Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii grzegorz.raniszewski@p.lodz.pl

2 Dr inż. Grzegorz Raniszewski Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych p. 121 c grzegorz.raniszewski@p.lodz.pl www.raniszewski.imsi.pl www.imsi.pl godziny przyjęć: środa 10.00-11.00 czwartek 11.00-12.00 Przydatne dane

3 Początek zajęć – 8:30 Nie wolno w sali spożywać posiłków. Nie wolno wnosić napojów Źle będzie widziane zajmowanie się czymś innym na komputerze. Obecność obowiązkowa Kurtki, płaszcze, parasole należy zostawić w szatni Zasady

4 Praca zespołowa Praca na zajęciach i postępy w pisaniu pracy pisemnej Praca pisemna Prezentacja Ocena partnerów z zespołu Zaliczenie

5 1.Paliwo z odpadów organicznych 2.Zgazowanie węgla 3.Energia z wysypisk 4.Energia z oczyszczalni ścieków 5.Energia z biomasy 6.Energia z odpadów medycznych 7.Energia ze spalania odpadów komunalnych 8.Plazmowa piroliza odpadów Przykładowe tematy

6 9.Przetworzenie CO2 10.Samochód elektryczny 11.Samochód na ogniwa paliwowe 12.Silnik na wodór 13. Silnik na gaz CNG… 14. Odzysk surowców z azbestu, odzysk surowców… 15. Likwidacja freonów i innych gazów cieplarnianych 16. Przetwarzanie pyłów hutniczych na… 17.Utylizacja odpadów chromowych 18.…. Przykładowe tematy

7 Energetyczne wykorzystanie odpadów Utylizacja azbestu Utylizacja gleb i gruntów Utylizacja popiołów ze spalarni odpadów technologie uzyskiwania paliw z odpadów przemysłowych i komunalnych Utylizacja odpadów promieniotwórczych Utylizacja odpadów in-situ Plazmowe technologie utylizacji odpadów Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami Przykładowe zagadnienia

8 Czyste technologie energetyczne to przede wszystkim systemy umożliwiające przetwarzanie np. energii słonecznej w energię cieplną lub elektryczną, zdolne do pozyskiwania tej energii o kosztach porównywalnych z technologiami tradycyjnymi (opartymi na paliwach kopalnych). Czyste technologie energetyczne

9 Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej. Technologie oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej. Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw. Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej. Czyste technologie energetyczne – kluczowe zagadnienia

10 koncepcja i modelowanie procesów odzysku i akumulacji ciepła odpadowego bloku energetycznego oraz wykorzystanie go do podgrzewania powietrza wlotowego, wody zasilającej kocioł i suszenia węgla brunatnego; integracja odzysku ciepła z systemem wychwytu CO2; wpływ schładzania spalin wylotowych bloku na procesy odsiarczania, powstawania osadów i korozji wymienników ciepła i kanałów wylotowych; Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – przykładowe zagadnienia

11 modelowanie i badania współpracy bloku energetycznego w czystej technologii węglowej z systemem elektroenergetycznym; program technologiczny współ spalania biomasy; technologie skojarzonego wykorzystania ciepła i elektryczności. Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – przykładowe zagadnienia

12 kryteria przydatności węgli do procesu oksyspalania; optymalizacyjne symulacje numeryczne oraz analizy systemowe oksyspalania fluidalnego i pyłu węglowego w bloku energetycznym; koncepcja i badania pilotażowe ciśnieniowego oksyspalania węgla; technologie usuwania CO2 ze strumienia spalin po procesach oksyspalania; optymalizacja procesu wytwarzania tlenu. Technologie oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej. – przykładowe zagadnienia

13 procesy zgazowania węgla w zależności od jego właściwości; nowe techniki przygotowania węgla i mieszanek węgiel – biomasa do procesu zgazowania; badania pilotażowe opracowanego ciśnieniowego procesu zgazowania węgla; testowanie procesów oczyszczania i konwersji gazu syntezowego; technologie zgazowania węgla do zastosowań w syntezie chemicznej. Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw – przykładowe zagadnienia

14 zintegrowane systemy wytwarzania gazów syntezowych do produkcji paliw płynnych z wykorzystaniem energii źródeł odnawialnych; rozwój technologii energetycznego wykorzystania biomasy, m.in. w spalarniach odpadów komunalnych, oraz biopaliw; koncepcje i instalacje pilotażowe skojarzonych układów mikrogeneracji pracujących w mikrosieciach, m.in. nowej generacji siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych; generowanie energii w ekologicznie czystych siłowniach słonecznych, w tym opracowanie polimerowych ogniw fotowoltaicznych oraz silników o cyklu C–R ( Claussius– Rankine); Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej – przykładowe zagadnienia

15 nowe materiały i technologie układów magazynowania energii elektrycznej uzyskiwanej z ekologicznych, odnawialnych rozproszonych siłowni (m. in. słonecznych); technologie wodorowe (wytwarzanie i magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe); nadprzewodnikowe zasobniki oraz superkondensatory. Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej – przykładowe zagadnienia

16 Materiały, technologie i wiedza niezbędne do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych, dostosowanych do warunków lokalnych. Zapewniają one także energię dla ogrzewania, chłodzenia i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. To część technologii budowy tzw. domów pasywnych Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

17 W zakresie zmniejszenia energochłonności gospodarki przez rozwój i wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w przemyśle, usługach oraz gospodarstwach domowych kluczowe zagadnienie badawcze to: Zwiększenie efektywności użytkowania energii finalnej. Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

18 W zakresie nowoczesnych konstrukcji, technologii i materiałów w budownictwie komunikacyjnym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej z uwzględnieniem recyklingu kluczowe zagadnienia badawcze to: Konstrukcje i materiały o wysokiej trwałości dla infrastruktury komunikacyjnej; Materiały budowlane pochodzące z odpadów; Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

19 Materiały budowlane o wysokiej wytrzymałości i trwałości wytwarzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np.: nanotechnologii, mikrotechnologii, biotechnologii do modyfikacji struktury materiałów; Konstrukcje budowlane oraz materiały do izolacji cieplnej; Utylizacja zużytych materiałów budowlanych; Zeroemisyjne materiały i wyroby budowlane Konstrukcje i materiały o wysokiej trwałości dla infrastruktury komunikacyjnej; Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

20 W zakresie zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości obiektów budowlanych kluczowe zagadnienia badawcze to: Bezpieczeństwo, trwałość, użytkowalność i niezawodność obiektów budowlanych; Energooszczędne technologie budowy, przebudowy i remontu obiektów budowlanych; Metody zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych; Metody przebudowy obiektów zabytkowych z zachowaniem ich bezpieczeństwa i użytkowalności Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

21 Pojazdy hybrydowe to pojazdy dostępne dla masowego odbiorcy z zasilaniem łączącym silnik spalinowy z innym źródłem energii. Te same zagadnienia technologiczne dotyczą pojazdów elektrycznych z różnymi typami ogniw, będących źródłem prądu elektrycznego. Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny

22 Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu. nowoczesne systemy zarządzania transportem i infrastrukturą transportową Kluczowe zagadnienia: Konstrukcje i systemy chroniące użytkowników i ratujące ich w przypadku awarii; Inteligentny pojazd oraz inteligentna infrastruktura dostarczające i przetwarzające dane o stanie pojazdu lub infrastruktury, warunkach ruchu, zagrożeniach, zachowaniach użytkowników pojazdów i infrastruktury; Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny

23 Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu. nowoczesne systemy zarządzania transportem i infrastrukturą transportową Kluczowe zagadnienia: Materiały i systemy pozwalające na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń; Rozwój i eksploatacja czystych pojazdów zbiorowego transportu miejskiego, wykorzystujących energie odnawialne; Niezawodność i trwałość statków powietrznych Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny

24 Budowa sieci czujników CBRN w dużych miastach w celu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia obywateli w wyniku wypadku, ataku, lub wystąpienia naturalnych niebezpiecznych zjawisk. Miejskie sieci czujników chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych

25 Nanokompozyty zamiast dotychczas stosowanych biocydów i innych środków dezynfekcyjnych (promieniowanie, temperatura, chlor) czyli środki: Nieszkodliwe dla środowiska Nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt Nie jest trucizną (chemia) Permanentne działanie Nanotechnologie w ochronie środowiska

26 Woda: oczyszczanie mikrobiologiczne zainfekowanych zbiorników i rurociągów wody pitnej i technologicznej Nanotechnologie w ochronie środowiska

27 Powietrze: oczyszczanie powietrza wychodzącego z zakładów produkcyjnych i hodowlanych oczyszczanie powietrza wewnątrz obiektów z grzybów, pleśni,bakterii i wirusów eliminacja odorów i wyziewów ze zbiorników gnilnych i oczyszczalni ścieków zapobieganie nadmiernej emisji wyziewów ze zbiorników gnojowicowych (lagun) Nanotechnologie w ochronie środowiska

28 Energooszczędne oświetlenie oparte o nanotechnologie Nowe materiały i katalizatory dla energii z wodoru z odnawialnych źródeł Membrany ceramiczne o porach nanoskopowych Nanotechnologie w kolektorach słonecznych. Folie do ogniw słonecznych Termoelektryczność Termofotowoltaika Nanotechnologie w ochronie środowiska

29 Trzeba uwzględnić w pracy pisemnej i prezentacji: Krótkie wprowadzenie opisujące o czym jest praca Wstęp teoretyczny Analiza SWOT BAT uzasadnienie wyboru tematu przegląd technologii/opis tematu uwzględnienie kosztów/zysków Analiza opłacalności Zawartość pracy pisemnej i prezentacji

30 Charakterystyka działalności/przedsięwzięcia. Charakterystyka problemu, który dany pomysł może rozwiązać. Charakterystyka rynku (m.in. kto jest odbiorcą, podział odbiorców/klientów) Jakie są potrzeby/oczekiwania klientów? W jaki sposób prezentowane Czy rozwiązanie odpowiada na te potrzeby? Czy do istniejącej sytuacji coś można dodać, zmienić? Czy popyt w danej dziedzinie jest rosnący czy malejący? W których dziedzinach jest najwyższy wzrost? Zawartość pracy pisemnej (dodatkowo punktowane zagadnienia)

31 Czy popyt ulega wahaniom sezonowym? Jaka jest konkurencja na rynku? W jakim zakresie nasz pomysł jest lepszy a w jakim gorszy? Jeśli wnosimy jakąś innowacje to co by było nowością? Co potrzebujemy do realizacji pomysłu? Czy dany pomysł poprawia konkurencyjność na rynku? Czy dany projekt wprowadza lub ulepsza nowe produkty? Jak wpływa na środowisko naturalne? Można uwzględnić w pracy pisemnej i prezentacji

32 Szukanie materiałów i ostateczny wybór tematu Prezentacja ogólny plan pracy Przegląd technologii Analiza SWOT Analiza BAT Analiza ekonomiczna Źródła finansowania Prezentacja Zaliczenie Etapy prac – po każdym etapie krótka prezentacja postępów prac

33 Co najmniej tydzień przed ostatnimi zajęciami na których będą prowadzone prezentacje terminy


Pobierz ppt "Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google