Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie i naruszenie zobowiązania. Wykład wstępny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie i naruszenie zobowiązania. Wykład wstępny"— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie i naruszenie zobowiązania. Wykład wstępny
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

2 Cele wykładu Po wysłuchaniu tych wykładów student powinien:
Uzyskać orientację w strukturze kodeksowej regulacji zobowiązań Potrafić zanalizować przesłanki roszczenia o wykonanie zobowiązania – czyli umieć ocenić czy: Roszczenie powstało Roszczenie nie wygasło (np. wskutek okoliczności, które prowadzą do wygaśnięcia zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela – spełnienie, datio in solutum, potrącenie, nowacja itp. lub bez zaspokojenia wierzyciela – np. wskutek zwolnienia z długu, niezawinionej następczej niemożliwości świadczenia) Roszczenie stało się wymagalne

3 Cele wykładu Moc ocenić czy zobowiązanie zostało wykonane prawidłowo:
Poznać teorie dotyczące spełnienia świadczenia Poznać kryteria prawidłowości wykonania zobowiązania. Kwestia staranności. Zobowiązania rezultatu i starannego działania. Poznać sytuacje, w przypadku których dochodzi do wyjątku od zasady pacta sunt servanda, tzn. dużą i małą klauzulę rebus sic stantibus.

4 Cele wykładu Poznać tzw. okoliczności modalne, dotyczące spełnienia świadczenia tj. Miejsce spełnienia świadczenia Czas spełnienia świadczenia

5 Cele wykładu Poznać podstawowe zasady tzw. porządku legitymacyjnego przy spełnieniu świadczenia: Skutki spełnienia świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej Brak możliwości wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu wykazania uprawnienia przez osobę domagającego się spełnienia świadczenia

6 Cele wykładu Poznanie podstaw systemu naruszenia zobowiązania:
Kwestia rozróżnienia między pierwotnymi a wtórnymi roszczeniami wynikającymi ze zobowiązania Relacja roszczenia o wykonanie zobowiązania a roszczeń wynikających z naruszenia zobowiązania (jeszcze raz o relacji między roszczeniami pierwotnymi a wtórnymi)

7 Cele wykładu Problem klasyfikacji przypadków naruszenia zobowiązania: problem tzw. jednolitego ujęcia naruszenia zobowiązania vs. postaci naruszenia zobowiązania Klauzula generalna naruszenia zobowiązania Niemożliwość świadczenia. Problem uprzedniej niemożliwości świadczenia. Zawiniona i niezawiniona niemożliwość świadczenia

8 Cele wykładu Opóźnienie i zwłoka
Rozróżnienie między niewykonaniem a nienależytym wykonaniem zobowiązania Wada fizyczna i prawna rzeczy jako postaci nienależytego wykonania zobowiązania

9 Cele wykładu Środki ochrony przed naruszeniem zobowiązania
Roszczenie o naprawienie szkody Szkoda z tytułu zwłoki Szkoda z tytułu niewykonania zobowiązania

10 Cele wykładu Wstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia (różnice z prawem zatrzymania) Odstąpienie od umowy Zastępcze wykonanie zobowiązania

11 Cele wykładu Szczególne środki ochrony przed naruszeniem zobowiązania:
Obniżenie ceny (czynszu) Domaganie się dostarczenia rzeczy wolnej od wad Usunięcie wady

12 Cele wykładu Wpływ unijnego prawa prywatnego na polskie prawo cywilne w zakresie systemu wykonania Dyrektywa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Dyrektywa o prawach konsumentów


Pobierz ppt "Wykonanie i naruszenie zobowiązania. Wykład wstępny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google