Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010

2 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Wstęp Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wąbrzeskiego został uchwalony przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 czerwca 2004 r. (uchwała Rady Powiatu w Wąbrzeźnie nr XVI/66/2004). Zakres informacji w niniejszym sprawozdaniu obejmuje zmiany, które na terenie powiatu zaszły od 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami obejmuje dwa lata kalendarzowe, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

3 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Główne cele opracowania planu gospodarki odpadami zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapewnić ich powstania, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapewnić ich powstania, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

4 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 W sprawozdaniu wykorzystano następujące źródła danych: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego – informacje z wojewódzkiej bazy danych o odpadach. Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego – informacje z wojewódzkiej bazy danych o odpadach. Sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Dane własne – będące w posiadaniu Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dane własne – będące w posiadaniu Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Raporty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Raporty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Informacje Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o.. Informacje Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o..

5 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Liczba mieszkańców Powiatu na koniec 2010 Gmina Liczba ludności w tys. Dębowa Łąka 3342 Książki4365 Płużnica5043 Miasto Wąbrzeźno 14353 Gmina Wąbrzeźno 8922

6 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim - odpady komunalne Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) - odpady komunalne są definiowane jako: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

7 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim - odpady komunalne Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie powiatu w latach 2009-2010 [Mg/ rok].

8 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim - odpady komunalne Ilość odpadów komunalnych wywiezionych do unieszkodliwiania [Mg/ rok]. Odpady komunalne zmieszane (20 03 01) 20092010 Dębowa Łąka 149,84155,92 Książki238,95264,65 Płużnica408,82408,86 M. Wąbrzeźno 3614,563356,97 G. Wąbrzeźno 560,98585,63 Razem4973.154772,02

9 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim - odpady komunalne Ilość odpadów rzeczywiście zebranych, pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wywiezionych z terenu Powiatu do odzysku – [Mg/rok]

10 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim - odpady komunalne

11 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne polega na zbieraniu, transporcie, odzysku i ich unieszkodliwianiu. Gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne polega na zbieraniu, transporcie, odzysku i ich unieszkodliwianiu. Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z zasadami ustawy o odpadach postępowanie z odpadami spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą jako wytwórcy odpadów. z zasadami ustawy o odpadach postępowanie z odpadami spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą jako wytwórcy odpadów. Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim - z sektora gospodarczego

12 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim - z sektora gospodarczego Ilość i rodzaje odpadów wytworzonych na terenie powiatu w latach 2009-2010 przez podmioty gospodarcze[Mg/ rok].* Ilość i rodzaje odpadów wytworzonych na terenie powiatu w latach 2009-2010 przez podmioty gospodarcze [Mg/ rok].* 20092010 Ilość154531.7 * Dane z Wojewódzkiej bazy danych o odpadach

13 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Stan gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim Rodzaj instalacji prowadzących odzysk odpadów na terenie powiatu w latach 2009-2010 Nazwa firmy Rodzaj instalacji Proces odzysku Spółdzielnia Vambresia GemaPrealpina R 15 Mavilex Linia do mielenia i mycia odpadów TECNOFER, wytłaczarka R 14 ZPHU NITEX Rozdrabniacz do odpadów pianki R 14 Ergis-Eurofilms S.A. Linia Hosokawa-Alpine, wytłaczarka do parapetów R 14 GRAN-FOL Linia do granulacji,,linia recyklingowa Falzoni R 3 PTS AGLOPLAST Linia recyklingowa, wytłaczarka R 14 ZPTS Jolanta i Władysław Kozak S.C. Młynki R 14 MIK-PLAST Magdalena Czepek Zagęszczarka R 3 PUKiM Ekosystem Kompostownia R 3

14 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie wdrażając dyrektywy unijne oraz dostosowując Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (MKUOK) w Niedźwiedziu gmina Dębowa Łąka do wymogów prawa krajowego, przystąpiło w 2006 r. do modernizacji kompleksu projektując cztery współpracujące ze sobą moduły technologiczne. EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie wdrażając dyrektywy unijne oraz dostosowując Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (MKUOK) w Niedźwiedziu gmina Dębowa Łąka do wymogów prawa krajowego, przystąpiło w 2006 r. do modernizacji kompleksu projektując cztery współpracujące ze sobą moduły technologiczne. Są to Są to bezpieczne składowisko wraz z infrastrukturą, bezpieczne składowisko wraz z infrastrukturą, moduł do magazynowania wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów (szkło, tworzywo sztuczne), moduł do magazynowania wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów (szkło, tworzywo sztuczne), moduł do prowadzenia kompostowania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, moduł do prowadzenia kompostowania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, linia segregacji odpadów. linia segregacji odpadów.

15 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu

16 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Powiat Wąbrzeski jako jeden z nielicznych w Polsce powiatów ma opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest we wszystkich gminach powiatu. Powiat Wąbrzeski jako jeden z nielicznych w Polsce powiatów ma opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest we wszystkich gminach powiatu. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Azbest

17 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Azbest Ilość wyrobów zawierających azbest w powiecie wąbrzeskim Gmina Powierzchnia wyrob ó w zawierających azbest (m ² ) gmina miejska Wąbrzeźno 29 823 Dębowa Łąka 154 023 Książki 130 965 -płyta falista 1 580 - płyta płaska Płużnica 278 012 gmina wiejska Wąbrzeźno 203 565 Razem 797 968

18 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Podsumowanie wdrożenie pełnego systemu selektywnej zbiórki odpadów (u źródła powstania), wdrożenie pełnego systemu selektywnej zbiórki odpadów (u źródła powstania), stałe zwiększanie się ilości zebranych odpadów komunalnych segregowanych, stałe zwiększanie się ilości zebranych odpadów komunalnych segregowanych, stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale), stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale), sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wąbrzeskiego w latach 2008-2032. sporządzenie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wąbrzeskiego w latach 2008-2032.

19 Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010 Dziękuję za uwagę Przedstawił Karol Eichberger


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami w Powiecie Wąbrzeskim w latach 2009-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google