Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka nad dziećmi do lat 3. Podstawy prawne organizowania opieki nad dziećmi do lat 3 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka nad dziećmi do lat 3. Podstawy prawne organizowania opieki nad dziećmi do lat 3 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do."— Zapis prezentacji:

1 Opieka nad dziećmi do lat 3

2 Podstawy prawne organizowania opieki nad dziećmi do lat 3 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. z 2011, Nr 45, poz. 235 ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna Dz. U. z 2011, Nr 69, poz. 368 ROZPORZĄDZENIE MPiPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych Dz. U. z 2011, Nr 69, poz. 367 UCHWAŁA RADY... z dnia … o wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

3 Formy opieki nad dziećmi do lat 3 Formy opieki Żłobek Klub dziecięcy Niania Opiekun dzienny

4 Niania Osoba fizyczna, zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej zawartej w formie pisemnej między nianią a rodzicami lub rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Wynagrodzenie wypłacane przez rodzica, zgodnie z zapisami umowy. Dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia. Czas i miejsce opieki, liczba dzieci określone są w umowie uaktywniającej. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca ZUS, od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

5 Żłobek Tworzony przez: - gminy; - osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej; - osoby fizyczne. Konieczność spełnienia przez opiekuna wymogów dotyczących kwalifikacji, stażu pracy, szkoleń. Wymagane co najmniej dwa pomieszczenia i spełnienie wymogów lokalowych i sanitarnych. Wymagany wpis do rejestru prowadzony przez wójta, burmistrza, prezydenta Dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka do 10 godz. dziennie. 1 opiekun na max 8 dzieci lub max 5 dzieci jeżeli w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, lub które nie ukończyło 1 roku życia. Możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy po podjęciu uchwały przez radę. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka ustala podmiot tworzący żłobek.

6 Klub dziecięcy Konieczność spełnienia przez opiekuna wymogów dotyczących kwalifikacji, stażu pracy, szkoleń. Tworzony przez: - gminy; - osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej; - osoby fizyczne. Wymagane co najmniej jedno pomieszczenie i spełnienie wymogów lokalowych i sanitarnych. Wymagany wpis do rejestru prowadzony przez wójta, burmistrza, prezydenta. Dzieci od ukończenia 1 roku życia. Opieka do 5 godz. dziennie. 1 opiekun na max 8 dzieci lub max 5 dzieci jeżeli w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki. Możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy po podjęciu uchwały przez radę. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka ustala podmiot tworzący klub dziecięcy.

7 Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji oraz uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

8 Dzienny opiekun Osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Konieczność spełnienia przez opiekuna wymogów dotyczących kwalifikacji, stażu pracy, szkoleń i innych zgodnie z ustawą. Max wysokość wynagrodzenia oraz zasady ustalania, określa rada gminy w drodze uchwały. Czas opieki oraz liczba dzieci określona w umowie z wójtem lub burmistrzem lub prezydentem. Dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka nad max 5 dzieci. Warunkowo opieka nad max 3 dzieci. Wymagany lokal, do którego osoba fizyczna posiada tytuł prawny. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka ustala uchwałą rada gminy lub inne podmioty.

9 Zadania dziennego opiekuna Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

10 Informacji udzielą Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Żarach, ul. Lotników 1a Pani Danuta Piotrowska- Krukowska tel. 68 3748333 lub 34, e-mail: Bojkom@zus.pl Bojkom@zus.pl Powiatowy Urząd Pracy w Żarach Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Mieszka I 15 Pani Sylwia Stec, pokój nr 6 tel. 68 4791359 Pani Monika Dyba, pokój nr 25 tel. 68 4791360 e-mail: zizr@praca.gov.plzizr@praca.gov.pl Urząd Skarbowy w Żarach ul. Osadników Wojskowych 3 Pani Urszula Żarska, pokój nr 105 tel. 68 4560531 Pani Katarzyna Zaremba, pokój nr 108 tel. 68 4560532 e-mail: us811@lu.mosnet.gov.plus811@lu.mosnet.gov.pl Urząd Miejski w Żarach Wydział Spraw Społecznych ul. Rynek 1 Pani Krystyna Kozłowska, pokój nr 6a tel. 68 4708371 Pan Tomasz Trojak, pokój nr 6a tel. 68 4708381 e-mail: Krystyna.kozlowska@um.zary.pl Krystyna.kozlowska@um.zary.pl


Pobierz ppt "Opieka nad dziećmi do lat 3. Podstawy prawne organizowania opieki nad dziećmi do lat 3 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google