Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Nowosielska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Nowosielska"— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Nowosielska
STATYSTYKA Magdalena Nowosielska

2 STATYSTYKA Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska masowe.

3 STATYSTYKA Samo znaczenie statystyki w administracji publicznej we współczesnym życiu społeczno-gospodarczym kraju wynika przede wszystkim z: reaktywowania w roku 1990 samorządu terytorialnego, transformacji ustrojowej, obligatoryjności działań kontrolnych, m. in. ze strony gmin, sejmików samorządowych oraz regionalnych izb obrachunkowych, wzrostu znaczenia planowania strategicznego rozwoju lokalnego, konieczności podejmowania działań marketingowych przez władze lokalne w warunkach konkurencyjnego otoczenia.

4 CEL, PRZEDMIOT I SCHEMAT BADAŃ STATYSTYCZNYCH
Przykłady: ruch demograficzny ludności miast o liczbie mieszkańców przekraczających 50 tys. osób, sprzedaż działek budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przez na terenie danego powiatu, opłaty wnoszone z tytułu dzierżawy przez mieszkańców, wydawane zlecenia dla prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędy, składane zeznania podatkowe w Izbach Skarbowych.

5 CEL, PRZEDMIOT I SCHEMAT BADAŃ STATYSTYCZNYCH
Całokształt czynności dotyczących badania i opisu przejawiających się prawidłowości statystycznych w zjawiskach masowych za pomocą metod statystycznych jest ujmowany w tzw. schemacie badania statystycznego, co podaje następująca definicja.

6 CEL, PRZEDMIOT I SCHEMAT BADAŃ STATYSTYCZNYCH
Schemat badania statystycznego obejmuje następujące kroki: Krok 1. projektowanie BADANIA, Krok 2. gromadzenie materiału statycznego, Krok 3. opracowanie materiału statycznego, Krok 4. analiza statyczna.

7 PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI
Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter: pełny - badanie obejmuje całą populację częściowy - odbywa się na pewnych (zazwyczaj losowo) wybranych elementach populacji, czyli próbie losowej, zazwyczaj reprezentatywnej dla populacji

8 PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI
Zbiorowość statystyczna, nazywana też populacją statystyczną, - zbiór elementów (osób, przedmiotów, zdarzeń) podobnych, lecz nie identycznych pod względem określonej cechy, poddanych badaniom statystycznym.

9 PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI
Element zbiorowości statystycznej (populacji statystycznej) jest nazywany jednostką statystyczną. Liczba jednostek statystycznych, czyli elementów zbiorowości, jest nazywana liczebnością zbiorowości.

10 PODSTAWOWE POJĘCIA STATYSTYKI
Element zbiorowości statystycznej (populacji statystycznej) jest nazywany jednostką statystyczną. Liczba jednostek statystycznych, czyli elementów zbiorowości, jest nazywana liczebnością zbiorowości. Cecha statystyczna (nazywana też zmienną) to właściwość elementów zbiorowości statystycznej będąca przedmiotem badania statystycznego.

11 Klasyfikacja zbiorowości statystycznych
Zbiorowość statystyczna Skończona Ma skończoną liczbę jednostek; np. 50 firm farmaceutycznych Nieskończona Ma nieskończona lub niemożliwą do ustalenia liczbę jednostek statystycznych; Np. zbiorowość mikroorganizmów, klienci odwiedzający centrum handlowe

12 Klasyfikacja zbiorowości statystycznych
Zbiorowość statystyczna Jednowymiarowa badana ze względu na jedną cechę np. firmy farmaceutyczne badane ze względu na wielkość obrotów Wielowymiarowa badana jednocześnie ze względu na kilka cech np. firmy farm. W których badamy zależność wielkości obrotów od liczby przedstawicieli handlowych

13 Klasyfikacja zbiorowości statystycznych
Zbiorowość statystyczna Względnie jednorodna Jej podzbiorowości mało różnią się własnościami np. zbiorowość gospodarstw 2 – osobowych badana ze względu na tygodniowe wydatki na żywność Niejednorodna Jej podzbiorowości wyraźnie różnią się własnościami np. zbiorowość gospodarstw o różnej wielkości badana ze względu na tygodniowe wydatki na żywność

14 Klasyfikacja zbiorowości statystycznych
Zbiorowość statystyczna Statyczna Wszystkie jednostki statystyczne pochodzą z tego samego okresu np. firmy farm. zarejestrowane we wrześniu 2006 r., spółki na giełdzie notowane r. Dynamiczna Jednostki statystyczne pochodzą z różnych okresów np. kolejne sesje giełdowe w październiku 2006r.

15 Klasyfikacja cech statystycznych
Cecha statystyczna ilościowa (mierzalna) wyrażone za pomocą liczb jakościowa (niemierzalna) wyrażona w sposób opisowy. skokowa przyjmuje skończoną lub przeliczalną liczbę wartości; w pewnym przedziale zmienności może przyjąć tylko niektóre wartości. ciągła - może przyjąć każdą wartość z określonego przedziału liczbowego

16 PRZYKŁAD 1 Badamy wysokość kredytów wśród klientów indywidualnych PKO BP w dniu r. Zbiorowość statystyczna: indywidualni kredytobiorcy PKOBP Jednostka statystyczna: jeden klient – obiekt materialny (kto – klient PKO BP, kiedy – r., gdzie – Polska) Typ zbiorowości: skończona, jednowymiarowa, względnie jednorodna, statyczna Cecha statyczna: wysokość kredytu (tys. zł) Typ cechy statystycznej: mierzalna, ciągła

17 PRZYKŁAD 2 Badamy opinię pracowników, dotyczącą decyzji zarządu jednej z warszawskich firm o połączeniu z jedną firmą. Zbiorowość statystyczna: pracownicy firmy Jednostka statystyczna: jeden pracownik – obiekt materialny (kto – pracownik firmy, kiedy – np r., gdzie – Warszawa, Polska) Typ zbiorowości: skończona, jednowymiarowa, względnie jednorodna, statyczna Cecha statyczna: opinia (kategoria cechy: popieram, nie popieram, nie wiem) Typ cechy statystycznej: niemierzalna

18 PRZYKŁAD 3 Badamy urodzenia w Polsce w 2000r. ze względu na kolejność urodzenia. Zbiorowość statystyczna: Jednostka statystyczna: Typ zbiorowości: Cecha statystyczna: Typ cechy statystycznej:

19 koniec


Pobierz ppt "Magdalena Nowosielska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google