Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁŻEŃSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁŻEŃSTWO."— Zapis prezentacji:

1 MAŁŻEŃSTWO

2 Małżeństwo to radykalna bliskość kobiety i mężczyzny
Małżeństwo to radykalna bliskość kobiety i mężczyzny. Jest to unikalna relacja opie-rająca się na komplementarności dwóch płci. Wzajemnemu dopełnianiu się osób w tej najmniejszej ludzkiej wspólnocie towarzyszy wyłączność – żona i mąż w tak pełny sposób są tylko dla siebie

3 Miłość kobiety i mężczyzny to odkrywanie cielesnej i duchowej inności
Miłość kobiety i mężczyzny to odkrywanie cielesnej i duchowej inności. Poprzez małżeństwo oboje odnajdują miejsce dla drugiej osoby wewnątrz własnej intymności i tożsamości. Granice cielesnej i duchowej intymności zostają przekroczone, a do tożsamości dwojga pojedynczych „ja” wchodzi na trwałe „ty” współmałżonka.

4

5 Rodzi się także nowe „my” – zobowiązująca więź małżeńska, szcze-gólna jakość między-ludzkiej relacji. Mał-żonkowie są ściśle złączeni, ale pozostają odrębnymi osobami. Ich życie nierozer-walnie splata się ze sobą, choć nie zlewa.

6 Małżeństwo to nieustanne przekraczanie samego siebie
Małżeństwo to nieustanne przekraczanie samego siebie. Niedobrze człowiekowi być samemu – bo człowiek potrzebuje relacji i trwałych więzi. Małżeństwo, podobnie jak głęboka przyjaźń, w największym stopniu rozwija człowieka. Często młodzi ludzie nie potrafią jednak godzić swojej wolności z wolnością współmałżonka. Życia we dwoje trzeba się zatem uczyć.

7 Małżeństwo to wspólnota wymagająca
Małżeństwo to wspólnota wymagająca. Jest zobowiązaniem do wierności i odpowie-dzialności. Tylko takie wstępne założenie daje szansę (choć nie gwarancję) trwałości relacji małżeńskiej pomimo przeszkód, trudności i niedoskonałości tworzących ją osób.

8 Małżeństwo to wspó-lnota otwarta
Małżeństwo to wspó-lnota otwarta. Dzieci to najbardziej widoczny owoc miłości mał-żeńskiej. Trwały zwią-zek kobiety-żony-matki z mężczyzną-mężem-ojcem jest najlepszym środowiskiem rodzenia i wychowywania dzieci oraz optymalnym miej-scem ich rozwoju.

9 Małżeństwo to spra-wa osobista, ale nie prywatna
Małżeństwo to spra-wa osobista, ale nie prywatna. Wejście w relację małżeńską to akt głęboko osobowy, ale jego znaczenie przekracza prywa-tność. Nowa wspól-nota małżeńska ma wymiar publiczny i pełni istotne funkcje społeczne.

10 Małżeństwo jest tajemnicą
Małżeństwo jest tajemnicą. Dla chrześcijan małżeństwo to także niewidzialna rzeczy-wistość duchowa: naśladowanie życia wewnętrznego Boga w Trójcy Świętej. To wezwanie do takiej miłości, jaką Bóg obdarza człowieka – bezwarunkowej i nieodwołalnej

11 Małżeństwo: tak nazywam wolę tworzenia we dwoje jednego, które jest czymś więcej od tych, co je stworzyli.

12 V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Gdańsk.
Maja Łągiewska V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Gdańsk. Na podstawie : Laboratorium WIĘZI Instytut Analiz Społecznych i Dialogu ©


Pobierz ppt "MAŁŻEŃSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google