Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W klasie I gimnazjum. Dlaczego film? Film to komunikacja przez obraz, a młodzież zdobywa dziś wiedzę w dużej mierze dzięki rozumieniu obrazów. Umiejętność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W klasie I gimnazjum. Dlaczego film? Film to komunikacja przez obraz, a młodzież zdobywa dziś wiedzę w dużej mierze dzięki rozumieniu obrazów. Umiejętność"— Zapis prezentacji:

1 w klasie I gimnazjum

2

3 Dlaczego film? Film to komunikacja przez obraz, a młodzież zdobywa dziś wiedzę w dużej mierze dzięki rozumieniu obrazów. Umiejętność ta będzie obrazów. Umiejętność ta będzie podstawową sprawnością w XXI w. Coraz częściej mówimy o analfabetyzmie cyfrowym, czyli niezdolności do posługiwania się niezdolności do posługiwania się i rozumienia przekazu zapisanego w obraz i inne formy elektroniczne. Film to doskonałe i atrakcyjne narzędzie do rozwijania narzędzie do rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży. i społecznych młodzieży.

4 Założenia programu innowacyjnego zmierzają przede wszystkim do Założenia programu innowacyjnego zmierzają przede wszystkim do wychowanie wrażliwego i świadomego odbiorcy sztuki filmowej, wyposażonego w umiejętność pogłębionego odbioru filmu, który kontakt z filmem traktuje jako sztukę, a nie tylko jako źródło rozrywki. i świadomego odbiorcy sztuki filmowej, wyposażonego w umiejętność pogłębionego odbioru filmu, który kontakt z filmem traktuje jako sztukę, a nie tylko jako źródło rozrywki.

5 Założenia programu innowacyjnego obejmują następujące bloki tematyczne: Rozwój sztuki filmowej i tworzywo filmu: wiedza o języku filmu, wiedza o języku filmu, posługiwanie się środkami komunikacji pozawerbalnej: znakami, symbolami, dźwiękami jako "drugim językiem" współczesnej epoki, posługiwanie się środkami komunikacji pozawerbalnej: znakami, symbolami, dźwiękami jako "drugim językiem" współczesnej epoki, historia kinematografii, historia kinematografii, gatunki filmowe, gatunki filmowe, prestiżowe nagrody filmowe (Oscary, Złote Globy, Złote Palmy, Złote Niedźwiedzie) oraz polskie nagrody filmowe ( Złote Lwy ), prestiżowe nagrody filmowe (Oscary, Złote Globy, Złote Palmy, Złote Niedźwiedzie) oraz polskie nagrody filmowe ( Złote Lwy ), wielkie kreacje filmowe i filmy. wielkie kreacje filmowe i filmy.

6 Rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez własną twórczość: tworzenie scenariusza filmowego, tworzenie scenariusza filmowego, tworzenie filmów krótkometrażowych tworzenie filmów krótkometrażowych o dowolnej tematyce, o dowolnej tematyce, projektowanie plakatu filmowego, projektowanie plakatu filmowego, dyskutowanie na temat obejrzanych filmów pod kątem tworzywa filmowego, poetyki filmu, jego przesłaniu i wartościach, dyskutowanie na temat obejrzanych filmów pod kątem tworzywa filmowego, poetyki filmu, jego przesłaniu i wartościach, odbiór dzieła filmowego, zarówno jako adaptacji literatury, ale również jako samodzielnego dzieła sztuki, odbiór dzieła filmowego, zarówno jako adaptacji literatury, ale również jako samodzielnego dzieła sztuki, redagowanie recenzji obejrzanego filmu, redagowanie recenzji obejrzanego filmu, opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o filmie. opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o filmie.

7 Międzygimnazjalny konkurs wiedzy o filmie połączony z Włodawskim Dniem Filmowym – czerwiec 2011 : prezentacja własnych dokonań na forum lokalnym, prezentacja własnych dokonań na forum lokalnym, organizacja i przeprowadzenie konkursu dla uczniów gimnazjum powiatu włodawskiego. organizacja i przeprowadzenie konkursu dla uczniów gimnazjum powiatu włodawskiego.

8 Założenia realizowane są jako cele szczegółowe w trzech aspektach Założenia realizowane są jako cele szczegółowe w trzech aspektach: nabywania wiedzy ogólnoteoretycznej jako wprowadzenie do tworzenia własnych projektów filmowych i działań z tym związanych kształtowania umiejętności posługiwania się sprzętem audiowizualnym jak kamera, rzutnik itp., tworzenia własnego tekstu, projektowania plakatu filmowego, dyskutowania na temat filmu, opracowania regulaminu konkursu itp.. rozwoju postaw i zachowań dotyczących świadomego odbioru sztuki filmowej, jej walorów estetycznych i etycznych

9 Cele kształcenia osiągane są dzięki atrakcyjnym działaniom, metodom i formom pracy. Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez swoją aktywność, współpracę z rówieśnikami Cele kształcenia osiągane są dzięki atrakcyjnym działaniom, metodom i formom pracy. Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez swoją aktywność, współpracę z rówieśnikami i nauczycielem. Zaproponowane metody są różnorodne i dopasowane do realizowanych treści programowych oraz potrzeb uczniów. To głównie metody aktywizujące, zachęcające do pracy w grupie i skłaniające do twórczego myślenia, wymagające jednak od ucznia ogromnego zaangażowania.

10 Sposoby osiągania celów: wprowadzanie na zajęciach metod aktywizującego uczenia się, jak projekt, sesja popularnonaukowa, konkurs, dyskusja, debata, prowadzenie zajęć poza szkołą, m.in. w kinie, w studiu telewizyjnym, w studiu telewizyjnym, w plenerze przy pracy w plenerze przy pracy z kamerą organizowanie spotkań z ludźmi z kręgu świata filmu, jak np. operator kamery, plastyk, montażysta, studenci filmoznawstwa zajęcia praktyczne z kamerą cyfrową nad realizacją sekwencji filmowych (obróbka komputerowa, tworzenie ścieżki dźwiękowej filmu prezentowanie efektów własnej pracy w szkole, środowisku motywowanie uczniów do działania na rzecz środowiska lokalnego umożliwianie uczniom samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wykonywanych zadań wycieczki edukacyjne w celu spotkania się ze sztuką filmową twarzą w twarz

11 W kinie we Włodawie na filmie Jak zostać królem

12 Z wizytą w Telewizji Lublin

13 a) ocenianie tradycyjne poprzez sprawdzian, pracę klasową, test kompetencji, kartkówkę, zadanie domowe, odpowiedź ustną, aktywność na lekcji, recytację, dyktando itp. b) ocenianie aktywności ucznia, jego samodzielnej pracy zaangażowanie w realizację działań, pomysłowość b) ocenianie aktywności ucznia, jego samodzielnej pracy zaangażowanie w realizację działań, pomysłowość i oryginalność prezentowaną poprzez własną twórczość c) pochwała wychowawcy klasy, dyplom, nagroda itp. d) zaistnienie w środowisku lokalnym jako osoby twórczej jest też źródłem satysfakcji dla ucznia Ocenianie pracy uczniów

14 Ewaluacja programu Celem ewaluacji jest ocena podejmowanych działań, ich jakości i przydatności w odniesieniu do celów, które zostały zaplanowane. Ewaluacji programu podlega: Ewaluacji programu podlega: atrakcyjność programu nauczania; atrakcyjność programu nauczania; praktyczność i użyteczność – czy wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności, które można zastosować w życiu; praktyczność i użyteczność – czy wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności, które można zastosować w życiu; strategia – czy stosowane metody są skuteczne; strategia – czy stosowane metody są skuteczne; integracja – czy jak interdyscyplinarne ujęcie zagadnień z zakresu filmoznawstwa wpływa na osiąganie założonych celów. integracja – czy jak interdyscyplinarne ujęcie zagadnień z zakresu filmoznawstwa wpływa na osiąganie założonych celów.

15 Narzędziami do gromadzenia informacji do ewaluacji są: ankiety, m.in. startu i mety, ankiety, m.in. startu i mety, wywiady z uczestnikami konkursu wywiady z uczestnikami konkursu i sesji popularnonaukowej, i sesji popularnonaukowej, opinie uczniów, nauczycieli opinie uczniów, nauczycieli i rodziców, i rodziców, wyniki zadań skierowanych do uczniów wymagające praktycznych umiejętności, wyniki zadań skierowanych do uczniów wymagające praktycznych umiejętności, testy wiedzy. testy wiedzy.

16 Bardzo pomocne przy realizacji programu były organizowane przez Filmotekę Szkolną Bardzo pomocne przy realizacji programu były organizowane przez Filmotekę Szkolną w czerwcu 2010 roku warsztaty teoretyczne oraz warsztaty praktyczne w Warszawskiej Szkole Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy. Niezwykle przydatne są też zasoby filmowe Filmoteki Szkolnej.

17 Być widzem i reżyserem, czyli nasze zmagania z X Muzą Być widzem i reżyserem, czyli nasze zmagania z X Muzą. Klasa realizuje projekt w ramach programu Równać Szanse 2010 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności – dotacja w kwocie 7000 zł.

18 Do zobaczenia we Włodawie!


Pobierz ppt "W klasie I gimnazjum. Dlaczego film? Film to komunikacja przez obraz, a młodzież zdobywa dziś wiedzę w dużej mierze dzięki rozumieniu obrazów. Umiejętność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google