Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów zwierzęcego pochodzenia

2 Podstawowe akty prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt, Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. Ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006r. Nr 17 ze zm.),

3 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. W sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej ( Dz. U. z 2007 Nr 5).

4 Sprzedaż bezpośrednia dotyczy:
wyłącznie produktów własnych, wyprodukowanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

5 W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się:
Ubój drobiu w gospodarstwie rolnym producenta, Sprzedaż tuszek drobiowych, Sprzedaż tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej lub tuszek drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej po odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim, Sprzedaż produktów rybołówstwa, przez uprawnionego do rybactwa, lub wykonującego rybołówstwo morskie, żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną,

6 Uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie produktów rybołówstwa,
Sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych powyższym czynnościom, Sprzedaż żywych ślimaków lądowych z gatunku Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum oraz gatunków z rodziny Achatinidae, Sprzedaż mleka surowego lub surowej śmietany pozyskanych w gospodarstwie rolnym producenta,

7 Sprzedaż jaj konsumpcyjnych,
Sprzedaż produktów pszczelich nieprzetworzonych, takie jak: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta,

8 Komu i w jakich miejscach można zbywać produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej?
konsumentowi końcowemu na targowiskach, konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie danego gospodarstwa, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta, konsumentowi końcowemu ze specjalistycznych środków transportu,

9 Na jakim obszarze może być prowadzona sprzedaż bezpośrednia?
Sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona na obszarze województwa, w którym prowadzona jest produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.

10 Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
Mięso drobiowe jeżeli roczna produkcja w gospodarstwie nie przekracza: sztuk indyków lub gęsi, sztuk w przypadku innych gatunków drobiu. Możliwy jest ubój drobiu w gospodarstwie przy zachowaniu dobrostanu i wymogów związanych ze zdrowiem ptaków.

11 Maksymalna wielkość sprzedaży:
Mięso drobiowe Maksymalna wielkość sprzedaży: • do 50 szt./tydzień tuszek indyków lub gęsi • do 200 szt./tydzień tuszek pozostałego drobiu Temperatura tuszek podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 4°C.

12 możliwy ubój w gospodarstwie
Mięso zajęczaków możliwy ubój w gospodarstwie przy zachowaniu dobrostanu i przepisów dotyczących zdrowia zwierząt. Maksymalna wielkość sprzedaży: • do100 sztuk tuszek zajęczaków tygodniowo Temperatura tuszek podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 4°C.

13 Mleko surowe i śmietana surowa
Maksymalny limit sprzedaży • do1 000 l/tydzień - surowe mleko • do 500 l/tydzień - surowa śmietana Temperatura podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 6°C. Temperatura mleka surowego przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie rolnym producenta przed upływem 2 godzin od udoju może być wyższa od tej temperatury.

14 Ponadto muszą być spełnione wymagania
dotyczące: • zdrowia zwierząt od których pozyskuje się mleko, • higieny doju, • parametrów mleka w zakresie liczby bakterii i komórek somatycznych, • mleko i śmietanę sprzedawane na targowisku przechowuje się w czystych, zamkniętych pojemnikach i sprzedaje do opakowań własnych konsumentów.

15 Jaja Limit sprzedaży wynosi: - od 350 do 2450 sztuk jaj tygodniowo
Jaja muszą być czyste, suche, bez obcych zapachów, zabezpieczone przed wstrząsami i działaniem promieni słonecznych.

16 Produkty pszczele nieprzetworzone
• Miód • Pyłek pszczeli • Pierzga • Mleczko pszczele Nie określono szczegółowych wymagań dla produktów pszczelich nieprzetworzonych.

17 • Sprzedaż żywych ryb lub schłodzonych,
Produkty rybołówstwa • Sprzedaż żywych ryb lub schłodzonych, • Uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie. Temperatura ryb podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 2°C (z wyłączeniem żywych produktów rybołówstwa).

18 Zwierzęta łowne Zwierzęta łowne po odstrzale, przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, poddaje się: oględzinom przez osobę przeszkoloną, wytrzewieniu na łowisku ( gruba zwierzyna łowna nieoskórowana), Tusze dzików i tuszki nutrii, poddaje się badaniu na włośnie.

19 Sprzedaż bezpośrednia – wymagania dla pomieszczeń
Konstrukcja umożliwiająca zachowanie zasad higieny: – posadzki, ściany, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym, łatwe do mycia i dezynfekcji, – skuteczna wentylacja zapobiegająca powstawaniu skroplin, – odpowiednie naturalne lub sztuczne oświetlenie, – bieżąca ciepła i zimna woda zdatna do spożycia przez ludzi.

20 Zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w szczególności szkodników (gryzoni, ptaków, owadów).
Umożliwiające zmianę odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną oraz zmianę obuwia. Umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży własnej. Wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające zachowanie zasad higieny. Wydzielone miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji. Toaleta spłukiwana wodą, wyposażona w naturalną bądź mechaniczną wentylację (lokalizacja toalety możliwa w pobliżu miejsca sprzedaży).

21 Co najmniej jedna umywalka przeznaczona do mycia rąk, z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzona w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia. Instalacje, urządzenia i sprzęt mające kontakt z żywnością muszą być wykonane z materiałów nie powodujących zanieczyszczenia żywności. Tam gdzie ma to zastosowanie – sterylizację drobnego sprzętu należy przeprowadzać w wodzie o temperaturze min. 82°C.

22 Wymagania dla osób mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego
Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podst. przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Czysta, w jasnym kolorze odzież robocza, w tym nakrycie głowy i obuwie robocze. Przestrzeganie zasad higieny, w tym mycie rąk przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu.

23 Pakowanie produktów zbywanych w ramach sprzedaży bezpośredniej
Opakowania muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością. Muszą być czyste. Opakowania należy przechowywać w oddzielnych pomieszczeniach lub wydzielonych miejscach, w zamknięciu, albo w zamykanych pojemnikach.

24 Pakowanie żywności w miejscu sprzedaży
bezpośredniej odbywa się w obecności konsumenta z wyłączeniem tuszek drobiu, zajęczaków i produktów pszczelich, jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe w miejscu produkcji.

25 – imię i nazwisko albo nazwę producenta
Znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego zbywanych w ramach sprzedaży bezpośredniej Na opakowaniach zbiorczych lub transportowych produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej poza terenem gospodarstwa rolnego, umieścić należy: – imię i nazwisko albo nazwę producenta – adres miejsca prowadzenia działalności Powyższe dane umieszcza się w miejscach ich sprzedaży, w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta końcowego.

26 Postępowanie z odpadami
Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych, zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami o odpadach.

27 Kontrola wewnętrzna w ramach sprzedaży bezpośredniej
Obowiązek przeprowadzania kontroli i dokumentowania wyników kontroli: - świeżości produktów (organoleptycznie), - warunków przechowywania (temperatur), - czystości urządzeń, - przestrzegania zasad higieny przez osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią.

28 Rejestracja sprzedaży bezpośredniej
Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowej produkcji o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które maja być produkowane, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google