Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE: Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie ID grupy: 98_63_mf_g1 opiekun Anna Nowicka 98_49_mf_g1 opiekun Wiesław Hendel Kompetencja: fizyka i matematyka Temat projektowy: ZFMiP_TP029_zrozumiec_ruch Semestr/rok szkolny: semestr II rok szkolny 2010/11

3 W czasie projektu: Rejestrowaliśmy ruch z wykorzystaniem zestawu do pomiarów, Poznaliśmy metody wideo pomiarów, Wykonaliśmy zdjęcia zestawów pomiarowych, Przygotowaliśmy wykresy przedstawiające wyniki pomiarów, Opracowaliśmy prezentacje doświadczeń i dokonaliśmy analizy wyników.

4 Nasza drużyna i grupa współpracującego z nami gimnazjum dostała różne zadania do wykonania, z których wywiązaliśmy się ze skrupulatnością i zaangażowaniem. Mieliśmy do wyboru tablice interaktywne, lub narzędzia do dokonywania pomiarów fizycznych.

5 Rozwój wiedzy Matematyka Wykresy funkcji: układ współrzędnych kartezjańskich, funkcja liczbowa i jej wykres. Przykłady zależności funkcyjnych – m. in. proporcjonalność prosta. Przeliczanie jednostek. Wyrażenia algebraiczne, równania. Fizyka Poznaliśmy ruch prostoliniowy i siły: wielkości opisujące ruch (położenie, droga, prędkość chwilowa i średnia, przyspieszenie); rysowaliśmy wykresy zależności drogi i prędkości od czasu; zapoznaliśmy się z zasadami dynamiki, siły ciężkości; oporu ruchu.

6 Rozwój umiejętności Z dziedziny matematyki Przedstawiania danych w postaci tabeli i wykresów. Przekształcania danych. Szacowania wielkości. Odczytywania informacji z wykresów. Wykonywania obliczeń, przekształcania wyrażeń algebraicznych. Z dziedziny fizyki Planowania i przeprowadzania doświadczeń, doboru właściwych narzędzi pomiarowych. Prezentacji i przetwarzania danych pomiarowych przedstawionych w formie tabeli i wykresów. Analizy i omówienia wyników pomiaru, formułowania wniosków. Poprawnego opisu i wyjaśniania zjawisk fizycznych. Nauczyliśmy się:

7 Dzieliliśmy się pracą w grupie Podejmowaliśmy decyzje grupowe Wyrażaliśmy własne opinie i słuchaliśmy opinii innych osób Dyskutowaliśmy Rozwiązywaliśmy konflikty, Poszukiwaliśmy kompromisów, Dokonywaliśmy oceny pracy grupy. Podczas projektu

8 Czego się nauczyliśmy: Wyrażenia algebraiczne: -obliczaliśmy wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, -przekształcaliśmy wyrażenia algebraiczne i wzory. Równania i nierówności: -przekształcaliśmy wzory, -rozwiązywaliśmy równania i nierówności. Wykresy funkcji: -układ współrzędnych kartezjańskich, -funkcja liczbowa i jej wykres, -przykłady zależności funkcyjnych występujących w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym, m.in. proporcjonalność prosta, -odczytywaliśmy informacje z wykresu funkcji opisującej sytuację praktyczną. Zbieranie prezentowanie i porządkowanie danych: -wyszukiwaliśmy i obliczaliśmy dane zawarte w diagramach i tabelach, -sposoby prezentowania danych.

9 Czego się nauczyliśmy: Ruch prostoliniowy i siły. Jak się: -odczytuje prędkość i przebytą odległość z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu, oraz rysuje te wykresy na podstawie opisu słownego; -opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona; -odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym; -posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego; -opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; -stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą; -oblicza wartość siły ciężkości działającej na ciało o znanej masie; -opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki. -opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny; -odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli; -sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach) a także odczytuje dane z wykresu; -rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną;.

10 Ruch jest to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia. CO TO JEST RUCH ? Podstawowe prawa rządzące ruchem sformułował Isaac Newton i uznawano je za dokładne do końca XIX wieku.

11 PARAMETRY KTÓRE OPISUJĄ RUCH przemieszczenie – różnica między położeniem końcowym a początkowym

12 tor – linia, po której porusza się ciało droga – długość odcinka toru czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu.

13 Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi. Przyspieszenie jest równe zeru

14 Ruch jednostajnie przyspieszony jest to ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu. Przyspieszenie rośnie

15 Ruch jednostajnie opóźniony jest to ruch, w którym prędkość maleje wraz z ubywającą drogą. Przyspieszenie maleje

16 NASZE WYNIKI

17

18

19 PODSUMOWANIE Nasze wyniki nie zawsze pokrywały się z danymi podanymi w podręcznikach czy Internecie. Wszystkie wzory sprawdziły się w zastosowaniu.

20 WSPÓŁPRACA W czasie projektu realizowaliśmy się grupowo jak i indywidualnie. Nauczyliśmy się pracy w grupach, porozumiewaliśmy się za pomocą e-maili, przygotowywaliśmy różnorakie wykresy, przesyłaliśmy sobie prezentacje. Nasza współpraca wypadła pomyślnie.

21 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google