Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) w dniach od 7 maja do 28 maja 2013r. został przeprowadzony egzamin maturalny w szkołach ponadgimnazjalnych woj. śląskiego dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

2 W województwie śląskim do egzaminu maturalnego w maju 2013 r. przystąpiło osoby, w tym: tegoroczni absolwenci 4 487absolwenci z lat ubiegłych Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2013 r. przystąpiło absolwentów. Egzamin w Województwie Śląskim

3 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Zdawalność egzaminu maturalnego osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy z uwzględnieniem sesji poprawkowej (sesja majowa i sesja poprawkowa) 2013 r. wynosiła: 88,07 % otrzymało świadectwo dojrzałości w Powiecie Bielskim, 88,15 % otrzymało świadectwo dojrzałości w woj. Śląskim, 88,00 % otrzymało świadectwo dojrzałości w skali kraju.

4 Egzamin w Powiecie Bielskim W szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski do egzaminu maturalnego w 2013 r. przystąpiło 310 absolwentów, w tym: absolwenci liceum ogólnokształcącego, absolwenci technikum. Świadectwo dojrzałości (po sesji majowej i poprawkowej) otrzymało 273 absolwentów, w tym: 190 absolwentów liceum ogólnokształcącego, 83 absolwentów technikum.

5 Zdawalność w powiecie Analizując % wskaźnik zdawalności, należy zwrócić uwagę na liczbę zdających. Wskaźnik ten nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o poziomie kształcenia w stosunku do szkół z małą liczbą zdających w danym typie szkoły. Największy odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących.

6 Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokszt. w roku 2012/13 Nazwa szkoły Liczba uczniów, którzy ukończyli LO w roku 2012/13 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2012/2013 Absolwenci 2013 Zdawalność Zdawalność z uwzględ- nieniem sesji popraw- kowej w 2013 r. Zdawalność z uwzględ- nieniem sesji popraw- kowej w 2012 r. PrzystąpiłoZdało Zdało po poprawce LO ,40%95,90%97,80% ZSTiL ,30%71,40%73,30% ZS Sil ,70%81,50%83,30% SMS LO Sil ,00%87,50%100,00% LO SMS Sz ,20%84,60%100,00% Razem ,12%91,35%94,05%

7 Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach w roku szkolnym 2012/13 Nazwa szkoły Liczba uczniów, którzy ukończyli techn. w roku 2012/13 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2012/2013 Absolwenci 2013 Zdawalność Zdawalność z uwzględ- nieniem sesji popraw- kowej w 2013 r. Zdawalność z uwzględ- nieniem sesji popraw- kowej w 2012 r. PrzystąpiłoZdało Zdało po poprawce ZSTiL ,50%78,20%86,40% ZS Silesia ,50%91,70%61,00% Razem ,00%81,38%77,90%

8 Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego 2013 r. Tegoroczni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości (w %) Tegoroczni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo w poszczególnych typach szkół (w%) KrajWoj.Powiat Typ Szkoły KrajWoj..Powiat 88%88,15%88,07% LO 94% 91,35% 86%87%84,32%93%94%94,05% Z TU i LU T 81%83%81,38% 82,10%78%80%72,55% Razem88,07%

9 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 17 czerwca 2013 r. Absolwenci technikum przystąpili do etapu praktycznego w okresie od 18 do 21 czerwca 2013 r., absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r.

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie został wprowadzony od 1 września 2012 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

11 Ogółem w Powiecie Bielskim o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ubiegało się 146 absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, z czego otrzymało dyplom 64 absolwentów technikum (56,14 %) oraz 22 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (68,8%).

12 Wyniki egzaminu zawodowego w technikach – sesja letnia 2013 SzkołaZawódPrzystąpiło Etap pisemny Część ICzęść II zdało% % ZSTiL t. mechatronik , t. informatyk , t. logistyk , t. ekonomista 9888, t. żyw. i gosp. dom , t. org. usług gastr , ZS Silesia t. informatyk 17847, t. budownictwa , Ogółem , ,12

13 Wyniki egzaminu zawodowego w technikach – sesja letnia 2013 SzkołaZawód Etap praktyczny Dyplom uzyskało Woj. Śląskie Przystąpiłozdało%Ilość os.% ZSTiL t. mechatronik ,001470,0037,67 t. informatyk ,581055,5562,01 t. logistyk ,751168,7546,58 t. ekonomista 9555,555 74,52 t. żyw. i gosp. dom ,728 73,17 t. org. usług gastr ,00550,0070,36 ZS Silesia t. informatyk ,66741,1762,01 t. budownictwa 13430,774 66,04 Ogółem ,006456,1063,04

14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2013 (ZSZ) SzkołaZawódPrzystąpiło Etap pisemny Część ICzęść II zdało% % ZSTiL Sprzedawca Ślusarz Kucharz małej gastronomii Mechanik monter maszyn i urządzeń ZS Specjal. Kucharz małej gastronomii Ogółem

15 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2013 (ZSZ) SzkołaZawód Etap praktyczny Dyplom uzyskało Woj. Śląskie Przystąpiłozdało%Ilość os.% ZSTiL Sprzedawca ,23 Ślusarz ,87 Kucharz małej gastronomii ,61 Mechanik monter maszyn i urządzeń ,09 ZS Specjal. Kucharz małej gastronomii ,61 Ogółem ,8075,45

16 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 W dniu 23, 24 i 25 kwietnia 2013 r. odbył się po raz 12 ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas III gimnazjów.

17 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Szkoła Liczba uczniów Historia i WOS Min-max Średni wynik Język polski Min-max Średni wynik PZP SMS1227% - 88%53%19% - 91%56%

18 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA Szkoła Liczba uczniów Przyroda Min-max Średni wynik Matematyka Min-max Średni wynik PZP SMS1221% - 79%51%17% - 72%42%

19 CZĘŚĆ JĘZYKOWA SzkołaJęzyk Liczba uczniów Poziom podstawowy Min-max Średni wynik Poziom rozszerzony Min-max Średni wynik PZP SMSAngielski1020% - 100%47%10% - 85%31% PZP SMS Niemieck i 258% - 85%71%--

20 Egzamin gimnazjalny dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Szkoła Liczba uczniów Część humanistyczna Min-max Część matematyczno- przyrodnicza Min-max Historia, WOS Język polski PrzyrodaMatematyka Zespół Szkół Specjalnych 642% - 76%16% - 75%25% - 68%28% - 38% Średni wynik 656%39%40%31%

21 Egzamin gimnazjalny dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim wg arkusza A8 – część językowa Szkoła Liczba uczniów Poziom podstawowy Min-max Średni wynik Poziom rozszerzony Min-max Średni wynik Zespół Szkół Specjalnych 630% - 68%50%--

22 WYNIKI SPRAWDZIANU dla szkół podstawowych (kl. VI) Dnia 4 kwietnia 2012r. po raz 12 odbył się sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Podstawę prawną jego przeprowadzenia stanowi rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

23 WYNIKI SPRAWDZIANU dla szkół podstawowych (kl. VI) Do sprawdzianu w 2013 r. przystąpiło sześcioklasistów z Województwa Śląskiego. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach rozwiązywali podczas sprawdzianu Arkusz A8 – dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.

24 Wyniki uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej rozwiązujących arkusz A8 Liczba uczniów Liczba punktów Min-max Średni wynik w szkole Max liczba punktów ,2040


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google