Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Małe projekty” – realizacja, rozliczanie projektu, przygotowanie wniosku o płatność   Szkolenie dla Beneficjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Małe projekty” – realizacja, rozliczanie projektu, przygotowanie wniosku o płatność   Szkolenie dla Beneficjentów."— Zapis prezentacji:

1 „Małe projekty” – realizacja, rozliczanie projektu, przygotowanie wniosku o płatność  
Szkolenie dla Beneficjentów Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze Chrzanów, 5 grudnia 2011 roku „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

2 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym ( załącznik do umowy ); poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane… nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia; udokumentowanie wykonania operacji; uzyskanie wymaganych opinii, zaświadczeń, pozwoleń…; zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń… . „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

3 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Wypłata pomocy ( max 70% kosztów kwalifikowalnych ): jednorazowo lub w transzach ( II transza nie mniej niż 25% ); zaliczka 20% lub 50% kosztów inwestycyjnych, rozliczana we wniosku o płatność ostateczną lub pośrednią; zwrot niewykorzystanej lub pobranej nienależnie zaliczki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

4 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Wypłata pomocy ( max 70% kosztów kwalifikowalnych ): - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia każdego wniosku o płatność; dokonywana jest, jeżeli: Beneficjent zrealizował etap operacji lub całą operację; Beneficjent wypełnia zobowiązania określone w umowie; wyniki kontroli i wizytacji przeprowadzonych w trakcie realizacji operacji potwierdzają prawidłową realizację operacji lub usunięto nieprawidłowości stwierdzone podczas tych kontroli i wizytacji; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

5 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Wypłata pomocy ( max 70% kosztów kwalifikowalnych ): zabezpieczenie - weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową; zaliczka – gwarancja; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

6 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
osiągnięcie celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji –również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych ( wyjątki – Fundusz Kościelny, dochody własne JST, subwencja ogólna ); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

7 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
poniesienie kosztów, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza tys. złotych –w formie rozliczenia bezgotówkowego za pomocą polecenia przelewu za pośrednictwem rachunku bankowego; nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem - do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

8 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
niezmieniane sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną - do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy; umożliwienie przedstawicielom Samorządu Województwa wizytacji w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów oraz miejscach realizacji operacji, oraz przedstawicielom innych podmiotów ( ARiMR, MRiRW, KE ) dokonywania audytów i kontroli dokumentacji ( obecność beneficjenta obowiązkowa ) - do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

9 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW - do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy; niezwłoczne informowanie Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach, w tym związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy - do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

10 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przez okres 5 lat od dna dokonania przez Agencję płatności ostatecznej; zwrot pomocy/części pomocy, jeżeli w wyniku realizacji operacji nie inwestycyjnej uzyskał dochód w wysokości wyższej niż wkład własny; zwrot części pomocy, jeżeli uzyskał współfinansowanie operacji ze środków JST lub Funduszu Kościelnego w wysokości wyższej niż wkład własny; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

11 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
prowadzenie rachunku bankowego ( do realizacji projektu ) oraz przekazania dokumentów potwierdzających ten fakt; prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego (osoba fizyczna –zestawienie faktur na formularzu UM); poinformowanie SW, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o miejscu ( i/lub zmianie ) przechowywania dokumentów związanych z realizacją operacji, jeżeli dokumenty te są przechowywane poza miejscem zamieszkania/siedzibą/miejscem prowadzenia działalności Beneficjenta; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

12 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
niezmienianie, bez zgody SW, danych objętych opisem zadań lub zawartych w kosztorysie inwestorskim wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym cześć wniosku,(…), jeżeli zestawienie z umowy powołuje się na ten opis lub kosztorys inwestorski; złożenie do SW i LGD wypełnionego formularza ankiety monitorującej; przedłożenie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( jeżeli dotyczy – ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku ); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

13 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
złożenie osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez SW, wniosek o płatność ( na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ) wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawienie oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, w terminach określonych w umowie, po zakończeniu realizacji operacji lub każdego z etapów; dołączenie do wniosku o płatność ostateczną sprawozdania z realizacji operacji, na formularzu udostępnionym przez SW; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

14 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Wniosek o płatność: oryginały faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej przedkładane wraz z wnioskiem o płatność oznaczone zostaną adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ”, przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego, przyjmującego wniosek o płatność; po wykonaniu kopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

15 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Wniosek o płatność: w przypadku nie złożenia wniosku o płatność pośrednią lub ostateczną w ustalonych terminach SW dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku opłatność pośrednią lub ostateczną w kolejnych wyznaczonych terminach lub do złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność pośrednią lub ostateczną; niezłożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność pośrednią lub ostateczną po drugim wezwaniu lub wniosku o zmianę umowy skutkować będzie rozwiązaniem umowy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

16 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Wniosek o płatność: termin rozpatrzenia – max 2 miesiące; weryfikacja poprawności i kompletności formalnej oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji – dwukrotne wezwanie do uzupełnień, poprawek lub wyjaśnień ( 2 x 14 dni ); możliwość przeprowadzenia przez SW wizytacji lub kontroli w miejscu; przekazanie informacji o wypłacie całości lub części kwoty pomocy dla Beneficjenta i ARiMR ( płatnik ) – wypłata najpóźniej do 3 miesięcy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

17 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Wniosek o płatność: Beneficjentowi przysługuje prawo do wniesienia prośby do Samorządu Województwa o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygnięcia Samorządu Województwa dotyczącego oceny wniosku o płatność, różnicy między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy, odmowy wypłaty całości albo części pomocy, rozwiązania umowy, oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokonania zmian w umowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisma o danym rozstrzygnięciu. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

18 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Obliczanie kwoty pomocy: poszczególne koszty kwalifikowalne operacji w ramach danego etapu operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, jednak w wysokości nie wyższej niż wskazana w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji; w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji wskazane dla danej pozycji będą niższe o więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym Beneficjent składa pisemne wyjaśnienie tych zmian; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

19 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Obliczanie kwoty pomocy: w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji wykazane dla danej pozycji będą wyższe o nie więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej; w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, wykazane dla danej pozycji w będą wyższe o więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te mogą być uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli SW na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta uzna za uzasadnione przyczyny tych zmian; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

20 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Obliczanie kwoty pomocy: w przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy jest wyższa o więcej niż 3% od kwoty obliczonej przez SW na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, kwotę refundacji pomniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną, a kwotą obliczoną na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych ( chyba, że Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie nie kwalifikującej się kwoty do kwoty wnioskowanej pomocy ); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

21 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Obliczanie kwoty pomocy: KWOTA POMOCY DO WYPŁATY = Kwota pomocy po weryfikacji w UM - (Kwota pomocy z wniosku o płatność – Kwota pomocy po weryfikacji w UM) , czyli: 8400,00 = 9200,00 – ( 10000,00 – 9200,00 ) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

22 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Obliczanie kwoty pomocy: przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty poniesione koszty ogólne ( do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego ), a także wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie ( do 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość kosztów ogólnych ) będą uwzględnione w wysokości nie wyższej niż określone dla poszczególnych pozycji wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

23 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Oświadczenia Beneficjenta ( osoba fizyczna ): - małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy/ o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej rozdzielności majątkowej; - współwłaściciela/ współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy współwłaścicielem/ współwłaścicielami są osoby fizyczne –również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy/ o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej rozdzielności majątkowej; - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

24 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Rozwiązanie umowy: nierozpoczęcie przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną; odstąpienie przez Beneficjenta od realizacji operacji; niewypełnienie przez Beneficjenta któregokolwiek ze zobowiązań; niezłożenie wniosku o płatność w terminie; odmowa wypłaty pomocy ze strony SW; - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

25 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Rozwiązanie umowy: naruszenie zasad zamówień publicznych ( jeżeli dotyczy ); złożenie podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy; stwierdzenie nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o pomoc ( do 5 lat od dnia przyznania pomocy ) – wykluczenie z otrzymania pomocy, wyroki sądowe; - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

26 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Zwrot pomocy: w całości lub w części, w zależności od zakresu niewypełnionych zobowiązań; w terminie 14 dni od wezwania; z odsetkami jak dla zaległości podatkowych ( od – 14% w skali roku ); Załączniki do umowy: zestawienie rzeczowo – finansowe; - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

27 UMOWA O DOFINANSOWNIE – ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
9. Zmiana zapisów umowy: umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, z tym że zmiana ta nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej i zmiany celu operacji; zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; zmiana nie może dotyczyć celu operacji; zmiana w zakresie prawa własności, miejsca i rodzaju prowadzonej działalności związanej z operacją jest możliwa tylko ze względu na wystąpienie okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności ( śmierć Beneficjenta, katastrofa naturalna itp. ); przyznanie pomocy następcy prawnemu Beneficjenta lub nabywcy przedsiębiorstwa Beneficjenta ( pod warunkiem spełnienia kryteriów oraz zachowania celu operacji ); - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

28 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Rodzaje kontroli: Wizytacja w miejscu – stanowi element kontroli administracyjnej i przeprowadzana jest na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność (jest to kontrola problemowa). Przeprowadzana jest na zlecenie komórki zajmującej się obsługą. - Kontrola na miejscu – czynności kontrolne wykonywane na etapie obsługi wniosku o płatność oraz w okresie związania celem w miejscu realizacji operacji, celem sprawdzenia poprawności realizacji operacji oraz wszystkich oświadczeń i deklaracji beneficjenta, jak również, wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań umownych (jest to kontrola całościowa). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

29 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
2. Procedura kontroli: - otrzymanie zlecenia / pisma o kontroli; - powiadomienie beneficjenta (tel., fax., skuteczne!); pismo informujące podmiot kontrolowany o terminie i zakresie czynności kontrolnych; 3. Osoba uczestnicząca w czynnościach kontrolnych ze strony beneficjenta: - Osobą obecną przy czynnościach kontrolnych może być wnioskodawca, ustanowiony pełnomocnik (wskazany we Wniosku o przyznanie pomocy) lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie do reprezentowania beneficjenta. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

30 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Przygotowanie do kontroli: W siedzibie Beneficjenta: umowa, aneksy, wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, załączniki. plany, kosztorysy, protokoły odbiorów, dziennik budowy, projekty itp., zdjęcia (przed realizacją, w trakcie, po zakończeniu) lub z przebiegu projektu szkoleniowego, edukacyjnego itp.; Na miejscu realizacji operacji: udostępnić obiekt; zakupiony sprzęt (karta gwarancyjna, dowód rejestracyjny); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

31 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Raport z kontroli: - efektem kontroli jest raport, który zostaje sporządzony raport w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron (zespół kontrolny i beneficjent). W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w Raporcie z czynności kontrolnych, ma prawo wnieść umotywowane zastrzeżenia, co do tych uwag osobie, która go sporządziła lub odmówić podpisania raportu. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

32 ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Raport z kontroli: zastrzeżenia należy wnieść przed podpisaniem raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia, o których mowa podmiot kontrolowany zobowiązany jest wnieść na piśmie. Odmawiając podpisania raportu, podmiot kontrolowany może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego raportu, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Po wniesieniu umotywowanych zastrzeżeń następuje ponowna procedura kontrolna, przy czym zmienia się skład zespołu kontrolującego. - Ta procedura kończy postępowanie odwoławcze. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

33 ZASADY WIZUALIZACJI ZNAKU PROW
1. Beneficjenci mają możliwość stosowania wizualizacji realizowanych zadań. 2. Wizualizacja polega na umieszczeniu odpowiednich elementów ( flaga, slogan, logo ) na zakupionym sprzęcie, w miejscu szkolenia, na materiałach szkoleniowych, plakatach, zaproszeniach itd. 3. Zasady wizualizacji określa „Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ” dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. 4. W przypadku materiałów informacyjnych dopuszczalne jest umieszczenie logo innego podmiotu, np.: lokalnej grupy działania, pomiędzy znakami Unii Europejskiej i PROW „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

34 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Ogólne zasady wypełniania wniosku: wniosek pobieramy ze strony internetowej UM lub LGD; formularz wniosku jest dostępny w formie przeznaczonej do elektronicznego wypełniania (format .pdf) oraz odręcznego wypełniania (format .pdf); w celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie odpowiedniego oprogramowania, tj. Adobe Reader'a w wersji 9.3 lub nowszej. Bezpłatne oprogramowanie można pobrać ze strony „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

35 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Ogólne zasady wypełniania wniosku: oznaczenie aktualnej wersji wniosku - PROW_413_MP/5/z ; instrukcja wypełniania wniosku dostępna na stronie internetowej UM lub LGD; dla każdego etapu realizacji operacji należy złożyć oddzielny wniosek ( o płatność pośrednią lub ostateczną ) – o terminowości decyduje data złożenia wniosku w UM; wniosek wypełniony elektronicznie i wydrukowany ( suma kontrolna ) lub wypełniony odręcznie w sposób czytelny, najlepiej pismem drukowanym.; dodatkowo zaleca się, aby wniosek był jednocześnie złożony w wersji elektronicznej na płycie CD; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

36 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Ogólne zasady wypełniania wniosku: niektóre z pól są dynamicznie wyliczane lub wypełniane i mogą być niedostępne do edycji; wniosek zawiera złożone mechanizmy sprawdzające poprawność oraz spójność danych ( „sprawdź” ); pola, których wypełnienie jest bezwzględnie wymagane lub które zostały wypełnione niepoprawnie, są oznaczone kolorem jasnoczerwonym; pola oznaczone kolorem jasnoniebieskim oznaczają te pola, które mogą; ale nie muszą dotyczyć danego Beneficjenta; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

37 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Ogólne zasady wypełniania wniosku: na wydruku poprawnie wypełnionego aktywnego formularza wniosku nie występuje znak wodny o treści „wersja robocza”; wpisując kwoty, należy na początku wpisać kwotę złotych, a następnie przecinek, po przecinku należy wpisać kwotę groszy (dwie cyfry); przyciski „Dodaj”, „Usuń” oraz „+”, „-” pozwalają na dodanie lub usunięcie wiersza, tabeli lub całej sekcji; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

38 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Ogólne zasady wypełniania wniosku: jeżeli Beneficjent wypełnia formularz wniosku odręcznie w sytuacji gdy dane pole we wniosku nie dotyczy Beneficjenta – w pole tekstowe należy wstawić kreskę, natomiast w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba że w instrukcji podano inaczej; jeśli Beneficjent korzysta z aktywnego formularza wniosku – pola, które nie dotyczą Beneficjenta należy pozostawić niewypełnione. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

39 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Ogólne zasady wypełniania wniosku: - Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: wniosek został podpisany w wyznaczonym do tego miejscu przez Beneficjenta / osoby reprezentujące Beneficjenta / pełnomocnika; wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku; wydruk wniosku sporządzanego przez wypełnienie aktywnego formularza nie zawiera oznaczenia „wersja robocza”; załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

40 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: rodzaj płatności ( pośrednia / ostateczna ); dane identyfikacyjne Beneficjenta – zgodnie ze stanem faktycznym i dokumentami; dane z umowy przyznania pomocy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

41 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: dane dotyczące wniosku o płatność: wniosek za okres - od (data złożenia wniosku w LGD) do (data złożenia wniosku o płatność w UMWW lub data przewidziana w umowie); koszty całkowite realizacji danego etapu operacji - pola należy wypełnić po uprzednim wypełnieniu wykazu faktur i zestawienia rzeczowo-finansowego; wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji - wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu nie może być wyższa niż kwota z umowy oraz jednocześnie nie może być wyższa niż kwota kosztów kwalifikowalnych z wniosku o płatność; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

42 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: dane dotyczące wniosku o płatność: jeżeli kwota przyznanej dotacji / dofinansowania, wynikająca z załączonych do wniosku dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji / dofinansowania ze środków JST albo Funduszu Kościelnego, przekroczy 30% kosztów kwalifikowalnych (wysokość wkładu własnego w finansowanie projektu), kwotę pomocy stanowiącą maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych należy pomniejszyć o kwotę dotacji przekraczającą wysokość wkładu własnego; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

43 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: dane dotyczące wniosku o płatność: jeżeli poziom dochodów generowanych w związku z realizacją małego projektu przekracza wysokość 30% kosztów kwalifikowalnych (wysokość wkładu własnego w finansowanie projektu), kwotę pomocy stanowiącą 70% kosztów kwalifikowalnych należy pomniejszyć o kwotę dochodu, która przekracza wysokość wkładu własnego. zasada ta nie dotyczy sytuacji, w której po realizacji operacji Beneficjent jest w stanie wygenerować dochody, np. wydany w ramach realizacji małego projektu album został rozdystrybuowany nieodpłatnie, a kolejne nakłady wydawnictwa mogą być już sprzedawane komercyjne; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

44 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: dane dotyczące wniosku o płatność: jeżeli Beneficjentowi wypłacono wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji, kwota pomocy, która zostanie zatwierdzona do wypłaty na podstawie prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, będzie pomniejszona o kwotę wyprzedzającego finansowania, nie więcej jednak niż 20 / 50 % kwoty pomocy dla danego etapu; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

45 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: wpisujemy dane z dokumentów faktycznie posiadanych; należy również uwzględnić kwotę ogółem wynikającą z informacji o wartości wkładu niepieniężnego, zawartych w Karcie wkładu niepieniężnego: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie oraz udostępniania ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

46 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: kolumna 13 - w tym VAT – należy wpisać kwotę VAT w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać wartość „0,00” , a w kolumnie 12 należy wpisać kwotę netto poniesionego kosztu (bez VAT). w przypadku aktywnej wersji wniosku dodana jest – niewidoczna na wydruku – kolumna 14 Stawka VAT. Jeżeli Beneficjent wpisze w tej kolumnie wartość liczbową (mniejszą lub równą 23%) w kolumnie 13 pojawi się automatycznie wyliczona kwota VAT. Każdorazowa zmiana wartości w polu „Stawka VAT” będzie skutkować ponownym wyliczeniem wartości pola. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

47 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności : faktury VAT, faktury VAT MP, rachunki, raport kasowy (KP, KW), dokumenty celne (wraz z dowodami zakupu, których dotyczą), faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą), noty korygujące (wraz z fakturami, na podstawie których zostały wystawione), „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

48 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności : umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku ; umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne; dokumenty sporządzone dla udokumentowania zapisów w dokumentacji księgowej lub w księdze ewidencji środków trwałych; do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty należności tj. dowody płatności (powyżej 1 tys. zł w formie bezgotówkowej); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

49 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: przypadku Beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe przez „oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod rachunkowy”, należy rozumieć ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach prowadzonych przez Beneficjentów ksiąg rachunkowych – sankcja -10%; w przypadku Beneficjentów nie zobowiązanych na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego , w tym także prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przez „oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod rachunkowy należy rozumieć zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych sporządzone zgodnie ze wzorem ustalonym we wniosku o płatność dla Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – sankcja -10%; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

50 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: zaleca się aby faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie dokumentu zawierały opis z następującymi informacjami: 1. Numer umowy przyznanie pomocy, 2. Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, 3. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu …… zł, 4. Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, 5. Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

51 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Przykładowy opis faktur: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 4.1/413 –Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW , tj. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów Projekt realizowany w ramach Umowy przyznania pomocy nr ……… z dnia ………………. Data i podpis osoby sprawdzającej pod względem merytorycznym…………………………….…………………. Data i podpis osoby sprawdzającej pod względem formalno-rachunkowym……………………….…………….. Zatwierdzono do wypłaty…………………………………………………………………………………………… Pozycja nr ……. z Faktury nr ……….. na kwotę ……….. zł dotyczy pozycji nr ……… z zestawienia rzeczowo-finansowego. Koszt dotyczy ……………………………………………………………………………. Osoby prowadzące pełną księgowość - dekretacja księgowa przy wyodrębnionej ewidencji Osoby pozostałe -Pozycja numer ……….. z „Zestawienia dokumentów księgowych dotyczących operacji” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

52 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty: w przypadku płatności bezgotówkowych kwotę z faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej należy przeliczyć z waluty obcej na złote po kursie sprzedaży waluty stosowanym przez bank Beneficjenta z dnia dokonania transakcji zapłaty; zestawienie rzeczowo – finansowe: wypełniane jest na podstawie danych zawartych w sekcji V „Wykaz faktur…” oraz zgodnie z danymi w Zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji będącym załącznikiem do umowy; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

53 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: zestawienie rzeczowo – finansowe: wypełniane jest na podstawie danych zawartych w sekcji V „Wykaz faktur…” oraz zgodnie z danymi w Zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji będącym załącznikiem do umowy; kolumny 7 i 8 dotyczą kosztów faktycznie poniesionych ( kwoty muszą być spójne z wykazem faktur ); w pozycje, które nie dotyczą danego etapu należy wpisać kreskę lub „0”; wartość wkładu niepieniężnego nie może przekroczyć 30% różnicy wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji i wartości kosztów ogólnych ; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

54 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Punkty we wniosku: zestawienie rzeczowo – finansowe: obliczyć odchylenia zgodnie z podanym poniżej wzorem i wynik wpisać w kolumnie 9 przy danej pozycji kosztów, której odchylenie dotyczy: wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji „Zestawienia rzeczowo-finansowego płatność wniosku” - Wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego z umowy : Wartość kosztów kwalifikowalnych w danej pozycji Zestawienia rzeczowo-finansowego z umowy x 100 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

55 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: do wniosku należy dołączyć załączniki zgodnie z wykazem; przy nazwie każdego załącznika należy wpisać liczbę załączników, jaka jest składana z wnioskiem; w zależności od rodzaju załącznika, do wniosku należy załączyć oryginał lub kopię; kopie oznaczone przypisem (1) – oznaczają kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy;kopie oznaczone przypisem (2) – oznaczają kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem przez: notariusza lub przez podmiot, który wydał dokument lub przez pracownika urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

56 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: - wszystkie załączone do wniosku dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego; - beneficjent nie jest zobowiązany do składania wraz z wnioskiem załączników, które są już w posiadaniu danego UM, gdyż stanowiły załączniki do innego złożonego wniosku dotyczącego działań PROW , oraz nie minął jeszcze okres ważności tych załączników i nie uległy zmianie dane w nich zawarte; „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

57 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: A. Załączniki dotyczące operacji : Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) – kopie. Dowody zapłaty – kopie. Dowodem zapłaty bezgotówkowej może być w szczególności: wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający dokonanie płatności, lub zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku, wydruk z systemu e- bankowości. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

58 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Dowody zapłaty – kopie. Dowodem zapłaty gotówkowej może być w szczególności: oświadczenie wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej o dokonaniu zapłaty przez Beneficjenta sporządzone w formie odrębnego dokumentu, lub adnotacja sprzedającego o dokonaniu zapłaty przez Beneficjenta na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, lub dokument KP (Kasa Przyjmie), lub rozliczenie pobranej przez pracownika zaliczki. Dowód zapłaty gotówkowej powinien być podpisany przez osobę przyjmującą wpłatę. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

59 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych –kopia. Wyjaśnienie zmian dokonanych dla danej pozycji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym do wniosku o płatność w przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy – oryginał. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

60 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : 5. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne lub decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych – kopia - musi być decyzją ostateczną w dniu składania wniosku; w sytuacji, gdy Beneficjent nie dysponuje ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu składania wniosku, decyzję taką powinien dostarczyć najpóźniej w 14-dniowym terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

61 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi – kopia - wraz z: - oświadczeniem Beneficjenta, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub - potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia; Dokument wymagany w odniesieniu do robót budowlanych lub remontowych połączonych z modernizacją realizowanego projektu. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

62 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami – kopia. 8a. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania - kopia wraz z - oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub - potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni – kopia. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

63 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania albo Oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych – oryginał lub kopia - yałącznik obowiązkowy dla robót budowlanych a także, gdy przedmiotem umowy był zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu albo rozruchu oraz zakup oprogramowania komputerowego. Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia - w kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed i po zmianach), jeżeli zaistniały istotne odstępstwa od projektu. L. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

64 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Interpretacja indywidualna ( ORD – IN ) wydana przez organ upoważniony ( Izba Skarbowa ) w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał VAT w kosztach kwalifikowalnych - oryginał lub kopia - przypadku Beneficjenta będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji – załącznik nie jest wymagany; oczekiwanie może trwać do trzech miesięcy, koszt 40,00 PLN. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

65 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : 12. Wycena określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu lub wartość wkładu niepieniężnego w postaci ziemi i nieruchomości - oryginał lub kopia – w przypadku operacji dotyczących zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego dopuszczalny jest zakup używanego sprzętu o charakterze zabytkowym albo historycznym, jeżeli cel i charakter operacji tego wymaga. W przypadku operacji, która przewiduje zadania obejmujące wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia ziemi, nieruchomości wymagane jest, aby Beneficjent załączył do wniosku jej wycenę, która odnosi się do zadeklarowanej na etapie wniosku o przyznanie pomocy wartości wkładu niepieniężnego sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego lub wykwalifikowanego eksperta lub odpowiedni organ. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

66 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Zaświadczenia, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego – oryginał lub kopia. Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji / dofinansowania ze środków Funduszu Kościelnego lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) . Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub jednostkę samorządu terytorialnego JST, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – oryginał. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

67 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : 16. Karta wkładu niepieniężnego: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu, surowców sporządzona wg wzoru udostępnionego przez UM – oryginał lub kopia. Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia. Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub kopia. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

68 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Umowa cesji wierzytelności– oryginał lub kopia - w sytuacji, gdy Beneficjent zawarł umowę cesji wierzytelności, na podstawie, której przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią, należy dołączyć taką umowę do wniosku. Sprawozdanie z realizacji operacji – oryginał - powinno zawierać opis realizacji operacji. W załączniku tym należy umieścić wszelkie wyjaśnienia, dotyczące sposobu realizacji, wysokości poniesionych kosztów, dokonanych zmian, a także powinien zawierać opis wszystkich sytuacji wymagających jakiegokolwiek komentarza, ułatwiające ocenę złożonej dokumentacji. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

69 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : Dokument dotyczący rozliczenia w zakresie przeprowadzonych zadań o charakterze edukacyjnym, wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych, opracowania dotyczącego obszaru objętego LSR oraz udzielonego doradztwa, w tym: 21a. Karta rozliczenia szkolenia / warsztatu / przedsięwzięcia edukacyjnego – oryginał lub kopia. 21b. Lista obecności uczestników – oryginał lub kopia. 21c. Karta publikacji / analizy / badania nad obszarem LSR - oryginał lub kopia. 21d. Lista osób nagrodzonych – oryginał lub kopia. Jeśli Beneficjent posiada dokument, który zawiera wymagane informacje (również w postaci wersji elektronicznej lub wskaże odesłanie do adresu internetowego, gdzie znajdują się potrzebne informacje lub dokumenty) wówczas nie ma obowiązku sporządzać ww. dokumentacji według wzoru. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

70 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : 22. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej z podaniem przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD (w przypadku Beneficjenta będącego osobą fizyczną) - oryginał lub kopia. 23. Kopia wypisu z Ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności Beneficjent świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie – oryginał lub kopia. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

71 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Załączniki do wniosku o płatność: Załączniki dotyczące operacji : 24. Decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadaną na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych, w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Beneficjent świadczy usługi turystyczne polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich – oryginał lub kopia. Inne załączniki - w jego opinii są niezbędne do oceny wniosku. Liczba załączników (ogółem) . „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

72 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Oświadczenie Beneficjenta: Po zapoznaniu się z treścią Oświadczenia należy wpisać datę i miejscowość oraz złożyć w wyznaczonym miejscu: pieczęć imienną i podpis Beneficjenta albo czytelne podpisy osób reprezentujących Beneficjenta albo czytelny podpis Pełnomocnika. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.

73 ANKIETA MONITORUJĄCA Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie: - dla osób fizycznych -pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej; - dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”.


Pobierz ppt "„Małe projekty” – realizacja, rozliczanie projektu, przygotowanie wniosku o płatność   Szkolenie dla Beneficjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google