Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU"— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU
Samoocena wydziałowa Raport WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

2 Aktualne* kierunki / specjalności realizowane na wydziale
N** studentów stacjonarnych (I, II stopień) I stopień II stopień Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 1126 804 322 * realizowane w roku akademickim 2012/2013 ** dane dotyczące liczby studentów pochodzą z Działu Nauczania - październik 2012 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

3 Lp. STOPIEŃ KIERUNEK PROFIL KSZTAŁCENIA 1. I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki 2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 3. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 4. Ochrona dóbr kultury 5. Pedagogika 6. II stopień 7. 8. 9. Kierunki realizowane na Wydziale Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu w roku akademickim 2012/ Dane na podstawie informacji zawartych w „Arkuszu oceny” Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

4 Spis treści raportu ZAGADNIENIE SLAJDY 6- 28 29-30 6 - 11 12-14 15-16
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 6- 28 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 6 - 11 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK 12-14 3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia 15-16 4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów 17 5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów 18-19 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 20-24 7. Dobór metod kształcenia i oceniania do założonych i opisanych efektów kształcenia 25-28 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI 29-30 1. Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK 2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych 3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów? Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

5 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA
Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

6 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.1. Czy koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni i strategii jednostki? Stopień Kierunek Profil kształcenia TAK/NIE I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Ochrona dóbr kultury Pedagogika II stopień Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

7 nauczyciele akademiccy praktycy z danej dziedziny
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? nauczyciele akademiccy studenci pracodawcy/ przedsiębiorcy praktycy z danej dziedziny inne osoby Profil kształcenia TAK/NIE ile osób I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak 14 Nie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 7 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 16 Ochrona dóbr kultury 17 Pedagogika 48 2 II stopień 11 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

8 jacy pracodawcy/przedsiębiorcy? jacy praktycy z danej dziedziny?
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? Stopień Kierunek Profil kształcenia jacy pracodawcy/przedsiębiorcy? jacy praktycy z danej dziedziny? jakie inne osoby? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo nauczyciele bibliotekarze biorący udział w projekcie "Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM" Ochrona dóbr kultury Pedagogika 3 osoby: mgr Edyta Wieloch-Górska (praktyka logopedyczna), mgr Renata Kobierska (Dyrektor DPS), mgr Aneta Franc (Archiwum Państwowe) dr Robert Poklek, mgr Małgorzata Twardowska, mgr Magdalena Chojnacka, dr Jan Michalski, mgr Magdalena Glinkowska, mgr Milena Garcarek, mgr Renata Kobierska, dr Ryszard Hayn, mgr Małgorzata Gałczyńska, dr Jacek Pomiankiewicz, mgr Krzysztof Kościelski, dr Krzysztof Dziedzic, prof. dr hab Stefan Lelental, mgr Jerzy Jakubowski, mgr Jacek Wiśniewski, mgr Maria Dobosz, mgr Elżbieta Strzelczak, mgr Piotr Czarczyński, mgr Paulina Gawrońska, dr Mirosław Kordowski ks. dr Michał Styczyński Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

9 jacy pracodawcy/przedsiębiorcy? jacy praktycy z danej dziedziny?
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? Stopień Kierunek Profil kształcenia jacy pracodawcy/przedsiębiorcy? jacy praktycy z danej dziedziny? jakie inne osoby? II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Ochrona dóbr kultury Pedagogika 3 osoby: mgr Edyta Wieloch-Górska (praktyka logopedyczna), mgr Renata Kobierska (Dyrektor DPS), mgr Aneta Franc (Archiwum Państwowe) mgr Magdalena Glinkowska, mgr Renata Kobierska, mgr Małgorzata Gałczyńska, mgr Maria Dobosz, mgr Milena Garcarek, mgr Małgorzata Twardowska, ks. dr Michał Styczyński Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

10 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.3. Zasady rekrutacji na poszczególne stopnie studiów Stopień Kierunek Profil kształcenia Zasady rekrutacji I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Rekrutacja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc na podstawie listy rankingowej zawierającej ilość punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym oraz praktycznego sprawdzianu predyspozycji plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Pozytywny wynik sprawdzianu to uzyskanie nie mniej niż 100 punktów. Negatywny wynik sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z jednego z następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język v, uwzględniana jest lepsza ocena. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 21 Części ogólnej Uchwały. Końcowym wynikiem uzyskanym przez kandydata jest suma punktów z obu form postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia liczby miejsc TRYB I: Uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej z języka polskiego oraz z jednego z następujących przedmiotów: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka. TRYB II: Uwzględniane są wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z jednego następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka. Ochrona dóbr kultury j.w. Pedagogika Tryb I Kandydaci przyjmowani będą na podstawie sumy wyników pisemnego egzaminu maturalnego z: języka polskiego oraz jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny 1 Tryb II Kandydaci przyjmowani będą na podstawie sumy wyników egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz jednego z wymienionych przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografia, biologia, matematyka. W przypadku, gdy przedmiot zdawany był jako egzamin pisemny i ustny, uwzględniona jest lepsza ocena. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty ( pkt 3 Uchwały Rady Wydziału WPA w Kaliszu).Ustala się wspólną listę rankingową dla kandydatów rekrutowanych w poszczególnych trybach. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

11 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1
I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.3. Zasady rekrutacji na poszczególne stopnie studiów Stopień Kierunek Profil kształcenia Zasady rekrutacji II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena końcowa uzyskana na dyplomie i średnia ocen z I stopnia studiów potwierdzona przez dziekanat. Przyjęcia nastepują do wyczerpania limitu miejsc Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku uwzględniane są: - sprawdzian praktyczny z przygotowania w zakresie przedmiotów artystycznych, - ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, - średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia. Ochrona dóbr kultury Postępowanie kwalifikacyjne jest inne niż na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia liczby miejsc Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku. Podczas rekrutacji uwzględniane są: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średnia ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia. Pedagogika Warunki rekrutacji wyznacza paragraf 21 części ogólnej Uchwały Nr 239/2010/2011 Senatu UAM z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie Warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych roku akademickiego 2012/2013. Rekrutacja w roku akademickim 2012/2013- kandydaci zostali przyjęci do wyczerpania limitu miejsc na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, średniej ocen uzyskanej w toku studiów I stopnia. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

12 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK 2.1. Czy opisywany kierunek jest jednoobszarowy czy wieloobszarowy? Stopień Kierunek Profil kształcenia I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki jednoobszarowy Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej wieloobszarowy Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Ochrona dóbr kultury Pedagogika II stopień Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

13 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK Charakterystyka kierunków jednoobszarowych Stopień Kierunek Profil kształcenia Obszar, z którego pochodzą EK Czy w EK dla opisywanego kierunku uwzględniono wszystkie obszarowe EK? Ilu obszarowych EK nie uwzględniono ? Czy opisy EK odzwierciedlają różnicę w poziomach studiów? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki sztuka Tak Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo nauki humanistyczne Nie Ochrona dóbr kultury II stopień Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

14 Nazwa obszaru, z którego pochodzą EK
2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK Charakterystyka kierunków wieloobszarowych Stopień Kierunek Profil kształcenia Nazwa obszaru, z którego pochodzą EK liczba EK Czy opisy EK odzwierciedlają różnicę w poziomach studiów? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ogólnoakademicki nauki humanistyczne 22 sztuka 27 Tak Pedagogika 45 nauki społeczne II stopień 20 41 54 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

15 3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia
Stopień Kierunek Profil kształcenia 3.1. Czy z opisów EK dla poszczególnych przedmiotów (modułów) wynika, że zapewniają one efekty kształcenia określone dla danego kierunku i poziomu studiów? 3.2. Czy istnieją EK dla opisywanego kierunku nie realizowane na żadnym z przedmiotów (modułów)? 3.3. Czy ma miejsce sytuacja, że zbyt wiele przedmiotów (modułów) prowadzi do uzyskania tych samych efektów kształcenia? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak Nie Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Ochrona dóbr kultury Pedagogika II stopień Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

16 3. Zgodność efektów kształcenia w module z kierunkowymi efektami kształcenia – analiza macierzy EK dla kierunku Stopień Kierunek Profil kształcenia Liczba modułów Liczba EK Najczęściej powtarzający się EK w programie Liczba powtórzeń efektu I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki 27 60 K_W01, K_U01, K_U02, K_K01 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 51 37 K_W02, K_W05 31 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 52 61 K_W02 39 Ochrona dóbr kultury 29 26 Brak powtarzających się efektów - Pedagogika 25 44 K_W01, K_W02, K_W03, K_0W5, K_W06, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03, K_K05, K_K08 II stopień 9 K_W01, K_W04, K_U19, K_K03 10 21 K_05 Brak powtarzających się efektów. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

17 4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów
Stopień Kierunek Profil kształcenia 4.1. Czy studenci mają możliwość wypowiedzenia się w ankiecie na temat nakładu pracy potrzebnego do uzyskania efektów kształcenia opisanych dla poszczególnych modułów? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Ochrona dóbr kultury Pedagogika II stopień Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

18 dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej?
5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów 5.1. Czy program kształcenia dla opisywanego kierunku jest ogólnie dostępny? Stopień Kierunek Profil kształcenia dostępne online? dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formie w formie wydruku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w formie wydruków Ochrona dóbr kultury wydruki Pedagogika w formie wydruku komputerowego II stopień wydruk Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

19 dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej?
5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów 5.2. Czy opisy przedmiotów/modułów dla opisywanego kierunku są ogólnie dostępne? Stopień Kierunek Profil kształcenia dostępne online? dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej? I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Tak - dostępne w innej formie w formie wydruku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w formie wydruków Ochrona dóbr kultury wydruki Pedagogika w formie wydruku komputerowego II stopień wydruk Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

20 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6. 1
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Analiza dokumentacji praktyk, obserwacja oceniająca zajęć/ pracy, ocena scenariuszy zajęć/ projektów i ich realizacji, ocena i opinia opiekuna praktyk ( z ramienia uczelni i odpowiedniej placówki edukacyjnej lub upowszechniającej kulturę) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Student realizuje 150 godzin praktyk pedagogicznych zgodnych ze standardami kształcenia nauczycieli w ramach projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM, WND-POKL /10. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie analizy dokumentacji praktyk, opinii o praktyce wydanej przez opiekuna praktyk, obserwacji zajęć, oceny scenariuszy zajęć i oceny lekcji prowadzonej przez studenta. Ponadto student realizuje 30 godzin praktyk dyrygenckich w amatorskich chórach dziecięcych lub młodzieżowych. Weryfikacja efektów kształcenia następuje poprzez: analizę dokumentów, opinię opiekuna i ocenę z publicznego koncertu. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo W ramach kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studenci odbywają 150 godzin praktyk. W zależności od wybranej specjalizacji są to praktyki pedagogiczne (bibliotekarstwo szkolne) lub zawodowe (infobrokerstwo i animacja czytelnictwa). Weryfikacja efektów kształcenia uzyskanych w bibliotece szkolnej w ramach praktyk pedagogicznych odbywa się na podstawie "Opinii o pracy Studenta podczas praktyki pedagogicznej" wystawianej przez bibliotekarza w danej placówce po każdym z czterech etapów praktyk (każdy etap student realizuje w innej szkole). Jest to karta oceny wypracowana w ramach projektu "Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA UAM", która sprawdziła się w trakcie realizacji projektu. Bezpośredni kontakt opiekuna praktyk z ramienia uczelni oraz bibliotekarzy-opiekunów z ramienia instytucji oraz system hospitacji pozwala na dość rzetelne sprawdzenie osiąganych efektów, gdyż na każdym etapie praktyk studentowi powierza się inne zadania (a wiec także inne wynikające z nich efekty) do wykonania. Bibliotekarz wypełnia dokument poprzez obserwację oraz ocenę umiejętnośćirealizacji wyznaczonych studentowi zadań praktycznych w pracy bibliotecznej, biorąc pod uwagę rożne obszary: wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne, kontakt z wychowankami oraz charakterystykę postaw studenckich. W ramach praktyki zawodowej weryfikacja efektów odbywa się na podobnych zasadach, tyle tylko, że student realizuje ją w 2 miejscach: część w bibliotece publicznej lub uczelnianej (120 godzin), część w innym ośrodku informacji (30 godzin), a arkusz oceny jest bardziej zadaniowy (co pozwala na weryfikację efektów wynikających z poszczególnych zadań). Ochrona dóbr kultury Studenci podczas wyjazdu terenowego prezentują pewne problemy i konkretne obiekty zabytkowe, przedstawiając ich historię, styl i specyfikę oraz przeprowadzają ankiety o charakterze etnologiczno-socjologicznym, co podlega ocenie będących na miejscu wykładowców. Pedagogika Analiza dokumentów praktyk, obserwacja zajęć, ocena scenariuszy zajęć, ocena prezentacji i projektów multimedialnych, ocena ćwiczeń, ocena prezentacji sposobów i postaci dokumentów (zdjęcia, nagrania audio, video), ocena samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Ocena kultury osobistej studenta- estetyka, etyka, komunikatywność wypowiedzi oraz kultura ubioru. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

21 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6. 1
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki  Na studiach II stopnia nie są przewidziane praktyki i staż. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Student realizuje 30 godzin praktyk pedagogicznych. Weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie analizy dokumentów praktyk Ochrona dóbr kultury Studenci podczas wyjazdu terenowego prezentują pewne problemy i konkretne obiekty zabytkowe, przedstawiając ich historię, styl i specyfikę oraz przeprowadzają ankiety o charakterze etnologiczno-socjologicznym, co podlega ocenie będących na miejscu wykładowców. Pedagogika Analiza dokumentów praktyk, obserwacja zajęć, ocena scenariuszy zajęć, ocena prezentacji projektów multimedialnych, ocena ćwiczeń, ocena prezentacji sposobów i postaci dokumentów (zdjęcia, nagrania audio, video), ocena samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Ocena kultury osobistej studenta-estetyka, etyka i komunikatywność wypowiedzi oraz kultura ubioru. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

22 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6. 2
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pisemnej pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta, pracy dyplomowej artystycznej w postaci kolekcji prac plastycznych z wybranej pracowni artystycznej wraz z pisemnym opracowaniem analizowanego problemu artystycznego oraz złożeniu egzaminu dyplomowego licencjackiego złożonego z części teoretycznej i artystycznej. Wyniki obu części egzaminu są następnie sumowane i obliczane łącznie. Pisemna praca dyplomowa jest integralną częścią egzaminu dyplomowego licencjackiego. Jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie sztuk plastycznych w kontekście historycznym i współczesnym. Praca artystyczna jest sprawdzianem stopnia opanowania warsztatu artystycznego oraz umiejętności stworzenia kreacji artystycznej z wybranej przez studenta dyscypliny sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Zgodnie z zasadami dyplomowania zapisanymi w Regulaminie Studiów UAM , w rozdziale IV, par. od 60 do 75 student jest zobowiązany do przygotowania i złożenia pracy dyplomowej ocenianej przez kierującego praca oraz powołanego przez dziekana recenzenta. Warunkiem do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej. Zgodnie z Uchwałą 7/2012 rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM z dnia 17 lutego 2012 roku ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie: 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów, 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej, 1/10 końcowej oceny egzaminu dyplomowego, 1/10 końcowej oceny egzaminu artystycznego. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

23 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6. 2
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis I stopień Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ogólnoakademicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożeniu egzaminu dyplomowego. Pisemna praca dyplomowa jest integralną częścią egzaminu dyplomowego licencjackiego. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta w toku kształcenia. Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego lub metodologicznego. Ochrona dóbr kultury Studenci piszą recenzowaną pracę licencjacką lub magisterską/ w zależności od poziomu/ a następnie ja bronią przed odpowiednią komisją z promotorem, recenzentem i przewodniczącym. Pedagogika Ukończenie studiów i nadanie tytułu licencjata następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożeniu egzaminu dyplomowego-licencjackiego. Pisemna praca dyplomowa jest integralna częścią egzaminu dyplomowego-licencjackiego. W pracy dyplomowej powinna być wykorzystana wiedza, zdobyta w toku kształcenia. Praca dyplomowa jest sprawdzeniem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do konkretnych problemów w dziedzinie pedagogiki. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego, metodologicznego. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

24 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6. 2
6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ogólnoakademicki Ukończenie studiów i nadanie tytułu magistra sztuki następuje po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy dyplomowej magisterskiej ze studiowanej dziedziny ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta, magisterskiej kolekcji artystycznej w postaci zestawu prac plastycznych z wybranej pracowni artystycznej wraz z teoretyczną dysertacją dotycząca opracowywanego problemu artystycznego oraz złożeniu egzaminu dyplomowego magisterskiego złożonego z części teoretycznej i artystycznej. Wyniki obu części egzaminów są sumowane i obliczane łącznie. Pisemna praca dyplomowa magisterska jest integralną częścią egzaminu magisterskiego teoretycznego. Jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i samodzielnego podejmowania nowatorskich problemów badawczych w dziedzinie sztuk plastycznych w kontekście historycznym i współczesnym. Praca artystyczna wraz z teoretyczną dysertacją jest integralną częścią egzaminu magisterskiego artystycznego. Jest sprawdzianem umiejętności stworzenia samodzielnych form kreacji artystycznej z wybranej przez studenta dyscypliny sztuk plastycznych oraz pogłębionej refleksji teoretycznej wskazującej na znajomość szerokiego kontekstu podejmowanych przez siebie zagadnień artystycznych. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Zgodnie z zasadami dyplomowania zapisanymi w Regulaminie Studiów UAM , w rozdziale IV, par. od 60 do 75 student jest zobowiązany do przygotowania i złożenia pracy dyplomowej ocenianej przez kierującego praca oraz powołanego przez dziekana recenzenta. Warunkiem do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie pozytywnych recenzji pracy dyplomowej. Zgodnie z Uchwałą 7/2012 rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM z dnia 17 lutego 2012 roku ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie: 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów, 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej, 1/10 końcowej oceny egzaminu dyplomowego, 1/10 końcowej oceny egzaminu artystycznego. Ochrona dóbr kultury Studenci piszą recenzowaną pracę licencjacką lub magisterską /w zależności od poziomu/ a nastepnie ja bronią przed odowiednią komisją z promotorem, recenzentem i przewodniczącym. Pedagogika Ukończenie studiów i nadanie tytułu magistra następuje po spełnieniu wszystkich określonych wymagań w programie kształcenia, a w szczególności po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i złożeniu wszystkich egzaminów z wynikiem co najmniej dostatecznym, złożeniu pracy magisterskiej ze studiowanej dziedziny, ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożeniu egzaminu magisterskiego. Pisemna praca magisterska jest integralną częścią egzaminu magisterskiego. W pracy magisterskiej powinna być wykorzystana wiedza zdobyta w toku kształcenia. Praca magisterska jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności, syntezy wiadomości i zastosowania ich do rozwiązywania konkretnych problemów w dziedzinie pedagogiki. Praca magisterska powinna być opracowaniem użytecznym podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu teoretycznego, praktycznego lub metodologicznego. Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

25 Liczba przykładowych modułów Łączna liczba EK w modułach
7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? Stopień KIERUNEK Liczba przykładowych modułów Łączna liczba EK w modułach Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Tak Nie % I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 5 44 100% Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 45 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 39 Ochrona dóbr kultury 4 30 Pedagogika 52 Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

26 Liczba przykładowych modułów Łączna liczba EK w modułach
7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? Stopień KIERUNEK Liczba przykładowych modułów Łączna liczba EK w modułach Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Tak Nie % II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 5 40 100% Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 38 Ochrona dóbr kultury 34 Pedagogika Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

27 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? I stopień studiów - PRZYKŁADY STOPIEŃ KIERUNEK EFEKT KSZTAŁCENIA METODA KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) METODA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU KSZTAŁCENIA Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu I stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wymienia zasady stosowania światła i cienia ćwiczenia w pracowni Tak F- korekty podczas ćwiczeń w pracowni Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Posiada umiejętność rozwoju indywidualnych ćwiczeń przydatnych do kreowania i realizacji własnych koncepcji artystycznych Ćwiczenia, test praktyczny Obserwacja, egzamin Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy i odbiorcy komunikacji społecznej Dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna F - pisanie esejów, aktywność na zajęciach, P -kolokwia, zaliczenie pisemne Ochrona dóbr kultury potrafi zastosować podstawowe założenia antropologii kulturowej w odniesieniu do kultury współczesnej Wykład P- egzamin Pedagogika TEA_08 stosuje ćwiczenia terapeutyczne w krótkich etiudach i miniaturach dramatycznych zgodnie z zasadami stymulacji podstawowej osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Ćwiczenia praktyczne P- sprawdzenie praktycznych umiejętności Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

28 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? II stopień studiów - PRZYKŁADY STOPIEŃ KIERUNEK EFEKT KSZTAŁCENIA METODA KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) METODA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU KSZTAŁCENIA Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu II stopień Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Współtworzy i uczestniczy w prezentacjach, wystawach grafiki warsztatowej, happeningach i akcjach artystycznych zbiorowych i indywidualnych. Ćwiczenia, dyskusja, korekty, indywidualna praca ze studentem Tak F – formujący – obecność na zajęciach, przygotowanie prac plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Posiada umiejętność świadomego kształcenia brzmienia choru w technice bel canto, śpiewu białego i śpiewu estradowego. Ćwiczenia P – zaliczenie ustne F – obserwacja pracy studenta zespołem Ochrona dóbr kultury Doskonali umiejętność krytycznej analizy tekstu naukowego Wykład i dyskusja P-test i egzamin F-dyskusja Pedagogika Dysponuje wiedzą z zakresu zasad i norm postępowania etycznego w poradnictwie Studium przypadków, rozwiązywanie problemów F- zastosować odpowiednie narzędzie poprawy działań, P-wydanie świadectwa promocji Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

29 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI
Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012

30 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI
Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK? TAK 2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych ? TAK 3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów? TAK Rada ds. Jakości Kształcenia Badanie jakości kształcenia na UAM 2011/2012 Grudzień 2012


Pobierz ppt "WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google