Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
WSPIERAJĄCA ROLA PORADNI W PODEJMOWANIU DECYZJI ZAWODOWYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z RÓŻNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

2 Co to jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Co to jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna? Jak sama nazwa „poradnia” wskazuje, że jest to miejsce, do którego przychodzi się po poradę. Specjalista w niej pracujący (psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy) ma za zadanie postawić diagnozę i gdy istnieje potrzeba zaproponować terapię w poradni lub w innym tego typu miejscu.

3 Kto jest klientem poradni
Kto jest klientem poradni? Klientem poradni psychologiczno – pedagogicznej jest w pierwszej kolejności dziecko Rzeczywistość pokazuje jednak, że myśleć o dziecku i pomagać mu nie można w oderwaniu od jego środowiska rodzinnego i szkolnego

4 Z pomocy poradni mogą równolegle korzystać:
dzieci – od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ich rodzice (opiekunowie prawni) nauczyciele i szkolni pedagodzy

5 Misja Poradni Misją Poradni jest p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie w s p i e r a rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomaga minimalizować nieharmonijności rozwojowe dzieci

6 Oferta pomocy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmuje:
diagnozowanie zajęcia terapeutyczne działalność profilaktyczną interwencje w środowisku ucznia psychoedukację działalność informacyjną doradztwo zawodowe orzecznictwo i opiniowanie

7 Do zadań Poradni w obszarze doradztwa zawodowego należy:
udzielanie pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów bezpośrednie udzielanie porad uczniom, celem ułatwienia im poznania własnej osobowości i określenia preferencji zawodowych udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych, typach szkół ponadgimnazjalnych i sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym

8 Do zadań Poradni w obszarze doradztwa zawodowego należy (c.d.):
udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu oraz z różnymi niepełnosprawnościami

9 Grupą wymagającą szczególnej pomocy są uczniowie niepełnosprawni i:
podstawowe cele kształcenia i wychowania oraz potrzeby psychiczne tej grupy uczniów są takie same jak uczniów pełnosprawnych obie grupy różnią się głównie potrzebami edukacyjnymi specyfika rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymaga specjalnych warunków edukacyjnych oraz w zależności od stwierdzonych dysfunkcji oddziaływań rehabilitacyjnych

10 Realizacja zadań w obszarze orientacji zawodowej z dziećmi niepełnosprawnymi odbywa się poprzez:
wsparcie ucznia niepełnosprawnego w podejmowaniu racjonalnej decyzji edukacyjnej i zawodowej wykrywanie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form kształcenia specjalnego opiniowanie uczniów z problemem zdrowotnym informowanie o placówkach specjalnych i klasach integracyjnych

11 Wsparcie ucznia niepełnosprawnego w podejmowaniu racjonalnej decyzji edukacyjnej i zawodowej odbywa się w oparciu o: rozpoznawanie możliwości zawodowych (zainteresowań, zdolności, temperamentu, cech charakteru, stanu zdrowia) poznawanie wymagań psychofizycznych różnych zawodów (zadań i czynności, narzędzi pracy, środowiska pracy, możliwości zatrudnienia, przeciwwskazań do ich wykonywania) wskazywanie zawodów uwzględniających ich faktyczne możliwości psychofizyczne

12 Wsparcie ucznia niepełnosprawnego w podejmowaniu racjonalnej decyzji edukacyjnej i zawodowej odbywa się w oparciu o: przedstawianie możliwości kontynuowania edukacji i kształcenia zawodowego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności (typy szkół, placówek, klasy integracyjne)

13 Diagnozowanie możliwości dziecka niepełnosprawnego i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia odbywa się na podstawie badania: psychologicznego pedagogicznego logopedycznego lekarskiego (analiza specjalistycznej dokumentacji medycznej)

14 Wyniki badań są podstawą do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego przez Zespół Orzekający powołany przez Dyrektora Poradni Uczeń niepełnosprawny w rozumieniu przepisów oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym

15 Kształcenie specjalne, wychowanie i opiekę organizuje się w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: niesłyszącej i słabo słyszącej niewidomej i słabo widzącej z niepełnosprawnością ruchową z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

16 Kształcenie specjalne, wychowanie i opiekę organizuje się w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (c.d.): ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z autyzmem z zaburzeniami psychicznymi z chorobami przewlekłymi Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

17 Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: 18 r. ż. w przypadku szkoły podstawowej 21 r. ż. w przypadku gimnazjum 24 r. ż w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

18 Dzieci niepełnosprawne, które ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, dodatkowo, na podstawie odrębnego orzeczenia, mogą być objęte nauczaniem indywidualnym

19 Orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydawane są na określony czas, po upływie którego tracą ważność wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole

20 Orzeczenie zawiera: określenie rodzaju i stopnia niepełnosprawności
warunki niezbędne do realizacji potrzeb edukacyjnych metody stymulacji i terapii formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej formy kształcenia: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym lub specjalnym w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub oddziale integracyjnym szkole specjalnej lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

21 Opiniowanie uczniów z problemem zdrowotnym
dla uczniów z odchyleniami w stanie zdrowia wydajemy opinie w sprawie przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia opinia jest wskazaniem określonej szkoły i zawodu na podstawie badania psychologiczno- pedagogicznego i zaświadczenia lekarza specjalisty opinia jest wydawana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

22 Zdolność do edukacji i pracy uczniów z ograniczoną sprawnością:
niewidomych – zatrudnienie w zawodach o charakterze umysłowym, w niektórych rzemiosłach, przy pracach montażowych słabo widzących – praca powinna mieć charakter stabilny, w której można wykorzystać zachowaną zdolność widzenia, z osobami normalnie widzącymi. Nie wskazana jest praca w złym oświetleniu, na wysokościach, przy maszynach w ruchu. Dla dzieci ze znacznymi wadami wzroku wskazana jest nauka w odpowiednich szkołach specjalnych.

23 Zdolność do edukacji i pracy uczniów z ograniczoną sprawnością (c.d.):
słabo słyszących – uszczerbek słuchu nie stanowi przeszkody w wykonywaniu większości zawodów głuchych – wskazana jest praca nie wymagająca kontaktu słuchowego lub głosowego, nie związana z ruchem ulicznym, na wysokościach, w hałasie, w bardzo dużym pyle i słabym oświetleniu, ani tam gdzie zachodzi konieczność porozumiewania się. Nie wskazana jest praca, gdzie podstawą jest komunikacja. Dla dzieci z uszkodzonym narządem słuchu wskazana jest nauka w szkołach specjalnych dla niesłyszących

24 Zdolność do edukacji i pracy uczniów z ograniczoną sprawnością (c.d.):
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – praca prosta nie wymagająca procesów myślowych, pomysłowości, inicjatywy (np. rzemiosło, rolnictwo, ogrodnictwo) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – praca w specjalnych warunkach i pod nadzorem innych osób; praca powinna składać się z niewielu czynności zawodowych powtarzających się i nie zmieniających się często. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wskazana jest edukacja ustawiczna

25 Zdolność do edukacji i pracy uczniów z ograniczoną sprawnością (c.d.):
z uszkodzonym narządem ruchu – praca pozwalająca wykorzystać zdolność intelektualną i manualną, praca nie wymagająca częstego poruszania się poza stanowisko pracy, a więc praca siedząca. Z uwagi na ten rodzaj niepełnosprawności wskazane jest zapewnienie kontaktów z rówieśnikami celem zwiększenia poczucia integracji ze społeczeństwem ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – praca z bardzo dokładnym wytypowaniem czynności zawodowych, uwzględniających faktyczne możliwości psychofizyczne, konieczność przystosowania stanowiska pracy do ich psychofizycznych ograniczeń

26 Pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wyborze zawodu realizowana jest w trzech obszarach:
poradnictwo dla uczniów – zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu, konsultacje indywidualne poradnictwo dla rodziców – wspieranie rodziców w procesie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci zgodnie z ich realnymi możliwościami w odniesieniu do zawodu oraz poziomu wybieranej szkoły poprzez warsztaty i indywidualne konsultacje poradnictwo dla nauczycieli – wspomaganie nauczycieli w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego w formie warsztatów i konsultacji

27 Współpraca Poradni z instytucjami wspierającymi poradnictwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych
Kuratorium Oświaty Placówki Oświatowe Instytucje opieki zdrowotnej Instytucje Pomocy Społecznej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy Wojewódzka Komenda OHP Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności

28 „Każdy z nas ma dziedzinę, w której w jakiś sposób jest niepełnosprawny. Niektóre z nich są bardziej widoczne, co nie oznacza, że stanowią one największe kalectwo” Cytat pochodzi z artykułu pn.: „Wyzwania doradcy zawodowego w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, M. Kiera, I. Świerad – PPP nr 3 w Katowicach

29 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google