Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIA OGÓLNA Wojciech Solarski STANY SKUPIENIA MATERII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIA OGÓLNA Wojciech Solarski STANY SKUPIENIA MATERII."— Zapis prezentacji:

1 CHEMIA OGÓLNA Wojciech Solarski STANY SKUPIENIA MATERII

2 STANY SKUPIENIA CIAŁO STAŁE CIECZ

3 STANY SKUPIENIA CIAŁO STAŁE CIECZ GAZ PLAZMA

4 STANY SKUPIENIA CIAŁO STAŁE: LÓD CIECZ: WODA GAZ: PARA WODNA PLAZMA

5 PLAZMA

6 spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem plazmowym Plazmowe narzędzia do cięcia metali i stopów (stal, aluminium, miedź) o grubości 0,6 – 150 mm ZASTOSOWANIA TECHNIKA ANALITYKA CHEMICZNA

7 UKŁAD FAZA GAZOWA FAZA CIEKŁA FAZA STAŁA FAZA – CZĘŚĆ UKŁADU, ODDZIELONA OD INNYCH CZĘŚCI GRANICAMI FAZOWYMI, W KTÓREJ SUBSTANCJA POSIADA JEDNAKOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

8 Faza To w jakiej fazie występuje substancja zależy od: Siły oddziaływań międzycząsteczkowych. Temperatura Ciśnienie

9 + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

10 PRZEMIANY FAZOWE ENERGIAENERGIA ENERGIAENERGIA

11

12 Krzywe ogrzewania i stygnięcia wody Ogrzewanie wody Wrzenie wody Topienie się lodu Ogrz. pary Ogrzewanie lodu

13 H2OH2OH2OH2O CO 2 DIAGRAM FAZOWY PRZEDSTAWIA PRZEMIANY FAZOWE DOKONUJĄCE SIĘ POD WPŁYWEM TEMPERATURY I CIŚNIENIA

14 Przejścia fazowe Diagram fazowy Linie są tworzone przez punkty o określonych parametrach p i T, w których układ osiąga równowagę między fazami.

15 Diagram fazowy wody W punkcie potrójnym wszystkie trzy fazy znajdują się w trwałym stanie równowagi. Punkt potrójny dla wody znajduję się przy temperaturze 0.0098 C 610 Pa. W punkcie potrójnym wszystkie trzy fazy znajdują się w trwałym stanie równowagi. Punkt potrójny dla wody znajduję się przy temperaturze 0.0098 C 610 Pa.

16 Diagram fazowy wody T( C)P(hPa) Wrzenie 1001013,25 Krzepnięcie01013,25 Punkt potrójny 0.00986,10 T( C)P(hPa) Wrzenie 1001013,25 Krzepnięcie01013,25 Punkt potrójny 0.00986,10

17 GAZ

18 Model gazu doskonałego można scharakteryzować następującymi założeniami: 1.Gaz składa się z cząsteczek (atomów) będących w nieustającym, przypadkowym ruchu. 2.Cząsteczki (atomy) można traktować jako punkty bezwymiarowe. Można zaniedbać wymiary cząsteczek. Średnica cząsteczek (atomów) jest znacznie mniejsza od średniej drogi między zderzeniami. 3.Zderzenia cząsteczek i atomów są zderzeniami sprężystymi.

19 GAZ Prawa gazu doskonałego Prawo Avogadra Jednakowe objętości różnych gazów znajdujących się pod tym samym ciśnieniem i w tej samej temperaturze zawierają jednakową liczbę cząsteczek. Z prawa tego wynika, że jednakowa liczba moli różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury zajmuje tą samą objętość. Objętość jednego mola gazu doskonałego tzw. objętość molowa, w warunkach normalnych wynosi: Liczba cząsteczek (atomów) w jednym molu nosi nazwę liczby Avogadra i wynosi: T =273K, p = 101325 Pa N A = 6,023 * 10 23 V 0 =22,415 dm 3 /mol

20 Objętość molowa = 22,4 dm 3 Warunki normalne T=273 K, p=101 325 Pa

21 Równanie stanu gazu doskonałego Równania opisujące zachowanie się gazów wczasie przemian: izotermicznej, izobarycznej i izochorycznej można sprowadzić do ogólnego równania stanu gazu doskonałego. GAZ doskonały

22 Równanie stanu gazu doskonałego R= 8,314 J/mol*K Równanie Clapeyrona GAZ doskonały

23 GAZ doskonały pV=nRT Dla 1 mola gazu doskonałego

24 GAZ rzeczywisty W niskich temperaturach (mała energia kinetyczna cząsteczek) i przy wysokich ciśnieniach (duże zagęszczenie cząsteczek) nie można zaniedbać ani wymiarów cząsteczek ani ich wzajemnego oddziaływania.

25 GAZ rzeczywisty

26 RÓWNANIE VAN DER WAALSA gaz rzeczywisty RÓWNANIE CLAPEYRONA gaz idealny (doskonały)

27 STAN CIEKŁY

28 Ciecze Cząsteczki są w stałym ruchu Oddziaływują na siebie siłami międzycząsteczkowymi Odległości międzycząsteczkowe są znacznie mniesze niż w gazach Ciecze są praktycznie nieściśliwe Ciecze, w odróżnieniu do gazów, nie wypełniają całej objętości zbiornika

29 Napięcie powierzchniowe Własności cieczy

30 Napięcie powierzchniowe Na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych na powierzchnii cieczy tworzy się siła działająca do wnętrza cieczy. Nadaje ona kroplom kształt kulisty. Nosi nazwę napięcia powierzchniowego, które definiujemy jak stosunek pracy W potrzebnej do zmiany swobodnej powierzchni cieczy S : Napięcie powierzchniowe maleje wraz z temperaturą. W temperaturze krytycznej, kiedy zanika różnica między cieczą a parą, uzyskuje wartość równą zeru.

31 Lepkość cieczy Istnienie sił spójności miedzy cząsteczkami cieczy powoduje, że przesuwanie się jednych warstw cieczy względem drugich natrafia w ruchu jednostajnym na pewien opór zwany tarciem wewnętrznym lub lepkością. Mało ruchliwe płyny o dużej lepkości jak gliceryna czy olej to ciecze o dużym tarciu wewnętrznym. Własności cieczy

32 PAROWANIE CIECZY W KAŻDEJ TEMPERATURZE W CIECZY ZNAJDUJE SIĘ PEWNA LICZBA CZĄSTECZEK O ENERGII WYŻSZEJ NIŻ POTRZEBNA DO POKONANIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH I PRZEJŚCIA W STAN GAZOWY.

33 W wyniku ustalenia się równowagi dynamicznej PAROWANIE CIECZY Parowanie = Kondensacja w fazie gazowej znajdzie się pewna ilość cząsteczek cieczy. Ilość ta zależy od rodzaju cieczy i temperatury. Ciśnienie fazy gazowej w warunkach równowagi nosi nazwę prężności pary nasyconej

34 WODA H 1s 1 O 1s 2 2s 2 p 4 T t = 0 C, T w = 100 C, T kr = 374,1 C, p kr = 218,5 bar, dysocjacja H 2 O H + + OH, asocjacja x(H 2 O) = (H 2 O) x przewodność wł. = 4,2*10 8 1 cm 1, 4 C = 1,000 g/cm 3, pH.

35 Wiązania wodorowe w H 2 O Wiązanie OH jest spolaryzowane, tzn wiążąca para elektronów przesunięta jest w stronę atomu tlenu Atom tlenu posiada 2 pary wolnych elektronów Wiązanie wodorowe 190 pm

36 Poniżej temperatury 0 C powstaje krystaliczna struktura lodu. Kryształ lodu posiada objętość większą niż ta sama ilość ciekłej wody, zatem ma mniejszą gęstość. Wiązania wodorowe w H 2 O

37 CIAŁO STAŁE

38 O budowie krystalicznej -metale -niektóre mat. ceramiczne -niektóre polimery -złożone struktury -szkła krystaliczna SiO 2 Ciała stałe Amorficzna SiO 2 O budowie niekrystalicznej

39 Ciała stałe O budowie krystalicznej Amorficzne - bezpostaciowe o budowie nieuporządkowanej

40 Ciała amorficzne Szkła Polimery

41 CIAŁO STAŁE Ciałem stałym nazywamy zbiór cząsteczek lub atomów oddziaływujących ze sobą tak silnie, że wszelkie ruchy translacyjne względnie rotacyjne cząsteczek (atomów) są niemożliwe. Cząsteczki (atomy) ciała stałego mają tendencję do zajmowania ściśle określonych miejsc w przestrzeni co różni stan stały od stanu gazowego i ciekłego. KRYSZTAŁ

42 CIAŁO STAŁE SIEĆ KUBICZNA SIEĆ KUBICZNA PŁASKO CENTROWANA SIEĆ KUBICZNA PRZESTRZENNIE CENTROWANA

43 Struktura metali

44 CIAŁO STAŁE Ruch cząsteczek i atomów w stanie stałym sprowadza się wyłącznie do ruchów oscylacyjnych wokół ich położenia równowagi. Zbiór cząstek o regularnym ułożeniu w przestrzeni nosi nazwę KRYSZTAŁU

45 Struktury krystaliczne węgla - alotropia Diament Grafit Fullereny

46 CIAŁO STAŁE BADANIE STRUKTURY METODĄ DYFRAKCJI RENTGENOWSKIEJ

47 Kryształ molekularny W węzłach sieci znajdują się atomy lub cząsteczki. Siłą wiążącą są oddziaływania międzycząsteczkowe.

48 Kryształ metalu Elektrony walencyjne atomów metalu mogą swobodnie poruszać się między dodatnimi rdzeniami atomowymi stanowiąc tzw. zdelokalizowany gaz elektronowy. Uporządkowany ruch elektronów to przepływ prądu elektrycznego.

49 Kryształy jonowe


Pobierz ppt "CHEMIA OGÓLNA Wojciech Solarski STANY SKUPIENIA MATERII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google