Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy
Piotr Olszewski - Politechnika Warszawska/ Transplan Konsulting Wojciech Suchorzewski - Politechnika Warszawska/ Suchorzewski Konsulting „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

2 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Ramowa Koncepcja Kontynuacji Rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR) w Warszawie Opracowanie wykonane przez Suchorzewski Konsulting na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy - grudzień 2009 r. Zespół autorski Małgorzata Barańska Konsultacje: Mariusz Kaczmarek - Marek Buda Andrzej Kobuszewski - Stanisław Gaca Krzysztof Modelewski Piotr Olszewski Współpraca ze strony BDiK: Wojciech Suchorzewski - Piotr Krukowski „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

3 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Zakres opracowania Ocena techniczno-funkcjonalna zrealizowanego I etapu ZSZR Ocena Studium Wykonalności z 2004 r. pod względem jego aktualności oraz przydatności do określenia kierunków dalszego rozwoju Wieloaspektowa analiza możliwości rozwoju Systemu Ocena propozycji realizacji następnych etapów budowy Systemu przedłożonych przez specjalistyczne firmy Wariantowe koncepcje rozwoju Systemu „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

4 Ocena I etapu ZSZR - zidentyfikowane problemy:
Mały zasięg terytorialny (dwa ciągi i jeden wąski obszar) nie pozwala na pełne wykorzystanie metod optymalizacji sterowania Braki kadrowe (3,5 etatu) - obsada Centrum jedynie w godzinach biurowych uniemożliwia reagowanie na bieżąco na sytuacje nietypowe Przy obecnych podstawach prawnych, podział kompetencji pomiędzy Centrum a Inżynierem Ruchu utrudnia dynamiczne ZR Ograniczona współpraca z Policją, Strażą Pożarną i Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Niewykorzystanie możliwości znaków VMS „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

5 Inwentaryzacja skrzyżowań z sygnalizacją na terenie Warszawy
*z możliwością instalacji modułu MX oraz protokołu OCIT 1.1 ** z możliwością implementacji protokołu OCIT 1.1 Typ sterownika Liczba skrzyżowań z typem sterownika w Systemie ZSZR poza Systemem ZSZR Razem z MX* tylko z OCIT** Pozo-stałe Siemens 37 73 - 110 Actros 9 Peek 92 NH 86 Inne 407 82 178 704 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

6 Rozmieszcze-nie skrzyżowań z sygnalizacją w centralnej części miasta
„Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

7 Porównanie wariantów struktury Systemu
Zalety Wady Struktura jednorodna (System Siemens-a) kompatybilność urządzeń, protokółów i podsystemów większa łatwość obsługi i szkolenia personelu uzależnienie od jednego dostawcy wyższy koszt rozbudowy Struktura niejednorodna dywersyfikacja dostawców – potencjalnie niższe ceny – możliwość włączenia polskich producentów większa efektywność – lepsze dostosowanie metod sterowania do potrzeb trudności w komunikacji i integracji systemów większa trudność obsługi i szkolenia personelu „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

8 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Macierz aspektów wariant A wariant B wariant C Sitraffic Scala - kontynuacja Sitraffic Scala i inne Sitraffic Scala i drugi dominujący Jednorod-ność jeden system/metoda sterowania T N wiele systemów/metod sterowania Otwartość tylko standardy otwarte (VDV SOAP) standardy otwarte oraz OCIT standardy otwarte + MOTION i OCIT Integracja funkcjonalna nowe funkcjonalności w SiSCALA nowe funkcjonalności poza SiSCALA Realizacja całe obszary skrzyżowania krok po kroku Bezpieczeń-stwo własny system łączności różne, zewnętrzne systemy łączności Poziom dywersyfikacji dostawców sterowników 1 2 3 Poziom dywersyfikacji metod sterowania Łatwość przeprowadzania przetargów Łatwość obsługi Centrum ZR „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

9 Nowe proponowane funkcje Systemu:
Monitorowanie ruchu na sieci całej Warszawy Sterowanie sygnalizacją z priorytetowym traktowaniem tramwajów i autobusów Wykrywanie zdarzeń i zarządzanie zdarzeniami; Krótkoterminowe prognozowanie ruchu na następne min Informowanie – użytkowników, środków masowego przekazu oraz centrów zarządzania komunikacją publiczną, centrum ratownictwa, itp. Zarządzanie parkowaniem „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

10 Sformułowano 2 warianty rozwoju Systemu
Wariant I – korytarzowo-obszarowy - system korytarzy oraz niewielkie obszary w rejonie centralnym Wariant II – obszarowo-korytarzowy - kilka obszarów o większej powierzchni i krótsze korytarze Wyróżniono dwie kategorie korytarzy: A - ciągi skrzyżowań z sygnalizacją - główna funkcja sterowanie B - drogi kategorii GP - główne funkcje to monitoring, zarządzanie zdarzeniami i informowanie Cele rozwoju Systemu: jak najszybsze objęcie Systemem ZR ulic obciążonych największym ruchem zapewnienie optymalnej funkcjonalności systemu transportu w czasie trwania UEFA EURO 2012 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

11 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Wariant I II etap (do kwietnia 2012 r.) zakłada: włączenie do ZSZR skrzyżowań na obszarze Pragi otaczającym Stadion Narodowy (Obszar P1) oraz ciągów: ul. Żwirki i Wigury i Jana Pawła II rozszerzenie systemu monitoringu i informowania użytkowników o warunkach ruchu na teren całej Warszawy wzbogacanie funkcji Systemu o wykrywanie zdarzeń i zarządzanie nimi III etap (w okresie ) zakłada: rozszerzenie zakresu sieci objętej Systemem przez włączenie sterowania sygnalizacją świetlną w 16 korytarzach, oraz na obszarze lewobrzeżnego śródmieścia rozszerzenie sieci/ciągów objętych systemem monitoringu i dalsze rozszerzenie funkcji Systemu „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

12 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Wariant I Etap Obszary Liczba skrzy- żowań Etap I Obszar I 37 Etap II Obszar P1 29 2 korytarze 21 Etap III Obszar L1 99 16 korytarzy 234 Razem 420 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

13 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Wariant II Etap Obszary Liczba skrzy- żowań Etap I Obszar I 37 Etap II Obszar P1 29 2 korytarze 21 Etap III Obszary L1-L4 199 15 korytarzy 181 Razem 467 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

14 Szacunkowe koszty rozbudowy Systemu
Elementy Systemu ZSZR WI WII mln PLN netto Centrum Zarządzania Ruchem 4 Detekcja i sterowanie ruchem 47 50 Środki przekazu informacji 16 11 Podsystem łączności 18 Podsystem monitoringu 5 RAZEM 88 Prace projektowe 15% 13 Wydatki nieprzewidziane 10 % 9 SUMA 110 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

15 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Wnioski i propozycje: Obecnie funkcjonujący System stanowi dobry punkt wyjścia do dalszego rozwoju ZSZR Zastosowanie różnorodnych rozwiązań nie oznacza, że konieczne będzie tworzenie kilku Centrów ZR Jako preferowany proponuje się Wariant korytarzowo-obszarowy (W I) - system obejmie 16 korytarzy (trasy promieniste i obwodowe) oraz wybrane obszary centralne Najpilniejszym zadaniem dla dynamicznego ZR jest zintegrowanie działań Miejskiego Inżyniera Ruchu i CZR - sformułowano kilka wariantów struktury organizacyjnej Rozwój Systemu uzależniony jest od zaangażowania w pełni wykwalifikowanej kadry pracowników; zaproponowano również utworzenie Pracowni Inżynierii Ruchu Pożądane jest prowadzenie kampanii informującej o zaletach wynikających z wdrożenia ZSZR „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

16 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Warianty I i IIa integracji funkcji Inżyniera Ruchu i operatora ZSZR w strukturze Urzędu Miasta Wariant I Wariant IIa Wariant I – Umieszczenie stałego Delegata Inżyniera Ruchu (DIR) w Centrum Zarządzania Ruchem BD – Biuro Drogownictwa i Komunikacji IR – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy ZDM – Zarząd Dróg Miejskich Wariant IIa – Umiejscowienie Centrum Zarządzania Ruchem w strukturze Biura Drogownictwa i Komunikacji CZR – Centrum Zarządzania Ruchem PIR – Pracownia Inżynierii Ruchu „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”

17 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”
Warianty IIb i IIc integracji funkcji Inżyniera Ruchu i operatora ZSZR w strukturze Urzędu Miasta Wariant IIb Wariant IIc Wariant IIb - Utworzenie Zarządu Ruchu Drogowego BD – Biuro Drogownictwa i Komunikacji ZR – Zarząd Ruchu Drogowego IR – Inżynier Ruchu m.st. Warszawy Wariant IIc - Utworzenie Biura Zarządzania Ruchem BR – Biuro ZR CZR – Centrum Zarządzania Ruchem PIR – Pracownia Inżynierii Ruchu 17 „Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy”


Pobierz ppt "Koncepcja Rozwoju Systemu Zarządzania Ruchem m.st. Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google