Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIS dla miasta Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIS dla miasta Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 GIS dla miasta Łodzi

2 jedna z pierwszych dźwiękowych komedii filmowych
...dawno temu jedna z pierwszych dźwiękowych komedii filmowych zaczynała się tak:

3 CHARLIE CHAPLIN

4 BUSTER KEATON

5 w tym filmie nie występują.
Więc,

6 GIS

7 w tym pokazie nie występuje.
Ale jest wspomniany.

8 System - Informacji - Przestrzennej
System to dynamiczny zbiór elementów powiązanych zależnościami wynikającymi np. z natury (np.system hydrologiczny zlewni rzeki Bzury), z ewolucyjnego doświadczenia (np. stado wilków), z wiedzy (np. system filozoficzny, nauczania...), działający w jakimś celu, niekoniecznie uświadomionym (np. organizm pchły). System Informacji to taki system, który gromadzi, unacześnia, przetwarza i udostępnia dane surowe i dane przetworzone, zwykle zagregowane, czyli informacje. Składniki systemu informacji to ludzie, wiedza, procedury, sprzęt, lokale i źródła zasilania (budżet). System Informacji Przestrzennej (SIP) to taki system informacji, którego informacje dotyczą_obiektów i_zjawisk umiejscowionych w przestrzeni.

9 SIP SIT GIS SIP Gminny, Powiatowy (miejski), Regionalny (wojewódzki), nawet Krajowy – polscy geodeci nazywają skromnie: System Informacji o Terenie (SIT). SIP kontynentalny określa się zawsze jako: Geograficzny System Informacji (GIS). O rozróżnianiu na SIT i GIS decyduje szczegółowość obiektów, o_których system informuje. Jeśli szczegółowość systemu informacji jest wyznaczona przez gęstość punktów pomiarowych co 100 km (np._w_meteorologii) to bez wątpienia jest to GIS. Jeśli system wymaga szczegółowości co do jednego budynku (np._w_katastrze), to bez wątpienia jest to SIT.

10

11

12

13

14

15

16 SIT Systemy Informacji Przestrzennej istnieją od tysiącleci. Są_starsze niż nazwy nauk, które się przy nich rozwinęły: geografia, geometria, geodezja, kartografia. Na pytanie, czym się zajmują geografowie, często oni sami dużo mówią o szczegółach, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, że budują GIS. To samo dotyczy geodetów. Geodeci budują SIT. Znaczy to, że zajmują się tworzeniem i utrzymaniem baz danych o obiektach SIT. Robią to od tysiącleci, wg zasad sprzed wieków, ale narzędziami bardzo nowoczesnymi.

17 InterSIT, WebGIS 10 lat temu zaprojektowałem, potem opublikowałem projekt internetowego okna („witryny”, obecnie „portalu”, czyli bramy) do danych, które służba geodezyjna gromadzi, unacześnia, przetwarza i_udostępnia. Główną była myśl, że aktywność gospodarczą hamuje brak informacji. Informacji, która istnieje, ale jest niedostępna, albo dostępna po urzędniczych mitręgach. Wtedy pierwszy raz napisałem, że utrudnianie dostępu do danych jest naruszeniem praw obywatelskich. To przedsięwzięcie to oczywiście SIT, ale ograniczone jest do Internetu, nazwałem je więc (’98) InterSIT. Obecnie w literaturze spotyka się angielskie WebGIS.

18 Spójność Systemu W miejskim systemie informacji o terenie można sobie wyobrazić bazę danych działek, budynków, aptek, restauracji, przewodów kanalizacji, znaków drogowych itd. Współcześnie o takich monobazach mówi się „warstwa tematyczna” systemu informacji. Aby warstwy te były zgodne między sobą, a także zgodne z_warstwami innych systemów, muszą być oparte o_znacznej precyzji dane geodezyjne, tworzące szkielet wiążący obiekty z przestrzenią. Do czego to potrzebne – na obrazkach dalej.

19

20

21

22

23 KOSZTY SIT KOSZTY DANYCH SIT
Bez SIT niemożliwa jest rozumna gospodarka. Koszty SIT to zwykłe koszty danych niezbędnych gospodarce. Bazy danych SIT są pierwotnymi, dane te muszą zostać zebrane wyłącznie w drodze pomiaru w terenie. Pomiar w terenie to najdroższa z czynności w pracach u_podstaw wszystkich SIP, więc ich koszt nie jest porównywalny z innymi.

24 KOSZTY SIT KOSZTY DANYCH SIT sprzęt 1 oprogramowanie 1 ładowanie BD 5
procedury kontrolne, poprawki 15 dane katastru (EGBiL) dane mapy powierzchn.+podziemn. 320 Roczne utrzymanie BD

25 KOSZTY SIT KOSZTY DANYCH SIT W przypadku 1. SIT; 2. w Polsce;
ogromne koszty BD zostały już poniesione poprzez trwającą od dziesięcioleci systematyczną pracę nad stworzeniem i_utrzymaniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i_Kartograficznego (czyli Baz Danych SIT). Koszty samego utrzymania BD nie dają się oddzielić od kosztów przetwarzania danych i udzielania informacji, związanych już z wykorzystaniem SIT, bywają więc około dwukrotnie zawyżone.

26 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
100 mln zł, z tego 75% kataster (poszerzenie ewidencji gruntów o budynki i_lokale), 25% przełożenie danych „z papiera do komputera” czyli macierze dyskowe zamiast kilometrów półek tomów dokumentów i_dostęp do danych po kilku minutach, nie po tygodniach. Nr etapu = rok zakończenia. Etapy 6 i 9: udział 44% funduszy UE

27 Dane SIT Wyniki pomiarów osnów geodezyjnych (także GPS)
i w oparciu o nie wysokiej precyzji pomiarów: położenia szczegółów powierzchniowych, położenia szczegółów podziemnych, i niższej precyzji, mniejszego zastosowania pomiarów fotogrametrycznych (lotnicze i satelitarne) Wyniki badań i pomiarów stanu i granic własności, Umiejscowienie położenia miejskich obiektów różnych kategorii (urzędy, szkoły, szpitale...)

28 Źródła danych SIT Wiedza o Ziemi, jej kształcie, wymiarach, systemach odniesień związanych z Ziemią, Wiedza o metodach pomiaru i ich precyzji, Archiwa pomiarowe, a w nich: opisy metod i narzędzi, dzienniki pomiarów osnów i szczegółów, wykazy współrzędnych, protokoły ustaleń granic, Mapy: powierzchni, podziemia, stanów prawnych, Dane o systemach adresowania i ich precyzji, Wykazy obiektów punktowych umieszczanych adresem.

29

30

31

32

33 1600 x 1200

34 1024 x 768

35

36

37

38

39

40

41 co zmniejszy objętość:
W na wiosnę roku 2007 Geodeta Wojewódzki rozpoczął od Łodzi i okolic (1000 km2) zamówienia nalotu i opracowania ortofotomapy Województwa Łódzkiego rozdzielczości 0,1 m. Odebrał przedwczoraj (25.IX.2007) W Łodzi dla różnych skal wykorzystywać będziemy rozdzielczości: co zmniejszy objętość: 0,2 m x 4 0,5 m x 25 1,0 m x 100

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Raport o adresie w InterSIT – część pierwsza

52 Raport o adresie w InterSIT – część druga

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 wspomagać podejmowanie decyzji.
SIT, InterSIT Przyjęte oznaczenia systemu informacji o terenie: SIT – „prezydencki”, przeznaczony dla administracji, o ograniczonym dostępie. InterSIT - „obywatelski”, dostępny powszechnie w Internecie. Oba rodzaje systemów opisują szczegółowo pewien obszar (miasto, powiat, region, park narodowy...). Oba, mimo nastawienia na różnych użytkowników, mają ten sam cel: wspomagać podejmowanie decyzji. Nazwę SIT wprowadził w 1992 r ówczesny Główny Geodeta Kraju, dr inż. Remigiusz Piotrowski w autorskim opracowaniu „SIT Program Modernizacji” wydanym przez Ministerstwo Budownictwa. Pierwszy SIT „prezydencki” był uruchomiony w Łodzi w r 1999, jako „System Map Przeglądowych” dla wewnętrznych potrzeb MODGiK. Następnym w Łodzi jest graficzna część systemu EGBiL, pokazująca mapę ewidencyjną, ściśle związaną z bazą katastru. Jest dostępny w sieci intranetowej w Urzędzie Miasta i jego agendach, w kilkuset miejscach, odległych od serwera MODGiK o kilkanaście km. Nazwę InterSIT wprowadziłem w 1998 w artykule „Internet + SIT = InterSIT” opublikowanym w miesięczniku GEODETA. Przykładem InterSIT jest oczywiście łódzka aplikacja, pierwsza w_Polsce i niewątpliwie nadal najbardziej rozwinięta, dostępna na stronie Warto wspomnieć, że łódzki „obywatelski” InterSIT jest jednocześnie najbardziej „prezydencki”, bowiem większość posiedzeń Kolegium Prezydenckiego, a czasem też posiedzeń Rady Miasta nie może się bez niego obyć. Wydziały Urzędu Miasta otrzymały specjalną aplikację, pozwalającą wewnątrz Urzędu nakładać na obraz InterSIT i przedstawiać na jego tle specjalistyczne problemy i opracowania.

76 KATASTER Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL)
Typowy system prezydencki KATASTER Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali (EGBiL) W Łodzi aplikacja działająca w sieci korporacyjnej, raporty dostępne na 600 komputerach, najdalszy 12 km od serwera.

77 Historia: EG, EGiB, EGBiL Ewidencja Gruntów, Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali Łódź - pełna komputeryzacja : 1981 ODRA 1204, EG 1987 przeniesienie na ODRA 1305, EG 1989 na Amstrad PC 512, EG 1990 na IBM PC, EG <EWGRUN> 2000 ORACLE, EGBiL <SITEG> 2004. XI. ORACLE, EGBiL <EGBiL> Nazwę SIT wprowadził w 1992 r ówczesny Główny Geodeta Kraju, dr inż. Remigiusz Piotrowski w autorskim opracowaniu „SIT Program Modernizacji” wydanym przez Ministerstwo Budownictwa. Pierwszy SIT „prezydencki” był uruchomiony w Łodzi w r 1999, jako „System Map Przeglądowych” dla wewnętrznych potrzeb MODGiK. Następnym w Łodzi jest graficzna część systemu EGBiL, pokazująca mapę ewidencyjną, ściśle związaną z bazą katastru. Jest dostępny w sieci intranetowej w Urzędzie Miasta i jego agendach, w kilkuset miejscach, odległych od serwera MODGiK o kilkanaście km. Nazwę InterSIT wprowadziłem w 1998 w artykule „Internet + SIT = InterSIT” opublikowanym w miesięczniku GEODETA. Przykładem InterSIT jest oczywiście łódzka aplikacja, pierwsza w_Polsce i niewątpliwie nadal najbardziej rozwinięta, dostępna na stronie Warto wspomnieć, że łódzki „obywatelski” InterSIT jest jednocześnie najbardziej „prezydencki”, bowiem większość posiedzeń Kolegium Prezydenckiego, a czasem też posiedzeń Rady Miasta nie może się bez niego obyć. Wydziały Urzędu Miasta otrzymały specjalną aplikację, pozwalającą wewnątrz Urzędu nakładać na obraz InterSIT i przedstawiać na jego tle specjalistyczne problemy i opracowania. Notatki o adresie nie będę komentował.

78

79

80

81

82

83

84 NIEKTÓRE GAŁĄZKI Z DRZEWKA ŁÓDZKIEGO InterSIT
Na danych InterSIT oparte zostały inne systemy informacyjne: miejska mapa sieci podziemnych, historyczne warstwy informacyjne (np. łódzkie getto), grafika miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, narzędzia i aplikacja do budowy mapy przeszkód architektonicznych, udostępnione urbaniście i grupie niepełnosprawnych ruchowo, narzędzia do wnoszenia projektów urbanistycznych przez WUiA (zastos. „prezydenckie”), aplikacja MAZAK do dyskusji na posiedzeniach Rady Miasta, Kolegium Prezydenta i innych gremiach (zastos. „prezydenckie”).

85 Udział w pokazie wzięli:
S I T UMŁ MODGiK Zygmunt Szumski Wszyscy z Łodzi


Pobierz ppt "GIS dla miasta Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google