Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L ITERACKI I POZALITERACKI T EKST KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO Konwersatorium Pozaliterackie teksty kultury dr Anna Adamczuk-Stęplewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L ITERACKI I POZALITERACKI T EKST KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO Konwersatorium Pozaliterackie teksty kultury dr Anna Adamczuk-Stęplewska."— Zapis prezentacji:

1 L ITERACKI I POZALITERACKI T EKST KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO Konwersatorium Pozaliterackie teksty kultury dr Anna Adamczuk-Stęplewska

2 T EKST KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ W podstawie programowej kształcenia ogólnego w obszarze przedmiotu język polski na wszystkich etapach edukacji pojawia się pojęcie tekst kultury, rozumiany jako każdy wytwór kultury stanowiący całość, uporządkowany według określonych reguł.

3 S TRATEGIA POWROTU DO RZECZYWISTEJ LEKTURY W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ (S.J.Ż UREK ) Intencją autorów nowej podstawy była zmiana sytuacji kulturowej, a szczególnie czytelniczej. Strategia powrotu do rzeczywistej lektury w zakresie recepcji tekstów wyznacza hierarchię ważności: 1. utwory literackie, których podstawą jest myślenie 2. teksty kultury – pozaliterackie wspomagające proces recepcyjny.

4 P RACA Z TEKSTAMI KULTURY WSPOMAGAJĄCA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA (S.J.Ż UREK ) wdrażać uczniów do czytania od najmłodszych klas, za pomocą atrakcyjnych tekstów literackich, dobrze dobranych, a więc odpowiadających zainteresowaniom w tym przedziale wiekowym, wprowadzanie różnych gier i zabaw na kanwie przeczytanych tekstów literackich, a także stosowanie systemu nagradzania (np. współpraca z nauczycielem bibliotekarzem i informatykiem w opracowaniu wielowariantowych tekstów weryfikujących rozumienie przeczytanego utworu), w każdej szkole powołać do istnienia bibliotekę mobilną, na kółkach,

5 P RACA Z TEKSTAMI KULTURY WSPOMAGAJĄCA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA (S.J.Ż UREK ) C. D. sięganie po teksty najnowsze pisanej językiem bliskim współczesnej młodzieży, nie należy zaniedbywać pracy z tekstem literackim przy użyciu środków audiowizualnych (np. radiowego słuchowiska powstałego na kanwie powieści czy materiału edukacyjnego w internecie, hipertekstowych wydań utworów). Godna polecenia jest tu np. witryna wolnelektury.pl wraz z zamontowanymi w niej nowoczesnymi urządzeniami z zakresu TI.

6 P RACA Z TEKSTAMI KULTURY WSPOMAGAJĄCA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA (S.J.Ż UREK ) C. D. filmowe adaptacje dzieł literackich muszą być traktowane przede wszystkim jako autonomiczne dzieła sztuki (więc analizowane z uwzględnieniem narzędzi z zakresu filmoznawstwa), a nie jako sposób na ominięcie przymusu przeczytania dłuższego tekstu, współpraca z rodzicami. Wniosek: Praca z pozaliterackim tekstem kultury ma na celu przede wszystkim przywrócenie lekturze czytelnika, a kulturze świadomego odbiorcę i uczestnika.

7 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA II POZIOMIE EDUKACYJNYM ( SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI) Cele kształcenia – wymagania ogólne 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: Uczeń (...) rozwija umiejętności poznawania dzieł sztuki; uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru. 2. Analiza i interpretacja tekstów kultury Uczeń poznaje teksty kultury (…); rozpoznaje ich konwencje gatunkowe; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; (…) rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami kultury; poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi (…). 3. Tworzenie wypowiedzi Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy (…) związane z tekstami kultury (…).

8 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA II POZIOMIE EDUKACYJNYM ( SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI) Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe. Uczeń: - identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy, - rozpoznaje formy gatunkowe (zaproszenie, życzenia i gratulacje, zawiadomienie i ogłoszenie, instrukcję w ty przepis), - wyodrębnia elementy składające się na: widowisko teatralne, dzieło filmowe i telewizyjne, - identyfikuje opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, przysłowie, komiks, - tworzy wypowiedzi pisemne w zróżnicowanych formach.

9 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA II POZIOMIE EDUKACYJNYM ( SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI) Teksty kultury: wybór: - lektur spośród literatury dla dzieci i młodzieży (obowiązkowo 4 pozycje książkowe w roku), - kolęd i pieśni patriotycznych (akademie okolicznościowe), - filmu i widowiska teatralnego z repertuaru dziecięcego (wycieczka edukacyjna), - programu telewizyjnego.

10 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA III POZIOMIE EDUKACYJNYM ( GIMNAZJUM ) Uczeń: - czyta lektury z zakresu literatury popularnej i młodzieżowej, stopniowo poznaje też dzieła ważne dla kultury polskiej i światowej, - rozróżnia gatunki publicystyczne, prasowe, radiowe i telewizyjne (artykuł, wywiad, reportaż), - zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela, - rozpoznaje odmiany gatunkowe lit.popularnej (powieść, opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, s-f, fantasy), - wskazuje elementy dramatu,

11 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA III POZIOMIE EDUKACYJNYM ( GIMNAZJUM ) C. D. - w tekstach współczesnej kultury popularnej znajduje nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; wskazuje przykłady mieszania gatunków, - uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.

12 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA III POZIOMIE EDUKACYJNYM ( GIMNAZJUM ) C. D. Teksty kultury: - nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku z wyboru literatury młodzieżowej i popularnej oraz wskazanych tekstów z kanonu klasyki, - wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu, - wybrany komiks, - wybrane programy telewizyjne.

13 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA IV POZIOMIE EDUKACYJNYM ( SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ) Uczeń: - wykorzystuje wiedzę o kontekstach podczas interpretacji tekstu literackiego, - rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, języku polityków i dziennikarzy, - w tekstach kultury dostrzega obecne wartości narodowe i uniwersalne

14 P OZALITERACKIE TEKSTY KULTURY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NA IV POZIOMIE EDUKACYJNYM ( SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ) C. D. Teksty kultury: - nie mniej niż 13 pozycji książkowych w ciągu 3 lat nauki, - na PP (poziomie podstawowym): wybrane filmy polskich reżyserów, homilia Jana Pawła II (1979) – nagranie TV, - na PR (poziomie rozszerzonym): wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej, spektakle teatralne w tym Teatru TV (jeden w roku), stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika, kwartalnika.

15 PODSUMOWANIE Wprowadzenie pozaliterackiego tekstu kultury do edukacji polonistycznej na II, III i IV poziomie ma za zadanie: - stopniowo rozwijać kompetencje kulturowe, - przyczyniać się do promocji czytelnictwa, - uatrakcyjniać odbiór literatury poprzez rozmaite konteksty kulturowe, - wskazywać na wieloaspektowy odbiór kultury.


Pobierz ppt "L ITERACKI I POZALITERACKI T EKST KULTURY NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO Konwersatorium Pozaliterackie teksty kultury dr Anna Adamczuk-Stęplewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google