Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IWONA SOKOŁOWSKA-DZIUK KURS BELFER ON LINE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IWONA SOKOŁOWSKA-DZIUK KURS BELFER ON LINE"— Zapis prezentacji:

1 IWONA SOKOŁOWSKA-DZIUK KURS BELFER ON LINE
Henryk Sienkiewicz IWONA SOKOŁOWSKA-DZIUK KURS BELFER ON LINE

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zadanie 3. Proces 4. Źródła 5. Ewaluacja 6. Konkluzja 7. Podręcznik dla nauczyciela

3 „Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje.”
Wprowadzenie Praca będzie dotyczyła przedstawienia życia i twórczości pisarza oraz jego wpływu na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków „Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje.” powrót

4 Zadanie ZAGŁĘBIAJĄC SIĘ W ŻYCIE HENRYKA SIENKIEWICZA BĘDZIECIE MIELI DO WYKONANIA WIELE ZADAŃ. NAJPIERW PODZIELCIE SIĘ NA GRUPY 2-3 OSOBOWE. Grupa 1 - biografów - sporządzi kalendarium życia dotyczące edukacji, ukończonych przez niego szkół, kierunków studiów podróży zagranicznych oraz pracy zawodowej. Grupa 2 - bibliofilów- zajmie się zaprezentowaniem dorobku literackiego. Grupa 3 - socjologów - przybliży działalność społeczną pisarza. Grupa 4 - reporterów - przeprowadzi sondaż uliczny dotyczący znajomości postaci  Henryka Sienkiewicza (np. ankieta, kamera, magnetofon), a następnie zaproponuje sposoby upowszechniania wiedzy o naszym nobliście. Grupa 5 - rekapitulacyjna - zajmie się oceną dorobku, przedstawieniem korzyści jakie popłynęły z jego dokonań i pokazaniem na czym polega jego ponadczasowy sukces. powrót

5 Proces powrót Krok pierwszy
Na początku zapoznajcie się z zadaniami, a następnie dokonajcie wyboru grupy. Krok drugi Teraz przyszedł czas na wybór lidera grupy. Jego zadaniem będzie: - dbanie o to, abyście planowo wykonali wszystkie zadania, - koordynowanie pracy grupy, - współpraca z liderami pozostałych grup. Krok trzeci Teraz musicie ustalić plan pracy i wybrać osoby, które będą odpowiedzialne za różne działania. Krok czwarty Następnie razem musicie wspólnie opracować zebrane materiały. W razie potrzeby możecie skonsultować się z opiekunem projektu osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli będziecie opracowywać wasze zadania w formie multimedialnej możecie korzystać z różnorodnych technik i programów komputerowych (np. Power Point itp.) oraz ze źródeł własnych (fotografie, filmy, nagrania audio) dostępnych w Internecie, archiwach i zbiorach bibliotecznych. Pamiętajcie przy tym koniecznie o przestrzeganiu praw autorskich. powrót

6 Ewaluacja dalej Wymagania Poziom podstawowy 1 punkt
Poziom rozszerzający 2 punkty Poziom dopełniający 3 punkty Poziom wykraczający 4 punkty Wyniki wyszukiwania informacji (ilość i jakość wyszukanych informacji oraz materiałów) Zgromadzono niektóre wymagane materiały oraz informacje, jednak w ilości niewystarczającej do zrealizowania zadania. Zgromadzono większość wymaganych informacji oraz materiałów. Zgromadzono wszystkie wymagane informacje oraz materiały konieczne do zrealizowania w pełni zadania. Zgromadzono wszystkie informacje oraz materiały korzystając ze źródeł trudno dostępnych oraz nie zaprezentowanych przez autorów WebQuestu. Zawartość merytoryczna (dobór informacji i materiałów, poprawność merytoryczna, sposób opracowania) Temat opracowany pobieżnie, nieumiejętnie dobrane informacje, liczne błędy merytoryczne, brak własnych opracowań. Poprawnie opracowany temat, lecz bez szczegółowych informacji, nie wykorzystano wszystkich zebranych danych, nieliczne opracowania własne. Dobrze opracowany temat, zawiera szczegółowe informacje oraz własne opracowania, wykorzystano większość zebranych informacji do podsumowania pracy. Wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji, spójne opracowanie własne podsumowujące pracę. dalej

7 Ewaluacja dalej Wymagania Poziom podstawowy 1 punkt
Poziom rozszerzający 2 punkty Poziom dopełniający 3 punkty Poziom wykraczający 4 punkty Umiejętność współpracy w zespole i współpraca podczas pracy nad zadaniem Zauważalny brak współpracy w grupie lub współpracy pomiędzy grupami. Niektórzy uczniowie nie uczestniczą w pracy grupy. Zadania nie są wykonywane terminowo. Zdarzały się konflikty lub brak komunikacji. Uczniowie starają się współpracować ze sobą, ale nie wszyscy uczestniczą w realizacji ważnych aspektów zadania. Kolejne kroki są wykonywane częściowo i nie zawsze terminowo. Częściowa komunikacja. Uczniowie dobrze współpracują z partnerami, większość uczniów uczestniczy w realizacji wszystkich aspektów zadania. Kolejne kroki są wykonywane dokładnie, ale nie zawsze terminowo. Bardzo dobra współpraca całej grupy, wszyscy uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania. Kolejne kroki wykonywane są dokładnie terminowo. Pełna prawidłowa komunikacja. Poprawność i atrakcyjność przeprowadzonej prezentacji Prezentacja zawiera błędy stylistyczne, ortograficzne, merytoryczne, w tekście brak logiki, spójności, mało estetyczny układ graficzny, niska atrakcyjność. Prezentacja stereotypowa, ale materiał do prezentacji przygotowany poprawnie, pojedyncze błędy w spójności przedstawionych treści. Prezentacja przeprowadzona poprawnie (wstęp, rozwinięcie, podsumowanie), materiał spójny i logiczny, forma prezentacji atrakcyjna. Prezentacja wykonana i przeprowadzona na wysokim poziomie, brak błędów merytorycznych, stylistycznych, gramatycznych, starannie wykonana od strony graficznej. dalej

8 Liczba zdobytych punktów
Ewaluacja – skala ocen Liczba zdobytych punktów Ocena 16 celujący 15 – 14 bardzo dobry 13 – 12 dobry 11 – 9 dostateczny 8 – 7 dopuszczający 6 – 0 niedostateczny powrót

9 Konkluzje Gratuluję Wam bardzo dobrze wykonanych zadań !! powrót
Dzięki pracy nad projektem poznaliście postać Henryka Sienkiewicza oraz jego dokonania literackie. Jesteście w gronie osób, które potrafią wykazać wielkie znaczenie jego osiągnięć dla dziedzictwa literackiego. Przyczyniliście się do upowszechnienie wiedzy o tym wielkim Polaku, który udowodnił swoim życiem, że pisarz z nieistniejącego kraju może osiągnąć ponadczasowy światowy sukces, dając tym samym nadzieję wszystkim rodakom, którzy nie zrezygnowali z walki o odzyskanie utraconej ojczyzny. Głęboko wierzę, że taka forma aktywności przyczyniła się do  zdobycia wielu nowych doświadczeń, które z całą pewnością zostaną kiedyś spożytkowane. Mam nadzieję, iż przygotowany przez nas temat wzbudził wasze zainteresowanie i zmotywuje Was do poznania dorobku literackiego Henryka Sienkiewicza. powrót

10 Podręcznik dla nauczyciela
Zadanie przeznaczone jest dla grupy uczniów liczącej od10 do 15 osób. Czas wykonania zadań – maksymalnie 2 miesiące. Pracę uczniów należy monitorować, aby zespoły realizowały swoje zadania systematycznie. Uczniowie powinni poznać harmonogram spotkań z opiekunem projektu. Podczas spotkań z nauczycielem uczniowie prezentują efekty swojej pracy, omawiają sposoby realizacji zadań. powrót

11 Źródła powrót


Pobierz ppt "IWONA SOKOŁOWSKA-DZIUK KURS BELFER ON LINE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google