Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt i wykonanie kroniki: Anna Sobocińska

2 2010 rok W tym roku projekt skierowany był do: osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu osób niepełnosprawnych i osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – w wieku 15-64 lat pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki oraz młodzieży przebywającej w zastępczych formach opieki - w wieku 15-25 lat otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie. Głównym celem projektu realizowanego w roku 2010 jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osiągniecie tego celu umożliwi realizacja celów szczegółowych: udzielanie wsparcia w podnoszeniu umiejętności wejścia na rynek pracy, przezwyciężanie barier w zatrudnieniu, wspieranie indywidualne i środowiskowe z zastosowaniem aktywnej integracji, pracy socjalnej oraz działań o charakterze środowiskowym. Projekt Aktywna integracja w powiecie płockim współfinansowany jest ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze ś rodków Powiatu Płockiego. W roku 2010 – tak jak w ubiegłych latach – realizatorem działa ń podejmowanych w ramach projektu był Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Projekt ten wpisuje si ę w działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3 MARZEC - LIPIEC W marcu i kwietniu trwały przygotowania do prowadzenia projektu, oraz odbyła si ę rekrutacja uczestników. W kwietniu rozpocz ę ły si ę ju ż spotkania przyj ę tych uczestników projektu z psychologiem – Mart ą Rakowsk ą i doradc ą zawodowym, - Jarosławem Kozłowskim, które były kontynuowane do lipca. Natomiast spotkania z prawnikiem – Katarzyn ą Szewczyk – Osowicz rozpocz ę ły si ę w maju. Pod koniec czerwca rozpocz ę ła si ę procedura przetargowa, PCPR ogłosiło przetarg na zorganizowanie dwóch turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu.

4 LIPIEC 7 lipca 2010 w Rolniczym Zakładzie Aktywno ś ci Zawodowej w Stanisławowie w ramach projektu odbyło si ę spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Spotkanie było skierowane do osób nieaktywnych zawodowo z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, ich rodzin oraz otoczenia. Jego celem była integracja dzieci niepełnosprawnych z dzie ć mi sprawnymi z otoczenia i miejscowej szkoły. Ponadto w imprezie udział wzi ę li psycholog i doradca zawodowy, których zadaniem było udzielenie wsparcia rodzicom dzieci niepełnosprawnych. W ramach spotkania uczestnicy mogli skorzysta ć z wielu atrakcji, m.in. przeja ż d ż ek konnych, samodzielnego pieczenia chleba oraz pizzy, zabaw oferowanych przez klauna: malowanie twarzy, ba ń ki mydlane, wykonywanie zwierz ą tek z balonów. Spotkanie trwało od godziny 10 do godziny ok. 15.

5 Foto –wspomnienie ze spotkania szkoleniowo-integracyjnego

6

7 LIPIEC SIERPIEŃ W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku umożliwia swoim beneficjentom ukończenie kursów zawodowych. Kursy te dla beneficjentów są bezpłatne. -kurs dający uprawnienia ochroniarza osób i mienia - skorzystała 1 osoba - kursy językowe - angielski i niemiecki - korzysta 5 osób - kurs obsługi kasy fiskalnej - skorzystała 1 osoba - kurs modelacji paznokci akrylowych - skorzystała 1 osoba -kurs prawa jazdy kat.B - 1 osoba niepełnosprawna -- kurs dający uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym - ukończyły 2 osoby -- kurs komputerowy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym - ukończyła 1 osoba - kursy prawa jazdy kat. B - ukończyło 12 osób. W lipcu rozstrzygni ę te zostały przetargi na przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych i wychowanków zast ę pczych form opieki. Od sierpnia zacz ę ły si ę szkolenia i kursy zawodowe.

8 Turnus rehabilitacyjny w Ustce – sierpień 2010

9 Turnus rehabilitacyjny w Niechorzu wrzesień 2010

10 WRZESIEŃ Spotkanie integracyjne w Nowym Bronowie miało charakter zamknięty, udział w nim wzięli ściśle określeni i starannie wybrani uczestnicy. Środowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku był imprezą otwartą, w której wzięły udział osoby z ustalonej listy i wcześniej zaproszone, jak również osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych oraz mieszkańcy gminy Bielsk. Wrzesie ń był kolejnym miesi ą cem intensywnej pracy dla zespołu PCPR, oraz zabawy, integracji i odpoczynku dla uczestników projektu. Odbyły si ę dwie imprezy integracyjne. 11 wrze ś nia odbyło si ę spotkanie integracyjne dla dzieci z zast ę pczych form opieki: z rodzin zast ę pczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka. W trakcie imprezy organizatorzy zorganizowali warsztaty, których celem było udzielenie pomocy dzieciom maj ą cym problemy w nauce. Spotkanie to odbyło si ę na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Bronowie. Tydzie ń pó ź niej – 19 wrze ś nia ju ż po raz trzeci zorganizowany został Ś rodowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Piknik ten w tym roku odbył si ę w Bielsku. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

11 Spotkanie integracyjne w Nowym Bronowie 11 września 2010 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Nowym Bronowie odbyła się impreza integracyjna dla rodzin zastępczych, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, przy udostępnieniu prywatnego terenu i pomocy Pani Danuty Lewickiej Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz powiatu oraz gminy Stara Biała: Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki, Pan Lech Dąbrowski - Członek Zarządu Powiatu Płockiego, oraz Pan Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy Stara Biała. Imprezę rozpoczęło rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, w którym udział wzięły rodziny z zastępczych form opieki. Wszystkie rodziny otrzymały upominki. Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje: gry i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, przejażdżki dorożką, konkurs karaoke, jednak największym zainteresowaniem cieszył konkurs strzelecki, który zorganizowała zaproszona firma GROT, poza konkursem osoby zainteresowane również mogły spróbować swoich sił w strzelaniu do celu. Konkurs został przeprowadzony z zachowaniem bezpieczeństwa uczestników. Organizatorzy zapewnili również ciepły poczęstunek, słodycze i owoce. Jedna z rodzin przygotowała tort specjalnie na tę okazję. W trakcie imprezy przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci i opiekunów z zastępczych form opieki z pedagogami z I Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Ąę oraz z prawnikiem, psychologiem i doradcą zawodowym. Spotkanie było doskonałą okazją do zintegrowania rodzin zastępczych oraz do umocnienia współpracy z władzami i przedstawicielami powiatu oraz gminy Stara Biała.

12 Foto –wspomnienie ze spotkania integracyjnego w Nowym Bronowie

13

14 Ś rodowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku 19 września 2010 roku w Bielsku odbył się po raz trzeci Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych ich otoczenia, oraz dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych. Piknik został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w powiecie płockim" współfinansowanego z budżetu Powiatu Płockiego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki objął piknik honorowym patronatem. Piknik rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych w kościele pw. Jana Chrzciciela w Bielsku. Po mszy św. zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku. Część artystyczną rozpoczął występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku. Wystąpili również: grupa cygańska Romen, zespół Quest i zespół Corab, solistki: Patrycja Malinowska, Agnieszka Nadolska oraz solistka i skrzypaczka Monika Banaszczak. Nie zabrakło również kabaretu - wystąpił zespół "NA WCZORAJ" z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Podczas trwania imprezy czynny był ambulans do pobierania krwi, punkt pomiaru ciśnienia i zawartości cukru we krwi. Polski Czerwony Krzyż w Płocku zaprezentował również pierwszą pomoc medyczną na fantomach. Nad bezpieczeństwem uczestników od strony medycznej czuwała Maltańska Służba Medyczna. Ponadto czynne były punkty informacyjne: KRUS, PUP w Płocku, WUP Filia w Płocku, Poczty Polskiej, Banku Żywności, Fundacji "Pożywienie - Darem Serca" w Warszawie, OHP w Płocku. Domy pomocy społecznej z terenu powiatu wystawiły wyroby rękodzieła swoich podopiecznych, niektóre z nich można było zakupić. Poza tym czynne były również inne kiermasze. Nie zabrakło także dobrego jedzenia oraz atrakcji dla dzieci: organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom ciepły posiłek, natomiast dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, doczepiania kolorowych włosów, karuzel, dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, przejażdżki dorożką. Organizatorzy nie zapomnieli również o osobach niepełnosprawnych z terenu powiatu, którzy z powodu powodzi i osobistej tragedii, którą ta spowodowała nie mogli wziąć udziału w imprezie. Pod nadzorem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przeprowadzono kwestę na rzecz tych osób, pieniądze do puszek zbierali gimnazjaliści z gminy Bielsk. Do puszek kwestorskich zebrano łącznie kwotę 1.691,73 zł.

15 Zaproszenie na Ś rodowiskowy Piknik Integracyjny w Bielsku

16 Ulotka o Ś rodowiskowym Pikniku Integracyjnym w Bielsku

17 Foto –wspomnienie z Środowiskowego Pikniku Integracyjnego w Bielsku Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku Uczestnicy uroczystej mszy św. w intencji osób niepełnosprawnych, Pan Piotr Zgorzelski - Starosta Płocki oraz Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk Osoby niepełnosprawne przekazały dary dla kościoła Występ Patrycji Malinowskiej

18 Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku

19 Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku oraz Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk Pan Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki Uroczyste rozpoczęcie pikniku

20 Uczestnicy Pikniku Kwesta na rzecz osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi. Od lewej: Pani Maria Groszewska – Skarbnik Gminy Bielsk, Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk.

21 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Od prawej: Urszula Zadrożna –Masłowska, Jagoda Józwik, Bożena Koziczyńska, Stanisław Wojtiuk - Z-ca Dyrektora, Jadwiga Jagielska, Lidia Tawczyńska, Malwina Poszepczyńska, Anna Sobocińska

22 Foto –wspomnienie z Środowiskowego Pikniku Integracyjnego w Bielsku Występy Występ cygańskiego zespołu Romen Występ grupy kabaretowej NA WCZORAJ z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

23 Występ Patrycji Malinowskiej Występ zespołu Quest RewolutionWystęp zespołu Quest

24 Monika BanaszczakAgnieszka Nadolska Zesp ó ł Corab

25 Stosika informacyjne, wystawy, kiermasze, atrakcje dla dzieci: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku

26 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku Fundacja Pożywienie – Darem Serca w Warszawie Bank Żywności w PłockuPoczta Polska w Płocku

27 Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie Dom Pomocy Społecznej w Goślicach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie

28 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie Ochotnicze Hufce Pracy w Płocku Pokaz motocykli

29 Rozstrzygnięcie powiatowego Konkursu z Zakresu Wiedzy Ekologicznej Członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Płockim Rozstrzygniecie konkursu dla osób niepełnosprawnych organizowanego przez KRUS w Płocku Dmuchane zjeżdżalnie

30 Miasteczko rozrywki Karuzele

31 PAŹDZIERNIIK LISTOPAD W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku umożliwiło swoim beneficjentom ukończenie kursów zawodowych. Kursy te dla beneficjentów były bezpłatne. kurs dający uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym - ukończyły 2 osoby kurs komputerowy na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym - ukończyła 1 osoba kursy prawa jazdy kat. B - ukończyło 12 osób, kurs prawa jazdy kat. B w przystosowanym pojeździe – ukończyła 1 osoba niepełnosprawna kursy językowe - angielski i niemiecki - ukończyło 5 osób kurs obsługi kasy fiskalnej - ukończyły 2 osoby kurs modelacji paznokci akrylowych - ukończyły 2 osoby W sumie: 25 osób W ramach pomocy rzeczowej 5 wychowanków zast ę pczych form opieki przy pomocy pracownika socjalnego PCPR dokonało według własnych potrzeb zakupu mebli, sprz ę tu AGD. Najcz ęś ciej były to lodówki, pralki, kuchnie, odkurzacze, komody, meblo ś cianki, kanapy, biurka, szafy.

32 GRUDZIEŃ W połowie grudnia PCPR w Płocku zorganizowało dwa spotkania mikołajkowe w Złotej Komnacie w Brochocinie: dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia połączone z warsztatami z psychologiem dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych uczestniczących w ramach kontraktu połączone z warsztatami z psychologiem Grudzie ń był miesi ą cem podsumowa ń oraz spotka ń mikołajkowych i ś wi ą tecznych. Na pocz ą tku grudnia realizacja projektu została oficjalnie zako ń czona Konferencj ą podsumowuj ą c ą w Złotej Komnacie w Brochocinie

33 Konferencja podsumowująca realizację projektu – 2 grudnia, Złota Komnata w Brochocinie

34 Spotkanie Mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia połączone z warsztatami z psychologiem 14 grudnia

35 Spotkanie Mikołajkowe dla pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych uczestniczących w ramach kontraktu – 14 grudnia


Pobierz ppt "KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google