Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO- ARTYSTYCZNY W KALISZU Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO- ARTYSTYCZNY W KALISZU Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO- ARTYSTYCZNY W KALISZU Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa 1

2 Aktualne * kierunki / specjalności realizowane na wydziale Grudzień 2012 2 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 N** studentów stacjonarnych (I, II stopień) I stopieńII stopień Wydział Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu 1126804322 * realizowane w roku akademickim 2012/2013 ** dane dotyczące liczby studentów pochodzą z Działu Nauczania - październik 2012

3 Kierunki realizowane na Wydziale Pedagogiczno- Artystyczny w Kaliszu w roku akademickim 2012/2013. Dane na podstawie informacji zawartych w Arkuszu oceny 3 Grudzień 2012 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Lp.STOPIEŃKIERUNEKPROFIL KSZTAŁCENIA 1. I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki 2. I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki 3. I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki 4. I stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoakademicki 5. I stopień Pedagogika ogólnoakademicki 6. II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki 7. II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki 8. II stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoakademicki 9. II stopień Pedagogika ogólnoakademicki

4 Spis treści raportu Grudzień 2012 4 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 ZAGADNIENIESLAJDY I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 6- 28 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 6 - 11 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK 12-14 3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia 15-16 4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów 17 5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów 18-19 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 20-24 7. Dobór metod kształcenia i oceniania do założonych i opisanych efektów kształcenia 25-28 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI 29-30 1. Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK 2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych 3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów?

5 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 5

6 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.1. Czy koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni i strategii jednostki? Grudzień 2012 6 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształceniaTAK/NIE I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickiTak I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademickiTak I stopieńInformacja naukowa i bibliotekoznawstwoogólnoakademickiTak I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickiTak I stopieńPedagogikaogólnoakademickiTak II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickiTak II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademickiTak II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickiTak II stopieńPedagogikaogólnoakademickiTak

7 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? Grudzień 2012 7 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 nauczyciele akademiccystudencipracodawcy/ przedsiębiorcy praktycy z danej dziedziny inne osoby Profil kształceniaTAK/NIEile osóbTAK/NIEile osóbTAK/NIE I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickiTak14Nie I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademickiTak7Nie I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademickiTak16Nie TakNie I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickiTak17Nie I stopieńPedagogikaogólnoakademickiTak48Tak2 II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickiTak11Nie II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademickiTak7Nie II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickiTak11Nie II stopieńPedagogikaogólnoakademickiTak48Tak2

8 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? Grudzień 2012 8 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia jacy pracodawcy/przedsiębiorcy? jacy praktycy z danej dziedziny?jakie inne osoby? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznaw stwo ogólnoakademicki nauczyciele bibliotekarze biorący udział w projekcie "Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM" I stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoakademicki I stopieńPedagogikaogólnoakademicki 3 osoby: mgr Edyta Wieloch- Górska (praktyka logopedyczna), mgr Renata Kobierska (Dyrektor DPS), mgr Aneta Franc (Archiwum Państwowe) dr Robert Poklek, mgr Małgorzata Twardowska, mgr Magdalena Chojnacka, dr Jan Michalski, mgr Magdalena Glinkowska, mgr Milena Garcarek, mgr Renata Kobierska, dr Ryszard Hayn, mgr Małgorzata Gałczyńska, dr Jacek Pomiankiewicz, mgr Krzysztof Kościelski, dr Krzysztof Dziedzic, prof. dr hab Stefan Lelental, mgr Jerzy Jakubowski, mgr Jacek Wiśniewski, mgr Maria Dobosz, mgr Elżbieta Strzelczak, mgr Piotr Czarczyński, mgr Paulina Gawrońska, dr Mirosław Kordowski ks. dr Michał Styczyński

9 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? Grudzień 2012 9 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia jacy pracodawcy/przedsiębiorcy? jacy praktycy z danej dziedziny?jakie inne osoby? II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki II stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoakademicki II stopieńPedagogikaogólnoakademicki 3 osoby: mgr Edyta Wieloch- Górska (praktyka logopedyczna), mgr Renata Kobierska (Dyrektor DPS), mgr Aneta Franc (Archiwum Państwowe) mgr Magdalena Glinkowska, mgr Renata Kobierska, mgr Małgorzata Gałczyńska, mgr Maria Dobosz, mgr Milena Garcarek, mgr Małgorzata Twardowska, ks. dr Michał Styczyński

10 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.3. Zasady rekrutacji na poszczególne stopnie studiów Grudzień 2012 10 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Stopień Kierunek Profil kształcenia Zasady rekrutacji I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademic ki Rekrutacja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc na podstawie listy rankingowej zawierającej ilość punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym oraz praktycznego sprawdzianu predyspozycji plastycznych I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademic ki Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie mniej niż 100 punktów. Negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z jednego z następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język v, uwzględniana jest lepsza ocena. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 21 Części ogólnej Uchwały. Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów z obu form postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów. I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstw o ogólnoakademic ki Postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia liczby miejsc TRYB I: Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. TRYB II: Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z jednego następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka. I stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoakademic ki j.w. I stopieńPedagogika ogólnoakademic ki Tryb I Kandydaci przyjmowani będą na podstawie sumy wyników pisemnego egzaminu maturalnego z: języka polskiego oraz jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny 1 Tryb II Kandydaci przyjmowani będą na podstawie sumy wyników egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz jednego z wymienionych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był jako egzamin pisemny i ustny, uwzględniona jest lepsza ocena. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty ( pkt 3 Uchwały Rady Wydziału WPA w Kaliszu).Ustala się wspólną listę rankingową dla kandydatów rekrutowanych w poszczególnych trybach.

11 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.3. Zasady rekrutacji na poszczególne stopnie studiów Grudzień 2012 11 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunek Profil kształcenia Zasady rekrutacji II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena końcowa uzyskana na dyplomie i średnia ocen z I stopnia studiów potwierdzona przez dziekanat. Przyjęcia nastepują do wyczerpania limitu miejsc II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku uwzględniane są: - sprawdzian praktyczny z przygotowania w zakresie przedmiotów artystycznych, - ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, - średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia. II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia liczby miejsc Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku. Podczas rekrutacji uwzględniane są: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia. II stopieńPedagogikaogólnoakademicki Warunki rekrutacji wyznacza paragraf 21 części ogólnej Uchwały Nr 239/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie Warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych roku akademickiego 2012/2013. Rekrutacja w roku akademickim 2012/2013- kandydaci zostali przyjęci do wyczerpania limitu miejsc na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, średniej ocen uzyskanej w toku studiów I stopnia.

12 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK Grudzień 2012 12 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 2.1. Czy opisywany kierunek jest jednoobszarowy czy wieloobszarowy? StopieńKierunekProfil kształcenia I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki jednoobszarowy I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki wieloobszarowy I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki jednoobszarowy I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki jednoobszarowy I stopieńPedagogikaogólnoakademicki wieloobszarowy II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki jednoobszarowy II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki wieloobszarowy II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki jednoobszarowy II stopieńPedagogikaogólnoakademicki wieloobszarowy

13 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK Grudzień 2012 13 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 2.2-2.4 - Charakterystyka kierunków jednoobszarowych StopieńKierunekProfil kształcenia Obszar, z którego pochodzą EK Czy w EK dla opisywanego kierunku uwzględniono wszystkie obszarowe EK? Ilu obszarowych EK nie uwzględniono ? Czy opisy EK odzwierciedlają różnicę w poziomach studiów? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickisztukaTak I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademickinauki humanistyczneTak Nie I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickinauki humanistyczneTak II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickisztukaTak II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickinauki humanistyczneTak

14 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK Grudzień 2012 14 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 2.2-2.4 - Charakterystyka kierunków wieloobszarowych StopieńKierunekProfil kształcenia Nazwa obszaru, z którego pochodzą EK liczba EK Nazwa obszaru, z którego pochodzą EK liczba EK Nazwa obszaru, z którego pochodzą EK liczba EK Czy opisy EK odzwierciedlaj ą różnicę w poziomach studiów? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki nauki humanistyczne 22sztuka27 Tak I stopieńPedagogikaogólnoakademicki nauki humanistyczne 45nauki społeczne45 Tak II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki nauki humanistyczne 20sztuka22 Tak II stopień Pedagogikaogólnoakademicki nauki humanistyczne 41nauki społeczne54 Tak

15 3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia Grudzień 2012 15 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia 3.1. Czy z opisów EK dla poszczególnych przedmiotów (modułów) wynika, że zapewniają one efekty kształcenia określone dla danego kierunku i poziomu studiów? 3.2. Czy istnieją EK dla opisywanego kierunku nie realizowane na żadnym z przedmiotów (modułów)? 3.3. Czy ma miejsce sytuacja, że zbyt wiele przedmiotów (modułów) prowadzi do uzyskania tych samych efektów kształcenia? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickiTakNie I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademickiTakNie I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademickiTakNie I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickiTakNie I stopieńPedagogikaogólnoakademickiTakNie II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademickiTakNie II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademickiTakNie II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademickiTakNie II stopieńPedagogikaogólnoakademickiTakNie

16 3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia – analiza macierzy EK dla kierunku Grudzień 2012 16 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia Liczba modułów Liczba EKNajczęściej powtarzający się EK w programie Liczba powtórzeń efektu I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki 2760K_W01, K_U01, K_U02, K_K0127 I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki 5137K_W02, K_W0531 I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki 5261K_W0239 I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki 2926Brak powtarzających się efektów- I stopieńPedagogikaogólnoakademicki 2544K_W01, K_W02, K_W03, K_0W5, K_W06, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03, K_K05, K_K08 61 II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki 960K_W01, K_W04, K_U19, K_K0310 II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki 2131K_0521 II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki 2725Brak powtarzających się efektów.-

17 4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów Grudzień 2012 17 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia 4.1. Czy studenci mają możliwość wypowiedzenia się w ankiecie na temat nakładu pracy potrzebnego do uzyskania efektów kształcenia opisanych dla poszczególnych modułów? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Tak I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki Tak I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Tak I stopieńPedagogikaogólnoakademicki Tak II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Tak II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Tak II stopieńPedagogikaogólnoakademicki Tak

18 5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów 5.1. Czy program kształcenia dla opisywanego kierunku jest ogólnie dostępny? Grudzień 2012 18 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia dostępne online?dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruku I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruku I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruków I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiewydruki I stopieńPedagogikaogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formie w formie wydruku komputerowego II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruku II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruków II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiewydruk II stopieńPedagogikaogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formie w formie wydruku komputerowego

19 5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów 5.2. Czy opisy przedmiotów/modułów dla opisywanego kierunku są ogólnie dostępne? Grudzień 2012 19 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia dostępne online?dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruku I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruku I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruków I stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiewydruki I stopieńPedagogikaogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formie w formie wydruku komputerowego II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruku II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiew formie wydruków II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formiewydruk II stopieńPedagogikaogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formie w formie wydruku komputerowego

20 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu Grudzień 2012 20 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunek Profil kształcenia Opis I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Analiza dokumentacji praktyk, obserwacja oceniająca zajęć/ pracy, ocena scenariuszy zajęć/ projektów i ich realizacji, ocena i opinia opiekuna praktyk ( z ramienia uczelni i odpowiedniej placówki edukacyjnej lub upowszechniającej kulturę) I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Student realizuje 150 godzin praktyk pedagogicznych zgodnych ze standardami kształcenia nauczycieli w ramach projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM, WND-POKL.03.03.02-00-072/10. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie analizy dokumentacji praktyk, opinii o praktyce wydanej przez opiekuna praktyk, obserwacji zajęć, oceny scenariuszy zajęć i oceny lekcji prowadzonej przez studenta. Ponadto student realizuje 30 godzin praktyk dyrygenckich w amatorskich chórach dziecięcych lub młodzieżowych. Weryfikacja efektów kształcenia następuje poprzez: analizę dokumentów, opinię opiekuna i ocenę z publicznego koncertu. I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstw o ogólnoakademicki W ramach kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studenci odbywają 150 godzin praktyk. W zależności od wybranej specjalizacji są to praktyki pedagogiczne (bibliotekarstwo szkolne) lub zawodowe (infobrokerstwo i animacja czytelnictwa). Weryfikacja efektów kształcenia uzyskanych w bibliotece szkolnej w ramach praktyk pedagogicznych odbywa się na podstawie "Opinii o pracy Studenta podczas praktyki pedagogicznej" wystawianej przez bibliotekarza w danej placówce po każdym z czterech etapów praktyk (każdy etap student realizuje w innej szkole). Jest to karta oceny wypracowana w ramach projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM", która sprawdziła się w trakcie realizacji projektu. Bezpośredni kontakt opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz bibliotekarzy-opiekunów z ramienia instytucji oraz system hospitacji pozwala na dość rzetelne sprawdzenie osiąganych efektów, gdyż na każdym etapie praktyk studentowi powierza się inne zadania (a wiec także inne wynikające z nich efekty) do wykonania. Bibliotekarz wypełnia dokument poprzez obserwację oraz ocenę umiejętnośćirealizacji wyznaczonych studentowi zadań praktycznych w pracy bibliotecznej, biorąc pod uwagę rożne obszary: wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne, kontakt z wychowankami oraz charakterystykę postaw studenckich. W ramach praktyki zawodowej weryfikacja efektów odbywa się na podobnych zasadach, tyle tylko, że student realizuje ją w 2 miejscach: część w bibliotece publicznej lub uczelnianej (120 godzin), część w innym ośrodku informacji (30 godzin), a arkusz oceny jest bardziej zadaniowy (co pozwala na weryfikację efektów wynikających z poszczególnych zadań). I stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoakademicki Studenci podczas wyjazdu terenowego prezentują pewne problemy i konkretne obiekty zabytkowe, przedstawiając ich historię, styl i specyfikę oraz przeprowadzają ankiety o charakterze etnologiczno-socjologicznym, co podlega ocenie będących na miejscu wykładowców. I stopieńPedagogikaogólnoakademicki Analiza dokumentów praktyk, obserwacja zajęć, ocena scenariuszy zajęć, ocena prezentacji i projektów multimedialnych, ocena ćwiczeń, ocena prezentacji sposobów i postaci dokumentów (zdjęcia, nagrania audio, video), ocena samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Ocena kultury osobistej studenta- estetyka, etyka, komunikatywność wypowiedzi oraz kultura ubioru.

21 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu Grudzień 2012 21 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia Opis II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Na studiach II stopnia nie są przewidziane praktyki i staż. II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Student realizuje 30 godzin praktyk pedagogicznych. Weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie analizy dokumentów praktyk II stopieńOchrona dóbr kulturyogólnoakademicki Studenci podczas wyjazdu terenowego prezentują pewne problemy i konkretne obiekty zabytkowe, przedstawiając ich historię, styl i specyfikę oraz przeprowadzają ankiety o charakterze etnologiczno- socjologicznym, co podlega ocenie będących na miejscu wykładowców. II stopieńPedagogikaogólnoakademicki Analiza dokumentów praktyk, obserwacja zajęć, ocena scenariuszy zajęć, ocena prezentacji projektów multimedialnych, ocena ćwiczeń, ocena prezentacji sposobów i postaci dokumentów (zdjęcia, nagrania audio, video), ocena samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Ocena kultury osobistej studenta-estetyka, etyka i komunikatywność wypowiedzi oraz kultura ubioru.

22 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Grudzień 2012 22 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunek Profil kształcenia Opis I stopień Edukacja artystycz na w zakresie sztuk plastyczn ych ogólnoaka demicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pisemnej pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta, pracy dyplomowej artystycznej w postaci kolekcji prac plastycznych z wybranej pracowni artystycznej wraz z pisemnym opracowaniem analizowanego problemu artystycznego oraz złożeniu egzaminu dyplomowego licencjackiego złożonego z części teoretycznej i artystycznej. Wyniki obu części egzaminu są następnie sumowane i obliczane łącznie. Pisemna praca dyplomowa jest integralną częścią egzaminu dyplomowego licencjackiego. Jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie sztuk plastycznych w kontekście historycznym i współczesnym. Praca artystyczna jest sprawdzianem stopnia opanowania warsztatu artystycznego oraz umiejętności stworzenia kreacji artystycznej z wybranej przez studenta dyscypliny sztuk plastycznych I stopień Edukacja artystycz na w zakresie sztuki muzyczn ej ogólnoaka demicki Zgodnie z zasadami dyplomowania zapisanymi w Regulaminie Studiów UAM, w rozdziale IV, par. od 60 do 75 student jest zobowiązany do przygotowania i złożenia pracy dyplomowej ocenianej przez kierującego praca oraz powołanego przez dziekana recenzenta. Warunkiem do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej. Zgodnie z Uchwałą 7/2012 rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM z dnia 17 lutego 2012 roku ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie: 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów, 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej, 1/10 końcowej oceny egzaminu dyplomowego, 1/10 końcowej oceny egzaminu artystycznego.

23 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Grudzień 2012 23 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunek Profil kształcenia Opis I stopień Informac ja naukowa i bibliotek oznawst wo ogólnoaka demicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożeniu egzaminu dyplomowego. Pisemna praca dyplomowa jest integralną częścią egzaminu dyplomowego licencjackiego. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta w toku kształcenia. Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego lub metodologicznego. I stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoaka demicki Studenci piszą recenzowaną pracę licencjacką lub magisterską/ w zależności od poziomu/ a następnie ja bronią przed odpowiednią komisją z promotorem, recenzentem i przewodniczącym. I stopień Pedagogi ka ogólnoaka demicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożeniu egzaminu dyplomowego-licencjackiego. Pisemna praca dyplomowa jest integralna częścią egzaminu dyplomowego-licencjackiego. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza, zdobyta w toku kształcenia. Praca dyplomowa jest sprawdzeniem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do konkretnych problemów w dziedzinie pedagogiki. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego, metodologicznego.

24 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Grudzień 2012 24 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKierunekProfil kształcenia Opis II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu magistra sztuki następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej magisterskiej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta, magisterskiej kolekcji artystycznej w postaci zestawu prac plastycznych z wybranej pracowni artystycznej wraz z teoretyczną dysertacją dotycząca opracowywanego problemu artystycznego oraz złożeniu egzaminu dyplomowego magisterskiego złożonego z części teoretycznej i artystycznej. Wyniki obu części egzaminów są sumowane i obliczane łącznie. Pisemna praca dyplomowa magisterska jest integralną częścią egzaminu magisterskiego teoretycznego. Jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i samodzielnego podejmowania nowatorskich problemów badawczych w dziedzinie sztuk plastycznych w kontekście historycznym i współczesnym. Praca artystyczna wraz z teoretyczną dysertacją jest integralną częścią egzaminu magisterskiego artystycznego. Jest sprawdzianem umiejętności stworzenia samodzielnych form kreacji artystycznej z wybranej przez studenta dyscypliny sztuk plastycznych oraz pogłębionej refleksji teoretycznej wskazującej na znajomość szerokiego kontekstu podejmowanych przez siebie zagadnień artystycznych. II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki Zgodnie z zasadami dyplomowania zapisanymi w Regulaminie Studiów UAM, w rozdziale IV, par. od 60 do 75 student jest zobowiązany do przygotowania i złożenia pracy dyplomowej ocenianej przez kierującego praca oraz powołanego przez dziekana recenzenta. Warunkiem do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej. Zgodnie z Uchwałą 7/2012 rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM z dnia 17 lutego 2012 roku ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie: 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów, 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej, 1/10 końcowej oceny egzaminu dyplomowego, 1/10 końcowej oceny egzaminu artystycznego. II stopień Ochrona dóbr kultury ogólnoakademicki Studenci piszą recenzowaną pracę licencjacką lub magisterską /w zależności od poziomu/ a nastepnie ja bronią przed odowiednią komisją z promotorem, recenzentem i przewodniczącym. II stopieńPedagogikaogólnoakademicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu magistra następuje po spełnieniu wszystkich określonych wymagań w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy magisterskiej ze studiowanej dziedziny, ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożeniu egzaminu magisterskiego. Pisemna praca magisterska jest integralną częścią egzaminu magisterskiego. W pracy magisterskiej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta w toku kształcenia. Praca magisterska jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie pedagogiki. Praca magisterska powinna być opracowaniem użytecznym podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego lub metodologicznego.

25 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? Grudzień 2012 25 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKIERUNEK Liczba przykłado wych modułów Łączna liczba EK w modułach Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? TakNie%TakNie% I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 544 0 100% 440 100% I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 545 0 100% 450 100% I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 539 0 100% 390 100% I stopieńOchrona dóbr kultury 430 0 100% 300 100% I stopieńPedagogika 552 0 100% 520 100%

26 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? Grudzień 2012 26 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 StopieńKIERUNEK Liczba przykłado wych modułów Łączna liczba EK w modułach Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? TakNie%TakNie% II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 540 0 100% 400 100% II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 538 0 100% 380 100% II stopieńOchrona dóbr kultury 534 0 100% 340 100% II stopieńPedagogika 538 0 100% 380 100%

27 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? I stopień studiów - PRZYKŁADY Grudzień 2012 27 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 STOPIEŃKIERUNEKEFEKT KSZTAŁCENIAMETODA KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) METODA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wymienia zasady stosowania światła i cieniaćwiczenia w pracowniTakF- korekty podczas ćwiczeń w pracowni Tak I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Posiada umiejętność rozwoju indywidualnych ćwiczeń przydatnych do kreowania i realizacji własnych koncepcji artystycznych Ćwiczenia, test praktyczny TakObserwacja, egzaminTak I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstw o Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy i odbiorcy komunikacji społecznej Dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna TakF - pisanie esejów, aktywność na zajęciach, P -kolokwia, zaliczenie pisemne Tak I stopień Ochrona dóbr kultury potrafi zastosować podstawowe założenia antropologii kulturowej w odniesieniu do kultury współczesnej WykładTakP- egzaminTak I stopieńPedagogika TEA_08 stosuje ćwiczenia terapeutyczne w krótkich etiudach i miniaturach dramatycznych zgodnie z zasadami stymulacji podstawowej osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Ćwiczenia praktyczneTakP- sprawdzenie praktycznych umiejętności Tak

28 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? II stopień studiów - PRZYKŁADY Grudzień 2012 28 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 STOPIEŃKIERUNEKEFEKT KSZTAŁCENIAMETODA KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) METODA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu II stopie ń Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Współtworzy i uczestniczy w prezentacjach, wystawach grafiki warsztatowej, happeningach i akcjach artystycznych zbiorowych i indywidualnych. Ćwiczenia, dyskusja, korekty, indywidualna praca ze studentem TakF – formujący – obecność na zajęciach, przygotowanie prac plastycznych Tak II stopie ń Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Posiada umiejętność świadomego kształcenia brzmienia choru w technice bel canto, śpiewu białego i śpiewu estradowego. ĆwiczeniaTakP – zaliczenie ustne F – obserwacja pracy studenta zespołem Tak II stopie ń Ochrona dóbr kultury Doskonali umiejętność krytycznej analizy tekstu naukowegoWykład i dyskusjaTakP-test i egzamin F-dyskusjaTak II stopie ń Pedagogika Dysponuje wiedzą z zakresu zasad i norm postępowania etycznego w poradnictwie Studium przypadków, rozwiązywanie problemów TakF- zastosować odpowiednie narzędzie poprawy działań, P- wydanie świadectwa promocji Tak

29 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI 29

30 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI Grudzień 2012 30 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 1.Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK? 2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych ? 3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów? TAK


Pobierz ppt "RAPORT WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO- ARTYSTYCZNY W KALISZU Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012 Samoocena wydziałowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google