Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty

2 Tematyka Zadania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

3 Wybrane zagadnienia ze zmiany ustawy o systemie oświaty 1.Ocena pracy dyrektora szkoły lub placówki. 2.Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły, placówki lub zespołu. 3.Zatwierdzanie arkuszy organizacji szkoły lub placówki. 4.Wychowanie przedszkolne. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego. 5.Obniżenie wieku obowiązku szkolnego. 6.Nadzór i kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych. 7.Przekazywanie szkół lub placówek.

4 Zmiana ustawy o systemie oświaty Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. Nr 56 poz. 458. Ustawa opublikowana w dniu 7 kwietnia 2009 r. weszła w życie 22 kwietnia 2009 r. Ustawa opublikowana w dniu 7 kwietnia 2009 r. weszła w życie 22 kwietnia 2009 r. z zastrzeżeniami określonymi w art. 25 i art. 26 ustawy zmieniającej. Inne terminy dotyczą m. in.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 5 lat, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 5 lat, obowiązku szkolnego dzieci od 6 roku życia, obowiązku szkolnego dzieci od 6 roku życia, zmian w Kodeksie Pracy dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników. zmian w Kodeksie Pracy dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników.

5 Zmiana ustawy o systemie oświaty Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. Nr 56 poz. 458. Oprócz zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadziła zmiany w: Karcie Nauczyciela (w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół), Karcie Nauczyciela (w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół), Kodeksie Pracy (w zakresie zatrudniania młodocianych pracowników – wejście w życie 1.09.2018 r.), Kodeksie Pracy (w zakresie zatrudniania młodocianych pracowników – wejście w życie 1.09.2018 r.), w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (o podziale części subwencji oświatowej). w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (o podziale części subwencji oświatowej).

6 Ocena pracy dyrektora szkoły Art. 3 ustawy zmieniającej znowelizował Kartę Nauczyciela w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół. Począwszy od 22 kwietnia 2009 r. ocenę pracy dyrektora szkoły lub osoby, której czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący szkołę, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Zgodnie z art. 24 ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty, wszystkie wnioski o dokonanie oceny pracy, które wpłynęły do Kuratora Oświaty przed 22 kwietnia 2009 r. zostają rozpatrzone zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w tym także wnioski o ponowne ustalenie oceny pracy.

7 Ocena pracy dyrektora szkoły Do zadań organu prowadzącego będzie należało między innymi występowanie do: rad szkół (w przypadku braku rad szkół do rad pedagogicznych), rad szkół (w przypadku braku rad szkół do rad pedagogicznych), związków zawodowych działających w szkole oraz związków zawodowych działających w szkole oraz kuratora oświaty kuratora oświaty o opinie dotyczące pracy dyrektora. Procedura ustalania oceny powinna przewidywać sposób uzgadniania wysokości oceny przy różnej wysokości oceny w ocenach cząstkowych (organu prowadzącego i kuratora oświaty).

8 Ocena pracy dyrektora szkoły Przy ustalania oceny pracy dyrektora, do czasu nowelizacji przepisu wykonawczego, będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98 poz. 1066 ze zmianami).

9 Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły, placówki lub zespołu Zmienione zostały przepisy dotyczące organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, powierzania tych stanowisk oraz powierzania pełnienia obowiązków dyrektora. Nowe przepisy, zgodnie z art. 23 ustawy zmieniającej, stosuje się do konkursów ogłoszonych po 21 kwietnia 2009 r. Do konkursów ogłoszonych i niezakończonych przed 22 kwietnia 2009 r. stosuje się dotychczasowe przepisy.

10 Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły, placówki lub zespołu Zgodnie z nowymi przepisami: Powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi, który wygrał konkurs nie wymaga stanowiska kuratora oświaty. Powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi, który wygrał konkurs nie wymaga stanowiska kuratora oświaty. Powierzenie stanowiska dyrektora w przypadku, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił, wymaga zasięgnięcia opinii rady szkoły i rady pedagogicznej i nie wymaga opinii kuratora oświaty. Powierzenie stanowiska dyrektora w przypadku, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił, wymaga zasięgnięcia opinii rady szkoły i rady pedagogicznej i nie wymaga opinii kuratora oświaty. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

11 Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły, placówki lub zespołu Zgodnie z nowymi przepisami: Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymaga uzgodnienia z kuratorem oświaty. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wymaga uzgodnienia z kuratorem oświaty. W skład komisji konkursowej wchodzi: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 kuratora oświaty, po 1 rady pedagogicznej i rady rodziców, po 1 zakładowych organizacji związkowych, przy czym liczba członków komisji z organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza od liczby pozostałych członków komisji. W skład komisji konkursowej wchodzi: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 kuratora oświaty, po 1 rady pedagogicznej i rady rodziców, po 1 zakładowych organizacji związkowych, przy czym liczba członków komisji z organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza od liczby pozostałych członków komisji.

12 Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły, placówki lub zespołu Jeżeli konkurs został przeprowadzony według dotychczas obowiązujących przepisów, to organ prowadzący jest zobowiązany uzyskać opinie kuratora dla wyłonionego w drodze konkursu kandydata lub kandydata, któremu organ prowadzący zamierza powierzyć stanowisko ze względu na nierozstrzygnięty konkurs. Przedłużenie wymaga uzgodnienia z kuratorem. Zgodnie z art. 25 ustawy zmieniającej, do czasu wydania nowych przepisów dotyczących regulaminu konkursów obowiązują przepisy dotychczasowe, ale nie dłużej niż do 21 kwietnia 2010 r.

13 Zatwierdzanie arkuszy organizacji szkoły lub placówki Uchylony został art. 31 ust. 1 pkt 6a ustawy o systemie oświaty. Z dniem 22 kwietnia 2009 r. kurator oświaty nie opiniuje arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek. Zatem procedurę i zasady zatwierdzania arkuszy ustala organ prowadzący. Zgodnie z przepisami arkusze organizacji szkół muszą być zatwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka nie później niż do 30 maja 2009 r.

14 Zatwierdzanie arkuszy organizacji szkoły lub placówki Kuratorium będzie przeprowadzało kontrole poprawności organizacji szkoły, w tym kwalifikacji zatrudnionych w szkole nauczycieli. Nadal zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji lub na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża kurator oświaty, według procedur określonych w zarządzeniach Małopolskiego Kuratora Oświaty. Nowe rozwiązania i zasady podziałów na grupy na zajęcia edukacyjne zostały opracowane na podstawie przepisów rozporządzenia i przedstawione na stronie internetowej Kuratorium.

15 Zatwierdzanie arkuszy organizacji szkoły lub placówki W dniach 15 – 20 kwietnia 2009 r. odbyły się szkolenia dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, oraz przedstawicieli samorządów, których tematyka związana była z wdrażaniem reformy programowej i projektowaniem organizacji pracy. Zwracam się z prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Krakowie kserokopii zatwierdzonych arkuszy organizacji szkoły na rok szkolny 2009/2010 w terminie do 15 czerwca 2009 r.

16 Wychowanie przedszkolne. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego Ustawa wprowadziła możliwości tworzenia publicznych innych form wychowania przedszkolnego. W art. 6 ust. 2 ustawy zapisano zapewnienie o realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne lub zespoły przedszkolne) można tworzyć w publicznych szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach, a osobą zatrudniającą nauczycieli będzie dyrektor szkoły lub przedszkola.

17 Wychowanie przedszkolne. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego W projekcie rozporządzenia w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, w porównaniu z aktualnie obowiązującym, przewiduje się wprowadzenie zmian: zobowiązanie nauczyciela do przeprowadzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (zadanie wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego), zobowiązanie nauczyciela do przeprowadzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (zadanie wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego), uzależnienie minimalnego tygodniowego wymiaru zajęć dla dzieci od liczby dzieci w grupie. uzależnienie minimalnego tygodniowego wymiaru zajęć dla dzieci od liczby dzieci w grupie.

18 Wychowanie przedszkolne. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego Ostatecznie zdecydowano o obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla 5-latka od 1 września 2011 r. Do tego czasu, tj. w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko 5-letnie ma prawo do przygotowania przedszkolnego. Zapisy w ustawie o systemie oświaty gwarantują przyjęcie dziecka 5-letniego do oddziału w przedszkolu lub szkole podstawowej, lub w innej formy wychowania przedszkolnego, gdy rodzice wyrażą taką wolę.

19 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Ustawa ostatecznie rozstrzygnęła, że dzieci 6-letnie rozpoczną realizację obowiązku szkolnego od 1 września 2012 r. Do tego czasu, tj. w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na wniosek rodziców dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, ma prawo do wcześniejszego rozpoczęcia obowiązku. W przypadku, gdy dziecko 6-letnie było objęte wychowaniem przedszkolnym jako 5-latek lub posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, na wniosek rodziców może być przyjęte do szkoły i rozpocząć realizację obowiązku szkolnego.

20 Nadzór i kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych Zmienione zostały przepisy związane z dotacjami dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa poszerzyła uprawnienia organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego o tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji. [art. 80 ust. 3d – 3h oraz ust. 4].

21 Nadzór i kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych Kontrolerzy będą mieli prawo do: wstępu do szkół i placówek, wstępu do szkół i placówek, wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej, wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej, dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji przebiegu nauczania, przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół. przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół. Analogicznie uprawnienia zostały poszerzone w stosunku do szkół i placówek niepublicznych. [art. 90].

22 Przekazywanie szkół lub placówek Ustawa wprowadziła możliwość przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów, osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej bez potrzeby likwidacji tej szkoły. Przekazanie będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ustawa określa warunki umowy oraz zasady przekazywania szkół lub placówek.

23 Przekazywanie szkół lub placówek Należy pamiętać, że: do przejętej szkoły lub placówki, które pozostają szkołą lub placówką publiczną mają zastosowanie przepisy art. 57 ustawy [art. 5i], do przejętej szkoły lub placówki, które pozostają szkołą lub placówką publiczną mają zastosowanie przepisy art. 57 ustawy [art. 5i], osoba, która przejęła prowadzenie szkoły lub placówki nie może jej zlikwidować [art. 5k], osoba, która przejęła prowadzenie szkoły lub placówki nie może jej zlikwidować [art. 5k], Do szkół lub placówek, o których mowa, mają zastosowanie przepisy art. 59 ust. 8 i 9 (dodane ustawą zmieniającą). Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki, pracowników oraz zakładowe organizacje związkowe o terminie przekazania, jego przyczynach oraz prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników. [art. 5l].

24 Przekazywanie szkół lub placówek Warto zauważyć, iż nie został określony w ustawie termin przekazania szkoły lub placówki, a jedynie wskazano obowiązek dla jednostki samorządu terytorialnego powiadamiania o tym terminie najpóźniej na 6 miesięcy przed datą przekazania. Zatem można szkołę lub placówkę przekazać np. z dniem 1 stycznia czy też 1 października.

25 Podsumowanie Zatwierdzenie arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/2010 w terminie do 31 maja 2009 r. Przestrzegania obowiązkowego podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Wsparcie dyrektorów szkół w realizacji reformy programowej. Kopię zatwierdzonego arkusza organizacji proszę przekazać do Kuratorium Oświaty w terminie do 15 czerwca 2009 r.

26 Podsumowanie Przygotowanie warunków organizacyjnych do obowiązkowego przyjęcia dzieci 5-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 1 września 2011 r. Przygotowanie warunków organizacyjnych do przyjęcia dzieci 6-letnich do szkoły od 1 września 2012 r.

27 Podsumowanie Zakończenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów. Przy konkursach przeprowadzanych według dotychczasowych przepisów, tj. ogłoszonych przed 22 kwietnia 2009 r., przed powierzeniem stanowiska, należy zasięgać opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty.

28 Podsumowanie Oceny pracy dyrektorów szkół lub placówek dokonuje organ prowadzący, gdy wniosek o dokonanie oceny wpłynął do organu 22 kwietnia 2009 r. i później. W przypadkach wniosków o ocenę pracy złożonych przed 22 kwietnia 2009 r. wnioski te rozpatruje Małopolski Kurator Oświaty.


Pobierz ppt "Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami i Starostami województwa małopolskiego Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google