Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel. MODUŁ.LICZBY Zwraca wartość bezwzględną liczby. Wartością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku Składnia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel. MODUŁ.LICZBY Zwraca wartość bezwzględną liczby. Wartością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku Składnia:"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel

2 MODUŁ.LICZBY Zwraca wartość bezwzględną liczby. Wartością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku Składnia: MODUŁ.LICZBY(liczba)

3 ACOS Zwraca arcus cosinus lub odwrotny cosinus liczby. Arcus cosinus jest wartością kąta, którego cosinus to liczba. Wyznaczona wartość w radianach należy do przedziału od 0 (zero) do pi. Składnia: ACOS(liczba)

4 ACOSH Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby. Liczba musi być większa niż lub równa 1. Arcus cosinus hiperboliczny jest wartością, której cosinus hiperboliczny to liczba, dlatego ACOSH(COSH(liczba)) równa się liczba. Składnia: ACOSH(liczba) Liczba jest dowolną liczbą rzeczywistą większą niż lub równą 1.

5 ASIN Zwraca arcus sinus lub odwrotny sinus liczby. Arcus sinus jest wartością kąta, którego sinus to liczba. Zwracany kąt w radianach należy do przedziału od -pi/2 do pi/2. Składnia: ASIN(liczba) Liczba to sinus poszukiwanego kąta i powinna należeć do przedziału od -1 do 1.

6 ASINH Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby. Arcus sinus hiperboliczny jest wartością, której sinus hiperboliczny to liczba, dlatego ASINH(SINH(liczba)) równa się liczba. Składnia: ASINH(liczba) Liczba to dowolna liczba rzeczywista.

7 ATAN Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens liczby. Arcus tangens jest kątem, którego tangens to liczba. Zwrócony kąt w radianach należy do przedziału od -pi/2 do pi/2. Składnia: ATAN(liczba) Liczba to tangens kąta, który należy wyznaczyć.

8 ATAN2 Zwraca arcus tangens lub odwrotny tangens określonych współrzędnych x i y. Arcus tangens jest wartością kąta pomiędzy osią x a linią prostą poprowadzoną przez początek układu współrzędnych i punkt o współrzędnych (x_liczba;y_liczba). Kąt w radianach zawiera się w przedziale od -pi do pi, z wyłączeniem wartości -pi. Składnia: ATAN2(x_liczba;y_liczba) X_liczba to współrzędna x punktu. Y_liczba to współrzędna y punktu.

9 ATANH Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby. Liczba musi być w przedziale -1 i 1 (z wyłączeniem wartości -1 i 1). Arcus tangens hiperboliczny jest wartością, której tangens hiperboliczny to liczba, dlatego ATANH(TANH(liczba)) równa się liczba. Składnia: ATANH(liczba) Liczba to dowolna liczba rzeczywista z przedziału od 1 do -1.

10 ZAOKR.W.GÓRĘ Zwraca wartość liczby zaokrąglając ją w górę, dalej od zera, do najbliższej wielokrotności cyfry znaczącej. Na przykład, jeśli chce się uniknąć używania ułamków bilonu w cenach, a produkt wyceniony jest na 4,42 zł, należy użyć formuły =ZAOKR.W.GÓRĘ(4,42;0,05) by zaokrąglić cenę do najbliższej drobnej monety. Składnia: ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba;cyfra_z nacząca) Liczba to wartość do zaokrąglenia. Cyfra_znacząca to wielokrotność, do której liczba ma być zaokrąglona.

11 KOMBINACJE Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby elementów. Funkcja KOMBINACJE służy do określania całkowitej możliwej liczby grup dla danej liczby elementów. Składnia KOMBINACJE(liczba;liczba_wy brana) Liczba to liczba elementów. Liczba wybrana to liczba elementów w każdej z kombinacji.

12 COS Zwraca cosinus danego kąta. Składnia: COS(liczba) Liczba to kąt w radianach, dla którego należy obliczyć cosinus.

13 COSH Zwraca cosinus hiperboliczny liczby. Składnia: COSH(liczba) Liczba to dowolna liczba rzeczywista, której cosinus hiperboliczny ma być obliczony.

14 STOPNIE Konwertuje radiany na stopnie. Składnia: STOPNIE(kąt) Kąt to kąt określony w radianach, przeznaczony do konwersji.

15 ZAOKR.DO.PARZ Zwraca wartość liczby zaokrąglonej do najbliższej parzystej liczby całkowitej. Funkcji tej można używać do przetwarzania obiektów występujących parami. Na przykład opakowanie pozwala na umieszczenie jednego lub dwóch rodzajów przedmiotów. Opakowanie jest wypełnione, gdy liczba przedmiotów, zaokrąglona do najbliższej liczby parzystej, zgadza się z jego pojemnością. Składnia: ZAOKR.DO.PARZ(liczba) Liczba to wartość do zaokrąglenia.

16 EXP Zwraca wartość liczby e podniesioną do potęgi liczba. Stała e jest równa 2,71828182845904, podstawie logarytmu naturalnego. Składnia: EXP(liczba) Liczba to wykładnik potęgi o podstawie e.

17 SILNIA Zwraca wartość silni liczby. Silnia liczby jest równa wyrażeniu 1*2*3*...* liczba. Składnia: SILNIA(liczba) Liczba to nieujemna liczba, której silnia ma zostać obliczona. Jeśli argument liczba nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta do liczby całkowitej.

18 FACTDOUBLE Zwraca dwukrotną wartość silni liczby. Jeżeli funkcja jest niedostępna i zwracany jest błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Analysis ToolPak. Składnia: FACTDOUBLE(liczba) Liczba to liczba, której dwukrotna wartość silni ma zostać obliczona. Jeśli argument liczba nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta do liczby całkowitej.

19 ZAOKR.W.DÓŁ Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera, do najbliższej wielokrotności istotności. Składnia: ZAOKR.W.DÓŁ(liczba;istotność) Liczba to wartość liczbowa, która ma zostać zaokrąglona. Istotność to wielokrotność, do której ma zostać dokonane zaokrąglanie.

20 GCD Zwraca wartość największego wspólnego dzielnika dwu lub więcej liczb całkowitych. Największy wspólny dzielnik jest największą liczbą całkowitą, dzielącą bez reszty zarówno argument liczba1, jak i argument liczba2. Składnia: GCD(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;... to ciąg od 1 do 29 wartości. Jeśli którakolwiek z wartości nie jest liczbą całkowitą, zostanie obcięta do liczby całkowitej.

21 ZAOKR.DO.CAŁK Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej. Składnia: ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) Liczba to liczba rzeczywista, którą należy zaokrąglić w dół do liczby całkowitej.

22 LCM Zwraca wartość najmniejszej wspólnej wielokrotności liczb całkowitych. Najmniejszą wspólną wielokrotnością jest najmniejsza dodatnia liczba całkowita, będąca wielokrotnością wszystkich całkowitych argumentów liczba1, liczba2 i tak dalej. Funkcję LCM należy stosować przy dodawaniu ułamków o różnych mianownikach. Składnia: LCM(liczba1;liczba2;...) Liczba1; liczba2;... to od 1 do 29 wartości, dla których należy wyznaczyć najmniejszą wspólną wielokrotność. Jeśli wartość nie jest liczbą całkowitą, zostanie obcięta.

23 LN Zwraca wartość logarytmu naturalnego danej liczby. Podstawą logarytmów naturalnych jest stała e (2,71828182845904). Składnia: LN(liczba) Liczba to liczba rzeczywista dodatnia, której logarytm naturalny należy obliczyć.

24 LOG Zwraca logarytm liczby przy zadanej podstawie. Składnia: LOG(liczba;podstawa) Liczba to dodatnia liczba rzeczywista, której logarytm należy obliczyć. Podstawa to postawa logarytmu. Jeśli argument podstawa jest pominięty, domyślnie przyjmuje się 10.

25 LOG10 Zwraca logarytm zadanej liczby przy podstawie 10. Składnia: LOG10(liczba) Liczba to dodatnia liczba rzeczywista, której logarytm przy podstawie 10 należy wyznaczyć.

26 WYZNACZNIK.MACIERZY Zwraca wartość wyznacznika macierzy tablicy. Składnia: WYZNACZNIK.MACIERZY(tablica) Tablica to tablica numeryczna zawierająca jednakową liczbę wierszy i kolumn.

27 MACIERZ.ODW Zwraca macierz odwrotną do macierzy przechowywanej w tablicy. Składnia: MACIERZ.ODW(tablica) Tablica to tablica numeryczna o równych liczbach wierszy i kolumn.

28 MACIERZ.ILOCZYN Zwraca iloczyn macierzowy dwóch tablic. Wynik jest tablicą o takiej samej liczbie wierszy jak tablica1 i takiej samej liczbie kolumn jak tablica2. Składnia: MACIERZ.ILOCZYN(tablica1;tablica2) Tablica1; tablica2 to tablice, które należy przemnożyć.

29 MOD Zwraca wartość reszty po podzieleniu liczby przez dzielnik. Wynik ma taki sam znak jak dzielnik. Składnia: MOD(liczba;dzielnik) Liczba to liczba, dla której należy wyznaczyć resztę. Dzielnik to liczba, przez którą należy podzielić liczbę.

30 MROUND Zwraca liczbę zaokrągloną do podanej wielokrotności. Jeśli funkcja jest niedostępna i zwracany jest błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Analysis ToolPak. Składnia: MROUND(liczba;wielokrotność) Liczba to wartość do zaokrąglenia. Wielokrotność to wielokrotność, do której należy zaokrąglić liczbę.


Pobierz ppt "Funkcje matematyczne Microsoft Office 2003 Exel. MODUŁ.LICZBY Zwraca wartość bezwzględną liczby. Wartością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku Składnia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google