Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów zwierzęcego pochodzenia

2 Podstawowe akty prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt, Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. Ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006r. Nr 17 ze zm.),

3 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. W sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej ( Dz. U. z 2007 Nr 5).

4 Sprzedaż bezpośrednia dotyczy: wyłącznie produktów własnych, wyprodukowanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

5 W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się: Ubój drobiu w gospodarstwie rolnym producenta, Sprzedaż tuszek drobiowych, Sprzedaż tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej lub tuszek drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej po odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim, Sprzedaż produktów rybołówstwa, przez uprawnionego do rybactwa, lub wykonującego rybołówstwo morskie, żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną,

6 Uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie produktów rybołówstwa, Sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych powyższym czynnościom, Sprzedaż żywych ślimaków lądowych z gatunku Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum oraz gatunków z rodziny Achatinidae, Sprzedaż mleka surowego lub surowej śmietany pozyskanych w gospodarstwie rolnym producenta,

7 Sprzedaż jaj konsumpcyjnych, Sprzedaż produktów pszczelich nieprzetworzonych, takie jak: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta,

8 Komu i w jakich miejscach można zbywać produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej? konsumentowi końcowemu na targowiskach, konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie danego gospodarstwa, do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta, konsumentowi końcowemu ze specjalistycznych środków transportu,

9 Na jakim obszarze może być prowadzona sprzedaż bezpośrednia? Sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona na obszarze województwa, w którym prowadzona jest produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.

10 Wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej Mięso drobiowe jeżeli roczna produkcja w gospodarstwie nie przekracza: - 2.500 sztuk indyków lub gęsi, - 10 000 sztuk w przypadku innych gatunków drobiu. Możliwy jest ubój drobiu w gospodarstwie przy zachowaniu dobrostanu i wymogów związanych ze zdrowiem ptaków.

11 Mięso drobiowe Maksymalna wielkość sprzedaży: do 50 szt./tydzień tuszek indyków lub gęsi do 200 szt./tydzień tuszek pozostałego drobiu Temperatura tuszek podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 4°C.

12 Mięso zajęczaków możliwy ubój w gospodarstwie przy zachowaniu dobrostanu i przepisów dotyczących zdrowia zwierząt. Maksymalna wielkość sprzedaży: do100 sztuk tuszek zajęczaków tygodniowo Temperatura tuszek podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 4°C.

13 Mleko surowe i śmietana surowa Maksymalny limit sprzedaży do1 000 l/tydzień - surowe mleko do 500 l/tydzień - surowa śmietana Temperatura podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 6°C. Temperatura mleka surowego przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie rolnym producenta przed upływem 2 godzin od udoju może być wyższa od tej temperatury.

14 Ponadto muszą być spełnione wymagania dotyczące: zdrowia zwierząt od których pozyskuje się mleko, higieny doju, parametrów mleka w zakresie liczby bakterii i komórek somatycznych, mleko i śmietanę sprzedawane na targowisku przechowuje się w czystych, zamkniętych pojemnikach i sprzedaje do opakowań własnych konsumentów.

15 Jaja Limit sprzedaży wynosi: - od 350 do 2450 sztuk jaj tygodniowo Jaja muszą być czyste, suche, bez obcych zapachów, zabezpieczone przed wstrząsami i działaniem promieni słonecznych.

16 Produkty pszczele nieprzetworzone Miód Pyłek pszczeli Pierzga Mleczko pszczele Nie określono szczegółowych wymagań dla produktów pszczelich nieprzetworzonych.

17 Produkty rybołówstwa Sprzedaż żywych ryb lub schłodzonych, Uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie. Temperatura ryb podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 2°C (z wyłączeniem żywych produktów rybołówstwa).

18 Zwierzęta łowne Zwierzęta łowne po odstrzale, przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, poddaje się: oględzinom przez osobę przeszkoloną, wytrzewieniu na łowisku ( gruba zwierzyna łowna nieoskórowana), Tusze dzików i tuszki nutrii, poddaje się badaniu na włośnie.

19 Sprzedaż bezpośrednia – wymagania dla pomieszczeń Konstrukcja umożliwiająca zachowanie zasad higieny: – posadzki, ściany, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym, łatwe do mycia i dezynfekcji, – skuteczna wentylacja zapobiegająca powstawaniu skroplin, – odpowiednie naturalne lub sztuczne oświetlenie, – bieżąca ciepła i zimna woda zdatna do spożycia przez ludzi.

20 Zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w szczególności szkodników (gryzoni, ptaków, owadów). Umożliwiające zmianę odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną oraz zmianę obuwia. Umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży własnej. Wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające zachowanie zasad higieny. Wydzielone miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji. Toaleta spłukiwana wodą, wyposażona w naturalną bądź mechaniczną wentylację (lokalizacja toalety możliwa w pobliżu miejsca sprzedaży).

21 Co najmniej jedna umywalka przeznaczona do mycia rąk, z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzona w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia. Instalacje, urządzenia i sprzęt mające kontakt z żywnością muszą być wykonane z materiałów nie powodujących zanieczyszczenia żywności. Tam gdzie ma to zastosowanie – sterylizację drobnego sprzętu należy przeprowadzać w wodzie o temperaturze min. 82°C.

22 Wymagania dla osób mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podst. przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Czysta, w jasnym kolorze odzież robocza, w tym nakrycie głowy i obuwie robocze. Przestrzeganie zasad higieny, w tym mycie rąk przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu.

23 Pakowanie produktów zbywanych w ramach sprzedaży bezpośredniej Opakowania muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością. Muszą być czyste. Opakowania należy przechowywać w oddzielnych pomieszczeniach lub wydzielonych miejscach, w zamknięciu, albo w zamykanych pojemnikach.

24 Pakowanie żywności w miejscu sprzedaży bezpośredniej odbywa się w obecności konsumenta z wyłączeniem tuszek drobiu, zajęczaków i produktów pszczelich, jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe w miejscu produkcji.

25 Znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego zbywanych w ramach sprzedaży bezpośredniej Na opakowaniach zbiorczych lub transportowych produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej poza terenem gospodarstwa rolnego, umieścić należy: – i mię i nazwisko albo nazwę producenta – adres miejsca prowadzenia działalności Powyższe dane umieszcza się w miejscach ich sprzedaży, w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta końcowego.

26 Postępowanie z odpadami Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych, zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami o odpadach.

27 Kontrola wewnętrzna w ramach sprzedaży bezpośredniej Obowiązek przeprowadzania kontroli i dokumentowania wyników kontroli: - świeżości produktów (organoleptycznie), - warunków przechowywania (temperatur), - czystości urządzeń, - przestrzegania zasad higieny przez osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią.

28 Rejestracja sprzedaży bezpośredniej Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowej produkcji o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które maja być produkowane, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego - -wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży bezpośredniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google