Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrotechnologie utylizacji odpadów i odzysku surowców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrotechnologie utylizacji odpadów i odzysku surowców"— Zapis prezentacji:

1 Elektrotechnologie utylizacji odpadów i odzysku surowców
Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii

2 Przydatne dane Dr inż. Grzegorz Raniszewski Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych p. 121 c godziny przyjęć: środa czwartek

3 Zasady Początek zajęć – 8:30 Nie wolno w sali spożywać posiłków. Nie wolno wnosić napojów Źle będzie widziane zajmowanie się czymś innym na komputerze. Obecność obowiązkowa Kurtki, płaszcze, parasole należy zostawić w szatni

4 Zaliczenie Praca zespołowa Praca na zajęciach i postępy w pisaniu pracy pisemnej Praca pisemna Prezentacja Ocena partnerów z zespołu

5 Przykładowe tematy Paliwo z odpadów organicznych Zgazowanie węgla
Energia z wysypisk Energia z oczyszczalni ścieków Energia z biomasy Energia z odpadów medycznych Energia ze spalania odpadów komunalnych Plazmowa piroliza odpadów

6 Przykładowe tematy Przetworzenie CO2 Samochód elektryczny
Samochód na ogniwa paliwowe Silnik na wodór Silnik na gaz CNG… Odzysk surowców z azbestu, odzysk surowców… Likwidacja freonów i innych gazów cieplarnianych Przetwarzanie pyłów hutniczych na… Utylizacja odpadów chromowych ….

7 Przykładowe zagadnienia
Energetyczne wykorzystanie odpadów Utylizacja azbestu Utylizacja gleb i gruntów Utylizacja popiołów ze spalarni odpadów technologie uzyskiwania paliw z odpadów przemysłowych i komunalnych Utylizacja odpadów promieniotwórczych Utylizacja odpadów in-situ Plazmowe technologie utylizacji odpadów Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami

8 Czyste technologie energetyczne
Czyste technologie energetyczne to przede wszystkim systemy umożliwiające przetwarzanie np. energii słonecznej w energię cieplną lub elektryczną, zdolne do pozyskiwania tej energii o kosztach porównywalnych z technologiami tradycyjnymi (opartymi na paliwach kopalnych).

9 Czyste technologie energetyczne – kluczowe zagadnienia
Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej. Technologie oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej. Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw. Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej.

10 Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – przykładowe zagadnienia koncepcja i modelowanie procesów odzysku i akumulacji ciepła odpadowego bloku energetycznego oraz wykorzystanie go do podgrzewania powietrza wlotowego, wody zasilającej kocioł i suszenia węgla brunatnego; integracja odzysku ciepła z systemem wychwytu CO2; wpływ schładzania spalin wylotowych bloku na procesy odsiarczania, powstawania osadów i korozji wymienników ciepła i kanałów wylotowych;

11 Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – przykładowe zagadnienia modelowanie i badania współpracy bloku energetycznego w „czystej technologii węglowej” z systemem elektroenergetycznym; program technologiczny współ spalania biomasy; technologie skojarzonego wykorzystania ciepła i elektryczności.

12 Technologie oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej. – przykładowe zagadnienia kryteria przydatności węgli do procesu oksyspalania; optymalizacyjne symulacje numeryczne oraz analizy systemowe oksyspalania fluidalnego i pyłu węglowego w bloku energetycznym; koncepcja i badania pilotażowe ciśnieniowego oksyspalania węgla; technologie usuwania CO2 ze strumienia spalin po procesach oksyspalania; optymalizacja procesu wytwarzania tlenu.

13 Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw – przykładowe zagadnienia
procesy zgazowania węgla w zależności od jego właściwości; nowe techniki przygotowania węgla i mieszanek węgiel – biomasa do procesu zgazowania; badania pilotażowe opracowanego ciśnieniowego procesu zgazowania węgla; testowanie procesów oczyszczania i konwersji gazu syntezowego; technologie zgazowania węgla do zastosowań w syntezie chemicznej.

14 Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej – przykładowe zagadnienia
zintegrowane systemy wytwarzania gazów syntezowych do produkcji paliw płynnych z wykorzystaniem energii źródeł odnawialnych; rozwój technologii energetycznego wykorzystania biomasy, m.in. w spalarniach odpadów komunalnych, oraz biopaliw; koncepcje i instalacje pilotażowe skojarzonych układów mikrogeneracji pracujących w mikrosieciach, m.in. nowej generacji siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych; generowanie energii w ekologicznie czystych siłowniach słonecznych, w tym opracowanie polimerowych ogniw fotowoltaicznych oraz silników o cyklu C–R (Claussius–Rankine);

15 Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej – przykładowe zagadnienia
nowe materiały i technologie układów magazynowania energii elektrycznej uzyskiwanej z ekologicznych, odnawialnych rozproszonych siłowni (m. in. słonecznych); technologie wodorowe (wytwarzanie i magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe); nadprzewodnikowe zasobniki oraz superkondensatory.

16 Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie
Materiały, technologie i wiedza niezbędne do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych, dostosowanych do warunków lokalnych. Zapewniają one także energię dla ogrzewania, chłodzenia i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. To część technologii budowy tzw. domów pasywnych

17 Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie
W zakresie zmniejszenia energochłonności gospodarki przez rozwój i wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w przemyśle, usługach oraz gospodarstwach domowych kluczowe zagadnienie badawcze to: Zwiększenie efektywności użytkowania energii finalnej.

18 Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie
W zakresie nowoczesnych konstrukcji, technologii i materiałów w budownictwie komunikacyjnym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej z uwzględnieniem recyklingu kluczowe zagadnienia badawcze to: Konstrukcje i materiały o wysokiej trwałości dla infrastruktury komunikacyjnej; Materiały budowlane pochodzące z odpadów;

19 Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie
Materiały budowlane o wysokiej wytrzymałości i trwałości wytwarzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np.: nanotechnologii, mikrotechnologii, biotechnologii do modyfikacji struktury materiałów; Konstrukcje budowlane oraz materiały do izolacji cieplnej; Utylizacja zużytych materiałów budowlanych; Zeroemisyjne materiały i wyroby budowlane Konstrukcje i materiały o wysokiej trwałości dla infrastruktury komunikacyjnej;

20 Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie
W zakresie zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości obiektów budowlanych kluczowe zagadnienia badawcze to: Bezpieczeństwo, trwałość, użytkowalność i niezawodność obiektów budowlanych; Energooszczędne technologie budowy, przebudowy i remontu obiektów budowlanych; Metody zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych; Metody przebudowy obiektów zabytkowych z zachowaniem ich bezpieczeństwa i użytkowalności

21 Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny
Pojazdy hybrydowe to pojazdy dostępne dla masowego odbiorcy z zasilaniem łączącym silnik spalinowy z innym źródłem energii. Te same zagadnienia technologiczne dotyczą pojazdów elektrycznych z różnymi typami ogniw, będących źródłem prądu elektrycznego.

22 Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny
Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu. nowoczesne systemy zarządzania transportem i infrastrukturą transportową Kluczowe zagadnienia: Konstrukcje i systemy chroniące użytkowników i ratujące ich w przypadku awarii; „Inteligentny pojazd” oraz „inteligentna infrastruktura” dostarczające i przetwarzające dane o stanie pojazdu lub infrastruktury, warunkach ruchu, zagrożeniach, zachowaniach użytkowników pojazdów i infrastruktury;

23 Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny
Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu. nowoczesne systemy zarządzania transportem i infrastrukturą transportową Kluczowe zagadnienia: Materiały i systemy pozwalające na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń; Rozwój i eksploatacja „czystych” pojazdów zbiorowego transportu miejskiego, wykorzystujących energie odnawialne; Niezawodność i trwałość statków powietrznych

24 Miejskie sieci czujników chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych
Budowa sieci czujników CBRN w dużych miastach w celu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia obywateli w wyniku wypadku, ataku, lub wystąpienia naturalnych niebezpiecznych zjawisk.

25 Nanotechnologie w ochronie środowiska
Nanokompozyty zamiast dotychczas stosowanych biocydów i innych środków dezynfekcyjnych (promieniowanie, temperatura, chlor) czyli środki: Nieszkodliwe dla środowiska Nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt Nie jest trucizną (chemia) Permanentne działanie

26 Nanotechnologie w ochronie środowiska
Woda: oczyszczanie mikrobiologiczne zainfekowanych zbiorników i rurociągów wody pitnej i technologicznej

27 Nanotechnologie w ochronie środowiska
Powietrze: oczyszczanie powietrza wychodzącego z zakładów produkcyjnych i hodowlanych oczyszczanie powietrza wewnątrz obiektów z grzybów, pleśni ,bakterii i wirusów eliminacja odorów i wyziewów ze zbiorników gnilnych i oczyszczalni ścieków zapobieganie nadmiernej emisji wyziewów ze zbiorników gnojowicowych (lagun)

28 Nanotechnologie w ochronie środowiska
Energooszczędne oświetlenie oparte o nanotechnologie Nowe materiały i katalizatory dla energii z wodoru z odnawialnych źródeł Membrany ceramiczne o porach nanoskopowych Nanotechnologie w kolektorach słonecznych. Folie do ogniw słonecznych Termoelektryczność Termofotowoltaika

29 Zawartość pracy pisemnej i prezentacji
Trzeba uwzględnić w pracy pisemnej i prezentacji: Krótkie wprowadzenie opisujące o czym jest praca Wstęp teoretyczny Analiza SWOT BAT uzasadnienie wyboru tematu przegląd technologii/opis tematu uwzględnienie kosztów/zysków Analiza opłacalności

30 Zawartość pracy pisemnej (dodatkowo punktowane zagadnienia)
Charakterystyka działalności/przedsięwzięcia. Charakterystyka problemu, który dany pomysł może rozwiązać. Charakterystyka rynku (m.in. kto jest odbiorcą, podział odbiorców/klientów) Jakie są potrzeby/oczekiwania klientów? W jaki sposób prezentowane Czy rozwiązanie odpowiada na te potrzeby? Czy do istniejącej sytuacji coś można dodać, zmienić? Czy popyt w danej dziedzinie jest rosnący czy malejący? W których dziedzinach jest najwyższy wzrost?

31 Można uwzględnić w pracy pisemnej i prezentacji
Czy popyt ulega wahaniom sezonowym? Jaka jest konkurencja na rynku? W jakim zakresie nasz pomysł jest lepszy a w jakim gorszy? Jeśli wnosimy jakąś innowacje to co by było nowością? Co potrzebujemy do realizacji pomysłu? Czy dany pomysł poprawia konkurencyjność na rynku? Czy dany projekt wprowadza lub ulepsza nowe produkty? Jak wpływa na środowisko naturalne?

32 Etapy prac – po każdym etapie krótka prezentacja postępów prac
Szukanie materiałów i ostateczny wybór tematu Prezentacja ogólny plan pracy Przegląd technologii Analiza SWOT Analiza BAT Analiza ekonomiczna Źródła finansowania Prezentacja Zaliczenie

33 terminy Co najmniej tydzień przed ostatnimi zajęciami na których będą prowadzone prezentacje


Pobierz ppt "Elektrotechnologie utylizacji odpadów i odzysku surowców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google