Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Ul. Żwirki i Wigury 1 63-000 Środa Wlkp. www.republika.pl/poradniasroda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Ul. Żwirki i Wigury 1 63-000 Środa Wlkp. www.republika.pl/poradniasroda."— Zapis prezentacji:

1 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Ul. Żwirki i Wigury 1 63-000 Środa Wlkp. www.republika.pl/poradniasroda

2 OPINIE I ORZECZENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM Kształcenie specjalne Opracowanie: PP-P Środa Wlkp.; D. Hulewicz, B. Wiśniewska, A. Matuszak,

3 ZBIÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH USTAWA o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami z dnia 2 grudnia 2004 r. USTAWA o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami z dnia 2 grudnia 2004 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych z dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

4 ZBIÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci młodzieży z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci młodzieży z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

5 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 stycznia 2003 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z dnia 7 stycznia 2003 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

6 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 12 lutego 2001r. ze zmianą z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 12 lutego 2001r. ze zmianą z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

7 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

8 wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat dzieci 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (w przedszkolu lub szkole) dzieci 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (w przedszkolu lub szkole)

9 Dla dzieci w wieku przedszkolnym Poradnia wydaje opinie w sprawie: objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formie: zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć logopedycznych, zajęć o charakterze terapeutycznym zajęć o charakterze terapeutycznym

10 Opinie dla dzieci 6-letnich w sprawie: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym 2. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 3. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

11 W A Ż N E U W A G I ! Nie można odroczyć dziecka od rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Nie można odroczyć dziecka od rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Nie wydaje się orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne Nie wydaje się orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

12 EDUKACJAWCZESNOSZKOLNA I SZKOLNA

13 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed 1 września ukończyło 6 rok życia jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole Naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed 1 września ukończyło 6 rok życia jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18 roku życia i może być realizowany po ukończeniu gimnazjum np. poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18 roku życia i może być realizowany po ukończeniu gimnazjum np. poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy

14 Poradnia może wydać opinie w sprawie: 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 2. pozostawieniu ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie 3. promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego 4. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 5. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 6. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego Opinie wydawane uczniom szkoły podstawowej

15 7. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową), uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 8.dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową) Opinie dla uczniów szkoły podstawowej – c.d.

16 9. objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole lub placówce w formie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zajęć logopedycznych zajęć logopedycznych zajęć socjoterapeutycznych zajęć socjoterapeutycznych zajęć psychoedukacyjnych zajęć psychoedukacyjnych nauczania w klasie wyrównawczej nauczania w klasie wyrównawczej Opinie dla uczniów szkoły podstawowej – c.d.

17 Zadania dla nauczycieli Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

18 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Rodzic/ opiekun prawny składa pisemny wniosek do Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Rodzic/ opiekun prawny składa pisemny wniosek do Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Wnioskodawca przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza określające czas- nie krótszy niż 21 dni, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły Wnioskodawca przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza określające czas- nie krótszy niż 21 dni, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły Od wydanego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do KO w terminie 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Poradni Od wydanego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do KO w terminie 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Poradni Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odbywa się na podstawie orzeczenia do indywidualnego nauczania. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odbywa się na podstawie orzeczenia do indywidualnego nauczania.

19 KSZTAŁCENIE SPECJALNE

20 Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz niedostosowaną społecznie - wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w przedszkolach, szkołach lub oddziałach integracyjnych, w przedszkolach, szkołach lub oddziałach integracyjnych, w przedszkolach, szkołach lub oddziałach specjalnych, w przedszkolach, szkołach lub oddziałach specjalnych, w ośrodkach specjalistycznych (wychowawczych, szkolno – wychowawczych, ośrodkach socjoterapii...) w ośrodkach specjalistycznych (wychowawczych, szkolno – wychowawczych, ośrodkach socjoterapii...) [przy jednoczesnej realizacji dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, w zależności od potrzeb dziecka]

21 UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY to w rozumieniu przepisów oświatowych uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

22 Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci: 1. niesłyszących 2. słabo słyszących; 3. niewidomych; 4. słabo widzących; 5. z niepełnosprawnością ruchową; 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 7. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 8. z autyzmem; 9. ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; 10. z chorobami przewlekłymi; 11. z zaburzeniami psychicznymi; 12. niedostosowanych społecznie; 13. zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 14. zagrożonych uzależnieniem; 15. z zaburzeniami zachowania; orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) - dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym

23 W orzeczeniach wskazuje się: W orzeczeniach wskazuje się: formę kształcenia najbardziej odpowiednią dla ucznia, formę kształcenia najbardziej odpowiednią dla ucznia, warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydane na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydane na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony Orzeczenia do kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących wydaje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, dla dzieci z autyzmem PPP Nr 1 w Poznaniu - po otrzymaniu skierowania, o które należy ubiegać się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego ul. Żwirki i Wigury Orzeczenia do kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących wydaje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, dla dzieci z autyzmem PPP Nr 1 w Poznaniu - po otrzymaniu skierowania, o które należy ubiegać się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego ul. Żwirki i Wigury

24 Uczeń przewlekle chory (z problemami zdrowotnymi), uczęszczający do klasy ogólnodostępnej lub do klasy integracyjnej (jako uczeń pełnosprawny!) może otrzymać z poradni psychologiczno - pedagogicznej, na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, opinię "wspierająca, dot. a) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, b) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, c) przystąpienia ucznia z problemami zdrowotnymi do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku szkoły podstawowej, egzaminu w ostatnim roku gimnazjum i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych;

25 Zadania organów prowadzących Powiat tworzy szkoły specjalne Powiat tworzy szkoły specjalne Na wniosek rodziców Starosta zapewnia dzieciom i młodzieży odpowiednią formę kształcenia specjalnego w szkole lub innej placówce specjalnej zaleconą w orzeczeniu. Jeżeli powiat nie prowadzi zalecanej w orzeczeniu szkoły specjalnej Starosta tego powiatu zwraca się za zgodą rodzica do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę o przyjęcie dziecka. Starostwo pokrywa koszty dojazdu lub organizuje dojazd do szkoły. Gmina organizuje kształcenie ogólnodostępne Gmina organizuje kształcenie ogólnodostępne Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół Zasadą i prawem rodzica jest decydowanie o wyborze odpowiedniej formy kształcenia specjalnego.

26 Orzeczenia do kształcenia specjalnego wydaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka; Orzeczenia do kształcenia specjalnego wydaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka; Rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły wniosek o zorganizowaniu kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego; Rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły wniosek o zorganizowaniu kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego; Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi: Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi: dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez odpowiednich specjalistów (dyrektor przydziela godziny w porozumieniu z organem prowadzącym), udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez odpowiednich specjalistów (dyrektor przydziela godziny w porozumieniu z organem prowadzącym), możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego (każdy etap edukacyjny można przedłużyć o 1 rok zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych), możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego (każdy etap edukacyjny można przedłużyć o 1 rok zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych), odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt, odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt, likwidację barier architektonicznych, likwidację barier architektonicznych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla rodzin i nauczycieli. pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla rodzin i nauczycieli.

27 Sposób organizacji kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie Stopień upośledzenia Forma realizacji obowiązku szkolnego Podstawa programowa Program nauczania Ocenianie LEKKI NAUKA W SZKOLE WSPÓLNADOSTOSOWANY DOSTOSOWANE W OPRACIU O WSPÓLNE ZASADY UMIARKOWANY LUB ZNACZNY NAUKA W SZKOLE ODRĘBNAINDYWIDUALNY WEDŁUG ODRĘBNYCH ZASAD GŁĘBOKI ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE NIE MA INDYWIDUALNY NIE STOSUJE SIĘ

28 Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych jest prowadzona nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: 18 roku życia (szkoła podstawowa), 18 roku życia (szkoła podstawowa), 21 roku życia (gimnazjum), 21 roku życia (gimnazjum), 24 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna); 24 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna);

29 ZADANIA NAUCZYCIELA W ODNIESIENIU DO UCZNIA Z ORZECZENIEM w placówce ogólnodostępnej: nauczyciel zapewnia realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; w placówce ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi i w szkole specjalnej: nauczyciele opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem

30 Zajęcia rewalidacyjne: w szkolnym planie nauczania uwzględnia się zajęcia rewalidacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły specjalnej (uzależnione od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz potrzeb – ich liczbę przydziela dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym - stosownie do zaleceń zapisanych w orzeczeniu. w szkolnym planie nauczania uwzględnia się zajęcia rewalidacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły specjalnej (uzależnione od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz potrzeb – ich liczbę przydziela dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym - stosownie do zaleceń zapisanych w orzeczeniu. W orzeczeniach PP-P zaleca, co w rozwoju dziecka winno się wspierać na zajęciach rewalidacyjnych, nie podaje ilości godzin - to zależy od rzeczywistych potrzeb dziecka, decyzji dyrektora i finansów z organu prowadzącego. W orzeczeniach PP-P zaleca, co w rozwoju dziecka winno się wspierać na zajęciach rewalidacyjnych, nie podaje ilości godzin - to zależy od rzeczywistych potrzeb dziecka, decyzji dyrektora i finansów z organu prowadzącego.

31 w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne: w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcji wad postawy,korekcji wad postawy, korygujące wady wymowy,korygujące wady wymowy, orientacji przestrzennej i poruszania się,orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, inne, wynikające z programów rewalidacji (także ogólnorozwojowe, kompensacyjne i usprawniające, wspierające i stymulujące rozwój intelektualny);inne, wynikające z programów rewalidacji (także ogólnorozwojowe, kompensacyjne i usprawniające, wspierające i stymulujące rozwój intelektualny); szkoła, w której uczeń niepełnosprawny korzysta z zajęć rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych, powinna prowadzić dodatkowe dzienniki zajęć, z wpisywanymi tam (między innymi) indywidualnymi lub grupowymi programami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz kolejne tematy prowadzonych zajęć; szkoła, w której uczeń niepełnosprawny korzysta z zajęć rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych, powinna prowadzić dodatkowe dzienniki zajęć, z wpisywanymi tam (między innymi) indywidualnymi lub grupowymi programami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz kolejne tematy prowadzonych zajęć;

32 Zajęcia rewalidacyjne Pomoc dzieciom upośledzonym umysłowo, które mają trudności w przyswajaniu nauki szkolnej oraz w nawiązywaniu kontaktów społecznych z powodu różnych towarzyszących wad, zaburzeń i braków Zadania: - Przeciwdziałanie zaburzeniom nerwowym i emocjonalnym powstałym na tle wad i trudności - Przeciwdziałanie wadom i trudnościom wywołującym zaburzenia nerwowe i emocjonalne - Wzmacnianie u uczniów przekonania o tym, że mogą przezwyciężyć napotkane trudności i dorównać do poziomu zespołu dzieci danej klasy

33 Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym do 10 r.ż. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym do 10 r.ż. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat; Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat; Dla dzieci w wieku przedszkolnym nie wydaje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Dla dzieci w wieku przedszkolnym nie wydaje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, którzy nie byli objęci wychowaniem przedszkolnym, wprowadza się możliwość tworzenia zerowego etapu edukacyjnego Dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, którzy nie byli objęci wychowaniem przedszkolnym, wprowadza się możliwość tworzenia zerowego etapu edukacyjnego

34 Sprawdzian w ostatnim roku nauki dla uczniów z orzeczeniem Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły

35 Warunki i formę sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Warunki i formę sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

36 Dla dzieci w wieku przedszkolnym Poradnia może wydać: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole Zespoły wczesnego wspomagania mogą być tworzone w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach specjalistycznych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Szczegółowe zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju zawarte zostały w Rozporządzeniu MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r.

37 Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego, organizuje się je dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, mogą być prowadzone w formie indywidualnej lub zespołowej indywidualny program zajęć opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych, wynosi: 1) 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych, 2) 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych. za organizację zajęć odpowiedzialna jest placówka macierzysta

38 Tworzenie oddziałów integracyjnych 15 – 20 uczniów w oddziale, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych; zatrudnienie dodatkowego nauczyciela posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne (pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy); Szczegółowe zasady tworzenia oddziałów integracyjnych zawarte są w Rozporządzeniu MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

39 Tworzenie oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oddziały tworzy się dla uczniów z jednym, określonym rodzajem niepełnosprawności; oddziały tworzy się dla uczniów z jednym, określonym rodzajem niepełnosprawności; liczba uczniów w klasie powinna być zgodna z określoną w rozporządzeniu MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; liczba uczniów w klasie powinna być zgodna z określoną w rozporządzeniu MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; nauczanie organizowane jest analogicznie, jak w danego tupu szkole specjalnej (plany nauczania, programy, zasady oczekiwanej pomocy...); nauczanie organizowane jest analogicznie, jak w danego tupu szkole specjalnej (plany nauczania, programy, zasady oczekiwanej pomocy...); konieczne jest zatrudnienie pedagogów specjalnych oraz nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych; konieczne jest zatrudnienie pedagogów specjalnych oraz nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych; zatrudnia się pomoc nauczyciela – w uzasadnionych przypadkach. zatrudnia się pomoc nauczyciela – w uzasadnionych przypadkach.

40 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Ul. Żwirki i Wigury 1 63-000 Środa Wlkp. www.republika.pl/poradniasroda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google