Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013"— Zapis prezentacji:

1 POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013
NARÓD I SPOŁECZEŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013

2 Społeczność lokalna Tworzą ją mieszkańcy najbliższej okolicy: osiedla, wsi, czy małego miasta. Łączą ich więzi wynikające z częstych kontaktów oraz tradycja lokalna.

3 Społeczność lokalna Tradycja lokalna to m.in.:
charakterystyczne zwyczaje, kibicowanie lokalnemu klubowi, gwara, tradycje kulinarne,

4 Społeczność lokalna W społeczności lokalnej człowiek zaspokaja swoje podstawowe potrzeby. Obok piramida potrzeb wg Maslowa.

5 Naród To zorganizowana zbiorowość ludzi o wspólnych dziejach, pochodzeniu itp… Każdy naród dąży do posiadania własnego państwa.

6 Naród

7 Naród Tożsamość narodowa – poczucie przynależności do danego narodu oraz więzi z osobami należącymi do tego samego narodu.

8 Naród – symbole narodowe

9 Naród – święta narodowe
3.V XI

10 Naród – dziedzictwo narodowe

11 Naród – dziedzictwo narodowe

12 Ojczyzna

13 „mała ojczyzna” obszar, z którego się wywodzimy, w którym mieszkamy, z którym jesteśmy w sposób szczególny emocjonalnie związani.

14 Postawy wobec ojczyzny
Patriotyzm – postawa miłości i szacunku do ojczyzny, poczucia łączności z własnym narodem, gotowość wypełniania obowiązków oraz ponoszenia trudów i ofiar dla dobra narodu i ojczyzny.

15 Postawy wobec ojczyzny
Nacjonalizm – postawa polegająca na wyolbrzymianiu zalet własnego narodu i wywyższaniu go ponad inne (egoizm narodowy), to także podporządkowanie losów obywatela interesom narodu.

16 Postawy wobec ojczyzny
Szowinizm – to skrajny przejaw nacjonalizmu, wyraża się nienawiścią i pogardą wobec innych narodów (np. faszyzm)

17 Postawy wobec ojczyzny
Kosmopolityzm – polega na uznawaniu za swoją ojczyznę całego świata, jest podważaniem postawy patriotycznej.

18 Stereotyp to uproszczony pogląd utrwalony w danej zbiorowości, wynikający z niewiedzy na określony temat. Cechy stereotypu: jest przyjmowany bez dowodu ma charakter uogólnienia jest zabarwiony emocjonalnie składa się z uproszczeń odznacza się trwałością

19 Stereotyp

20 Mniejszości narodowe to grupy osób innej narodowości niż dominująca na terenie danego państwa. ich członkowie dążą do zachowania własnej kultury, języka i tradycji, czyli tożsamości narodowej.

21 Mniejszości narodowe Polska jest obecnie krajem jednolitym narodowo.
Mniejszości narodowe stanowią tylko ok. 3 % ogółu społeczeństwa. Najwięcej jest: Niemców, Ukraińców, Białorusinów i Litwinów.

22 Mniejszości narodowe

23 Mniejszości narodowe Prawa mniejszości narodowych w Polsce:
do zachowania i rozwijania swojej kultury i tradycji, do posługiwania się własnym językiem (szkoły, czasopisma, telewizja), do wyznawania własnej religii, do zasiadania w parlamencie bez konieczności uzyskania 5% poparcia, do języka pomocniczego (na terenach, gdzie mniejszość przekracza 20% ludności)

24 Mniejszości narodowe

25 Mniejszości etniczne Choć wyróżniają się charakterystycznymi zwyczajami lub językiem, tworzą jeden naród wraz z resztą mieszkańców kraju, np. Kaszubi, Ślązacy, Tatarzy, Łemkowie.

26 Polonia to grupy polskich emigrantów i ich potomków, mieszkający na stałe poza granicami Polski i zachowujące swoją tożsamość narodową.

27 Polonia Liczebność Polonii określa się na 12 – 21 mln.
Przyczyny emigracji: polityczne ekonomiczne osobiste

28 Polonia

29 Społeczeństwo to zorganizowana zbiorowość zamieszkująca określone terytorium np. kraju, którą łączą więzi wynikające ze wspólnego udziału w wielu dziedzinach życia.

30 Społeczeństwo Globalna wioska – tak socjologowie nazywają świat, w którym między ludźmi istnieją relacje oparte na swobodnym przepływie informacji.

31 Hierarchia społeczna Klasa wyższa: najlepiej wykształceni,
właściciele dużych firm, dyrektorzy, menadżerowie, dużo pracują, osiągają wysokie dochody, posiadają dużą władzę,

32 Hierarchia społeczna Klasa średnia: dobrze wykształceni,
osoby średnio zamożne, pracują w cudzych firmach lub posiadają własne - niewielkie, stać ich na posiadanie domu/mieszkania, samochodu,

33 Hierarchia społeczna Klasa niższa: słabo wykształceni,
osiągają niskie zarobki, mają problemy z utrzymaniem rodziny, mają problemy z posiadaniem pracy

34 Demografia Demografia to nauka zajmująca się zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie. Bada ona na przykład gęstość zaludnienia, zróżnicowanie ze względu na wiek, płeć, wykształcenie, zawód itp.

35 Polskie społeczeństwo
dominuje ludność miejska społeczeństwo „starzeje się” wzrasta ogólny poziom wykształcenia kształtuje się społeczeństwo informacyjne


Pobierz ppt "POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google