4

4 1. CZY EGZAMIN DO GIMNAZJUM BYŁ WEDŁUG CIEBIE :
Wyniki ankiety badającej przydatność egzaminu do SG nr 7 badani: 16 uczniów I klas gimnazjum, absolwenci SSP nr 4 1. CZY EGZAMIN DO GIMNAZJUM BYŁ WEDŁUG CIEBIE :        trudny? tak raczej tak raczej nie nie - 1       stresujący? tak raczej tak raczej nie nie -2 potrzebny? tak raczej tak raczej nie nie – 0 2. CZY WYNIK EGZAMINU WPŁYNĄŁ NA WYBÓR SZKOŁY? tak raczej tak raczej nie nie – 5 3. CZY DOBRZE ZDANY EGZAMIN DAŁ CI SATYSFAKCJĘ? tak raczej tak raczej nie nie – 0 4. CZY MIAŁAŚ/MIAŁEŚ POCZUCIE, ŻE TEN EGZAMIN OTWIERAŁ NOWY ETAP W TWOIM ŻYCIU SZKOLNYM? tak raczej tak raczej nie nie – 4

5 Dlaczego zostali? wysoki poziom nauczania
bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych bogata oferta edukacyjna duża liczba godzin języków obcych laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych zaufanie do zespołu nauczycieli podobny system wartości (Rodzice – szkoła) różnorodna oferta sportowa, nacisk szkoły na wychowanie fizyczne – basen, lodowisko obozy: jesienny i zimowy, dodatkowe wyjazdy narciarskie bezpieczeństwo i znikome zagrożenie wpływem środowiska zewnętrznego miejsce szkoły w rankingach popularności , również nieformalnych opinia absolwentów i ich rodziców dobra lokalizacja

6 Dlaczego odeszli? chęć sprawdzenia się w nowym środowisku
potrzeba zmiany otoczenia (większe klasy, anonimowość) nadmierna opiekuńczość szkoły prestiż innych gimnazjów kontynuacja tradycji rodzinnych – wybór szkoły po starszym rodzeństwie zbyt wysokie czesne i inne wydatki w ciągu roku niespełnienie warunków rekrutacji w kwestii zachowania

7 Ogólne zasady rekrutacji do SG nr 7
Do sekretariatu szkoły należy złożyć następujące dokumenty: Podanie ucznia z prośbą o przyjęcie do szkoły (potwierdzone przez rodziców) na formularzu dostępnym w internecie i sekretariacie szkoły Podanie rodziców (na formularzu dostępnym w internecie) Odpis ocen za I półrocze klasy VI (wymagana ocena co najmniej dobra z zachowania)

8 Rekrutacja - ranking wyników egzaminu wstępnego
Egzamin składa się z trzech elementów. 1. Sprawdzian kompetencyjny (j. polski, matematyka, przyroda, historia ) 60 minut, przygotowany przez nauczycieli Gimnazjum nr 7 40 punktów 2. Autoprezentacja kandydata przed Komisją Rekrutacyjną punktów (Dyrektor Szkoły, lider projektu Rekrutacja, wychowawcy klas, przedstawiciel rady pedagogicznej) Oceniane będą: sposób prezentacji; w tym rzeczowość i kultura wypowiedzi prezentowane osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne itp. pasje, zainteresowania udokumentowanie prezentacji (dyplomy, medale, prace, zbiory, listy gratulacyjne etc.) 3. Sprawdzian z języka angielskiego 10 punktów

9 Rekrutacja - Rodzice Rozmowa obojga Rodziców kandydata z Dyrektorem, przedstawicielem rady pedagogicznej i przedstawicielem Zarządu Koła STO – czyli przedstawicielem organu prowadzącego szkołę Celem rozmowy jest podsumownie II etapu edukacyjnego i omówienie oczekiwań związanych z III etapem Procedura standardowa na wszystkich etapach edukacyjnych w naszej szkole

10 Różnice między Szkołą Podstawową a Gimnazjum
zdecydowanie większy nacisk na samodzielność ucznia – w zakresie nauki, odpowiedzialności za zachowanie, nauczyciel w gimnazjum wymaga więcej, zwiększy się liczba i częstotliwość zadań domowych i prac dodatkowych, ulegną zmianie relacje Uczeń – Nauczyciel – będą one poważniejsze, w oparciu o wzajemne zaufanie – wymagana będzie świadoma współpraca, Uczeń będzie zobowiązany do czynnego udziału w różnych akcjach przeprowadzanych przez szkołę, pojawi się duże obciążenie nauką – przybywają nowe przedmioty, zwiększa się liczba godzin spędzanych w szkole, skraca czas na zajęcia popołudniowe (pozaszkolne), Uczeń samodzielnie opuszcza szkołę po zakończonych zajęciach – nie ma świetlicy, szkoła nie proponuje obiadów w dotychczasowej formie, dostępne będzie boisko szkolne i pracownia informatyczna, zmieniają się potrzeby ucznia związane z wiekiem,

11 Jak zmieni się „dziecko”
wyostrzy się spojrzenie krytyczne na wartości, rozpocznie się testowanie dorosłych, czy aby na pewno w życiu mówi się prawdę, kieruje się honorem, nie kradnie się itp. Pojawi się prowokacja w pytaniach, pojawi się oczekiwanie na „dorosłe traktowanie”, konieczna będzie konsekwencja w deklaracjach i czynach, wzrastać będzie chęć do stania się dorosłym, stąd zainteresowanie alkoholem, papierosami, seksem itp.. okres dojrzewania – burza hormonów – zachowania agresywne, uleganie modom młodzieżowym, rówieśnicy, bohaterowie medialni stawać się będą autorytetami, tradycyjne autorytety poddane zostaną krytyce, ważna stanie się chęć przynależenia do grupy, czasem za wszelką cenę, śmieszny lub wstydliwy stanie się np. spacer z rodzicami jako zbyt mało dorosły, pojawi się zagrożenie zerwania dialogu na linii dziecko - rodzic, zdarza się, że rodzic nie nadąża za dorastaniem dziecka i przez to przestaje być traktowany poważnie,

12 Społeczne Gimnazjum nr 7 w im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
OFERTA EDUKACYJNA 2006/2007

13 Zestawienie siatki godzin SG nr 7 z wytycznymi ministerstwa

14 Wychowawcy pierwszych klas gimnazjum 2006/7
Pani mgr Monika Witalis -Malinowska Pani mgr Anna Masłyk - Kopiec

15 Geografia – Anna Korska
Zespół nauczycieli Język polski – Bożena Stec, Tomasz Radochoński Język angielski –Ewa Klimontowicz, Agnieszka Dudek, Alicja Grzywalska, Jakub Preisner, John Skulsky Język niemiecki – Magdalena Ptak, Agnieszka Kroll, Katarzyna Łyp Język francuski – Mirosława Ćwierzyk, Aneta Olszak Matematyka – Kazimiera Spera, Ewa Pasek Historia – Monika Witalis - Malinowska, Zdzisław Bednarek Geografia – Anna Korska Chemia – Anna Warchoł Biologia – Maria Kłapkowska – Kaczmarz Fizyka – Władysława Sikora Informatyka – Agnieszka Ozga, Aleksander Kielski Plastyka – Jadwiga Maj Muzyka – Zofia Kowalska Religia – siostra Anna Bodzińska, ojciec Tomasz Kowalik Wychowanie fizyczne – Anna Masłyk - Kopiec, Grzegorz Iżyk, Władysław Radwański, Tomasz Winiarski

16 Warunki do nauki: Klasy liczą 18 uczniów
Nauczane w szkole języki obce to: angielski (5 h z podziałem na grupy), francuski lub niemiecki (4 h z podziałem na grupy) Języki nauczane są na różnych poziomach nauczania dostosowanych do indywidualnych umiejętności ucznia Kółka przedmiotowe (od 2 klasy): matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, polonistyczne, historyczne, inne (np. w tym roku teatralne, dziennikarskie, noce filmowe)

17 Wychowanie: Szkoła kładzie duży nacisk na wychowanie i wysoką kulturę ucznia, obowiązuje opisowa ocena z zachowania w systemie punktowym Hasłami przewodnimi naszej szkoły są: samokształcenie i praca nad sobą. Misję szkoły oparto o Miłość, Mądrość i Wolność Wychowawcy posiadają najwyższe kwalifikacje, które doskonalą na kursach i warsztatach szkoleniowych W szkole obowiązują galowe mundurki

18 Nauka: Nauczanie prowadzone jest w przyjaznej atmosferze Uczniowie ambitni mogą korzystać z indywidualnych konsultacji w czasie dyżurów nauczycieli Dla uczniów szczególnie zainteresowanych organizowane są kółka przedmiotowe oraz dodatkowe zajęcia Nauka informatyki odbywa się z podziałem na grupy zaawansowania. W programie nauka obsługi pakietu Microsoft Office, projektowanie stron www, programowanie w języku C i Visual Basic lub Delhi, grafika 3D Nasi uczniowie uzyskują wiele nagród w konkursach naukowych i artystycznych Karty informacyjne z poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli, zawierają szczegółowe wymagania i są elementem ułatwiającym planowanie nauki ucznia

19 Języki obce: Język angielski nauczany jest na czterech poziomach zaawansowania, 5 godzin tygodniowo. Program nauczania obejmuje materiał przygotowujący do egzaminu FCE Język niemiecki lub francuski 4 godziny tygodniowo. Program obejmuje materiał przygotowujący do egzaminu Zertifikat Deutsch lub Mittellstufe i DELF Prowadzimy wymiany szkolne ze szkołami w Niemczech i Francji

20 Sport: W szkole obowiązują 4 godzin WF tygodniowo, w tym 2 godziny na sali gimnastycznej, 1 godzina basenu 1 godzina lodowiska, dla chętnych, dodatkowo tenis Prowadzimy licencjonowaną szkołę narciarską PZN, począwszy od I klasy, istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych Szkoła oferuje wypoczynek wakacyjny: obozy żeglarskie, językowe, narciarskie, turystyczne, rowerowe Nasi uczniowie zdobywają medale w ogólnopolskich zawodach: narciarskich, łyżwiarskich i pływackich Prowadzimy coroczne obozy narciarskie w Austrii

21 Obóz zimowy w Gerlitzen

22 Prestiż: Od 1999 roku szkoła posiada sztandar
W szkole obowiązują galowe mundurki Dzień Patrona (rocznica urodzin Juliusza Słowackiego) obchodzony jest w Katedrze na Wawelu Szkoła posiada własną misję i wypracowany wizerunek absolwenta Szkoła ma dobrą opinię w środowisku akademickim i naukowym Szkoła od trzech lat utrzymuje ugruntowaną, wysoką pozycję w rankingach  

23 Obóz jesienny – metoda projektów
W czasie roku szkolnego organizowany jest jesienny obóz naukowy (około 10 dni). Co roku zwiedzamy inny region Polski. W szkole realizowana jest praca metodą projektów. Uczniowie na obozie jesiennym opracowują interdyscyplinarne projekty naukowe. Są one opracowywane w zgodzie z zasadami pracy naukowej i poddawane publicznej obronie, co przygotowuje ucznia do publicznych wystąpień. Najlepsze prace są nagradzane podczas uroczystego Opłatka.

24 Obóz jesienny Wielkopolska 2006

25 Obrony projektów – obóz jesienny

26 Laureaci konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2005/2006
Matematyka – V Małopolski Konkurs Matematyczny: Piotr Dunin - Wąsowicz – opieka Kazimiera Spera Chemia – Małopolski Konkurs Chemiczny: Marcin Ewy, Olga Niemiec, Karolina Wiercioch, Julia Ziembińska, Aleksandra Pękacka – opieka Anna Warchoł Fizyka – V Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii – Marek Żyła – opieka - Władysława Sikora Geografia – Małopolski Konkurs Geograficzny - Piotr Dunin - Wąsowicz – opieka – Anna Korska

27 Historia – „Losy żołnierza polskiego” – Bartosz Wójcik, Michał Porwisz – opieka – Zdzisław Bednarek
Język angielski – IV Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – Karolina Łukasik – opieka – Adam Musiał, Monika Wolak Język niemiecki – Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego – Karolina Łukasik, Magdalena Pachota, Maria Lasecka – opieka – Magdalena Ptak i Agnieszka Kroll Język francuski – Konkurs j. francuskiego dla szkół niepublicznych – Julia Zajączkowska – opieka – Mirosława Ćwierzyk, Beata Ciuksza – Buczek

28 Udział uczniów w konkursach przedmiotowych 2005/2006
etap rejonowy finaliści etapu rejonowego laureaci etapu rejonowego Język polski 6 1 - Język niemiecki 3 Język angielski 2 Matematyka 4 Fizyka Chemia 9 5 Geografia Biologia Historia

29 Egzamin gimnazjalny 2006 36 absolwentów

30 Wyniki egzaminu gimnazjalnego

31

32 Wyniki egzaminu w odniesieniu do standardów wymagań

33 Współpraca z OKE – egzamin gimnazjalny 2006
Bożena Stec Anna Korska Anna Warchoł Zdzisław Bednarek Iwo Wroński Tomasz Radochoński Maria Kłapkowska - Kaczmarz Wojciech Kwiatek Kazimiera Spera

34 Ważne przedsięwzięcia szkoły
Obóz jesienny Konkurs projektów po obozie jesiennym Święto Niepodległości Opłatek szkolny Akcja „Rodzina rodzinie” Wigilia w Przytulisku Brata Alberta Obóz zimowy w Gerlitzen Rekolekcje wielkopostne – charakter wyjazdowy Dzień otwarty gimnazjum –i rekrutacja do gimnazjum Święto Konstytucji 3 Maja – spektakl plenerowy Piknik szkolny – czerwiec Dzień artystyczny i pożegnanie klas 3 a b gimnazjum Współpraca zagraniczna, wymiany z zaprzyjaźnionymi szkołami

35 Ważne przedsięwzięcia nauczycieli
Organizacja etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego – Agnieszka Kroll, Magdalena Ptak Organizacja IV Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów – Anna Warchoł Organizacja Małopolskiego Konkursu Fizycznego – Wojciech Kwiatek, Iwo Wroński Udział w XIII Szkole Dydaktyki Chemii – referat: „Rozwijanie zainteresowań uczniów gimnazjum poprzez konkursy chemiczne” – Anna Warchoł Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych organizowane przez Europejską Unię Geograficzną w Wiedniu – Anna Korska

36 Rok szkolny 2005/6

37 Współpraca zagraniczna wymiana polsko - francuska
gimnazjum – wymiana z college z St Martin de Seignanx termin: czerwiec 2006 uczniowie klasy 6 SP i I klasy GIM : osoby opieka: Mirosława Ćwierzyk, Bożena Stec, Anna Okońska - Walkowicz

38

39 Przyjęcie grupy z Orleanu, wymiana z college z St Martin de Seignanx – Mirosława Ćwierzyk
Współpraca zagraniczna – Anna Korska, Adam Musiał, Monika Witalis – Malinowska, Agnieszka Kroll, Magdalena Ptak, Mirosława Ćwierzyk

40 Wymiana polsko - niemiecka
gimnazjum – wymiana z Münster (czwarty rok) - miastem uniwersyteckim w Północnej Nadrenii Westfalii termin: czerwiec 2006 uczniowie pierwszej i drugiej klasy gimnazjum – razem 12 osób opieka : Magdalena Ptak, Iwona Sikorska program pobytu: Wyjazd o charakterze poznawczo naukowym, w programie : spotkanie z władzami miasta w ratuszu, zwiedzanie, spacer, gra terenowa, wycieczka do Kolonii, wspólne lekcje w szkole, wycieczka rowerowa do zamku w Hülshoff, wspólne grilowanie.

41

42 Certyfikaty – rekomendacje
„Szkoła wyróżniona za wychowanie” – Małopolskie Kuratorium Oświaty „Szkoła promująca zdrowie” – Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego – ogólnopolska sieć szkół promujących zdrowie

43 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: warunki, terminy, opłaty, wzory dokumentów do pobrania dla Rodziców i Uczniów są dostępne na - link „Rekrutacja” Informacji na ten temat udzielają również wychowawcy klas i sekretariat szkoły.


Pobierz ppt "W poszukiwaniu dobrej szkoły …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google