Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW 31.08.2013
Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 30 kwietnia 2013 r. KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW

2

3 Zwiększenie kompetencji dyrektorów
Unormowanie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sposób umożliwiający zapewnienie każdemu uczniowi kompleksowej oferty „jak najbliżej ucznia” Umożliwia to szybsze reagowanie na określone potrzeby dzieci i młodzieży. Inną przyczyną zagrożenia absencją wg K. Kuberskiej-Gaca (1986, s. 21), mogą być różne powstające grupy uczniów, w których wyłaniają się jednostki dążące do przewodzenia. MODN KONIN MODN KONIN

4 Mniej dokumentacji czyli więcej czasu dla ucznia
Nowoczesna pomoc psychologiczno-pedagogiczna MODN KONIN MODN KONIN

5 Rezygnacja z tworzenia zespołu dla każdego ucznia
Zadania (planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy) będzie wykonywał wychowawca klasy, który w zależności od potrzeb ucznia będzie współpracował z nauczycielami, specjalistami, poradnią i rodzicami. Obligatoryjność współpracy z nauczycielami i specjalistami przewiduje się w sytuacji kiedy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. MODN KONIN

6 MODN KONIN

7 Ograniczenie dokumentacji obowiązującej dotychczas nauczycieli uprości proces i przyspieszy udzielanie pomocy. MODN KONIN MODN KONIN

8 Zniesienie obowiązku opracowywania KIPU i PDW
zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). MODN KONIN

9 Poszerzenie katalogu osób inicjujących udzielanie pomocy
§ 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) pracownika socjalnego; 10) asystenta rodziny; 11) kuratora sądowego. MODN KONIN

10 Wprowadzono zasadę udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy
MODN KONIN

11 § W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 6) warsztatów; 7) porad i konsultacji. MODN KONIN

12 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Po rozpoznaniu potrzeb ucznia nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie swoich kompetencji i prowadzonych przez siebie zajęć w trakcie bieżącej pracy z uczniem, informując o tym odpowiednio wychowawcę klasy. Jeśli wychowawca klasy stwierdzi, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana uczniowi przez innych nauczycieli lub specjalistów w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, informuje ich o takiej potrzebie. MODN KONIN

13 Osobą, do której zadań należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wychowawca klasy. Dyrektor może także wskazać inną osobę, która będzie wykonywała powyższe zadania. MODN KONIN

14 Specjaliści udzielających pomocy
Wśród specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdą się terapeuci pedagogiczni, którzy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Są również przygotowani do rozpoznawania ryzyka wystąpienia u dzieci specyficznych trudności w uczeniu się mogą wspierać nauczycieli w realizacji tego zadania. MODN KONIN

15 Czas zajęć specjalistycznych
Doprecyzowany został przepis dotyczący zajęć specjalistycznych, które mogą trwać krócej niż 60 minut. § Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. MODN KONIN

16 § 21 Dokumentacja 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. (dziennik zajęć) 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. MODN KONIN

17 § 22 Pisemne informowanie o objęciu pomocą
W nowych regulacjach podtrzymano przepis pisemnego informowania rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. MODN KONIN

18 Dotychczas większość zadań było przypisane zespołom.
Zadania specjalistów § 23 – 26 rozporządzenia Dotychczas większość zadań było przypisane zespołom. MODN KONIN

19 § 23 Zadania pedagoga i psychologa
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy. MODN KONIN

20 § 24 Zadania logopedy w przedszkolu, szkole i placówce
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. MODN KONIN

21 § 25 Zadania doradcy zawodowego
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. MODN KONIN

22 § 26 Zadania terapeuty pedagogicznego
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. MODN KONIN

23 § 27 Wsparcie merytoryczne
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. MODN KONIN

24 § 28 Uczniom, dla których opracowano plany działań wspierających na podstawie poprzedniego rozporządzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki zostały opracowane. MODN KONIN

25 § 29 Do końca roku szkolnego 2012/2013 oryginał karty indywidualnych potrzeb ucznia założonej dla ucznia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przekazuje się rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. W dokumentacji badań i czynności uzupełniających, pozostaje kopia karty. MODN KONIN

26 § 30 Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487). § 31 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia: 8 maja 2013 r. Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas MODN KONIN

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Doradca edukacji pedagogiczno-psychologicznej:
Beata Roskosz / tel / MODN KONIN MODN KONIN

28 Zapraszamy na kolejne szkolenia
MODN KONIN MODN KONIN

29 www.modn.konin.pl Tel. 63 211 27 56 Konin, ul. Sosnowa 6
KONTAKT Tel Konin, ul. Sosnowa 6


Pobierz ppt "KONFERENCJA METODYCZNA DLA WYCHOWAWCÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google