Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo.. 2 krajliczba gospodarstw (tys.) średnia powierzchnia Czechy 39 89,3 Dania 45 59,7 Niemcy 371 45,7 Francja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo.. 2 krajliczba gospodarstw (tys.) średnia powierzchnia Czechy 39 89,3 Dania 45 59,7 Niemcy 371 45,7 Francja."— Zapis prezentacji:

1 Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo.

2 2 krajliczba gospodarstw (tys.) średnia powierzchnia Czechy 39 89,3 Dania 45 59,7 Niemcy ,7 Francja ,1 Włochy ,6 Bułgaria 493 6,2 Polska ,5 Rumunia ,5 UE ,6 USA ,1

3 3 Źródło: opracowanie własne na podstawie Agriculture In the EU.

4 Proponowany podział środków finansowych pomiędzy państwa członkowskie UE

5 5 Finansowanie WPR - Filar I – Płatności bezpośrednie i wydatki rynkowe - Filar II – Rozwój obszarów wiejskich Ogółem filar I i II - Bezpieczeństwo żywności - Osoby najbardziej potrzebujące - Rezerwa na wypadek kryzysu w sektorze rolnictwa - Europejski fundusz dostosowania do globalizacji - Badania i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, biogospodarki oraz zrównoważonego rolnictwa Fundusze dodatkowe ogółem Kwoty zaproponowane w budżecie na lata ogółem 317,2 101,2 418,4 2,5 2,8 3,9 do 2,8 5,1 do 17,1 do 435,5

6 Zróżnicowanie kopert krajowych i stawek na ha 6 Opracowanie własne Państwo PEA (według propozycji KE) w ha różnica średnia na ha w 2014 średnia na ha w 2020 różnica 2020:2014 Belgia ,0 401,3-21,6 Czechy ,3 253,5-0,7 Dania ,1 342,4-12,6 Niemcy ,8 305,8-7,1 Grecja ,4 362,1-15,3 Hiszpania ,7 237,22,5 Francja ,8 287,6-4,3 Holandia ,5 420,0-24,5 Austria ,2 258,5-0,7 Polska ,8 220,65,8 Portugalia ,1 202,612,5 Rumunia ,4 199,548,1

7 7 Redystrybucja płatności - 1/3 różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 Źródło: Komisja Europejska

8 8 Porównanie średnich stawek płatności z I i II filara WPR

9 Stawki płatności na ha w Polsce w EUR * *brak UPO koperta krajowa przyznana Polsce podzielona ha (PEA wg danych KE) 9 Dopłaty bezpośrednie w Polsce

10 Nowa koncepcja płatności bezpośrednich

11 Płatności bezpośrednie Model proponowany przez KE Premia dla młodych rolników do 2% koperty Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi do 5% koperty Wsparcie powiązane z produkcją –do 5- 10% koperty Uproszczony system dla małych gospodarstw do 10% koperty Płatność proekologiczna -30% koperty krajowej Płatność podstawowa 11

12 Zamiast SAPS – system uprawnień Uprawnienia tylko dla aktywnych rolników, którzy otrzymali płatności za 2011 rok Aktywny rolnik = Płatności bezpośrednie to co najmniej 5% w przychodach. Dotyczy tylko tych, którzy otrzymują więcej niż 5 tys. EUR 12 Aktywny rolnik ANR nie będzie uznana za aktywnego rolnika

13 Wsparcie dla młodych rolników Dodatek do płatności bezpośrednich + 25% W Polsce około 55 EUR/ha Limit do 25 ha max. ok EUR W Czechach minimum ok EUR 13 Ale to nie znaczy, że równo dla wszystkich

14 Zastępuje inne płatności Zwolnienie z greeningu i cross-compliance (de facto) Mniejsza liczba kontroli (w praktyce brak kontroli) Wniosek do roku- jeden na cały okres programowania Ryczałtowa roczna płatność na gospodarstwo w przedziale 500 – 1000 EUR (nie więcej niż trzykrotność średniej krajowej płatności na hektar) W Polsce 668 EUR na gospodarstwo rocznie Premia za wyjście z systemu (sprzedaż gospodarstwa) w PROW – 120% płatności wypłacanej do 2020 roku 14 System dla drobnych producentów rolnych

15 Bardzo łatwe pieniądze za nic Projektowana wysokość płatności przewyższy otrzymywane dzisiaj płatności bezpośrednie Cały limit 10% może zostać wykorzystany Możliwa konserwacja struktury agrarnej i generowanie scenariusza stagnacji Nieefektywnie zaprojektowana premia restrukturyzacyjna w PROW 15 System dla drobnych producentów rolnych Przedział1,01-2 ha2,01-3 ha3,01-4 ha4,01-5 ha5,01-6 ha średnia płatność na gospodarstwo 860, , , , ,30 Średnie płatności otrzymywane przez gospodarstwa w 2010roku.

16 SCHEMAT OBOWIĄZKOWY Dywersyfikacja upraw na gruntach ornych (trzy uprawy) w gospodarstwach posiadających powyżej 3 ha gruntów ornych Utrzymywanie istniejących trwałych użytków zielonych Przeznaczenie co najmniej 7% gruntów ornych na powierzchnię ekologicznej kompensacji obejmującą takie użytki ekologiczne jak ugory, pasy buforowe, tarasy, obiekty krajobrazowe, zalesienia ROLNIK MUSI WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKI Z TYTUŁU GREENING ABY OTRZYMAĆ JAKIEKOLWIEK PŁATNOŚCI 16 Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska czyli GREENING

17 17 Zróżnicowanie stawek za greening w 2019 roku 30% koperty krajowej czyli ….

18 Łotwa Estonia Litwa Rumunia Portugalia Słowacja Polska Wielka Brytania Bułgaria Szwecja Finlandia Hiszpania Czechy Węgry Austria EU27 Irlandia Luksemburg Francja Niemcy Słowenia Dania Cypr Włochy Grecja Belgia Holandia Malta stawka za greening (EUR/ha)koszty wdrażania greeningu (EUR/ha) Średnie koszty wdrażania greeningu a stawki płatności za greening Stawki nie mają żadnego związku z kosztami

19 powierzchnia 3,01-4 ha 4,01-5 ha 5,01-6 ha 6,01-7 ha 7,01-8 ha 8,01-9 ha 9,01-10 ha 10, ha 11, ha 12, ha 13, ha 14, ha 15, harazem liczba średni obszar EFA 0,280,350,420,490,560,630,70,770,840,910,981,051,12 Potencjalne skutki greeningu 19 Zwiększenie obszarów kontrolnych – wzrost obciążeń administracyjnych Ograniczenie produkcji – wyłączenie z produkcji 442 tys. ha w Polsce i spadek produkcji zbóż o ponad 2,5 mln ton (Czubak, Sadowski), spadek produkcji zbóż w UE o 20 mln ton (szacunki duńskie) Blisko 800 tys. użytków (nieużytków proekologicznych) o powierzchni poniżej 1 ha

20 Obniżeniu ulegnie (w roku 2014) dochód rolników (dot. całej produkcji roślinnej) w stosunku do uzyskiwanego w 2013 o około 161 mln EUR (około 2%) (Poczta) Największy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU o około 24% ( Poczta) Najmniejszy spadek dochodów w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego wystąpi w gospodarstwach o wielkości ekonomicznej od ESU o około 5,4% (Poczta) … skutki greeningu względem dochodów w gospodarstwach rolnych 20

21 Przyznawana na podstawie aktywowanych uprawnień, w oparciu o kopertę krajową Po odjęciu od koperty krajowej wydatków na pozostałe elementy (greening, młody rolnik etc.) dzieli się ją przez liczbę uprawnień W państwach stosujących dotychczas SPS jest dopuszczony mechanizm zwiększenia płatności (bez przekroczenia pułapów netto) 21 Płatność podstawowa

22 Konsekwencją nowego systemu będzie inny sposób obliczania stawek płatności 22 Symulacja płatności tytuły płatnościstawka EUR/ha młody rolnik2% małe gospodarstwa10% ograniczenia naturalne5% powiązanie z produkcją10% płatności proekologiczne (greening)30% 71 płatność podstawowa43% 102 razem 173 Średnia w

23 Płatności będą też zróżnicowane pomiędzy rolnikami rolnik Irolnik II młody rolnik1% małe gospodarstwa10% ograniczenia naturalne5% dopłata do 5% powierzchni użytków powiązanie z produkcją5% greening30% płatność podstawowa49% razem EUR/ha Porównanie płatności

24 24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Reforma WPR 2013 plus a zrównoważone rolnictwo.. 2 krajliczba gospodarstw (tys.) średnia powierzchnia Czechy 39 89,3 Dania 45 59,7 Niemcy 371 45,7 Francja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google