Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Funkcje zaawansowane Excela: ZŁĄCZ.TEKSTY, MOD, PMT, SUMA.JEŻELI 2. BAZA DANYCH w Excelu: sortowanie danych, filtrowanie, kryteria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Funkcje zaawansowane Excela: ZŁĄCZ.TEKSTY, MOD, PMT, SUMA.JEŻELI 2. BAZA DANYCH w Excelu: sortowanie danych, filtrowanie, kryteria."— Zapis prezentacji:

1 ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Funkcje zaawansowane Excela: ZŁĄCZ.TEKSTY, MOD, PMT, SUMA.JEŻELI 2. BAZA DANYCH w Excelu: sortowanie danych, filtrowanie, kryteria wyboru. CEL NAUCZANIA: 1Wykonywać obliczenia i opracowania graficzne z wykorzystaniem programów komputerowych Osiągnięcia: 1) Wykorzystać odpowiednie funkcje do sporządzenia tabeli typu faktura. 2) Sortować bazę danych rosnąco i malejąco oraz filtrować.

2 Zad 1. Powtórzenie – wykres funkcji trygonometrycznych: 0..359st FunkcjeTryg.htm FunkcjeTryg.htm ABC 1 Funkcje trygonometryczne 2 Kat[st]sincostanctg 3 0,5=SIN(B3*PI()/180)=COS(B3*PI()/180)=TAN(B3*PI()/180)=1/E3 4 10,01745240,99984770,017455157,28996 100,17364820,98480780,1763275,671282 150,2588190,96592580,26794923,732051 200,34202010,93969260,36397022,747477 250,42261830,90630780,46630772,144507.. 340 -0,34202010,9396926-0,3639702 -2,74748 350 -0,17364820,9848078-0,176327 -5,67128 359 -0,01745240,9998477-0,0174551 -57,29

3 Wykresy

4 ZŁACZ.TEKSTY Łączy kilka ciągów tekstowych w jeden ciąg tekstowy. ZŁĄCZ.TEKSTY (tekst1;tekst2;...) Tekst1; tekst2;... to 1 do 30 elementów tekstowych do połączenia w pojedynczy element tekstowy. Elementami tekstowymi mogą być ciągi tekstowe, liczby lub odwołania do pojedynczych komórek. Np. =ZŁĄCZ.TEKSTY("Ala";" ";"Ola") = Ala Ola Do złączania tekstów można zamiast funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY użyć operatora "&", np. =B7&B8

5 MOD MOD = zwraca wartość reszty po podzieleniu liczby przez dzielnik. Wynik ma taki sam znak jak dzielnik. MOD(liczba; dzielnik) Liczba to liczba, dla której należy wyznaczyć resztę. Dzielnik to liczba, przez którą należy podzielić liczbę. =MOD(10;3) 1

6 SUMA.JEŻELI Dodaje komórki spełniające zadane kryterium Oblicza sumę dla tych wartości zakresu które spełniają określony warunek - dodaje komórki określone przez podane kryteria. Składnia: SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; suma_zakres) Zakres to zakres komórek, które należy oszacować; zakres komórek, do którego będzie zastosowane kryterium wyboru. Kryteria to kryteria mające postać liczby, wyrażenia lub tekstu określającego, które komórki będą dodawane. Na przykład kryteria mogą być wyrażane jako 32, 32, >32, jabłka. Suma_zakres to rzeczywiste komórki wyznaczone do zsumowa nia. Przykład 1: =SUMA.JEŻELI(B15:B24;"K";C15:C24) z zakresu komórek B15:B24 określających płeć wybierane są te komórki, które spełniają kryterium K, Przykład 2: =SUMA.JEŻELI(E3:E7;">=100") z zakresu komórek od E3 do E7 podsumowane zostaną tylko te komórki, których wartość jest większa lub równa 100.

7 Zad. 2 Suma.Jeżeli - przykład

8 Zad. 3. Funkcje LICZBA.CAŁK; ZAOKR.DO.CAŁK, ZAOKR.W.GÓRĘ, MOD, ZŁĄCZ.TEKSTY, SUMA.JEŻELI

9 Zad. 4. Faktura

10 Funkcja PMT Oblicza spłatę pożyczki przy założeniu stałych, okresowych płatności i stałej stopy oprocentowania. PMT(stopa; liczba_rat; wa; wp; typ) Np. PMT(8%/12;10;10000;0;1) lub PMT(8%/12;10;10000;0;0) PMT(8%/12; 10; 10000); Dokładniejszy opis argumentów funkcji PMT znajduje się w opisie funkcji PV. – Stopa to stopa procentowa pożyczki. – Liczba rat to całkowita liczba płatności w czasie pożyczki. – Wa to obecna wartość czyli całkowita suma bieżącej wartości serii przyszłych płatności (nazywana także kapitałem). – Wp to przyszła wartość czyli poziom finansowy, do którego zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument zostanie pominięty, to jako jego wartość przyjmuje się 0 (przyszła wartość pożyczki na przykład wynosi 0). – Typ to liczba 0 lub 1 wskazująca, kiedy płatność ma miejsce. Należy się upewnić, czy dobrze została zrozumiana treść dotycząca argumentów stopa i liczba rat. Jeśli dokonuje się spłat miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba rat. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to stopa wynosi 12%, a liczba rat 4.

11 Argumenty PMT Stopa oprocentowania

12 Liczba rat – wszystkich płatności pożyczki

13 Wa – wartość bieżąca lokaty

14 Wp – wartość przyszła

15 Typ – płatność na początku okresu =1; na końcu okresu =0 lub pominięta

16 Zad. 5. Przykład: spłata pożyczki : kwota pożyczki 10000zł, liczba miesięcznych spłat 10, roczna stopa 8% DaneOpis 8%Roczna stopa % 10Liczba miesięcy spłat 10000Kwota pożyczki FormułaOpis =PMT(A2/12; A3; A4) Miesięczna spłata pożyczki przy podanych powyżej warunkach (-1 037,03) -1 037,03 zł Obliczenie miesiecznej spłaty pożyczki PMT(stopa; liczba_rat; wa; wp; typ) Przykład powyższy: PMT(8%/12; 10; 10000); stopa=8%/12%roczny/12 liczba rat=10Liczba miesięcy spłat wa=10000wartość bieżąca PMT(8%/12; 10; 10000); Miesięczna spłata pożyczki przy podanych powyżej warunkach, tyle że płatności muszą być dokonywane na końcu okresu -1 037,03 zł =PMT(8%/12;10;10000;0;0) Miesięczna spłata pożyczki przy podanych powyżej warunkach, tyle że płatności muszą być dokonywane na końcu okresu -1 037,03 zł =PMT(8%/12;10;10000;0;1) Miesięczna spłata pożyczki przy podanych powyżej warunkach, tyle że płatności muszą być dokonywane na początku okresu (-1 030,16) -1 030,16 zł

17 Kwota oszczędności miesięcznych by zaoszczędzić zadaną kwotę po ustalonej ilości lat DaneOpis 6%Roczna stopa % 18Przewidywane lata oszczędności 50000 Kwota, którą należy oszczędzić w ciągu 18 lat -129,08 zł Kwota przewidywanych oszczędności w każdym miesiącu, aby po 18 latach oszczędzania została zgromadzona kwota 50 000 (-129,08)

18 Zad. 5a. Obliczyć kwotę wymaganych miesięcznych oszczędności, by zaoszczędzić 50000 zł po 18 latach

19 Zad. 6. Spłata pożyczki

20 Baza danych w Excelu Baza danych w Excelu to dowolna grupa danych umieszczonych w skoroszycie (arkuszu), której pierwszy wiersz zawiera nagłówki określające znaczenie poszczególnych kolumn danych. Excel potrafi automatycznie rozpoznać taki obszar. Elementami składowymi bazy (listy) są pola pogrupowane w rekordy (wiersze). Nagłówki kolumn powinny być w pojedynczych komórkach arkusza. Przy nazwach długich trzeba dopasować szerokość kolumny lub skorzystać z opcji "Zawijaj tekst" Nie mogą dane być oddzielone pustym wierszem. W polach bazy danych mogą być również formuły. Do wprowadzania danych mogą być stosowane formularze

21 Sortowanie danych w tabeli Excel daje możliwości porządkowania (sortowania) wierszy wg określonego klucza. Kluczem tym jest w Excelu określona kolumna, wyznaczająca porządek sortowania. Dane sortujemy z wyłączeniem wiersza z nagłówkami kolumn, dlatego do sortowania zaznaczamy tylko obszar, który ma być uporządkowany, tutaj A2:F6. Wybieramy z Menu opcję Dane => Sortuj, zaznaczamy opcję czy z tytułami czy "Bez tytułów".

22 Filtrowanie Operacje na bazie danych można wykonywać bezpośrednio na arkuszu. Najważniejszą z nich jest opcja filtrowania, poprzez autofiltr. Jest przydatna, gdy chcemy aby wyświetlić rekordy spełniające określony warunek, np. kto posiada auto. Wybieramy w Menu opcję Dane => Filtr => Autofiltr. Pierwszy wiersz tabeli zmieni się w zbiór list rozwijalnych. Każdą można rozwijać i określać warunek. Warunki można łączyć ze sobą otrzymując iloczyn logiczny założonych warunków.

23 Zad. 7. Baza danych sortowanie

24 Zad. 8. Baza danych – sortowanie, filtrowanie Dane. Sortuj, Filtruj Wprowadzić dane. Posortować wg różnych kryteriów: nazwisko, imię, wiek, płeć, pensja.

25 Zad. 9. Filtry – Dane, filtruj Zastosować filtry wg różnych kryteriów: nazwisko na C, imię na A, wiek od 30 do 50, wykształcenie średnie, pensja <500

26 Z. 10. Zadanie geodezyjne: NXY-sort_filtr_azymuty.htmNXY-sort_filtr_azymuty.htm


Pobierz ppt "ARKUSZE KALKULACYJNE 1. Funkcje zaawansowane Excela: ZŁĄCZ.TEKSTY, MOD, PMT, SUMA.JEŻELI 2. BAZA DANYCH w Excelu: sortowanie danych, filtrowanie, kryteria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google