Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz z późn. zm.) w dniach od 7 maja do 28 maja 2013r. został przeprowadzony egzamin maturalny w szkołach ponadgimnazjalnych woj. śląskiego dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

2 Egzamin w Województwie Śląskim
W województwie śląskim do egzaminu maturalnego w maju 2013 r. przystąpiło osoby, w tym: tegoroczni absolwenci 4 487 absolwenci z lat ubiegłych Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2013 r. przystąpiło 5 143 absolwentów.

3 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Zdawalność egzaminu maturalnego osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy z uwzględnieniem sesji poprawkowej (sesja majowa i sesja poprawkowa) 2013 r. wynosiła: 88,07 % otrzymało świadectwo dojrzałości w Powiecie Bielskim, 88,15 % otrzymało świadectwo dojrzałości w woj. Śląskim, 88,00 % otrzymało świadectwo dojrzałości w skali kraju.

4 Egzamin w Powiecie Bielskim
W szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski do egzaminu maturalnego w 2013 r. przystąpiło 310 absolwentów, w tym: 208 - absolwenci liceum ogólnokształcącego, 102 - absolwenci technikum. Świadectwo dojrzałości (po sesji majowej i poprawkowej) otrzymało 273 absolwentów, w tym: 190 absolwentów liceum ogólnokształcącego, 83 absolwentów technikum.

5 Zdawalność w powiecie Analizując % wskaźnik zdawalności, należy zwrócić uwagę na liczbę zdających. Wskaźnik ten nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o poziomie kształcenia w stosunku do szkół z małą liczbą zdających w danym typie szkoły. Największy odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących.

6 Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokszt. w roku 2012/13
Nazwa szkoły Liczba uczniów, którzy ukończyli LO w roku 2012/13 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2012/2013 Absolwenci 2013 Zdawalność Zdawalność z uwzględ-nieniem sesji popraw-kowej w 2013 r. Zdawalność z uwzględ-nieniem sesji popraw-kowej w 2012 r. Przystąpiło Zdało Zdało po poprawce LO 148 146 132 140 90,40% 95,90% 97,80% ZSTiL 22 14 9 10 64,30% 71,40% 73,30% ZS Sil. 29 27 18 66,70% 81,50% 83,30% SMS LO Sil. 8 6 7 75,00% 87,50% 100,00% LO SMS Sz 16 13 11 69,20% 84,60% Razem 223 208 174 190 73,12% 91,35% 94,05%

7 Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach w roku szkolnym 2012/13
Nazwa szkoły Liczba uczniów, którzy ukończyli techn. w roku 2012/13 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2012/2013 Absolwenci 2013 Zdawalność Zdawalność z uwzględ-nieniem sesji popraw-kowej w 2013 r. Zdawalność z uwzględ-nieniem sesji popraw-kowej w 2012 r. Przystąpiło Zdało Zdało po poprawce ZSTiL 91 78 55 61 70,50% 78,20% 86,40% ZS Silesia 25 24 21 22 87,50% 91,70% 61,00% Razem 116 102 76 83 79,00% 81,38% 77,90%

8 Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego 2013 r.
Tegoroczni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości (w %) Tegoroczni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo w poszczególnych typach szkół (w%) Kraj Woj. Powiat Typ Szkoły Woj.. 88% 88,15% 88,07% LO 94% 91,35% 86% 87% 84,32% 93% 94,05% Z TU i LU T 81% 83% 81,38% 82,10% 78% 80% 72,55% Razem

9 EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) absolwenci techników, techników uzupełniających, szkół policealnych oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 17 czerwca 2013 r. Absolwenci technikum przystąpili do etapu praktycznego w okresie od 18 do 21 czerwca 2013 r., absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r.

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie został wprowadzony od 1 września 2012 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany „egzaminem zawodowym” jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

11 Ogółem w Powiecie Bielskim o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe ubiegało się 146 absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, z czego otrzymało dyplom 64 absolwentów technikum (56,14 %) oraz 22 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (68,8%).

12 Wyniki egzaminu zawodowego w technikach – sesja letnia 2013
Szkoła Zawód Przystąpiło Etap pisemny Część I Część II zdało % ZSTiL t. mechatronik 20 17 85,00 100 t. informatyk 18 14 77,77 t. logistyk 16 100,00 t. ekonomista 9 8 88,88 t. żyw. i gosp. dom. 11 10 90,90 91 t. org. usług gastr. 80,00 ZS Silesia 47,05 t. budownictwa 13 Ogółem 114 94 82,50 113 99,12

13 Wyniki egzaminu zawodowego w technikach – sesja letnia 2013
Szkoła Zawód Etap praktyczny Dyplom uzyskało Woj. Śląskie Przystąpiło zdało % Ilość os. ZSTiL t. mechatronik 20 15 75,00 14 70,00 37,67 t. informatyk 17 12 70,58 10 55,55 62,01 t. logistyk 16 11 68,75 46,58 t. ekonomista 9 5 74,52 t. żyw. i gosp. dom. 8 72,72 73,17 t. org. usług gastr. 6 60,00 50,00 70,36 ZS Silesia 66,66 7 41,17 t. budownictwa 13 4 30,77 66,04 Ogółem 111 71 64,00 64 56,10 63,04

14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2013 (ZSZ)
Szkoła Zawód Przystąpiło Etap pisemny Część I Część II zdało % ZSTiL Sprzedawca 7 100 Ślusarz 1 Kucharz małej gastronomii 9 8 89 Mechanik monter maszyn i urządzeń 10 70 ZS Specjal. 5 20 3 60 Ogółem 32 24 75 29 91

15 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2013 (ZSZ)
Szkoła Zawód Etap praktyczny Dyplom uzyskało Woj. Śląskie Przystąpiło zdało % Ilość os. ZSTiL Sprzedawca 7 100 85,23 Ślusarz 1 65,87 Kucharz małej gastronomii 6 67 71,61 Mechanik monter maszyn i urządzeń 8 70 76,09 ZS Specjal. 5 20 Ogółem 28 22 68,80 75,45

16 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013
W dniu 23, 24 i 25 kwietnia 2013 r. odbył się po raz 12 ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas III gimnazjów.

17 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Szkoła Liczba uczniów Historia i WOS Min-max
Średni wynik Język polski PZP SMS 12 27% - 88% 53% 19% - 91% 56%

18 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Szkoła Liczba uczniów Przyroda Min-max Średni wynik Matematyka PZP SMS 12 21% - 79% 51% 17% - 72% 42%

19 CZĘŚĆ JĘZYKOWA Szkoła Język Liczba uczniów Poziom podstawowy Min-max
Średni wynik Poziom rozszerzony PZP SMS Angielski 10 20% - 100% 47% 10% - 85% 31% Niemiecki 2 58% - 85% 71% -

20 Egzamin gimnazjalny dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
Szkoła Liczba uczniów Część humanistyczna Min-max Część matematyczno- przyrodnicza Historia, WOS Język polski Przyroda Matematyka Zespół Szkół Specjalnych 6 42% - 76% 16% - 75% 25% - 68% 28% - 38% Średni wynik 56% 39% 40% 31%

21 Zespół Szkół Specjalnych
Egzamin gimnazjalny dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim wg arkusza A8 – część językowa Szkoła Liczba uczniów Poziom podstawowy Min-max Średni wynik Poziom rozszerzony Zespół Szkół Specjalnych 6 30% - 68% 50% -

22 WYNIKI SPRAWDZIANU dla szkół podstawowych (kl. VI)
Dnia 4 kwietnia 2012r. po raz 12 odbył się sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Podstawę prawną jego przeprowadzenia stanowi rozporządzenie MEN z dnia r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

23 WYNIKI SPRAWDZIANU dla szkół podstawowych (kl. VI)
Do sprawdzianu w 2013 r. przystąpiło sześcioklasistów z Województwa Śląskiego. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązywali dostosowane zestawy zadań egzaminacyjnych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach rozwiązywali podczas sprawdzianu Arkusz A8 – dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.

24 Wyniki uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej rozwiązujących arkusz A8
Liczba uczniów Liczba punktów Min-max Średni wynik w szkole Max liczba punktów 10 5 - 36 17,20 40


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY 2013 Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google