Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA RYBACKA „POJEZIERZE BYTOWSKIE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA RYBACKA „POJEZIERZE BYTOWSKIE”"— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA RYBACKA „POJEZIERZE BYTOWSKIE”
SPOTKANIA INFORMACYJNE

2 HISTORIA LGR POJEZIERZE BYTOWSKIE
Proces budowania LGR „Pojezierze Bytowskie” rozpoczął się na początku 2009 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Agrolinia przy współpracy Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w sierpniu 2009, a w październiku 2009 LGRPB została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym czasie rozpoczęły się prace nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. W marcu 2010r. Stowarzyszenie złożyło wniosek na wybór do jej realizacji.

3 Obszar LGRPB obejmuje teren 11 gmin:
Bytów Parchowo Studzienice Tuchomie Miastko Borzytuchom Czarna Dąbrówka Potęgowo Kołczygłowy Dębnica Kaszubska Trzebielino

4 OBSZAR LGR PB powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR PB to km2, ludność wg stałego miejsca zameldowania to osoby gęstość zaludnienia na obszarze SGR wynosi 36,7 osób/km2 Wskaźnik rybackości wyniósł 2,02

5 TRÓJSEKTOROWE POROZUMIENIE
Na dzień 23 lutego 2010 liczba członków stowarzyszenia wynosi 77. Struktura członków obejmuje następującą liczbę podmiotów z każdego sektora: - 11 podmiotów sektora publicznego, - 24 podmiotów sektora gospodarczego, - 42 podmioty sektora społecznego,

6 BUDŻET LSROR na lata

7 BUDŻET NA WDRAŻANIE LSROR
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – zł LSROR „POJEZIERZE BYTOWSKIE” Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – zł Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa zł Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – zł

8 SEKTOR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
BUDŻET NA WDRAŻANIE 2011 R. DZIAŁANIA KONKURSY W 2011 R. w zł SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR SPOŁECZNO-GOSPODARCZY Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa ,02 ,24 ,77 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem ,78 0,00 Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej ,56 ,44 ,12

9 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, 2) poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, 3) rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu, 4) remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

10 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
RODZAJE PROJEKTÓW 5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, 6) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, 7) dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 8) tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, 9) promocję obszaru objętego LSROR.

11 Kto może być beneficjentem?
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Kto może być beneficjentem? Osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

12 Refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych operacji
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa DOFINANSOWANIE: Refundacja do 85% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł

13 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” 1.RODZAJE PROJEKTÓW 1) budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki; 2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza; 3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia; 4) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej; 5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

14 „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM? Wnioskodawca musi spełniać jeden z następujących warunków: 1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie: a) Jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub b) Jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb polskich na obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub c)W zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

15 a) o polskiej przynależności,
„Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM? 2) jest armatorem statku rybackiego: a) o polskiej przynależności, b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta, c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub 3) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1. lub działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb ” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub 4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt. 1.

16 Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji
„Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” DOFINANSOWANIE: Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł

17 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” RODZAJE PROJEKTÓW: 1) tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa 2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie: - konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, - naprawy i konserwacji statków i łodzi, - handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, - działalności usługowej związanej z wyżywieniem,

18 - działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” RODZAJE PROJEKTÓW: - działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, - działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, - działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, - opieki zdrowotnej, - działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, - naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, - wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

19 Kto może być beneficjentem?
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” Kto może być beneficjentem? Osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

20 Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji
„Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” DOFINANSOWANIE: Refundacja do 60% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł

21 1) inwestycje melioracyjne związane z:
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 1) inwestycje melioracyjne związane z: a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymanie zbiorników wodnych, b) ochroną przeciwpowodziową, c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej (z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych), 2) budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych, 3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,

22 5) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” RODZAJE PROJEKTÓW 4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub 5) renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, 6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, 7) remont lub odbudowa budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, 8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

23 Kto może być beneficjentem?
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” Kto może być beneficjentem? Osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

24 Refundacja do 100% kosztów kwalifikowanych operacji
„Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” DOFINANSOWANIE: Refundacja do 100% kosztów kwalifikowanych operacji LIMIT POMOCY: Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć ,00 zł, przy czym limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu wynosi ,00 zł

25 LSROR „POJEZIERZE BYTOWSKIE”
Projekt składany do LGR musi dodatkowo wykazywać spójność z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Pojezierze Bytowskie”

26 CELE LSROR POJEZIERZE BYTOWSKIE
Cele ogólne 1. Racjonalne wykorzystanie lokalnych zasobów dla wzmocnienia znaczenia sektora rybackiego w rozwoju gospodarczym obszaru Cele szczegółowe 1.1. Ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego 1.2. Zrównoważony rozwój turystyki, szczególnie powiązanej z sektorem rybackim 1.3. Wzmocnienie rybackiego charakteru obszaru i poprawa bezpośredniej sprzedaży produktów rybackich

27 CELE LSROR POJEZIERZE BYTOWSKIE
Cele ogólne 2. Poprawa standardu życia oraz budowanie tożsamości lokalnej i aktywności mieszkańców Cele szczegółowe 2.1. Powstanie nowych i zachowanie istniejących miejsc pracy, rozwój sektora usług 2.2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej 2.3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców 2.4. Promocja obszaru

28 WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY FINANSOWEJ
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana, jeżeli operacja polegająca na realizacji inwestycji: 1) Przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych 2) Będzie realizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych 3) Ma zapewnioną gospodarczą trwałość 4) Nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne oraz ochronę żywych zasobów wodnych

29 Powstanie trwałych korzyści gospodarczych
Stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji, który wnioskodawca sporządza na podstawie wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Trwałe korzyści gospodarczych powstaną, gdy wnioskodawca zaproponuje sposób finansowania, który: - nie spowoduje utraty płynności finansowej w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz - przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której operacja dotyczy

30 Zapewnienie należytych gwarancji technicznych
Stwierdza się na podstawie: - pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia zamiary wykonania robót pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane) W przypadku braku pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie należy dołączyć studium wykonalności projektu dla danej operacji, który wnioskodawca sporządza na podstawie wzoru opracowanego przez IZ (warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie pozwoleń lub zgłoszenia do dnia złożenia wniosku o płatność)

31 Gospodarcza trwałość Jest zapewniona gdy wnioskodawca założył dla danej operacji przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z operacją oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi, urządzeń lub innego wyposażenia technicznego

32 Koszty kwalifikowane Koszty faktycznie poniesione przez wnioskodawcę, bezpośrednio związane z realizacją operacji i poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

33 Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:
1) Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli: - zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia, - ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych, - nie spełniają wymagań technicznych; 2) Nabycia gruntów, budynków, budowli lub prawa do dysponowania nimi, jeżeli: - Nabycie ich nie miało bezpośredniego związku z operacją, - Ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny w operacie szacunkowym, - Podmiot zbywający w okresie 5 lat poprzedzających ich zbycie , otrzymał pomoc na ich zakup ze środków publicznych, - Powyżej 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operacją;

34 Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:
3) Nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z operacją W drodze wyceny nieruchomości – jeżeli nakładem rzeczowym jest grunt, budynek, budowla lub prawo do dysponowania nimi W kosztorysie powykonawczym - jeżeli nakładem rzeczowym są roboty budowlane lub prace konstrukcyjne 4) Amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych 5) Pracy własnej wykonywanej przez wnioskodawcę będącego osoba fizyczną i pracy wolontariuszy

35 Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się:
6) Kosztów ogólnych operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wnioskodawcy i osób przez niego zatrudnionych: - powyżej 10% wartości netto operacji, - które nie miały bezpośredniego związku z operacją - które zostały naliczone niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie 7) Kosztów poniesionych poza obszarem LSROR

36 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU Zachowanie celu operacji przez okres 5 lat, licząc od dnia płatności końcowej

37 ZALICZKOWANIE Zaliczka może być udzielana do 100% kosztów kwalifikowanych operacji o ile zostanie to zapisane w umowie o dofinansowanie Zaliczka wypłacana będzie w transzach (warunkiem wypłaty kolejnej zaliczki jest rozliczenie co najmniej 70% poprzedniej transzy zaliczki)

38 Formy zabezpieczenia zaliczki
Jeżeli wartość zaliczki nie przekracza 10 mln zł zabezpieczeniem zaliczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

39 LGR wybiera projekty tylko do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu.
WYBÓR OPERACJI Spośród projektów, które: → zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu → są zgodne z LSROR → na podstawie Lokalnych Kryteriów Wyboru LGR wybiera projekty tylko do wysokości limitu podanego w ogłoszeniu.

40 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI Opis operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru Aktualny odpis z KRS albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Pełnomocnictwo- jeśli zostało udzielone, Kopia dokumentu tożsamości (osoba fizyczna), Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji, Dokument potwierdzający planowane koszty operacji (kosztorys inwestorski lub oferty związane z realizacją operacji),

41 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI Uproszczony plan biznesowy,
Pozwolenia budowlane lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót - gdy jest wymagane, Pozwolenie wodnoprawne – gdy jest wymagane, Studium wykonalności – w przypadku braku pozwoleń lub zgłoszenia Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich - gdy jest wymagane, Kosztorys inwestorski – w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wniesione nakłady rzeczowe dotyczące robót budowlanych lub prac konstrukcyjnych

42 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI Operat szacunkowy - w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wniesione nakłady rzeczowe w postaci nieruchomości, Decyzja w sprawie, spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności Szczegółowy opis operacji z podaniem specyfiki kosztów oraz wskazaniem źródeł finansowania – gdy wymaga tego specyfika operacji, Opis projektu kampanii, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia z podaniem specyfiki kosztów oraz wskazaniem źródeł finansowania – gdy wymaga tego specyfika operacji,

43 ZESPÓŁ LGR WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW LGR „POJEZIERZE BYTOWSKIE”
ZARZĄD LGR „POJEZIERZE BYTOWSKIE” KOMITET WYBORU PROJEKTU Składa się z 22 osób ze wszystkich gmin członkowskich BIURO LGR „POJEZIERZE BYTOWSKIE” Dyrektor Zastępca dyrektora Specjaliści ds. projektów Specjalista ds. promocji Asystent obsługi sekretariatu Księgowa KOMISJA REWIZYJNA LGR „POJEZIERZE BYTOWSKIE”

44 BIURO LGR „POJEZIERZE BYTOWSKIE”
Budynek Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu ul. Szkolna 4 Tuchomie Tel.:

45 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA RYBACKA „POJEZIERZE BYTOWSKIE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google