Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak ustrzec się pozwu kierowcy za nieopłacenie noclegu w trasie?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak ustrzec się pozwu kierowcy za nieopłacenie noclegu w trasie?"— Zapis prezentacji:

1 Jak ustrzec się pozwu kierowcy za nieopłacenie noclegu w trasie?

2 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

3 Wraz z wejściem w życie wskazanego rozporządzenia tracą moc dotychczas obowiązujące:
1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

4 art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców
„podróżą służbową” jest każde zadanie polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy: - przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub jego filia, przedstawicielstwo, oddział; - wyjazdu poza miejscowość, o której mowa wyżej, aby wykonać przewóz drogowy.

5 art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców
kierowcy w podróży służbowej, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. 77(5) par. 3-5 kodeksu pracy

6 Art. 77(5) par 3-5 kodeksu pracy
§ 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. § 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2. § 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2.

7 rozporządzenie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności…
§ 16. 1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia. 2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu. 3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1. 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.

8 WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH (przykłady) Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg 1. Czechy EUR 41 120 2. Francja 50 180 3. Hiszpania 160 4. Niemcy 49 150

9 Art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006
jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju

10 Art. 14 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców
W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy odpoczynek, z wyłączeniem odpoczynku kierowców o których mowa w rozdziale 4a, może być wykorzystany w pojeździe jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

11 Wyrok SN r. sygn. II PK 234/10 Umożliwienie kierowcy spania w kabinie samochodu nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz ze zm.).

12 Wyrok SN z dnia 12.09.2012 r. sygn. II PK 44/12
Niewystarczające było ogólnikowe odwołanie się (tylko przez Sąd pierwszej instancji) do tezy jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r., II PK 234/11 (OSNP 2012 nr 9-10, poz. 119), które zapadło w konkretnie opisanym stanie faktycznym i nie ma "abstrakcyjnego" odniesienia do oceny być może różniącego się, a w każdym razie nieustalonego stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie. Sąd drugiej instancji powinien zatem ustalić i ocenić konkretne warunki odbywania noclegów powoda w kabinie samochodu i wskazać jego niedostatki, które sprzeciwiały się uznaniu za bezpłatny nocleg zapewniany przez pracodawcę, mając na uwadze, że cywilizowany "standard" nocnego odpoczynku pracownikowi w kabinie samochodu bywa spełniony tylko wtedy, gdy zapewnia regenerację sił fizycznych i psychicznych adekwatnych do wykonywania zawodu kierowcy.

13 wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z 18.02.2012 r.sygn. IV P 78/12
„wypoczynek nocny w kabinie homologowanej, mającej odpowiednie miejsce do spania, posiadającej dodatkowe wyposażenie typu: zbiornik z wodą, lodówkę, wysuwany stolik, lampki nocne, ogrzewanie postojowe, klimatyzację, wygodne homologowane łóżko z materacem oraz gniazdkami zapalniczek, schowkami do przechowywania rzeczy kierowcy- zapewniało pełnowartościowy wypoczynek nocny. Dodatkowo ,kierowcy sami dokonywali wyboru na jakim parkingu będą wypoczywać. Należy podkreślić, że kabina która użytkował powód, nie była zwykłą kabiną samochodu ciężarowego z wstawioną leżanka, lecz kabiną przystosowaną przez producenta w pakiet sypialny dla dwóch osób /chociaż podróż służbową odbywał jeden kierowca/.A zatem była to kabina odpowiednio przystosowana do noclegu, z wydzieloną do tego celu częścią. Zdaniem Sadu, zapewniała ona należyty nocny wypoczynek dla kierowcy. Należy zatem uznać, że strona pozwana zapewniła powodowi bezpłatny nocleg, co w konsekwencji zwalnia ją z obowiązku wypłaty na rzecz powoda ryczałtu za noclegi za okres nieprzedawniony”.

14 Przykład Kierowca odbywa jednodniową podróż służbową do Niemiec. Jakie świadczenia powinien otrzymać od pracodawcy? Czy pracodawca ma wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń? Stosownie do przepisów rozporządzenia, kierowcy odbywającemu jednodniową podróż służbową do Niemiec należy się: 49 euro tytułem diety oraz 37.5 euro (150 euro x 25 %) tytułem ryczałtu za nocleg. Stosownie do powołanego art. 77(5) par. 3 k.p. nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedmiotowe kwestie uregulować odmiennie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę.

15 Przykładowy zapis regulaminu wynagradzania
§ x 1. Za czas podróży służbowej poza granicami kraju pracownikowi przysługuje dieta w następującej wysokości: 2. Z tytułu noclegu poza granicą kraju pracownikowi przysługuje ryczałt w kwocie 10 euro. Kraj Kwota diety Niemcy 39 Hiszpania 40 Inne kraje


Pobierz ppt "Jak ustrzec się pozwu kierowcy za nieopłacenie noclegu w trasie?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google