Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. IGNACEGO WYSSOGOTY ZAKRZEWSKIEGO W ŻELECHOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. IGNACEGO WYSSOGOTY ZAKRZEWSKIEGO W ŻELECHOWIE."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. IGNACEGO WYSSOGOTY ZAKRZEWSKIEGO W ŻELECHOWIE

2 WYCHOWAWCY KLAS I Kl. I TG – EWELINA ZACZEK Kl. I TM-TI – TOMASZ ODZIEMCZYK Kl. I TŻ – WIOLETTA SZYMANIUK Kl. I TH – AGNIESZKA WAŁACHOWSKA Kl. I TE – BEATA DUDEK I wz-mps – SŁAWOMIR WAŁACHOWSKI I wz-kucharz – ELŻBIETA ZATYKA

3 O SZKOLE Technika 4-letnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2,3-letnia 26 klas 656 uczniów 66 nauczycieli 24 pracowników administracji i obsługi,

4 O SZKOLE 7 klas pierwszych, w tym: 5 klas Technikum 2 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Łącznie w klasach pierwszych: 197 uczniów

5 O SZKOLE ZSP funkcjonuje w trzech obiektach: 1.Główny budynek (18 sal lekcyjnych) 2.Pracownia Zajęć Praktycznych 3.Internat – 86 miejsc mieszkalnych

6 O SZKOLE Szkoła dysponuje: -salą gimnastyczną, -siłownią, -salą rehabilitacyjną, -boiskiem piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią, -skomputeryzowaną biblioteką, -świetlicą ze sklepikiem i automatem kserograficznym, -3 internetowymi pracowniami komputerowymi, -większość sal lekcyjnych dysponuje komputerem wraz z projektorem, ekranem i systemem nagłośnieniowym, -we wszystkich salach lekcyjnych dostęp do internetu.

7 O SZKOLE W szkole działają gabinety: -pedagoga, -pielęgniarki, -doradcy zawodowego, Uczniowie korzystają z szafek ubraniowych

8 O SZKOLE Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: - Kółkach zainteresowań, - Zajęciach wyrównujących, - Zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego i zawodowego, - Zajęciach sportowych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego Zakrzewski.

9 O SZKOLE Sukcesy: W 2012 roku nasza szkoła już po raz siódmy znalazła się w gronie najlepszych szkół w Polsce. W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych Perspektyw i Rzeczypospolitej zajęliśmy: 1 miejsce w powiecie garwolińskim 12 w woj. mazowieckim 143 w Polsce (na ponad 4 tysiące szkół)

10 Wyniki egz. maturalnego 2012 (technikum)

11 Po sesji poprawkowej w sierpniu współczynnik zdawalności matury wyniósł w naszej szkole 85,3%. Dla porównania we wszystkich technikach kraju zdawalność wyniosła 78%. Wyniki egz. maturalnego 2012

12 Bardzo dobrym sposobem oceny jak pracują szkoły jest analiza tzw. EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ (EWD) Ta z pozoru trudna nazwa zawiera bardzo ważne informacje !!! Edukacyjna Wartość Dodana

13 EWD jest wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole. Wskaźnik EWD dla szkoły pokazuje, na ile wysokie (lub niskie) wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów w całej Polsce. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna EWD na niższą niż przeciętna efektywność. Edukacyjna Wartość Dodana

14 Dostępna jest już strona internetowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną www.matura.ewd.edu.pl/ która, zawiera wskaźniki EWD wyliczone oddzielnie dla liceów i techników na podstawie wyników egzaminu maturalnego w latach 2010 i 2011. Wskaźniki EWD z matury 2012 będą ogłoszone na przełomie października i listopada.

15 Opis położenia szkoły w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia. 1. Szkoły neutralne – czyli szkoły, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych i przeciętną efektywność nauczania. 2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka). 3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka). 4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka). 5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

16 Poniżej prezentujemy wykresy dla Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. JĘZYK POLSKI MATURA 2010 i 2011

17 Poniżej prezentujemy wykresy dla Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. MATEMATYKA MATURA 2010 i 2011

18 Zachęcamy do sprawdzenia, jak prezentują się w tym zestawieniu inne szkoły. Można na jednym wykresie umieścić kilka wybranych szkół i łatwo dokonać porównania.

19 Wyniki egz. zawodowego 2012

20

21 W 2012 roku, we wspominanym ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, po raz pierwszy wprowadzono kategorię wyniki egzaminu zawodowego. Szkoła nasza zajęła 1 miejsce w powiecie garwolińskim 4 w woj. mazowieckim 95 w Polsce (na ponad 4 tysiące szkół) Wyniki egz. zawodowego 2012

22 BEZPIECZEŃSTWO Jednym z głównych zadań szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie ich pobytu w szkole. Dlatego w szkole obowiązują pewne zasady mające zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów.

23 Szkoła jest objęta monitoringiem Dodatkowo wszystkie pomieszczenia zabezpieczone są systemem alarmowym. Mamy również umowę z firmą ochroniarską, która m.in. zabezpiecza popołudniowe uroczystości szkolne (studniówki, półmetki, dyskoteki) BEZPIECZEŃSTWO

24 Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych (osoby łamiące zakaz będą karane na wniosek nauczyciela upomnieniem dyrektora szkoły, naganą dyrektora szkoły)

25 BEZPIECZEŃSTWO Wszelkie zgłoszone przez nauczycieli przejawy zachowań agresywnych w stosunku do innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także przypadki obecności w szkole pod wpływem alkoholu, palenia papierosów w szkole i na terenach przyległych do szkoły będą również karane zgodnie ze statutem szkoły (włącznie ze skreśleniem z listy uczniów !)

26 BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami wszystkie przypadki agresji, palenia papierosów na terenach szkolnych, wnoszenia lub spożywania alkoholu w szkole czy też niszczenia mienia szkolnego mogą zostać zgłoszone na policję, w celu wszczęcia postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

27 BEZPIECZEŃSTWO Obowiązuje zakaz wychodzenia uczniów w trakcie przerw poza teren szkolny.

28 BEZPIECZEŃSTWO Uczniowie, którzy o danej porze nie mają zajęć, (poza przerwami międzylekcyjnymi) mogą przebywać wyłącznie w świetlicy szkolnej, bibliotece lub za zgodą opiekuna w gabinecie pedagoga szkolnego.

29 BEZPIECZEŃSTWO Przy portierni szkoły zamontowana jest skrzynka uwag, do której uczniowie mogą w sposób anonimowy zgłaszać zaobserwowane problemy, mające negatywny wpływ na stopień bezpieczeństwa w szkole.

30 BEZPIECZEŃSTWO W szkole realizowany jest Program wychowawczy i profilaktyki. (można się zapoznać na stronie internetowej szkoły).

31 BEZPIECZEŃSTWO Dyrekcja szkoły prosi rodziców o zgłaszanie wszystkich zaobserwowanych zagrożeń i problemów dzieci związanych ze szkołą (gwarantujemy na życzenie rodziców anonimowość)

32 BEZPIECZEŃSTWO Na druku podania do szkoły była prośba o zgłoszenie chorób dziecka mogących powodować zagrożenie dla jego życia i zdrowia !!!

33 BEZPIECZEŃSTWO Apel o jak najszybsze wpłaty na ubezpieczenie uczniów !!! Składka 38,00 zł rocznie (w tej kwocie również opłata za całoroczny dostęp przez internet do dziennika elektronicznego) Wysokość ubezpieczenia 7000 zł

34 Apelujemy o zapoznanie się ze Statutem Szkoły. Jest on dostępny w bibliotece szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej STATUT SZKOŁY

35 W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 1.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 2.Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. STATUT SZKOŁY

36 Do kompetencji Rady Rodziców należy między innymi: 1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. 2) Opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. 3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora, STATUT SZKOŁY

37 UWAGA !!! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DELEGATÓW DO SZKOLNEJ RADY RODZICÓW NA SPOTKANIE W NIEDZIELĘ 23 WRZEŚNIA 2012r. o godz. 10.00 (świetlica szkolna)

38 DZIENNIK KOMPUTEROWY Od bieżącego roku szk. szkoła wprowadza dziennik komputerowy. Pod adresem internetowym: www.dziennik.librus.pl/ Każdy z rodziców i uczniów będzie mógł po wpisaniu swojego hasła sprawdzić nieobecności, spóźnienia i wszystkie oceny oraz uwagi o uczniu !

39 DZIENNIK KOMPUTEROWY Na zebraniach klasowych otrzymali Państwo indywidualne loginy i hasła do swoich kont w tym programie. Bardzo proszę o pilnowanie tych kartek (nie zgubienie). Apelujemy o korzystanie z tego programu.

40 DZIENNIK KOMPUTEROWY

41 Korzyści dla Rodzica: Możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności.

42 DZIENNIK KOMPUTEROWY Korzyści dla Rodzica: Stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił.

43 DZIENNIK KOMPUTEROWY Korzyści dla Rodzica: Szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

44 Kalendarz roku szkolnego 2012/13 – dni wolne 1 listopada 2012 (czwartek) 2 listopada 2012 (piątek) 22 grudnia 2012 (sobota) – 1 stycznia 2013 (wtorek) przerwa świąteczna 26 stycznia (sobota) – 10 lutego (niedziela) 2013 ferie zimowe

45 28 marca (czwartek) - 2 kwietnia 2013 (wtorek) wiosenna przerwa świąteczna 1 maja 2013 (środa) święto pracy 2 maja 2013 (czwartek) dzień dodatkowo wolny 3 maja 2013 (piątek) święto Konstytucji 3-go Maja 6 maja 2013 (poniedziałek) matura j.polski 7 maja 2013 (wtorek) matura matematyka 8 maja 2013 (środa) matura j.angielski Kalendarz roku szkolnego 2012/13 – dni wolne

46 30 maja 2013 (czwartek) Boże Ciało 17 czerwca 2013 (poniedziałek) pisemny egz.zawodowy 18,19,20 czerwca 2013 (wtorek, środa, czwartek) dla uczniów Technikum praktyczny egz.zawodowy 29 czerwca 2013 (sobota) – 1 września 2013 (niedziela) wakacje Kalendarz roku szkolnego 2012/13 – dni wolne

47 Wszystkie dokumenty, aktualne informacje o szkole można znaleźć w Internecie na stronie szkoły www.zsz-zelechow.com

48 Aby spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem uczącym dziecko prosimy o sprawdzenie czy dany nauczyciel jest dostępny w danym dniu i godzinie w szkole. tel. (025) 7541169 szkola@zsz-zelechow.com Plan lekcji zamieszczony jest w internecie

49 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. IGNACEGO WYSSOGOTY ZAKRZEWSKIEGO W ŻELECHOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google