Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH
Ten szablon może być używany jako plik startowy do prezentowania materiałów szkoleniowych w ustawieniu grupy. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. dr Piotr Karniej HealthCare IT 2012, Akademia Wiedza i Praktyka

2 Problemy zarządcze Obligatoryjność elektronicznej dokumentacji medycznej od sierpnia 2014r. we wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą Nadejście terminu ustawowego nie jest wystarczające dla wdrożenia dokumentacji elektronicznej, konieczne jest stworzenie pełnych gwarancji ochrony danych osobowych, o których mowa w art. art. 27 ust. 2 pkt. 7 u.o.d.o. Potrzeba zapewnienia we własnym zakresie środków na informatyzację placówki medycznej Kluczowa dla powodzenia wdrożenia dokumentacji elektronicznej i bezpieczeństwa obiegu informacji w środowisku elektronicznym jest współpraca i zrozumienie pracowników Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

3 Otoczenie prawne Inna możliwość zaprezentowania slajdów z zarysem przy użyciu przejść.

4 Technologia

5 Właściwe procedury

6 Pracownicy

7 Osoby odpowiedzialne Administrator danych osobowych (ADO) – organ, jednostka organizacyjna, osoba lub podmiot, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. właściciel firmy) Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – wyznaczona przez Administratora danych osobowych osoba, odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych Administrator systemu informatycznego (ASI) – informatyk lub zespół informatyków wyznaczony przez Administratora danych, odpowiedzialny za funkcjonowanie systemów informatycznych, sprzętu i oprogramowania Czego można nauczyć się na tym szkoleniu? Krótko opisz każdy cel i korzyści, jakie odniosą odbiorcy z tej prezentacji.

8 Bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej wymaga
Powołania ABI, ASI, opracowania procedur 1 Zapoznania pracowników z regulacjami 2 Stałego monitorowania zagrożeń i zachowań 3 Inna możliwość zaprezentowania slajdu Zarys.

9 Nie ma bezpieczeństwa bez procedur i monitorowania zagrożeń
Stały nadzór ABI nad wszystkimi stanowiskami, na których przetwarzane są dane osobowe Ścisła współpraca pomiędzy ABI i ASI Wyrobienie u pracowników nawyków „czystego biurka”, „czystego ekranu” i ochrony danych wrażliwych Stosowanie adekwatnych do możliwych zagrożeń środków ochrony fizycznej danych Czego można nauczyć się na tym szkoleniu? Krótko opisz każdy cel i korzyści, jakie odniosą odbiorcy z tej prezentacji.

10 WDROŻENIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJI PRZETWARZANIA DANYCH I ZAŁĄCZNIKÓW MA SŁUŻYĆ ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWU JEJ ISTNIENIA Użyj nagłówka sekcji dla każdego tematu, aby zapewnić odbiorcom płynne przechodzenie między tematami.

11 Potrzeba ochrony danych wrażliwych
Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym (art. 27 ust. 1 u.o.d.o. – tzw. dane wrażliwe) Przetwarzanie danych o których mowa w ust. 1 jest jednak dopuszczalne, jeżeli: osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę na piśmie, przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony Czego można nauczyć się na tym szkoleniu? Krótko opisz każdy cel i korzyści, jakie odniosą odbiorcy z tej prezentacji.

12 Potrzeba ochrony danych wrażliwych
przetwarzanie takich danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba której dane dotyczą nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzania danych jest określony w ustawie przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych, zarządzaniem udzielania usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych (art. 27 ust. 2 pkt. 7 u.o.d.o.) Czego można nauczyć się na tym szkoleniu? Krótko opisz każdy cel i korzyści, jakie odniosą odbiorcy z tej prezentacji.

13 Potrzeba ochrony danych wrażliwych
przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą, jest to niezbędne dla prowadzenia badań naukowych, w tym przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone Czego można nauczyć się na tym szkoleniu? Krótko opisz każdy cel i korzyści, jakie odniosą odbiorcy z tej prezentacji.

14 Niezbędne akty prawne Właściwość Nazwa aktu Pracownicy + Przełożeni
Ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U ze zm.) Ustawa z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U ) Przełożeni (ADO, ABI, ASI) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U ) Staraj się pisać zwięźle. Tekst powinien być możliwie jak najkrótszy, aby zmieścić czcionki o większym rozmiarze.

15 Dążenie do profesjonalizmu
Microsoft Engineering Excellence Dążenie do profesjonalizmu Stały monitoring i rozwój Wdrożenie rozwiązań Rozwój procesu Identyfikacja problemu Czas Poufne materiały firmy Microsoft

16 Bezpieczeństwo w pracy zdalnej
Microsoft Engineering Excellence Bezpieczeństwo w pracy zdalnej Wystawianie e-recept na wizytach domowych Dostęp do dokumentacji poza siedzibą podmiotu (miejscem przetwarzania), np. pielęgniarki i położne środowiskowe, lekarze rodzinni Dostęp zdalny administratora systemu lub serwisanta Różnorodność urządzeń zdalnego dostępu (tablety, laptopy, smartfony) Zabezpieczanie nie tylko programów, ale też urządzeń (np. przed kradzieżą albo zniszczeniem) Jeśli dysponujesz odpowiednimi materiałami wideo, na przykład z analizą przypadku, wersją demo produktu lub innymi materiałami szkoleniowymi, dołącz je również do prezentacji. Poufne materiały firmy Microsoft

17 Kluczowe etapy wdrożenia
Identyfikacja miejsc przetwarzania danych osobowych – w tym wrażliwych Określenie procedur przetwarzania i zabezpieczania danych, wskazanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych na każdym etapie procesu świadczenia i rozliczania usług medycznych Likwidacja nieuzasadnionych miejsc przetwarzania Nadanie uprawnień do przetwarzania danych (z wyjątkiem osób wykonujących zawody medyczne), dostępu do systemów elektronicznych, podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych Dodaj analizę przypadku lub symulację, aby zachęcić do dyskusji i przeprowadzić ćwiczenia.

18 Kluczowe etapy wdrożenia
Nieustanne szkolenia personelu i wyrabianie nawyków związanych z ochroną dokumentów zawierających dane osobowe (w tym wrażliwe) Polityka „czystego biurka”, „czystego monitora”, „polityka kluczy” Stałe monitorowanie zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, stosowanie adekwatnych zabezpieczeń technicznych i technologicznych Bezwzględne uznanie decyzyjności ABI w zakresie stosowania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych Dodaj analizę przypadku lub symulację, aby zachęcić do dyskusji i przeprowadzić ćwiczenia.

19 Podsumowanie Ochrona danych medycznych w środowisku elektronicznym leży w interesie podmiotu wykonującego działalność leczniczą Nie da się zapewnić bezpieczeństwa danych bez udziału pracowników Istniejące przepisy prawne zobowiązują do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014r., ale podmiot może to zrobić dopiero wtedy, gdy wprowadzi procedury pełnego bezpieczeństwa tych danych Przetwarzanie danych wrażliwych (w tym w środowisku elektronicznym) bez zachowania środków bezpieczeństwa grozi odpowiedzialnością karną Podsumuj prezentację, przedstawiając ponownie najważniejsze punkty z lekcji. Co powinni zapamiętać słuchacze po zapoznaniu się z Twoją prezentacją? Zapisz swoją prezentację jako wideo, aby ułatwić jej udostępnianie. (Aby utworzyć wideo, kliknij kartę Plik, polecenie Udostępnij i w obszarze Typy plików kliknij polecenie Utwórz wideo).

20 Microsoft Engineering Excellence
Dziękuję za uwagę Poufne materiały firmy Microsoft


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRONICZNYCH DANYCH MEDYCZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google