Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FRAKTAL Oprogramowanie do organizacji obsługi zleceń. Skraca czas obsługi zlece nia. ZLECENIA++

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FRAKTAL Oprogramowanie do organizacji obsługi zleceń. Skraca czas obsługi zlece nia. ZLECENIA++"— Zapis prezentacji:

1 FRAKTAL Oprogramowanie do organizacji obsługi zleceń. Skraca czas obsługi zlece nia. ZLECENIA++

2 FRAKTAL Zlecenia++ to nowoczesne oprogramowanie należące do rodziny programów FRAKTAL STUDIO. Wraz z programami SAD++, Faktury ++ i Rejestr ++ tworzy główn y filar pakietu FRAKTAL STUDIO. Program Zlecenia ++ jest przeznaczony dla agencji celnych oraz firm spedycyjnych i służy do organizacji obsługi zleceń. Dane wprowadzone do zlecenia wykorzystywane są do rozliczenia usług wykonanych dla klienta, wystawienia faktur i not oraz do tworzenia dokumentów odprawy celnej. Program jest niezbędnym narzędziem pracy w agencjach celnych obsługujących wiel e spraw. FRAKTAL Zlecenia ++ Oprogramowanie FRAKTAL Zlecenia ++ w zdecydowany sposób skraca czas obsługi zleceń klientów. Organizuje, systematyzuje, ułatwia kontrolę nad obsługą zlecenia, udostępnia dane o klientach i zleceniach.

3 FRAKTAL STUDIO FRAKTAL Zlecenia++ korzysta ze wspólnego interfejsu wraz z innymi modułami należącymi do FRAKTAL STUDIO. Oznacza to, że użytkownik korzystający z kilku modułów otwiera jeden program, który zawiera wszystkie opcje modułów. Moduły są dołączane w miarę zakupu licencji. Użytkownik n ie musi przełączać się między aplikacjami – wszystkie funkcje są dostępne w ramach jednego interfejsu. Obrazki wykorzystane w prezentacji zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania FRAKTAL STUDIO z modułami: SAD++, Zlecenia++, Faktury++, Rejestr++ i Procedura++.

4 Technologia wykonania Program FRAKTAL Zlecenia++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej wersji Express Edition. Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.

5 Zadania programu Zlecenia ++ Zakładanie spraw zleconych przez klientów – wprowadzanie danych Organizacja i kontrola obsługi zlecenia Generowanie danych do faktur i not za usługi na podstawie uprzednio wprowadzonych danych Generowanie danych do dokumentów SAD Współpraca z rejestrem upoważnień Korzystanie ze wspólnej kartoteki klientów Tworzenie serii zleceń według potrzeb – serie według rodzaju spraw ( np. importowe, transport morski, dla konkretnego klienta agencji) System statusów (w przygotowaniu, zgłoszone, odprawione itp.) z możliwością wyszukiwania po statusach Zaawansowane wyszukiwanie danych Praca jedno- i wielostanowiskowa Rozliczanie kosztów zleceń (funkcja w przygotowaniu)

6 Menu programu Boczne Górne

7 Menu boczne wspólne KARTOTEKI Kontrahenci Kursy walut Taryfa celna ADMINISTRACJA Użytkownicy Parametry Wzorce SADów Numerator SADów Ustawienia wydruku SAD Import danych

8 Menu boczne modułu Zlecenia++ ZLECENIA Importowe Eksportowe Serie zleceń

9 Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element. Menu górne – elementy stałe

10 Menu górne – elementy kontekstowe Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu. Wybrane opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w: Zakładce Kartoteki Zakładce Dokumenty SAD Zakładce Administracja Zakładce Zlecenia Zakładce Fakturowanie Zakładce Rejestry

11 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować konta użytkowników, którzy będą korzystać z programu. Nowi użytkownicy są dodawani w zakładce Administracja/Użytkownicy. Tylko Administrator (login SA) ma prawo dodawać nowych użytkowników. Bardzo ważne jest bezpieczne przechowywanie hasła użytkownika SA, które jest niezbędne do wykonania wielu czynności (niektórych aktualizacji, kopii bazy danych). Tutaj podawane są dane użytkownika, w tym login i hasło.

12 Konfiguracja programu Przed rozpoczęciem pracy w programie należy założyć przynajmniej jedną serię zleceń. Serie zleceń dodawane są w Kartotece serii zleceń dostępnej w zakładce Zlecenia. W oknie Definicja serii zleceń definiujemy typ serii, jej nazwę oraz zasady numerowania zleceń w tej konkretnej serii. Numeracja określana jest w Numeratorze zleceń. Nową serię zakładamy wciskając przycisk Dodaj.

13 Konfiguracja programu W Numeratorze serii zleceń definiowany jest cykl numeracji: ciągły roczny kwartalny miesięczny Oraz czas obowiązywania numeratora i format numeru. Format numeru podawany jest następujący sposób: Dwa dowolne znaki (litery lub liczby), które określają symbol serii/ YY – w tym miejscu program automatycznie będzie wstawiać w numerze zlecenia dwie ostatnie cyfry roku/ 9999 – cztery cyfry 9 definiują, że w tym miejscu będzie numer kolejny zlecenia

14 Menu Kartoteki Kontrahentów Funkcje dostępne w Kartotece Kontrahentów Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

15 Kartoteka kontrahentów Dane kontrahenta wprowadzane są na trzech tematycznych zakładkach. Kartoteka kontrahentów zawiera dane o kontrahentach. Dane klienta Dane kontaktowe Uwagi Na zakładce Upoważnienia wyświetlane są informacje o upoważnieniach udzielonych przez klienta.

16 Menu Kartoteki zleceń Użycie wybranego rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Komunikaty dotyczące rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów Funkcje dostępne w Kartotece dokumentów SAD

17 Tworzenie nowego zlecenia Zlecenia są przechowywane w kartotece Zleceń importowych i eksportowych. Nowe zlecenie tworzone jest za pomocą przycisku Dodaj w Karotece zleceń. Pierwszym etapem tworzenia nowego zlecenia jest wybranie serii zleceń, w ramach której zlecenie ma być utworzone.

18 Dane Zlecenia wprowadzane są na zakładkach: Faktury/noty Tworzenie nowego zlecenia Dane podstawowe Dane dodatkowe Notatki Status Rozliczenie zlecenia

19 Przy tworzeniu nowego zlecenia należy podać: numer Master i House dane nadawcy i odbiorcy ( pobranie danych z Kar t oteki kontrahentów) dane towaru – ilości, waga, opis towaru, warunki dostawy, wartość, kraj pochodzenia, wysyłki, przeznaczenia Informacje dotyczą c e spedycji Informacje dotyczące odprawy celnej dane dotyczące rozliczeń z klientem Tworzenie nowego zlecenia Dane wprowadzone do zlecenia będą wykorzystane przy tworzeniu faktur/not za usługi oraz przy tworzeniu dokumentu SAD.

20 Na zakładce Dane dodatkowe podawane są dane przesyłki: Tworzenie nowego zlecenia dodatkowe informacje o przesyłce dodatkowe informacje o środku transportu informacje o sposobie doręczenia przesyłki

21 Na zakładce Rozliczenie zlecenia podawane są informacje, na podstawie których zostaną wystawione faktury i noty dla klienta. Dzięki wprowadzeniu danych na tej zakładce dokumenty powstaną w sposób automatyczny, bez konieczności wprowadzania danych ręcznie w zakładce Fakturowanie. Rozliczenie zlecenia

22 Za pomocą przycisku Dodaj dodawane są nowe pozycje rozliczenia. Dane nowej pozycji: Typ (należność, wykład, refaktura) Podtyp Opis pozycji Cena, waluta, kurs waluty Ilość, jednostka, rabat, stawka VAT Kategoria FK i inne

23 Rozliczenie zlecenia Użytkownik może korzystać z tworzonych samodzielnie podręcznych słowników. Słownik jest dostępny np. w polu Opis pozycji rozliczenia. Każdy tekst wprowadzony w tym polu można zapamiętać w podręcznym słowniku a następnie użyć go przy tworzeniu nowych zleceń. Słownik jest dostępny w menu kontekstowym, po wciśnięciu prawego klawisza myszy.

24 Rozliczenie zlecenia Po wprowadzeniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia klientowi faktur i not pozycje są zatwierdzane przyciskiem Zatwierdź.

25 Rozliczenie zlecenia Faktury/noty można wygenerować z zatwierdzonych pozycji za pomocą przycisku Faktura. Program domyślnie generuje dokumenty ze wszystkich zatwierdzonych pozycji. Możliwe jest też generowanie dokumentów tylko do zaznaczonych pozycji.

26 Po wciśnięciu przycisku Faktura otwiera się okno faktury do zlecenia. W oknie uzupełniane są dane potrzebne do przygotowania dokumentu. W oknie można zaznaczyć opcję Zapisz aktualną konfigurację jako domyślną, co spowoduje, że widoczna konfiguracja będzie stosowana domyślnie do innych dokumentów sprzedaży. W oknie można zaznaczyć także opcję Drukuj faktury po zaimportowaniu, co spowoduje, że po wystawieniu faktury za pomocą przycisku Wystaw fakturę program automatycznie wyśle dokumenty do wydruku na drukarce. Rozliczenie zlecenia

27 Wystawione dokumenty sprzedaży można obejrzeć przechodząc na zakładkę Faktury/noty. Faktury do zlecenia Podgląd dokumentu wyświetlany jest po wciśnięciu przycisku Pokaż.

28 Dokumenty generowane ze zleceń są przechowywane w kartotece Dokumenty w module Faktur y ++. Dostęp do kartoteki z panelu bocznego programu, zakładka Faktury, kartoteka Dokumenty. Faktury do zlecenia Więcej informacji na temat dokumentów sprzedaży znajduje się w prezentacji programu FRAKTAL Faktury++

29 Dokument SAD do zlecenia, czyli taki, który automatycznie wypełniany jest danym ze zlecenia, tworzymy w K artotece z leceń. Aby wygenerować dokument SAD, należy zaznaczyć zlecenie i z menu kontekstowego górnego wybrać polecenie Wystaw nowy dokument SAD do zlecenia Dokument SAD do zlecenia

30 Dokument SAD można utworzyć jako: czysty (dokument wypełniany jest tylko danymi ze zlecenia) wg wzorca (dokument generowany jest na podstawie danych zlecenia i danych wzorca) na podstawie innego SADu (dokument wypełniany jest danymi ze zlecenia i danymi z istniejącego dokumentu SAD) W każdym przypadku dane ze zlecenia są danymi nadrzędnymi. Dokument SAD do zlecenia

31 Dokument SAD utworzony na podstawie zlecenia i wzorca od razu wypełniony jest wszystkimi danymi, które pochodzą z wzorca i ze zlecenia. SAD uzupełniany jest danymi wpisanymi do zlecenia: Nadawca, odbiorca Waga i wartość Opis towaru Dane środka transportu Warunki dostawy Liczba opakowań Numer akt własnych (nr zlecenia) Kraj wysyłki, pochodzenia, przeznaczenia Dokument SAD do zlecenia

32 Nowe dokumenty SAD, tworzone na podstawie wzorca są już częściowo wypełnione, co skraca czas potrzebny na wystawienie dokumentu. Wzorce tworzone i przechowywane są w kartotece Wzorce SADów. We wzorcu można zapisać wszelkie powtarzające się w dokumentach informacje, takie jak rodzaj odprawy, dokumenty dla danego rodzaju odprawy, urzędy celne itd.

33 Dokument SAD do zlecenia Dokumenty SAD przygotowane do zleceń zapisywane są w kartotece Dokumenty SAD W przygotowaniu i obsługiwane są dalej tak, jak inne dokumenty odprawy celnej. Więcej informacji o wystawianiu dokumentów SAD znajduje się w prezentacji programu FRAKTAL SAD++.

34 Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal Studio moduł Zlecenia ++ Niniejsza prezentacja jest przeglądem głównych funkcji programu. W przypadku pytań prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

35 Studio Oprogramowania FRAKTAL ul. Konstruktorska Warszawa Tel. (22) Fax. (22)


Pobierz ppt "FRAKTAL Oprogramowanie do organizacji obsługi zleceń. Skraca czas obsługi zlece nia. ZLECENIA++"

Podobne prezentacje


Reklamy Google