Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Piotr Olszewski - Politechnika Warszawska/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Piotr Olszewski - Politechnika Warszawska/"— Zapis prezentacji:

1 1 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Piotr Olszewski - Politechnika Warszawska/ Transplan Konsulting Wojciech Suchorzewski - Politechnika Warszawska/ Suchorzewski Konsulting

2 2 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Ramowa Koncepcja Kontynuacji Rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR) w Warszawie Opracowanie wykonane przez Suchorzewski Konsulting na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy - grudzień 2009 r. Zespół autorski –Małgorzata Barańska Konsultacje: –Mariusz Kaczmarek- Marek Buda –Andrzej Kobuszewski- Stanisław Gaca –Krzysztof Modelewski –Piotr OlszewskiWspółpraca ze strony BDiK: –Wojciech Suchorzewski - Piotr Krukowski

3 3 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Zakres opracowania 1.Ocena techniczno-funkcjonalna zrealizowanego I etapu ZSZR 2.Ocena Studium Wykonalności z 2004 r. pod względem jego aktualności oraz przydatności do określenia kierunków dalszego rozwoju 3.Wieloaspektowa analiza możliwości rozwoju Systemu 4.Ocena propozycji realizacji następnych etapów budowy Systemu przedłożonych przez specjalistyczne firmy 5.Wariantowe koncepcje rozwoju Systemu

4 4 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Ocena I etapu ZSZR - zidentyfikowane problemy: Mały zasięg terytorialny (dwa ciągi i jeden wąski obszar) nie pozwala na pełne wykorzystanie metod optymalizacji sterowania Braki kadrowe (3,5 etatu) - obsada Centrum jedynie w godzinach biurowych uniemożliwia reagowanie na bieżąco na sytuacje nietypowe Przy obecnych podstawach prawnych, podział kompetencji pomiędzy Centrum a Inżynierem Ruchu utrudnia dynamiczne ZR Ograniczona współpraca z Policją, Strażą Pożarną i Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Niewykorzystanie możliwości znaków VMS

5 5 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Inwentaryzacja skrzyżowań z sygnalizacją na terenie Warszawy *z możliwością instalacji modułu MX oraz protokołu OCIT 1.1 ** z możliwością implementacji protokołu OCIT 1.1 Typ sterownika Liczba skrzyżowań z typem sterownika w Systemie ZSZR poza Systemem ZSZRRazem z MX*tylko z OCIT** Pozo- stałe Siemens3773-- 110 Actros-9-- 9 Peek--92- NH--86- Inne---407 Razem3782178407 704

6 6 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Rozmieszcze- nie skrzyżowań z sygnalizacją w centralnej części miasta

7 7 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Porównanie wariantów struktury Systemu WariantZaletyWady Struktura jednorodna (System Siemens-a) kompatybilność urządzeń, protokółów i podsystemów większa łatwość obsługi i szkolenia personelu uzależnienie od jednego dostawcy wyższy koszt rozbudowy Struktura niejednorodna dywersyfikacja dostawców – potencjalnie niższe ceny – możliwość włączenia polskich producentów większa efektywność – lepsze dostosowanie metod sterowania do potrzeb trudności w komunikacji i integracji systemów większa trudność obsługi i szkolenia personelu

8 8 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Macierz aspektów wariant Awariant Bwariant C Sitraffic Scala - kontynuacja Sitraffic Scala i inne Sitraffic Scala i drugi dominujący Jednorod- ność jeden system/metoda sterowaniaTNN wiele systemów/metod sterowaniaNTT Otwartość tylko standardy otwarte (VDV SOAP)NNT standardy otwarte oraz OCITNTN standardy otwarte + MOTION i OCITTNN Integracja funkcjonalna nowe funkcjonalności w SiSCALATNN nowe funkcjonalności poza SiSCALATTT Realizacja całe obszaryTTT skrzyżowania krok po krokuTTT Bezpieczeń- stwo własny system łącznościTTT różne, zewnętrzne systemy łącznościTTT Poziom dywersyfikacji dostawców sterowników 123 Poziom dywersyfikacji metod sterowania 132 Łatwość przeprowadzania przetargów 132 Łatwość obsługi Centrum ZR 312

9 9 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Nowe proponowane funkcje Systemu: Monitorowanie ruchu na sieci całej Warszawy Sterowanie sygnalizacją z priorytetowym traktowaniem tramwajów i autobusów Wykrywanie zdarzeń i zarządzanie zdarzeniami; Krótkoterminowe prognozowanie ruchu na następne 15-30 min Informowanie – użytkowników, środków masowego przekazu oraz centrów zarządzania komunikacją publiczną, centrum ratownictwa, itp. Zarządzanie parkowaniem

10 10 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Sformułowano 2 warianty rozwoju Systemu Wariant I – korytarzowo-obszarowy - system korytarzy oraz niewielkie obszary w rejonie centralnym Wariant II – obszarowo-korytarzowy - kilka obszarów o większej powierzchni i krótsze korytarze Wyróżniono dwie kategorie korytarzy: –A - ciągi skrzyżowań z sygnalizacją - główna funkcja sterowanie –B - drogi kategorii GP - główne funkcje to monitoring, zarządzanie zdarzeniami i informowanie Cele rozwoju Systemu: –jak najszybsze objęcie Systemem ZR ulic obciążonych największym ruchem –zapewnienie optymalnej funkcjonalności systemu transportu w czasie trwania UEFA EURO 2012

11 11 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Wariant I II etap (do kwietnia 2012 r.) zakłada: –włączenie do ZSZR skrzyżowań na obszarze Pragi otaczającym Stadion Narodowy (Obszar P1) oraz ciągów: ul. Żwirki i Wigury i Jana Pawła II –rozszerzenie systemu monitoringu i informowania użytkowników o warunkach ruchu na teren całej Warszawy –wzbogacanie funkcji Systemu o wykrywanie zdarzeń i zarządzanie nimi III etap (w okresie 2013-2020) zakłada: –rozszerzenie zakresu sieci objętej Systemem przez włączenie sterowania sygnalizacją świetlną w 16 korytarzach, oraz na obszarze lewobrzeżnego śródmieścia –rozszerzenie sieci/ciągów objętych systemem monitoringu i dalsze rozszerzenie funkcji Systemu

12 12 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Wariant I EtapObszaryLiczba skrzy- żowań Etap IObszar I37 Etap IIObszar P129 2 korytarze21 Etap IIIObszar L199 16 korytarzy234 Razem 420

13 13 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Wariant II EtapObszaryLiczba skrzy- żowań Etap IObszar I37 Etap IIObszar P129 2 korytarze21 Etap IIIObszary L1-L4 199 15 korytarzy181 Razem 467

14 14 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Szacunkowe koszty rozbudowy Systemu Elementy Systemu ZSZR WIWII mln PLN netto Centrum Zarządzania Ruchem44 Detekcja i sterowanie ruchem4750 Środki przekazu informacji1611 Podsystem łączności1618 Podsystem monitoringu55 RAZEM88 Prace projektowe 15%13 Wydatki nieprzewidziane 10 %99 SUMA110

15 15 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Wnioski i propozycje: Obecnie funkcjonujący System stanowi dobry punkt wyjścia do dalszego rozwoju ZSZR Zastosowanie różnorodnych rozwiązań nie oznacza, że konieczne będzie tworzenie kilku Centrów ZR Jako preferowany proponuje się Wariant korytarzowo- obszarowy (W I) - system obejmie 16 korytarzy (trasy promieniste i obwodowe) oraz wybrane obszary centralne Najpilniejszym zadaniem dla dynamicznego ZR jest zintegrowanie działań Miejskiego Inżyniera Ruchu i CZR - sformułowano kilka wariantów struktury organizacyjnej Rozwój Systemu uzależniony jest od zaangażowania w pełni wykwalifikowanej kadry pracowników; zaproponowano również utworzenie Pracowni Inżynierii Ruchu Pożądane jest prowadzenie kampanii informującej o zaletach wynikających z wdrożenia ZSZR

16 Warianty I i IIa integracji funkcji Inżyniera Ruchu i operatora ZSZR w strukturze Urzędu Miasta Wariant I – Umieszczenie stałego Delegata Inżyniera Ruchu (DIR) w Centrum Zarządzania Ruchem BD – Biuro Drogownictwa i Komunikacji IR – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy ZDM – Zarząd Dróg Miejskich 16 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Wariant IIa – Umiejscowienie Centrum Zarządzania Ruchem w strukturze Biura Drogownictwa i Komunikacji CZR – Centrum Zarządzania Ruchem PIR – Pracownia Inżynierii Ruchu Wariant I Wariant IIa

17 Warianty IIb i IIc integracji funkcji Inżyniera Ruchu i operatora ZSZR w strukturze Urzędu Miasta Wariant IIb - Utworzenie Zarządu Ruchu Drogowego BD – Biuro Drogownictwa i Komunikacji ZR – Zarząd Ruchu Drogowego IR – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy 17 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Wariant IIc - Utworzenie Biura Zarządzania Ruchem BR – Biuro ZR CZR – Centrum Zarządzania Ruchem PIR – Pracownia Inżynierii Ruchu Wariant IIbWariant IIc


Pobierz ppt "1 Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy Piotr Olszewski - Politechnika Warszawska/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google