Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie ID grupy: 97/31_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 Analiza lokalnego rynku edukacyjnego
W ramach projektu przeanalizowaliśmy lokalny rynek edukacyjny, składający się z poszczególnych szkół funkcjonujących na terenie powiatu międzychodzkiego: MIĘDZYCHÓD: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego Zespół szkół nr 3 Zespół szkół nr 2 Zespół szkół nr 1 SIERAKÓW: Zespół szkół Sieraków

4 Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława dąbrowskiego

5 Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
Szkoła posiada ponad 80 letnią tradycję - wykształciła ok uczniów, którzy, kończąc bardzo różne kierunki na wyższych uczelniach sławią jej imię w kraju i za granicą. Każdego roku około 80 % absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach. Szkoła nie posiada własnego internatu, można jednak zamieszkać w internacie Zespołu Szkół nr 3 w Międzychodzie. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi oraz centrum multimedialnym. Istnieje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach przedmiotowych. Liceum utrzymuje kontakty zagraniczne ze szkołą w Weinstadt /Niemcy/, czego efektem jest min. stała coroczna wymiana młodzieży. Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach. Organizowane dla środowiska szkolnego oraz miasta imprezy kulturalne - stanowiące tradycję szkoły - są miejscem realizacji pasji artystycznych wszystkich uczniów.

6 profil Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Język obcy I/kontynuowany Język obcy II/od podstaw Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną Lingwistyczny język angielski ,język niemiecki j. niemiecki lub j. angielski Historia Biomedyczny Biologia chemia Biologia Europejski język polski historia historia Politechniczny Matematyka informatyka fizyka z astronomią informatyka

7 Kontakt : Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Generała Sikorskiego 27 Międzychód woj. Wielkopolskie tel. (0-95) strona WWW:

8 Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie (Ekonomik)

9 Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie (Ekonomik)
Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie (czyli popularny "Ekonomik" ) to szkoła z prawie 50-letnią tradycją w kształceniu ekonomistów, handlowców i pracowników gastronomii, a od kilku lat także informatyków. Obecnie w skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzą następujące szkoły: Technikum Ekonomiczne Technikum Informatyczne Technikum Handlowe Liceum Profilowane (profile: socjalny, zarzadzanie informacją)

10 ZAWÓD: technik ekonomista 4-letnia szkoła kształcąca ekonomistów na poziomie wykształcenia średniego. Absolwenci uzyskują tytuł technika ekonomisty w ustalonej specjalności. Wiadomości i umiejętności zdobywane przez absolwentów tej szkoły to m.in.: zasady funkcjonowania finansów w skali makro i mikroekonomicznej zasady planowania i zarządzania zasady prowadzenia rachunkowości ogólna znajomość procesów gospodarczych obsługa systemu budżetowego, kredytowego i ubezpieczeń obsługa komputerów W planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące (takie jak w innych typach szkół) i blok przedmiotów zawodowych (m.in. elementy prawa, podstawy ekonomii, pracownia ekonomiczno-informatyczna, technika biurowa). Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego absolwenci mają wszechstronne możliwości podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych, aparacie finansowym, organach administracji państwowej, instytucjach finansowych np.: banki, zakłady ubezpieczeń.

11 ZAWÓD: technik handlowiec
4-letnia szkoła kształcąca handlowców na poziomie wykształcenia średniego. Główny cel to wykształcenie u uczniów zasad handlu, zdolności ekonomicznego myślenia. Jest to szkoła atrakcyjna ze względu na nauczane przedmioty i możliwości szybkiego przekwalifikowania się w zależności od potrzeb rynkowych. Przedmioty zawodowe to m.in.: rachunkowość handlowa marketing reklama ekonomika handlu techniki biurowe przedmioty informatyczne Absolwenci Technikum Handlowego są przygotowani do uruchomienia i zorganizowania działalności własnej firmy handlowej, podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie o różnych formach własności.

12 ZAWÓD: technik informatyk
Jest 4-letnią szkołą kształcącą informatyków na poziomie wykształcenia średniego. Absolwenci uzyskują tytuł technika informatyka w ustalonej specjalności. Wiadomości i umiejętności zdobywane przez absolwentów tej szkoły to m.in.: posługiwanie się systemami operacyjnymi praca w różnych typach sieci komputerowych projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym projektowanie i administrowanie bazami danych programowanie w wybranych językach W planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące (takie jak w innych typach szkół) i blok przedmiotów zawodowych (m. in. systemy operacyjne i sieci komputerowe, oprogramowanie biurowe, urządzenia techniki komputerowej, multimedia i grafika komputerowa, programowanie strukturalne i obiektowe, język angielski zawodowy, specjalizacja).

13 Specjalizacje do wyboru:
administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi grafika komputerowa aplikacje internetowe systemy zarządzania bazami danych

14 blok przedmiotów ogólnokształcących (tak jak w LO)
Liceum Profilowane jest alternatywą dla liceów i techników. W liceum profilowanym nauka (niezależnie od wybranego profilu) trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Przedmioty w planie nauczania dla liceów profilowanych podzielone są na 2 bloki: blok przedmiotów ogólnokształcących (tak jak w LO) blok przedmiotów ogólnozawodowych (inne dla każdego profilu) Zakłada się, że ukształtowane umiejętności ogólnozawodowe będą w dalszym procesie edukacyjnym szybko przełożone na umiejętności zawodowe, pozwalające wykonywać czynności wynikające z wymagań konkretnych stanowisk pracy.

15 PROFIL: SOCJALNY Profil socjalny jest skierowany do uczniów z zainteresowaniami przyrodniczymi, społecznymi i humanistycznymi, dla osób z cechami osobowości ułatwiającymi kontakt i współpracę z ludźmi, o uzdolnieniach organizatorskich. Blok przedmiotów ogólnozawodowych obejmuje następujące przedmioty: Przedmioty człowiek jako jednostka człowiek w środowisku twórcze przeobrażanie świata

16 PROFIL: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
Kształcenie w tym profilu umożliwia ukształtowanie umiejętności analizowania, segregowania, wybierania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł medialnych. Profil uwzględnia konieczność stosowania technologii informatycznej w zarządzaniu informacją, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania internetu i projektowania baz danych. Blok przedmiotów ogólno-zawodowych obejmuje następujące przedmioty: wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji przetwarzanie informacji upowszechnianie informacji Uczeń kończący liceum profilowane o profilu „zarządzanie informacją” to świadomy odbiorca i użytkownik technologii informacyjnej.

17 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Międzychodzie

18 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Międzychodzie
Kształci we wszystkich zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej pracowników młodocianych. Lekcje prowadzone są w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny. Szkoła posiada pracownie komputerowe, salę gimnastyczną i boisko sportowe. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wyposażona w sprzęt komputerowy i łącze internetowe. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga szkolnego. Zajęcia praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej realizowane są przez uczniów - pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mają możliwość kontynuowania nauki w naszej szkole w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Uczniowie techników odbywają praktykę zawodową i zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych zakładach pracy. Absolwenci naszych szkół są poszukiwani na rynku pracy; otrzymują oferty z zakładów, w których odbywają zajęcia praktyczne.

19 Poniżej przedstawiamy zestawienie zawodów jakie można uzyskać w Zespole Szkół nr 2 wraz z orientacyjną liczbą uczniów.

20 Zawód: Ilość zakładów: Ilość uczniów:
Mechanik pojazdów samochodowych 13 24 Elektromechanik pojazdów samochodowych 2 3 Blacharz samochodowy 8 Elektryk 4 14 Operator obrabiarek skrawających 1 Ślusarz 10 Stolarz 5 Betoniarz – zbrojarz Murarz 12 31 Malarz – tapeciarz 18 Brukarz Kamieniarz Monter instalacji sanitarnych 11 Lakiernik Dekarz Wulkanizator Cieśla Piekarz 17 Cukiernik Rzeźnik - wędliniarz Kucharz małej gastronomii Sprzedawca 42 Fryzjer 9 Fotograf

21 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W MIĘDZYCHODZIE

22 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W MIĘDZYCHODZIE
KIERUNKI KSZTAŁCENIA : TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  ochrona i kształtowanie krajobrazu, rośliny ozdobne, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, podstawy projektowania architektury krajobrazu, eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów, prowadzenie działalności gospodarczej, zajęcia praktyczne.

23 TECHNIK HOTELARSTWA organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne.

24 TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
  gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja, ochrona wód, pracownia badań laboratoryjnych, prawo i ekonomika w ochronie środowiska. ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami,

25 TECHNIK ROLNIK  produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie.

26 TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
podstawy żywienia człowieka, mikrobiologia żywności, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, przepisy ruchu drogowego, higiena i ochrona zdrowia, podstawy ekonomii, marketing, zarządzanie firmą, urządzanie zakładów gastronomicznych, przedmiot specjalizacyjny: dietetyka lub promocja zdrowia, zajęcia praktyczne.

27 Zespół Szkół Sieraków

28 Zespół Szkół Sieraków Technikum Rybackie: Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymają tytuł technika rybactwa śródlądowego. Szkoła z wieloletnią tradycją, znana na terenie całego kraju. Przedmioty zawodowe obejmują teoretyczne przygotowanie do zawodu w zakresie: akwakultury, rybactwa jeziorowego, narzędzia i technika połowu oraz mechanizacji rybactwa. Praktyki zawodowe odbywane są w gospodarstwach rybackich na terenie całego kraju. Technikum Rolnicze Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymają tytuł technika o specjalności agroturystyka i hodowla koni. Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne nastawione są na zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia gospodarstwa rolnego i agroturystycznego. Szczególną uwagę przywiązuje się do zasad obsługi i organizacji ruchu turystycznego, urządzenia domu i obsługi konsumenta oraz działań marketingowych.

29 Technikum Żywienia: Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego. Przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne nastawione są na zdobycie wiedzy i umiejętności urządzenia zakładów gastronomicznych, żywienia rodziny oraz żywienia zbiorowego, działań marketingowych, obsługi konsumenta, podstaw biurowości oraz zarządzania firmą. We wszystkich typach techników nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę w zakładach, z którymi szkoła od lat współpracuje. Praktyki nie są realizowane kosztem wakacji. Liceum Ogólnokształcące Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem. Przedmiotami wiodącymi będą: biologia, chemia, informatyka, matematyka, języki obce. W zależności od zainteresowań uczniów w kolejnych latach nauki tworzone będą grupy fakultatywne z wybranymi przedmiotami wiodącymi. Dwa języki obce: j. angielski i j. niemiecki, nauczane będą z podziałem na grupy

30 kształtowanie środowiska, rolniczo-spożywczy, usługowo-gospodarczy,
LICEUM PROFILOWANE  Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Proponujemy 4 profile kształcenia ogólno zawodowego:  kształtowanie środowiska, rolniczo-spożywczy, usługowo-gospodarczy, zarządzanie informacją. We wszystkich profilach dominować będą przedmioty ogólnokształcące, a tylko w ograniczonym zakresie (ok. 4 godz. Tyg.) przedmioty preorientujące zawodowo. Absolwenci tych liceów oprócz możliwości podjęcia studiów, łatwiej będą podejmować decyzje o wyborze policealnej pozwalającej na uzyskanie tytułu zawodowego technika. We wszystkich profilach dwa języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

31 Analiza lokalnego rynku pracy
W ramach projektu przeanalizowaliśmy lokalny rynek pracy składający się z poszczególnych film działających na terenie powiatu międzychodzkiego. W szczególności zainteresowaliśmy się branżą usługową, przemysłową i budowlaną które prawdopodobnie są najważniejsze dla tworzenia popytu na pracę zatrudniając największą ilość pracowników.

32 Fundacje, stowarzy-szenia i organiza-cje społeczne
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Sektor publiczny prywatny Spółki handlowe Spółki cywilne Spół- dzielnie Fundacje, stowarzy-szenia i organiza-cje społeczne Osoby fizyczne prowa- dzące działal- ność gospo- darczą razem W tym z udziałem kapitału zagranicznego POWIAT MIĘDZYCHODZKI 3332 204 3128 135 32 179 30 102 2493 Międzychód w tym miasto… 1997 1350 142 131 1855 1219 72 40 22 8 119 88 12 7 23 1532 985 Sieraków 723 556 36 33 687 523 38 31 5 3 28 4 26 15 546 418 Chrzypsko Wielkie 190 178 1 10 137 Kwilcz 422 14 408 18 20 278

33 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów własnościowych w Szt.
Ogółem Osoby fizycznie prowadzące działalność 2 445

34 PODMIOTY GOSPODARKI ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG PKD w szt.
Ogółem Sektor publiczny 201 Sektor prywatny 3 063

35 NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH w szt. Ogółem 364 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 336

36 WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ w szt.
Ogółem 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 369

37 PODMIOTY WG KLAS WIELKOŚCI Zatrudnienia
Ogółem zatrudnienie (os.) Ilość (szt.) 0 – – – – i więcej 1

38 Przedsiębiorstwa zatrudniające największą liczbę pracowników w powiecie
Fabryka Mebli Tapicerowanych „Christianapol” Huta Szkła „Sieraków” Zakłady Owocowo-Warzywne „ Pudliszki” Przedsiębiorstwo Budowlane „Paech”

39 Pałce na lokalnym rynku pracy
Netto & Brutto Kwotą netto wynagrodzenia nazywamy wypłatę po potrąceniu obciążeń takich jak składki ZUS czy też podatek dochodowy od osób fizycznych. Płaca brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne, na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.). Kalkulator obliczający wartość Twojego wynagrodzenia netto możesz znaleźć pod adresem 99KECFQsFZgodDzk_DQ . Płaca minimalna w naszych bogatym kraju to 1317zł brutto.

40 W czasie trwania zajęć projektowych stworzyliśmy ankietę dotyczącą zarobków na naszym rynku pracy. Wynika z niej, że zarobki w naszym powiecie kształtują się raczej na średnim i niskim poziomie w skali kraju.

41 Zestawienie wyników ankieta dotycząca zarobków na lokalnym rynku pracy
Ankietowani Wartość wyrażona w % Płeć: Mężczyzna 22 59 Kobieta 15 41 Przedziały wiekowe: 16-19 2 5 20-25 7 19 25-35 36-50 16 43 powyżej 50 14 Wykształcenie: Podstawowe 3 8 Średnie 13 35 Wyższe Zawodowe

42 Miejsce zamieszkania:
Wieś 8 22 Miasto 29 78 Branża: Rolnictwo 2 5 Przemysł 9 24 Usługi 21 57 Budownictwo 14 Forma zatrudnienia: Cały etat 28 76 Pół etatu 13 Dorywczo 3 Sezonowo 1 Przedział zarobkowy : Do 1000zł 1000zł-1500zł 10 27 1500zł-2000zł 11 30 2000zł-3000zł Powyżej 3000zł

43 Informacje uzyskane w Powiatowym Urzędzie Pracy
Podczas jednego ze spotkań odwiedziliśmy Powiatowy Urząd Pracy gdzie zdobyliśmy wiele cennych informacji o lokalnym rynku pracy. Przedstawiliśmy je w kilku punktach. Bariery w znalezieniu pracy Szkolenia Zawody najbliższej przyszłości

44 Bariery w znalezieniu pracy
wynikające z osoby samego bezrobotnego: brak doświadczenia zawodowego (wspominają o nim zarówno absolwenci liceów, jak i osoby po studiach; rzadziej te, które ukończyły zawodówki); brak wyższego wykształcenia (absolwenci liceów); brak dyspozycyjności (osoby studiujące zaocznie; młode matki); słaba znajomość języków obcych (wspominają o tym zarówno absolwenci liceów, jak i osoby po studiach); mała mobilność średni poziom aktywności przy szukaniu pracy wysokie aspiracje i oczekiwania b) wynikające z czynników zewnętrznych: mniejsze miejscowości powiatu vs Międzychód; brak zakładów przemysłowych (mniejsze miejscowości powiatu), oszczędność pracodawców (wolą zatrudniać na czarno, żeby uniknąć kosztów), niska skuteczność instytucji rządowych (np. PUP) w aktywnym zwalczaniu bezrobocia.

45 Szkolenia Bezrobotni mają świadomość swoich niskich kwalifikacji, dlatego możliwość odbycia szkoleń czy kursów to dla nich cenne wsparcie. Respondenci podkreślają, że warto aby szkolenia były szeroko dostępne oraz zróżnicowane tematycznie, a także poziomowo (np. dla początkujących i zaawansowanych); prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie. Najbardziej pożądane szkolenia to: komputerowe, językowe, zawodowe (np. obsługa wózka widłowego) prawo jazdy, ogólne prawo pracy szkolenia miękkie związane z wchodzeniem na rynek pracy – jak pisać CV, list motywacyjny, jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej? Tematyka szkoleń powinna być uzależniona od potrzeb lokalnego rynku pracy w danym przedziale czasowym, a to wymaga stałego monitorowania zachodzących na nim zmian i głębszego poznania opinii pracodawców..

46 Zawody najbliższej przyszłości
Współczesny rynek pracy przeżywa niedobór określonych grup zawodowych. Wymienione poniżej zawody są najbardziej poszukiwane na dzisiejszym lokalnym rynku pracy. Niska podaż odnosi się przede wszystkim do: Kierowców Pielęgniarek i Lekarzy Informatyków Architektów Nauczycieli języków obcych Pracowników „wielozawodowych”, łączących swoje kwalifikacje

47 Podsumowanie I wnioski
Na zakończenie prac projektowych znając lokalny rynek edukacyjny i pracy oraz informacje uzyskane w Powiatowym Urzędzie Pracy, przeprowadziliśmy dyskusje w efekcie której sformułowaliśmy następujące wnioski

48 Wnioski atrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów szkół wyższych najczęściej są rozdzielane wewnątrz zakładów pracy, m. in. wśród znajomych, rodziny i są trudno dostępne dla osób spoza układu szkoła która najlepiej dostosowana jest do lokalnego rynku pracy to Szkoła Zawodowa, która kształci w konkretnych zawodach, np. mechanik, stolarz, itp. pozostałe szkoły raczej produkują bezrobotnych (grupa, która od razu po szkole trafia na rynek pracy), licea, technikum wielu pracodawców żąda od pracownika łączenia wielu kwalifikacji, np. ślusarz + spawacz + kierowca, itp. lokalny rynek edukacyjny umożliwia poszerzanie umiejętności w ramach szkoleń organizowanych przez PUP (ZDZ – Zakład Doskonalenia Zawodowego)

49 turystyka popierana przez władze lokalne nie zwiększa realnej możliwości zatrudnienia
nowa inwestycja w powiecie, czyli budowa kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego realizowana przez PGNiG również nie generuje ofert pracy dla miejscowych młoda kadra w urzędach miejscowych powoduje, ze także i tutaj miejsc pracy będzie w przyszłości niewiele aktualne zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy w zawodach wymagających wyższych kwalifikacji to: psycholog, nauczyciel języków obcych, inżynier, lekarz, pielęgniarka, architekt, nauczyciel informatyki lokalne uwarunkowania rynku pracy powodują, że wiele osób z wykształceniem wyższym decyduje się na pracę poniżej swoich kwalifikacji

50 szereg programów (staże pracownicze) nie zapewnia stałych miejsc pracy, gdyż pracodawcy wysługują się stażystami jako tanią siła roboczą (po wygaśnięciu stażu nie przedłużają umowy o pracę) również wiele firm jednoosobowych (świadczących usługi) po okresie roku zaprzestaje działalności, mimo uzyskanego wcześniej wsparcia finansowego (nie potrafią udźwignąć opłat związanych z ZUSem – przez pierwszy rok działalności wynosi on 350 złotych, później 800 zł i sprostać konkurencji) zagrożeniem lokalnego rynku pracy jest jego nieprzewidywalność, pracodawcy, przedsiębiorcy nie są w stanie planować przyszłego zapotrzebowania na zatrudnienie (oferty aktualne „na wczoraj”) jedyną realną szansą poprawienia lokalnego rynku pracy jest pojawienie się na nim nowych przedsiębiorstw produkcyjnych, które wygenerują zdecydowanie więcej miejsc pracy

51


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google