Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 30 kwietnia 2013 r. KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 30 kwietnia 2013 r. KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW."— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 30 kwietnia 2013 r. KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW 31.08.2013

2

3 MODN KONIN Zwiększenie kompetencji dyrektorów Unormowanie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w sposób umożliwiający zapewnienie każdemu uczniowi kompleksowej oferty jak najbliżej ucznia Umożliwia to szybsze reagowanie na określone potrzeby dzieci i młodzieży.

4 MODN KONIN Mniej dokumentacji czyli więcej czasu dla ucznia Nowoczesna pomoc psychologiczno- pedagogiczna

5 MODN KONIN Rezygnacja z tworzenia zespołu dla każdego ucznia Zadania (planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy) będzie wykonywał wychowawca klasy, który w zależności od potrzeb ucznia będzie współpracował z nauczycielami, specjalistami, poradnią i rodzicami. Obligatoryjność współpracy z nauczycielami i specjalistami przewiduje się w sytuacji kiedy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6 MODN KONIN

7 Ograniczenie dokumentacji obowiązującej dotychczas nauczycieli uprości proces i przyspieszy udzielanie pomocy.

8 MODN KONIN Zniesienie obowiązku opracowywania KIPU i PDW zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno- Terapeutycznym (IPET).

9 MODN KONIN Poszerzenie katalogu osób inicjujących udzielanie pomocy § 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) pracownika socjalnego; 10) asystenta rodziny; 11) kuratora sądowego.

10 MODN KONIN Wprowadzono zasadę udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy

11 MODN KONIN § 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 6) warsztatów; 7) porad i konsultacji.

12 MODN KONIN Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Po rozpoznaniu potrzeb ucznia nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zakresie swoich kompetencji i prowadzonych przez siebie zajęć w trakcie bieżącej pracy z uczniem, informując o tym odpowiednio wychowawcę klasy. Jeśli wychowawca klasy stwierdzi, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana uczniowi przez innych nauczycieli lub specjalistów w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, informuje ich o takiej potrzebie.

13 MODN KONIN Osobą, do której zadań należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wychowawca klasy. Dyrektor może także wskazać inną osobę, która będzie wykonywała powyższe zadania.

14 MODN KONIN Specjaliści udzielających pomocy Wśród specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdą się terapeuci pedagogiczni, którzy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Są również przygotowani do rozpoznawania ryzyka wystąpienia u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się mogą wspierać nauczycieli w realizacji tego zadania.

15 MODN KONIN Czas zajęć specjalistycznych Doprecyzowany został przepis dotyczący zajęć specjalistycznych, które mogą trwać krócej niż 60 minut. § 14. 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

16 MODN KONIN § 21 Dokumentacja 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. (dziennik zajęć) 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

17 MODN KONIN § 22 Pisemne informowanie o objęciu pomocą W nowych regulacjach podtrzymano przepis pisemnego informowania rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

18 MODN KONIN Zadania specjalistów § 23 – 26 rozporządzenia Dotychczas większość zadań było przypisane zespołom.

19 MODN KONIN § 23 Zadania pedagoga i psychologa 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy.

20 MODN KONIN § 24 Zadania logopedy w przedszkolu, szkole i placówce 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

21 MODN KONIN § 25 Zadania doradcy zawodowego 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

22 MODN KONIN § 26 Zadania terapeuty pedagogicznego 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

23 MODN KONIN § 27 Wsparcie merytoryczne Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

24 MODN KONIN § 28 Uczniom, dla których opracowano plany działań wspierających na podstawie poprzedniego rozporządzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki zostały opracowane.

25 MODN KONIN § 29 Do końca roku szkolnego 2012/2013 oryginał karty indywidualnych potrzeb ucznia założonej dla ucznia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przekazuje się rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. W dokumentacji badań i czynności uzupełniających, pozostaje kopia karty.

26 MODN KONIN § 30 Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). § 31 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia: 8 maja 2013 r. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

27 MODN KONIN Doradca edukacji pedagogiczno-psychologicznej: Beata Roskosz / tel. 664-932-801 / b.roskosz@modn.konin.pl

28 MODN KONIN Zapraszamy na kolejne szkolenia

29 KONTAKT www.modn.konin.pl Tel. 63 211 27 56 Konin, ul. Sosnowa 6


Pobierz ppt "Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 30 kwietnia 2013 r. KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google