Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Krosno Odrzańskie, 07.03.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Krosno Odrzańskie, 07.03.2012r."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Krosno Odrzańskie, 07.03.2012r.

2 STRUKTURA PROJEKTU 1.Opis organizacji wnioskującej 2.Charakterystyka problemu (dokładne, rzeczywiste opisanie sytuacji – precyzyjnie określona grupa odbiorców) 3.Cel projektu (powinien odpowiadać na pytanie: co, kiedy, dla kogo, gdzie zostanie zmienione podczas realizacji projektu) 4.Metody działań (odpowiednio dobrane do danego problemu) 5.Efekty, rezultaty (wynikające z działań) 6.Monitoring i ewaluacja (systematyczne obserwowanie realizacji projektu) 7.Harmonogram (umiejscowienie działań w czasie i przestrzeni) 8.Budżet (szczegółowe określenie wszystkich kosztów wynikających z działań) 9.Nazwa projektu (oryginalna, krótka, chwytające słowa,...)

3 OPIS ORGANIZACJI WNIOSKUJĄCEJ Zasoby organizacji Zespół Doświadczenie organizacji KIM JESTEŚMY? Informacje adresowe (kontakt, osoba do kontaktu, etc.) PO CO ISTNIEJEMY? Geneza powstania (misja, cele, komu pomagamy, ile osób pracuje w organizacji) JAK DZIAŁAMY? Osiągnięcia:(sukcesy organizacji, współpracownicy, partnerzy, dotychczasowi sponsorzy, wysokość budżetu, nagrody, artykuły prasowe, publikacje, inne)

4 CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU Prawidłowy opis problemu umożliwia adekwatne określenie celów projektu (uszyte na miarę naszej sytuacji), to zaś jest podstawą do planowania rezultatów i działań. Informacje zawarte w opisie problemu pomogą również w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, w części dotyczącej motywacji organizacji, wynikającej stąd analizy ryzyka i zagrożeń dla realizacji całego projektu. Analiza problemu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej konstrukcji projektu. Pytania pomocnicze: Kogo dotyczy problem? Jakie są rozmiary problemu? Skąd wiemy, że jest to problem? Dlaczego jest to problem? Z czego wynika problem? Co by było gdyby nikt nie zajął się problemem? Kto działa w obszarze problemu i z jakim skutkiem?

5 CEL PROJEKTU Powinien odpowiadać na pytanie: co, dla kogo, gdzie, kiedy zostanie zmienione podczas realizacji projektu. Cele projektu powinny być mierzalne i realne. Pomocne mogą być nam pytania: Co chcemy zmienić? (co?) Dla jakiej grupy osób jest przeznaczony projekt? (dla kogo?) Na jakim obszarze? (gdzie?) W jakim czasie chcemy zrealizować projekt? (kiedy?)

6 CEL PROJEKTU Specyficzny (konkretny i dobrze zdefiniowany). Powinien być tak sformułowany, żeby każdy go mógł zrozumieć i dowiedzieć się co chcemy osiągnąć. Mierzalny. Aby doprowadzić zadanie do końca, trzeba znać odpowiedź na pytanie: skąd będziemy wiedzieli, że osiągnęliśmy cel (tym bardziej sponsor). Po czym to poznamy? Cel musi być mierzalny, żeby realizatorzy projektu (i sponsor) wiedzieli, ile im do niego brakuje lub czy może już został osiągnięty. Uzgodniony. Musi istnieć zgoda i porozumienie, co do stawianych celów. Poza tym musi on wynikać z opisanych wyżej analiz, a nie z indywidualnych przeczuć i odczuć. Realistyczny. Możliwy do osiągnięcia w świetle rozpoznanych szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron organizacji, możliwy w określonym czasie i przy określonych środkach.

7 METODY DZIAŁAŃ Metody – czyli w jaki sposób zamierzasz osiągnąć cel Opisujemy wybraną metodę osiągnięcia założonych celów. Wybór przyjęcia określonej metody osiągnięcia celu uzasadniamy wskazując, że metoda jest: stosowna (odpowiada misji naszej organizacji, postawionemu celowi i założonym rezultatom) efektywna (w jakim stopniu gwarantuje sukces) adekwatna (czy jest dopasowana do naszych możliwości) wydajna (jaki jest stosunek nakładu sił i środków do przewidywanych zysków) ale również odpowiadająca oczekiwaniom sponsorów, partnerów i beneficjentów (trudno robić wycieczki dla uczniów w sierpniu)

8 METODY DZIAŁAŃ Należy opisać metody, na których opiera się projekt, a także wyliczyć wszystkie działania, jakie zostaną podjęte w jego ramach. Wpisujemy w tym punkcie: Sposób rekrutacji uczestników Wybór kadry i jej kwalifikacje Typ oferowanej usługi Współpracownicy i podział kompetencji podczas zadania Warunki realizacji zadania (np. lokal, wyposażenie, etc.) Promocja projektu W tej części wniosku odpowiadamy na pytanie, jakie działania muszą być przeprowadzone dla uzyskania pożądanych efektów. Odpowiednie zaplanowanie działań i metod, harmonogram projektu oraz określenie posiadanych zasobów i potrzebnych nakładów daje wytyczne do dobrego skalkulowania budżetu projektu.

9 REZULTATY Przewidywane przez nas rezultaty projektu to efekty naszych działań określające stopień naszych działań. Rezultaty powinny potwierdzać osiągnięcie celu projektu. Z tego rozdziału sponsor powinien się dowiedzieć: Czy warto finansować projekt, czy warto w nim uczestniczyć? W tym punkcie należy opisać oczekiwany wpływ projektu na grupy docelowe: w jaki sposób projekt poprawi sytuację grup, do których projekt jest adresowany w jaki sposób projekt rozwinie potencjał grup docelowych w jaki sposób projekt rozwinie potencjał merytoryczny i menedżerski organizacji wnioskującej

10 HARMONOGRAM Lp.DziałanieCzas Osoba odpowiedzialna Opis 1. 2.

11 BUDŻET Budżet opracowujemy zgodnie z pozycjami księgowymi (koszty osobowe i nieosobowe, koszty operacyjne – czynsz, telefon, podróże itp., zakup środków trwałych, sprzętu, materiałów biurowych itp.) lub w inny sposób. Często sponsor podaje wzór lub dokładne wytyczne, w jaki sposób opisać budżet projektu. Należy bezwzględnie dostosować się do tych instrukcji. O ile sposób opisu budżetu określa sponsor, to na nas spoczywa obowiązek takiego sporządzenia budżetu, aby w sposób oczywisty opisywał od strony kosztów zaplanowane w projekcie działania. Budżet opisuje działania wcześniej zaprezentowane. W budżecie nie mogą pojawić się w związku z tym jakieś nowe kategorie (np. komputery czy meble) jeśli nie są one bezpośrednio związane z działaniami przedstawionymi w części opisowej wniosku o dotację. W oparciu o działania należy spisać wszystkie wydatki Należy określić możliwie dokładnie koszt każdego z nich Należy określić potencjalne źródła finansowania

12 BUDŻET Budżet powinien być: Spójny, dobrze przemyślany Ukazujący pełny koszt przedsięwzięcia (z naszym wkładem i innych źródeł) Szczegółowy, realny Zgodny z częścią opisową projektu Zawierający uzasadnione koszty Spełniający wymogi sponsora

13 LpWydatekJednostka Liczba jednostek Koszt jednostko wy Koszt całkowity Źródła finansowania Dotacja Wkład własny finansowy Wkład własny rzeczowy Koszty osobowe 1.KoordynatorM-c68004 800 00 2.AsystentM-c66003 600 00 3.KsięgowośćM-c68004 800 00 Koszty rzeczowe 4.Materiały biuroweM-c61509005004000 5.Wynajem autobusukm300390000 6Rzutnikszt12 500 00 7. Noclegi (10 os/3 noclegi) os30501 5001 2003000 8. Catering (10 os /4 dni) os40602 4001 860370170 Razem21 40019 2601 070

14 KILKA PORAD... Myśl pozytywnie – afirmuj projekt. Nie pisz projektu za pięć 12. Na pisanie projektu potrzebny jest czas na przemyślenie i ewentualne poprawki. Nie używaj terminologii fachowej, skrótów myślowych. Sponsor może nie posiadać takiej wiedzy a co za tym idzie może nie zrozumieć Twoich intencji. Pisząc pamiętaj o czytelniku – pisz prostym, czytelnym językiem. Układaj krótkie zdania. Zadbaj by wniosek był przejrzysty, czysty, napisany bezbłędnie. Nie próbuj wzbudzać litości, nie błagaj. Unikaj zwrotów (być może, myślimy że,...) zastąp je takimi utworzymy, zrobimy. Opisuj potrzeby ludzi a nie swojej organizacji. Bądź uczciwy przed sponsorem. Nie traktuj z góry sponsora, ani odbiorców projektu. Napisany projekt daj do przeczytania innym osobom – niech sprawdzą czy wszystko jest zrozumiałe.

15 ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA FUNDUSZY www.lubuskie.pl - Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze www.lubuskie.pl www.efs.lubuskie.pl – Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego www.efs.lubuskie.pl www.batory.org.pl – Fundacja Batorego (31.01 – Lokalny Program Stypendialny) www.batory.org.pl www.pafw.pl – Polsko Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl www.filantropia.org – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org www.pcyf.org.pl – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ? www.pcyf.org.pl www.frd.org.pl – Fundacja Rozwoju Dzieci im.J.A.Komeńskiego www.frd.org.pl www.karta.org.pl – Fundacja Ośrodka KARTA www.karta.org.pl www.e.org.pl – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę www.e.org.pl www.fwpn.org.pl – Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej www.fwpn.org.pl www.fww.org.pl – Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl www.fop.org.pl – Fundusz dla NGO/fundusze norweskie ? www.fop.org.pl www.youth.org.pl – Program Młodzież www.youth.org.pl www.podzielsieposilkiem.pl – Program Grantowy Danone (11.02) www.podzielsieposilkiem.pl

16 Dziękuję za uwagę i zachęcam do pisania projektów :-) Magdalena Rycerz


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Krosno Odrzańskie, 07.03.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google