Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH dr Piotr Karniej HealthCare IT 2012, Akademia Wiedza i Praktyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH dr Piotr Karniej HealthCare IT 2012, Akademia Wiedza i Praktyka."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH dr Piotr Karniej HealthCare IT 2012, Akademia Wiedza i Praktyka

2 Problemy zarządcze Obligatoryjność elektronicznej dokumentacji medycznej od sierpnia 2014r. we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą Nadejście terminu ustawowego nie jest wystarczające dla wdrożenia dokumentacji elektronicznej, konieczne jest stworzenie pełnych gwarancji ochrony danych osobowych, o których mowa w art. art. 27 ust. 2 pkt. 7 u.o.d.o. Potrzeba zapewnienia we własnym zakresie środków na informatyzację placówki medycznej Kluczowa dla powodzenia wdrożenia dokumentacji elektronicznej i bezpieczeństwa obiegu informacji w środowisku elektronicznym jest współpraca i zrozumienie pracowników

3 Otoczenie prawne

4 Technologia

5 Właściwe procedury

6 Pracownicy

7 Osoby odpowiedzialne Administrator danych osobowych (ADO) – organ, jednostka organizacyjna, osoba lub podmiot, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. właściciel firmy) Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – wyznaczona przez Administratora danych osobowych osoba, odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych Administrator systemu informatycznego (ASI) – informatyk lub zespół informatyków wyznaczony przez Administratora danych, odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów informatycznych, sprzętu i oprogramowania

8 Powołania ABI, ASI, opracowania procedurPowołania ABI, ASI, opracowania procedur 1 Zapoznania pracowników z regulacjamiZapoznania pracowników z regulacjami 2 Stałego monitorowania zagrożeń i zachowańStałego monitorowania zagrożeń i zachowań 3 Bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej wymaga

9 Nie ma bezpieczeństwa bez procedur i monitorowania zagrożeń Stały nadzór ABI nad wszystkimi stanowiskami, na których przetwarzane są dane osobowe Ścisła współpraca pomiędzy ABI i ASI Wyrobienie u pracowników nawyków czystego biurka, czystego ekranu i ochrony danych wrażliwych Stosowanie adekwatnych do możliwych zagrożeń środków ochrony fizycznej danych

10 WDROŻENIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJI PRZETWARZANIA DANYCH I ZAŁĄCZNIKÓW MA SŁUŻYĆ ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWU JEJ ISTNIENIA

11 Potrzeba ochrony danych wrażliwych Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym (art. 27 ust. 1 u.o.d.o. – tzw. dane wrażliwe) Przetwarzanie danych o których mowa w ust. 1 jest jednak dopuszczalne, jeżeli: – osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę na piśmie, – przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony

12 Potrzeba ochrony danych wrażliwych – przetwarzanie takich danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba której dane dotyczą nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzania danych jest określony w ustawie – przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych, zarządzaniem udzielania usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych (art. 27 ust. 2 pkt. 7 u.o.d.o.)

13 Potrzeba ochrony danych wrażliwych – przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą, – jest to niezbędne dla prowadzenia badań naukowych, w tym przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone

14 Niezbędne akty prawne WłaściwośćNazwa aktu Pracownicy + Przełożeni Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 ze zm.) Pracownicy + Przełożeni Ustawa z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2009.52.417) Przełożeni (ADO, ABI, ASI) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 ze zm.) Przełożeni (ADO, ABI, ASI) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 11.12.2008r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U.2008.229.1536)

15 Czas Rozwój procesu Identyfikacja problemu Stały monitoring i rozwój Dążenie do profesjonalizmu Wdrożenie rozwiązań

16 Bezpieczeństwo w pracy zdalnej Wystawianie e-recept na wizytach domowych Dostęp do dokumentacji poza siedzibą podmiotu (miejscem przetwarzania), np. pielęgniarki i położne środowiskowe, lekarze rodzinni Dostęp zdalny administratora systemu lub serwisanta Różnorodność urządzeń zdalnego dostępu (tablety, laptopy, smartfony) Zabezpieczanie nie tylko programów, ale też urządzeń (np. przed kradzieżą albo zniszczeniem)

17 Kluczowe etapy wdrożenia Identyfikacja miejsc przetwarzania danych osobowych – w tym wrażliwych Określenie procedur przetwarzania i zabezpieczania danych, wskazanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych na każdym etapie procesu świadczenia i rozliczania usług medycznych Likwidacja nieuzasadnionych miejsc przetwarzania Nadanie uprawnień do przetwarzania danych (z wyjątkiem osób wykonujących zawody medyczne), dostępu do systemów elektronicznych, podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych

18 Kluczowe etapy wdrożenia Nieustanne szkolenia personelu i wyrabianie nawyków związanych z ochroną dokumentów zawierających dane osobowe (w tym wrażliwe) Polityka czystego biurka, czystego monitora, polityka kluczy Stałe monitorowanie zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, stosowanie adekwatnych zabezpieczeń technicznych i technologicznych Bezwzględne uznanie decyzyjności ABI w zakresie stosowania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych

19 Podsumowanie Ochrona danych medycznych w środowisku elektronicznym leży w interesie podmiotu wykonującego działalność leczniczą Nie da się zapewnić bezpieczeństwa danych bez udziału pracowników Istniejące przepisy prawne zobowiązują do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014r., ale podmiot może to zrobić dopiero wtedy, gdy wprowadzi procedury pełnego bezpieczeństwa tych danych Przetwarzanie danych wrażliwych (w tym w środowisku elektronicznym) bez zachowania środków bezpieczeństwa grozi odpowiedzialnością karną

20 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH dr Piotr Karniej HealthCare IT 2012, Akademia Wiedza i Praktyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google