Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/18 CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH część technologiczna w Zabrzu mgr inż. Bogumiła Latkowska - Kierownik CCTW – część technologiczna w Zabrzu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/18 CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH część technologiczna w Zabrzu mgr inż. Bogumiła Latkowska - Kierownik CCTW – część technologiczna w Zabrzu."— Zapis prezentacji:

1 1/18 CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH część technologiczna w Zabrzu mgr inż. Bogumiła Latkowska - Kierownik CCTW – część technologiczna w Zabrzu Unikalna infrastruktura badawcza Centrum stanowi zaplecze dla pracowników naukowych oraz kadry inżynieryjno-technicznej Instytutu. Infrastruktura badawcza umożliwia wykonywanie badań w obszarze energochemicznego przetwórstwa węgla. W Centrum będzie kreowany rozwój Czystych Technologii Węglowych.

2 2/18 Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) to nowoczesna infrastruktura technologiczna i badawcza, zlokalizowana na terenie Instytutu. Składa się z obiektów kubaturowych, mieszczących instalacje technologiczne, zaplecze techniczne, laboratoria technologiczne oraz pomieszczenia administracyjno-socjalne. Potencjał badawczy CCTW: -kluczowe instalacje technologiczne – 11, -pozostałe instalacje i stanowiska – 10, -Laboratorium Technologii Koksowniczych, -przygotowalnia próbek do analiz, -Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów. Skala instalacji technologicznych - do 500 kg/h przerabianego surowca CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH

3 3/18 ZESPÓŁ REALIZUJĄCY BUDOWĘ CCTW

4 4/18 CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH 2007- 2012 Instalacja usuwania CO 2 metodą absorpcji aminowej Instalacja spalania paliw w turbinie gazowej Instalacja suszenia paliw stałych Instalacja zgazowania biomasy Instalacja badawcza urządzeń grzewczych małej mocy i paliw stałych Instalacja odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym Wielofunkcyjne stanowisko brykietowania i granulowania Instalacja spalania objętościowego paliw Instalacja zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fuidalnym Instalacja konwersji paliw w reaktorze z tlenkową pętlą chemiczną Instalacja zgazowania/pirolizy paliw stałych

5 5/18 INSTALACJIE TECHNOLOGICZNE CCTW Nazwa instalacji Wydajność Instalacje kluczowe Zgazowanie i oksyspalanie paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym 25 - 50 kg/h (w trybie oksyspalania) 50 - 100 kg/h (w trybie zgazowania) Spalanie objętościowego paliw 15 - 30 kg/h Suszenie paliw stałych 100 kg/h Usuwanie CO 2 metodą absorpcji aminowej 20 - 100 m 3 /h Konwersja paliw w reaktorze z tlenkową pętlą chemiczną 10 m 3 /h Spalanie paliw w turbinie gazowej 30 kW el Badanie urządzeń grzewczych małej mocy i paliw stałych 10 - 100 kW Odgazowanie paliw stałych w złożu stacjonarnym 40 kg/cykl Zgazowanie/piroliza paliw stałych 100 kg/h Zgazowanie biomasy 15 kg/h Instalacje pomocnicze Węzeł przygotowania węgla 1500 kg/h Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów CCTW -

6 6/18 Instalacja zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym Instalacja przeznaczona jest do badań procesów zgazowania i tlenowego spalania paliw stałych w warunkach podwyższonego ciśnienia w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym. Maksymalny strumień węgla100 kg/h (zgazowanie), 25 kg/h (oksyspalanie) Maksymalny strumień czynników zgazowującychO 2 - 100 kg/h, CO 2 - 380 kg/h, H 2 O - 40kg/h Temperatura pracy800 - 1000°C Ciśnienie pracyinstalacja ciśnieniowa (0,1- 1,5 MPa) Sterowanieautomatyczne Instalacja wyposażona jest w następujące węzły: mediów zgazowujących i dozowania węgla, reaktora zgazowania i spalania tlenowego, odpylania gazu procesowego i spalin oraz odbioru popiołu oraz karbonizatu, schładzania gazu procesowego i spalin oraz filtrowania wody obiegowej, odsiarczania gazu procesowego i spalin oraz spalania gazu procesowego. Charakterystyka techniczna Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

7 7/18 Instalacja przeznaczona jest do badań energetyczno-emisyjnych procesu spalania/współspalania objętościowego paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz oksyspalania paliw stałych. Instalacja wyposażona jest w komorę spalania, odpylacz i chłodnicę spalin, zespół wymiennych palników przystosowanych do spalania paliw o różnym stanie skupienia (stałe, ciekłe i gazowe) oraz podgrzewacze powietrza (pierwotnego i wtórnego). Do instalacji doprowadzone są gazy techniczne oraz procesowe z instalacji zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym. Nominalny strumień paliwa do palnika głównegostałe - 20kg/h, ciekłe - 13.8kg/h, gazowe - 20m 3 /h Nominalny strumień paliwa do palników dodatkowychciekłe - 3.8kg/h, gazowe 6m 3 /h Strumień powietrza (pierwotnego, wtórnego)od 150 do 300m 3 /h Temperatura powietrza (pierwotnego, wtórnego)Maksymalnie do 650 °C Ciśnienie pracy atmosferyczne Temperatura pracydo 1000°C Sterowaniepółautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja spalania objętościowego paliw Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

8 8/18 Instalacja przeznaczona jest do badania procesu suszenia surowców stałych w suszarce uderzeniowo-wirowej Instalacja składa się z następujących węzłów: węzła transportu i dozowania węgla wilgotnego, węzła suszenia i odbioru surowca podsuszonego, węzła przygotowania spalin, węzła oczyszczania spalin. Nominalny strumień doprowadzanego surowca100kg/h Nominalny strumień spalin do suszarki75kg/h Uziarnienie surowca3 mm Ciśnienie pracyatmosferyczne Nominalna temperatura pracy500°C Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja suszenia paliw stałych Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

9 9/18 Instalacja przeznaczona jest do badań procesu usuwania CO 2 ze spalin i gazów procesowych na drodze absorpcji chemicznej w roztworach amin. Instalacja wyposażona jest w kolumnę absorpcyjną i desorpcyjną, zespół wymienników ciepła oraz grzałkę elektryczną. Do instalacji doprowadzone są gazy techniczne oraz procesowe i spalinowe z wybranych instalacji technologicznych: - instalacji zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym, - instalacji doświadczalnej spalania objętościowego w komorze o wzburzonej turbulencji. Strumień doprowadzanego gazu20 - 100 m 3 /h Ilość absorbentu w obiegu250 dm 3 Ciśnienie pracyinstalacja atmosferyczna Sprawność usuwania CO 2 ok. 90% Nominalna temperatura pracy regeneratora130°C Wymiary kolumnwysokość 7 m, średnica 0,265 m Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja usuwania CO 2 metodą absorpcji aminowej Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

10 10/18 Instalacja przeznaczona jest do badań efektywności spalania paliw gazowych w tlenkowej pętli chemicznej oraz testowania nośników tlenu dla tego procesu. Instalacja wyposażona jest w dwa reaktory fluidalne: paliwowy i utleniania. Do instalacji doprowadzone są: - gazy techniczne, metan, - gaz procesowy z instalacji zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym. Maksymalny strumień doprowadzanego paliwa gazowego1 m 3 /h Maksymalny strumień doprowadzanego powietrza15 m 3 /h Maksymalny strumień stałego nośnika tlenu40 kg/h Ciśnienie pracyatmosferyczne Temperatura pracy800 - 1000°C Wymiary reaktorów fluidalnychwysokość 1m, średnica 0,133m Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja konwersji paliw w reaktorze z tlenkową pętlą chemiczną Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

11 11/18 Instalacja przeznaczona jest do oceny efektów energetycznych i ekologicznych spalania mieszanek gazu procesowego i ziemnego w turbinie gazowej. Instalacja wyposażona jest w mikroturbinę gazową, rurociągi: gazu ziemnego, procesowego, azotu, mieszalnik gazów oraz emitor. Do instalacji doprowadzone są gazy: - procesowy z instalacji zgazowania i oksyspalania paliw stałych w ciśnieniowym reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym - gaz ziemny, azot techniczny. Moc elektryczna mikroturbiny28 kW el Strumień gazu ziemnego0 - 10 kg/h Strumień gazu procesowego0 - 10 kg/h Sprawność cieplna mikroturbiny25% (dla gazu ziemnego) Ciśnienie pracyinstalacja atmosferyczna Temperatura spalin275°C Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja spalania paliw w turbinie gazowej Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

12 12/18 Stanowisko przeznaczone jest do badań energetyczno-emisyjnych urządzeń grzewczych (kotły c.o., piece, kominki itp.), paliw stałych w tym biomasy oraz paliw ciekłych. Strumień doprowadzanego paliwa stałego3 -15 kg/h Strumień doprowadzanego paliwa ciekłego2 - 5 dm 3 /h Strumień doprowadzanego powietrza2 - 10 dm 3 /h Ciśnienie pracyciśnienie atmosferyczne Temperatura spalin na wyjściu z urządzenia grzewczegodo 350°C (max 600°C) Temperatura wody na wyjściu z urządzenia grzewczegodo 80°C (max 95°C) Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Stanowisko wyposażone jest w opomiarowany układ odprowadzenia spalin, komin z regulacją ciągu i układ odbioru ciepła (z nagrzewnicą powietrzną i chłodnią wentylatorową). Na stanowisko podstawiane jest badane urządzenie grzewcze, które podpina się do układu odprowadzenia spalin i odbioru ciepła. Do tak skonfigurowanej instalacji doprowadza się paliwo testowe. Następuje inicjacja procesu spalania i regulacja parametrów procesowych badanego urządzenia grzewczego. W zależności od rodzaju wykonywanego testu, na stanowisku montowane są odpowiednie układy pomiarowe (analizatory składu gazów spalinowych, czujniki pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu itp.). Instalacja badania urządzeń grzewczych małej mocy i paliw stałych Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

13 13/18 Instalacja przeznaczona jest do badań procesów odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym Temperatura odgazowania paliw stałychdo 400 do 1050 o C w osi wsadu paliwa stałego Wydajność procesu odgazowaniaod 20 do 40 kg wsadu paliwa stałego / cykl Sposób chłodzenia karbonizatóww atmosferze gazu inertnego Ciśnienie pracy atmosferyczne Sterowaniepółautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja wyposażona jest w piec elektryczny do odgazowania paliw stałych, komorę chłodzenia karbonizatów oraz w węzeł utylizacji gazu surowego z odgazowania paliw. Węzeł utylizacji gazu surowego składa się z komory spalania, filtra workowego oraz komina. Instalacja odgazowania paliw stałych w złożu stacjonarnym Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

14 14/18 Instalacja przeznaczona jest do badania procesów zgazowania paliw stałych, ukierunkowanych na otrzymywanie dwóch podstawowych produktów: gazu procesowego i karbonizatu. Instalacja wyposażona jest w reaktor z cyrkulującym złożem fluidalnym, układ dozowania surowca, układ separacji karbonizatu z gorącego gazu procesowego oraz układ spalania gazu procesowego. Jako czynniki zgazowujące można stosować: powietrze, parę wodną, ditlenek węgla oraz ich mieszaniny. Ilość doprowadzanego paliwa100 kg/h Ilość czynnika zgazowującego150 - 250 Nm 3 /h Ilość otrzymywanego gazu procesowego300 - 400 Nm 3 /h Ilość otrzymywanego karbonizatu30 - 50 kg/h Ciśnienie pracyciśnienie atmosferyczne Temperatura zgazowania800 - 1000 o C Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja zgazowania/pirolizy paliw stałych Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

15 15/18 Instalacja przeznaczona jest do prowadzenia prac eksperymentalnych nad procesem zgazowania biomasy w reaktorze ze złożem stałym. Układ doświadczalny służy również do przeprowadzania badań nad procesem oczyszczania gazu procesowego oraz jego efektywnego wykorzystania w dwupaliwowym silniku tłokowym. Strumień doprowadzanego paliwa11-15 kg/h Czynnik zgazowującypowietrze atmosferyczne Temperatura czynnika zgazowującego20 - 200°C Strumień czynnika zgazowującego25 - 30 kg/h Ciśnienie pracyciśnienie atmosferyczne Temperatura zgazowania800 - 1000 o C Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Instalacja wyposażona jest w układ dozowania paliwa, generator gazu ze złożem stałym, suchy układ oczyszczania gazu, komorę spalania i dwupaliwowy silnik tłokowy. Instalacja zgazowania biomasy Kluczowe instalacje technologiczne CCTW

16 16/18 Węzeł przeznaczony jest do przygotowania surowców niezbędnych do prowadzenia badań w instalacjach wchodzących w skład CCTW: rozdrobnionego węgla spiekającego lub/i energetycznego, rozdrobnionej biomasy stałej lub paliwa z odpadów do celów energetycznych, mieszanek paliwowych wieloskładnikowych. Wydajność nominalna500 - 1000 kg/h Maksymalne uziarnienie surowca40mm (węgiel), 100mm (biomasa) Cykl pracy8 -12 h/dobę Ciśnienie pracyciśnienie atmosferyczne Sterowanieautomatyczne Charakterystyka techniczna Węzeł składa się z dwóch instalacji: rozdrabniania i frakcjonowania, podsuszania i przygotowania mieszanki. Węzeł przygotowania węgla Instalacje pomocnicze CCTW

17 17/18 Projekt nr POIG 01.01.02-24-017/08 Inteligentna Koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO 2 ze spalin Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO 2 Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Projekty UE, w tym: Research Fund for Coal and Steel Współpraca z USA: U.S. Department of Energy National Energy Technology Laboratory (U.S. DoE NETL) PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH INFRASTRUKTURY CCTW W LATACH 2010-2015

18 18/18 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze Telefon: 32 271 00 41 Fax: 32 271 08 09 NIP: 648-000-87-65 Regon: 000025945 E-mail:office@ichpw.zabrze.pl Internet: www.ichpw.zabrze.pl


Pobierz ppt "1/18 CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH część technologiczna w Zabrzu mgr inż. Bogumiła Latkowska - Kierownik CCTW – część technologiczna w Zabrzu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google