Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Danuta M. Napierała*, Jerzy Stangierski** *Katedra Fizyki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Danuta M. Napierała*, Jerzy Stangierski** *Katedra Fizyki,"— Zapis prezentacji:

1 CZY BĘDZIEMY PAKOWAĆ ŚNIADANIE W FOLIĘ ZE SKROBI, KTÓRA NIE ZAŚMIECI ŚRODOWISKA?...
Danuta M. Napierała*, Jerzy Stangierski** *Katedra Fizyki, **Katedra Zarządzania Jakością Żywności Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

2 CO TO SĄ POLIMERY?... Cechą charakterystyczną polimerów jest występowanie powtarzających się elementów strukturalnych – merów. Monomer – związek małocząsteczkowy, z którego w wyniku reakcji otrzymujemy polimer Polimer – związek wielkocząsteczkowy, jego charakterystyczną cechą jest powtarzanie się pewnych cząstek. Kopolimer – związek cząsteczkowy otrzymany co najmniej z dwóch monomerów M Polimery łańcuchowe – tworzą je swobodne łańcuchy polimerów, np. polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, polistyren, polimetakrylan metylu, poliamidy, poliwęglan. Należą do tzw. termoplastów, są topliwe i rozpuszczalne. Budowa łańcuchowa może być: chaotyczna – polimer bezpostaciowy (amorficzny), uporządkowana – polimer krystaliczny

3 Model sieci polimerowej
   Polimery o strukturze usieciowanej -  między łańcuchami tworzą się wiązania i powstaje sieć np. pod wpływem temperatury (termoutwardzalne) lub czynnika sieciującego (chemoutwardzalne) Jeżeli występuje struktura przestrzennie usieciowana, polimer nie topi się i jest nierozpuszczalny. Jest to bardzo mocna struktura. Model sieci polimerowej M

4 STANY FIZYCZNE POLIMERÓW Tk Tg Tp Td
Charakterystyczne temperatury dla polimerów: temp. kruchości, Tk, temp. rozeszklenia, Tg, temp. płynięcia, przejścia w stan lepkoplastyczny, Tp, temp. destrukcji, Td Polimery występują w trzech stanach fizycznych, zależnych od temperatury: SZKLISTYM, WYSOKOELASTYCZNYM, LEPKOPLASTYCZNYM Polimer amorficzny Polimer krystaliczny

5 STRUKTURY KONFIGURACYJNE POLIMEROW
a) liniowa, b) kołowa c) rozgałęziona d) grzebykowa e) gwiaździsta f) kaskadowa g) spiranowa h )drabinkowa i) parkietowa j) tektoniczna k) perełkowo-taśmopo dobna l, ł, m) sieciowane chemicznie o konfiguracji odpowiednio: homoge nicznej, heterogenicznej i przenikających się wzajemnie sieci, n, o, p, r, s, t) sieciowane fizycznie. Stereoizomeria Przykład makrocząsteczki izotaktycznej (A) i syndiotaktycznej (B) A B I.Gruin, Materiały polimerowe, PWN, 2003]

6 DLACZEGO TWORZYWA SYNTETYCZNE?....
- Korzystne właściwości funkcjonalne: mechaniczne takie, jak wytrzymałość, elastyczność, sprężystość, zaporowe, jak przepuszczalność pary wodnej, tlenu, CO2 - Łatwe w obróbce, niskie koszty produkcji. Niestety, nie ulegają biodegradacji, w środowisku naturalnym brak organizmów zdolnych do rozkładu wiązań między atomami węgla w łańcuchach węglowodorowych polimerów, które są podstawą tworzyw sztucznych BIODEGRADOWALNE TWORZYWA ALTERNATYWĄ MATERIAŁÓW SYNTETYCZNYCH - Opakowania biodegradowalne są to materiały, których struktura chemiczna ulega znaczącym przemianom, zachodzącym w specyficznych warunkach środowiskowych. Materiały te tracą swoje właściwości w wyniku degradacji, zachodzącej z wykorzystaniem naturalnie występujących w przyrodzie mikroorganizmów - bakterii, grzybów, alg.

7 SKROBIA – JAKO SUROWIEC DO PRODUKCJI BIODEGRADOWALNYCH MATERIAŁÓW
Produkt naturalny, pochodzenia roślinnego, otrzymywana z ziaren zbóż, bulw i korzeni różnych roślin, ulega biodegradacji w środowisku naturalnym z wytworzeniem H2O i CO2 ZIEMNIAK PSZENICA KUKURYDZA RYŻ

8 GRANULE SKROBI OGLĄDANE ZA POMOCĄ ELEKTRONOWEGO MIKROSKOPU SKANINGOWEGO
pszenica pszenżyto owies A B C Skala: - 10m Granule skrobiowe [Z. Ao, J-L. Jane, Carbohydr. Polym. 2007, 67, 46-55]

9 BUDOWA CHEMICZNA SKROBI – POLIMEROWE SKŁADNIKI SKROBI
AMYLOZA – łańcuch prosty AMYLOPEKTYNA – rozgałęziona forma

10 MODELE STRUKTURY SKROBI
[Z. Ao, J-L. Jane, Carbohydr. Polym. 2007, 67, 46-55] [I.Capron et al.., Carbohydr. Polym (68), )]

11 OTRZYMYWANIE FOLII SKROBIOWEJ METODĄ KASTINGOWĄ
1. 4. 3. 2. 5. 1.Podgrzewanie roztworu skrobi na mieszadle magnetycznym 2. Kleikowanie 3. Suszenie konwekcyjne 4. Nawilżanie w eksykatorze 5. Gotowy produkt po zdję-ciu z podłoża

12 BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH FOLII
PRÓBA JEDNOOSIOWEGO ROZCIĄGANIA FOLII SKROBI NA TEKSTUROMETRZE TA-XT2i (STABLE MICRO SYSTEM, GB) 3 2 4 1

13 FILM 1 – próba rozciągania *
* aby uruchomić film kliknij obrazek myszką

14 FILM 2 – próba rozciągania jednoosiowego *
* aby uruchomić film kliknij obrazek myszką

15 WYKRESY ROZCIĄGANIA FOLII SKROBI UPLASTYCZNIONEJ SORBITOLEM
FOLIE O DWÓCH GRUBOŚCIACH: Próby 1 - 3, grubość d = 0,050 mm, próby , grubość d = 0,040 mm

16 Fmax - obciążenie zrywające, [N]
Z wykresów jednoosiowego rozciągania można wyznaczyć następujące wielkości, charakteryzujące wytrzymałość folii skrobi z sorbitolem; Fmax - obciążenie zrywające, [N] ε = l/l0 – wydłużenie względne przy zerwaniu E, moduł Younga [MPa] - Naprężenie zrywające σmax równe: gdzie S oznacza pole przekroju poprzecznego folii

17 Skrobia-sorbitol-albumina
Porównanie parametrów wytrzymałościowych folii skrobi z sorbitolem (o stężeniu sorbitolu 40%) i albuminą (o stężeniu 2%) z syntetycznym laminatem foliowym (poliester z polipropylenem) Rodzaj folii Fmax [N] , 10-2 E, 108 [Pa] max [MPa] Skrobia – sorbitol Skrobia-sorbitol-albumina Laminat 19,5 35,2 46,4 3,2 3,8 68,2 9,5 9,8 8,6 21,8 26,3 50,3

18 BADANIE PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ PRZEZ FOLIĘ SKROBIOWĄ
Metoda statyczno - eksykatorowa 3 1 4 2 Folie w pokrywkach naczyń wypełnionych silika żelem, 2, 3 – W eksykatorach z solami, utrzymującymi okreś-loną, stałą wilgotność. 4. Ważenie próbek na wadze analitycznej.

19 Przykładowe kinetyki transmisji
pary wodnej przez folie skrobi z sorbitolem a b c c 2 Kinetyka przepływu pary wodnej przez folię skrobi z sorbitolem w temp. t = 300C [rys. 1] i 600C [rys. 2], aktywności wody aw = 0,33 (a), 0,54 (b) i 0,94 (c). b a 1 Parametry, opisujące przepływ dyfuzyjny wody przez układ polimerowy: - Współczynnik przepuszczalności, P [g m / (m2 s Pa)] - Współczynnik dyfuzji, D [m2/s] - Współczynnik rozpuszczalności lub sorpcji, S [g/(m3 Pa)]

20 Przepuszczalność pary wodnej, P
Polimer Przepuszczalność pary wodnej, P (g m-1 s-1 Pa-1) 10-11 Literatura Skrobia pszenicy-sorbitol Skrobia ziemniaka -kazeinian sodu-sorbitol Skrobia z kukurydzy Amyloza - glicerol Skrobia ziemniaka – glicerol Chitozan LDPE1 EVOH2 HDPE3 Poliester 0,39 – 7,74 5,2 – 26,5 0,3 - 15 119 143,5 7,3 0,44 – 1,14 0, 09 0, 29 0, 03 0, 25 autorzy Arvanitoyannis, Biliaderis (1998) Krogars et al. (2003) Rindlav-Westling (1998) Arvanitoyannis, (1996) Yang, Paulson (2000) Kittur et al. (1998) McHugh, Krochta (1994) McHugh et al. (1993) TABLE 3. Water vapour permeability of starch-sorbitol film and some edible and common packaging materials 1 Low density polyethylene 2 Ethyl vinyl alcohol 3 High density polyethylene

21 O perspektywach rozwoju opakowań biodegradowalnych
GŁÓWNE FIRMY PRODUKUJĄCE BIODEGRADOWALNE TWORZYWA OPAKOWANIOWE NA ŚWIECIE: Wzrost produkcji materiałów biodegradowalnych na przestrzeni lat Rhone Poulenc UCB Films, Mazzucculli Novamont Vivadour Biotec Cargill Dow Polymers LLC , Kaneka, Procter&Gamble, DuPont [ F. Domka, N. Czaja: Opakowania biode-gradowalne alternatywą dla opakowań z tworzyw sztucznych, 2006 ]

22 Odnośniki literaturowe
I. Gruin, Materiały polimerowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003 J Kaszkul, O. Suberlak, Podstawy fizykochemii i właściwości polimerów. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004 D. M. Napierała, A. Nowotarska, Water vapour transmission properties of wheat starch-sorbitol film. Acta Agrophysica, 2006, vol. 7(1), D. M. Napierała, J. Stangierski, Tensile properties of wheat starch film with the addition of sorbitol and albumin. Acta Agrophysica, 2007, vol. 9(1),


Pobierz ppt "Danuta M. Napierała*, Jerzy Stangierski** *Katedra Fizyki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google