Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka nad dziećmi do lat 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka nad dziećmi do lat 3"— Zapis prezentacji:

1 Opieka nad dziećmi do lat 3

2 Podstawy prawne organizowania opieki nad dziećmi do lat 3

3 Formy opieki nad dziećmi do lat 3
Żłobek Klub dziecięcy Niania Opiekun dzienny

4 Wynagrodzenie wypłacane przez rodzica, zgodnie z zapisami umowy.
Niania Osoba fizyczna, zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej zawartej w formie pisemnej między nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Wynagrodzenie wypłacane przez rodzica, zgodnie z zapisami umowy. Dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia. Czas i miejsce opieki, liczba dzieci określone są w umowie uaktywniającej. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe , wypadkowe i zdrowotne opłaca ZUS, od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5 Żłobek Tworzony przez: - gminy;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej; - osoby fizyczne. Żłobek Konieczność spełnienia przez opiekuna wymogów dotyczących kwalifikacji, stażu pracy, szkoleń. Wymagane co najmniej dwa pomieszczenia i spełnienie wymogów lokalowych i sanitarnych. Wymagany wpis do rejestru prowadzony przez wójta, burmistrza, prezydenta Dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka do 10 godz. dziennie. 1 opiekun na max 8 dzieci lub max 5 dzieci jeżeli w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, lub które nie ukończyło 1 roku życia. Możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy po podjęciu uchwały przez radę. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka ustala podmiot tworzący żłobek.

6 - osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej;
Tworzony przez: - gminy; - osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej; - osoby fizyczne. Klub dziecięcy Konieczność spełnienia przez opiekuna wymogów dotyczących kwalifikacji, stażu pracy, szkoleń. Wymagane co najmniej jedno pomieszczenie i spełnienie wymogów lokalowych i sanitarnych. Wymagany wpis do rejestru prowadzony przez wójta, burmistrza, prezydenta. Dzieci od ukończenia 1 roku życia. Opieka do 5 godz. dziennie. 1 opiekun na max 8 dzieci lub max 5 dzieci jeżeli w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki. Możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy po podjęciu uchwały przez radę. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka ustala podmiot tworzący klub dziecięcy.

7 Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy
Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji oraz uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

8 Dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia.
Dzienny opiekun Osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Konieczność spełnienia przez opiekuna wymogów dotyczących kwalifikacji, stażu pracy, szkoleń i innych zgodnie z ustawą. Max wysokość wynagrodzenia oraz zasady ustalania, określa rada gminy w drodze uchwały. Czas opieki oraz liczba dzieci określona w umowie z wójtem lub burmistrzem lub prezydentem. Dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka nad max 5 dzieci. Warunkowo opieka nad max 3 dzieci. Wymagany lokal, do którego osoba fizyczna posiada tytuł prawny. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka ustala uchwałą rada gminy lub inne podmioty.

9 Zadania dziennego opiekuna
Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

10 Informacji udzielą Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Mieszka I 15 Pani Sylwia Stec, pokój nr tel Pani Monika Dyba, pokój nr tel Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Żarach, ul. Lotników 1a Pani Danuta Piotrowska-Krukowska tel lub 34, Urząd Skarbowy w Żarach ul. Osadników Wojskowych 3 Pani Urszula Żarska, pokój nr tel Pani Katarzyna Zaremba, pokój nr 108 tel Urząd Miejski w Żarach Wydział Spraw Społecznych ul. Rynek 1 Pani Krystyna Kozłowska, pokój nr 6a tel Pan Tomasz Trojak, pokój nr 6a tel


Pobierz ppt "Opieka nad dziećmi do lat 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google