Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r.
Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach.

2 Szkolne plany nauczania
zapoznanie się z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U r. poz. 204) planowanie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego i zawodowego do sporządzenia planów nauczania

3 § 2.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą; tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas oraz zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas, na danym etapie edukacyjnym; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela.

4 § 2.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.

5 Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin W zasadniczej szkole zawodowej, technikum, i szkole policealnej szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów.

6 § 3.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: : Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację (…) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…)

7 zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…);
§ 4.1.Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas(semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy(semestralny) wymiar godzin odpowiednio: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…); dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.  

8 § 4.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego (…).

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego2012 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa: § 4.5 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego (…) ustala dyrektor szkoły. §  W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej.

10 § 7.1 Podział na grupy jest obowiązkowy:
na obowiązkowych zajęciach „komputerowych” w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi dostosują organizację zajęć do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

11 Minimalny wymiar godzin :
W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć)

12 Ramowy plan nauczania

13 Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) Cykl kształcenia trwa 3 lata Cykl ten obejmuje 85 godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym 50 godzin kształcenia zawodowego Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi: klasa I - 27 godzin, klasa II - 29 godzin, klasa III - 30 godzin;

14 Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) Tygodniowy wymiar godzin: 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

15 Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia w trzyletnim okresie nauczania: język polski – 160 godzin język obcy nowożytny – 130 godzin historia - 60 godzin wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – po 30 godzin podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin matematyka – 130 godzin wychowanie fizyczne – 290 godzin godziny z wychowawcą – 95 godzin kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin

16 Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) 2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: w oddziale specjalnym godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia.

17 Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał
Ramowy plan nauczania dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zał. Nr 6 do rozp. MEN) Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców.

18 Planowanie wymiaru godzin kształcenia w ZSZ
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania I II III Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski 2 5 160 język obcy nowożytny 4 130 3 historia 64 wiedza o społeczeństwie 32 podstawy przedsiębiorczości 6 geografia 7 biologia 8 chemia 9 fizyka 10 matematyka 11 informatyka 12 wychowanie fizyczne 300 13 edukacja dla bezpieczeństwa 14 zajęcia z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin 36 1158

19 Ramowy plan nauczania dla Technikum (zał. nr 8 do rozp. MEN)
Cykl kształcenia trwa 4 lata Cykl ten obejmuje 132 godziny obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym na kształcenie zawodowe 49 godzin Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 33 godziny, b) klasa II - 35 godzin, c) klasa III - 34 godziny, d) klasa IV - 31 godzin. Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły.

20 Ramowy plan nauczania dla Technikum
Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia w czteroletnim okresie nauczania: a. Przedmioty w zakresie podstawowym : język polski – 360 godzin ; dwa języki obce nowożytne – 450 godz. (dowolnie rozdzielane); historia, podst. przedsiębiorczości - po 60 godzin wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – po 30 godzin matematyka – 300 godzin wychowanie fizyczne – 360 godzin godziny z wychowawcą – 120 godzin

21 Ramowy plan nauczania dla Technikum
Minimalny wymiar godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcia czteroletnim okresie nauczania: kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin,

22 Ramowy plan nauczania dla Technikum
c. przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin, W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin.

23 Ramowy plan nauczania dla Technikum
Przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego, ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i matematyki, realizowane są w klasach I i II. 2. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

24 Ramowy plan nauczania dla Technikum
Każdy uczeń technikum realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, jednak uczniowie, którzy realizują w zakresie rozszerzonym: historię i z wyjątkiem matematyki jeden z przedmiotów wymienionych w ust. 4, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, historię i matematykę, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

25 Ramowy plan nauczania dla Technikum
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

26 Ramowy plan nauczania dla Technikum
Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

27 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 3 2 4 12 360 Język obcy nowożytny 10 300 Drugi język obcy nowożytny 5 150 Wiedza o kulturze 30 Historia 60 6 Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia 9 Biologia Chemia 11 Fizyka Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia z wychowawcą 120 Łączna liczba godzin 23 19 65 1950

28 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające Łączna liczba godzin kształcenia ogólnego 23 13 14 11 19 65 1950 1 Fizyka 2 6 8 240 Matematyka 3 180 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 4 120 Łączna liczba godzin 5 12 18 540 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 9 15 16 50 1500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 35 34 31 133 3990

29 Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej (zał
Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej (zał. nr 9 do rozporządzenia MEN) W dwuletnim okresie nauczania poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: kształcenie zawodowe teoretyczne – 800 godzin kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin wychowanie fizyczne – 190 godzin Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie. W przypadku 1-rocznego, 1,5-rocznego lun 2,5-letniego okresu nauczania ogólny wymiar godzin zmniejsza się lub zwiększa się proporcjonalnie

30 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/
Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ - 2 letni cykl kształcenia/1/ ` Zawód: Technik usług kosmetycznych Podbudowa programowa: szkoły dajace wykształcenie średnie Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.) K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.) Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia Liczba godzin w cyklu kształcenia I II semestr 1 semestr 2 Przedmioty ogólnokształcące 1 Wychowanie fizyczne 3 12 192 Łączna liczba godzin Modułowe kształcenie zawodowe M1 Podstawy działalności usługowej 5 16 256 2 M2 Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy 17 13 30 480 M3 Kosmetyka upiększająca twarzy 6 11 176 4 M4Zastosowanie chemii i fizykoterapii w kosmetyce 9 18 288 M5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca kończyn górnych, dolnych i ciała 14 25 400 Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego 100 1600 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 28 112 1792 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 16 tygodni nauki w semestrze) Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.61.) odbywa się pod koniec I klasy Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa się pod koniec II klasy

31 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Slajd 36 PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

32 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od: typu szkoły ponadgimnazjalnej, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, zawodowe praktyczne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, Slajd 36 PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

33 Planowanie wymiaru godzin
W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Slajd 36 PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania.

34 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w technikum w zakresie oraz przedmiotu uzupełniającego, wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej w technikum i szkole policealnej. Slajd 36 PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

35 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa : 3-letni cykl nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

36 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Liczba godzin w trzyletnim cyklu kształcenia I II III I półrocze II półrocze Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 2 5 160 Język obcy nowożytny 4 130 3 Historia 64 Wiedza o społeczeństwie 32 Podstawy przedsiębiorczości 6 Geografia 7 Biologia 8 Chemia 9 Fizyka 10 Matematyka 11 Informatyka 12 Wychowanie fizyczne 290 13 Edukacja dla bezpieczeństwa 14 Godziny z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin w półroczu 36 1158 Łączna liczba godzin

37 KWALIFIKACJA : K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)
Kształcenie zawodowe teoretyczne 1 język obcy zawodowy 32 2 prowadzenie działalności gospodarczej 3 elektrotechnika i elektronika 64 4 technologia z materiałoznawstwem 5 podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 128 6 montaż maszyn i urządzeń 160 7 obsługa maszyn i urządzeń Łączna liczba godzin 8 20 640 Kształcenie zawodowe praktyczne pracownia podstaw konstrukcji maszyn 74 zajęcia praktyczne* 16 28 896 30 970 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 27 29 86 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego) * dla młodocianych pracowników wymiar godzin określają przepisy Kodeksu Pracy ** zgodnie z odrębnymi przepisami Egzamin z kwalifikacji powinien odbyć się pod koniec klasy III 37

38 Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej Planowanie wymiaru godzin
Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Montaż systemów suchej zabudowy (B.5) K2 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6) K3 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)

39 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania I II III Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski 2 5 160 język obcy nowożytny 4 130 3 historia 64 wiedza o społeczeństwie 32 podstawy przedsiębiorczości 6 geografia 7 biologia 8 chemia 9 fizyka 10 matematyka 11 informatyka 12 wychowanie fizyczne 300 13 edukacja dla bezpieczeństwa 14 zajęcia z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin 36 1158

40 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Budownictwo ogólne 2 3 7 224 Dokumentacja techniczna 64 Technologia systemów suchej zabudowy 96 4 Technologia robót malarsko - tapeciarskich 2,5 80 5 Technologia robót posadzkarsko - okładzinowych 3,5 112 6 Język obcy zawodowy 32 Podejm. i prowadz. działalności gospodarczej Łączna liczba godzin w półroczu 20 640 Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym * Pracownia systemów suchej zabudowy 8 266 Pracownia malarsko-tapeciarska 10 320 Pracownia posadzkarsko-okładzinowa 12 384 30 970 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 27 29 86

41 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
27 29 30 86 1 Wychowanie do życia w rodzinie** 0,5 1,5 48 2 Religia/etyka ** 6 192 Łączna tygodniowa liczba godzin 29,5 31,5 32,5 93,5 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego) * dla młodocianych pracowników wymiar godzin określają przepisy Kodeksu Pracy ** zgodnie z odrębnymi przepisami Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec klasy I Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec klasy II Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (K3) odbywa się pod koniec klasy III

42 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Technikum: Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły.

43 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Technikum: 4-letni cykl nauczania 30 tygodni w roku szkolnym Zawód: technik mechanik ; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.)

44 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Podbudowa programowa: gimnazjum Zawód: technik mechanik; symbol Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 3 2 4 12 360 Język obcy nowożytny 10 300 Drugi język obcy nowożytny 5 150 Wiedza o kulturze 30 Historia 60 6 Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia 9 Biologia Chemia 11 Fizyka Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia z wychowawcą 120 Łączna liczba godzin 23 19 65 1950

45 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1 Fizyka 2 6 8 240 Matematyka 3 180 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 4 120 Łączna liczba godzin 5 12 18 540 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 150 Technologia z materiałoznawstwem Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Organizacja i nadzór procesów produkcji 60 Działalność gospodarcza 30 7 Język obcy zawodowy 9 25 750

46 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn 2 60 Pracownia technologiczna 3 Pracownia projektowania procesów produkcji 6 90 4 Zajęcia praktyczne 7 8 14 420 5 PRAKTYKI ZAWODOWE** 120 Łączna liczba godzin 9 10 12 25 750 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 18 15 16 50 1500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 35 34 31 133 3990 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego) *w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. **w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. kl. I - zgodnie z podstawą programową kl. II - zgodnie z podstawą programową kl. III - zgodnie z podstawą programową 160 kl. IV - zgodnie z podstawą programową Razem 280 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru) klasy IV.

47 Ramowe plany nauczania
Strona internetowa wspierająca działania dyrektora www. koweziu.edu.pl

48 Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodzie: www. koweziu.edu.pl

49 Ramowe plany nauczania www. koweziu.edu.pl
Szkolne plany nauczania:

50 Ramowe plany nauczania
Szkolne plany nauczania dla Technikum: Przykładowe szkolne plany nauczania Technik geodeta Technik mechanik Technik ekonomista

51 Ramowe plany nauczania
Szkolne plany nauczania dla ZSZ : Przykładowe szkolne plany nauczania Kucharz Rolnik Ślusarz

52

53 Szablony szkolnych planów nauczania
Szablon - modułowy Szablon - programowy

54 Szkolne plany nauczania:
Szablony szkolnych planów nauczania - przykłady Rolnik Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie więcej przykładów na stronie Koweziu

55 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba tygodni w roku szkolnym
Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca) zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu: ferii zimowych, świątecznych to około 4 tygodnie święta państwowe, kościelne to około 1 tydzień dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego - 2 tygodnie podstawa programowa planowana jest na 30 tygodnie rocznie dla technikum

56 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba godzin w cyklu dla technikum
przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego jeden raz w tygodniu: 108 godzin w cyklu - zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina) 90 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej (3 lata x 30 tygodnie) różnica 18 godzin nadmiarowych w cyklu dla przedmiotu realizowanego raz w tygodniu

57 (co najmniej w wymiarze) 1950 + 120 + 540 +1470 = 4080
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na przykładzie technikum Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C,D), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego (co najmniej w wymiarze) = 4080

58 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
powstają jako różnica pomiędzy: minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego możliwe przeznaczenie: organizacje szkolnych uroczystości wycieczki, projekty uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela ...

59 W programie nauczania dla danego zawodu należy uwzględnić kolejność realizacji kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisaną w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

60 monter konstrukcji budowlanych
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO B.20 albo B.16 albo B.18 ; B.33 B.30 monter konstrukcji budowlanych B.20 betoniarz-zbrojarz B.16 murarz-tynkarz B.18 technik budownictwa

61 technik technologii wyrobów skórzanych
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO A.7 albo A.11 ; A.46 technik technologii wyrobów skórzanych Kaletnik A.7 Kuśnierz A.11

62 Cukiernik T.4 + T.16 Piekarz T.3 + T.16 Wędliniarz T.5 + T.16
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Technik technologii żywności + uzupełnienie wykształcenia średniego Cukiernik T.4 + T.16 Piekarz T.3 + T.16 Wędliniarz T.5 + T.16 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego T.2 + T.16

63 Technik przetwórstwa mleczarskiego
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Technik przetwórstwa mleczarskiego + uzupełnienie wykształcenia średniego Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego T.2 + T.17

64 + technik elektryk E.7 E.7 E.7 E.8 E.8 E.24 Elektromechanik A.7
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO E.7 E.7 E.7 E.8 + E.8 E.24 Elektromechanik A.7 Elektryk A.11 technik elektryk

65 E.1 E.2 E.15 E.9 E.13 E.2 E.10 E.16 E.12 E.14 monter sieci
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO E.1 E.2 E.15 E.9 E.13 E.12 E.2 E.10 E.16 E.14 monter sieci i urządzeń telekomunika-cyjnych technik telekomunikacji technik teleinformatyk technik informatyk

66 mechanik maszyn i urządzeń drogowych technik dróg i mostów kolejowych
MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO B.20 albo B.18 albo B.16 B.2 B.28 B.1 B.32 B.29 B.33 B.2 B.30 B.30 B.30 mechanik maszyn i urządzeń drogowych technik dróg i mostów kolejowych technik drogownictwa technik budownictwa

67 A.24 Wykonywanie projektów fryzur Technik usług fryzjerskich
Matura Dyplom technika Matura LICEUM DLA DOROSŁYCH KWALIFIKACJA A.24 Wykonywanie projektów fryzur Kurs kwalifikacyjny Świadectwo ukończenia szkoły + świadectwo(a) kwalifikacji w zawodzie = dyplom Świadectwo ukończenia szkoły + świadectwo(a) kwalifikacji w zawodzie = dyplom KWALIFIKACJA A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich KWALIFIKACJA A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum

68 Program nauczania dla zawodu

69 Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz. U. Nr 205 poz.1206 ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 poz. 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U r. poz. 184) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U r. poz. 204) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U r. poz. 262) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U r. Nr 89 poz.730)

70 Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Złożenie i analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie Sprawdzenie, z jakimi zawodami ma wspólną kwalifikację Stworzenie matrycy z wszystkimi efektami kształcenia z PP (zaznaczonymi różnymi kolorami z legendą) Grupowanie efektów kształcenia z PP Korelacja z zadaniami zawodowymi (cele kształcenia w zawodzie) Określenie nazw przedmiotów/modułów i jednostek modułowych (zawód pierwszy + nadbudowa) Uszczegółowienie efektów kształcenia z PP Warunki realizacji, Podział godzin, Opis sposobu osiągania, Propozycje kryteriów oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Równolegle praca nad drugim zawodem ze wspólną kwalifikacją

71

72 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U r. Nr 89 poz.730) Program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli (§ 5 rozporządzenia): 1. stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie albo w podstawie programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

73 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U r. Nr 89 poz.730) 2. zawiera: programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, modułów lub innych układów treści, obejmujące: szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które powinny być opanowane przez ucznia, treści kształcenia w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia, wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, propozycje planu lub planów nauczania dla zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego opracowane na podstawie ramowych planów nauczania, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;

74 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U r. poz. 262) Najważniejsze zmiany: 1. „egzamin zawodowy” będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji i będzie się składał z części pisemnej i praktycznej; 2. egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji; 3. uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły; 4. dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć; 5. egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;

75 Treść rozporządzenia Uzasadnienie
Nowelizacja obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu zawodowym, które zaczną obowiązywać od 1 września 2012 r. 6. część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana: - z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego po uzyskaniu upoważnienia albo z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi; 7. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. W rozporządzeniu uregulowano także zasady ponownego przystępowania do egzaminów zawodowych przez osoby, które nie zgłosiły się na egzamin albo nie zdały go w części lub w całości. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. Treść rozporządzenia Uzasadnienie

76 Kwalifikacyjny kurs zawodowy

77 Kwalifikacyjny kurs zawodowy
zapoznanie uczestników z elementami struktury kwalifikacyjnych kursów zawodowych; przedstawienie możliwości budowy oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla poszczególnych obszarów kształcenia.

78 Podstawy prawne: Kluczowe zagadnienia dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych opisane są w następujących aktach prawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz. U. Nr 205 poz.1206 ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U r. poz. 184) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U r. poz. 186)

79 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Definicja: (art. 3 pkt 20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

80 KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Kwalifikacje właściwe dla zawodów
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Efekty kształcenia wspólne dla zawodów: BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy JOZ - Język obcy ukierunkowany zawodowo KPS – Kompetencje personalne i społeczne OMZ – Organizacja pracy małych zespołów PDG – Podstawy działalności gospodarczej Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (tzw. PKZ-y) Kwalifikacje właściwe dla zawodów PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH A KURSY (CZĘŚĆ)

81 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych (1): (§ 4 projektu rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 14 listopada 2011 r.)  1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy. 81

82 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych (2): (§ 4 projektu rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 14 listopada 2011 r.) 2. Minimalny wymiar kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określa podstawa programowa kształcenia w zawodach. 3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki, wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 82

83 Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
Elementy programu nauczania w zakresie kwalifikacji realizowanego na kwalifikacyjnym kursie zawodowym: ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji; warunki realizacji kształcenia w zawodzie; minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

84 Ramowy plan kursu W oparciu o projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach sporządzić ramowy plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych , właściwej dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych, który powinien zawierać: minimalną liczbę godzin dla efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz efektów dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; minimalną liczbę godzin dla danej kwalifikacji; warunki realizacji kształcenia.

85 Ramowy plan kursu 400 godz. 420 godz.
Obszar kształcenia: mechaniczny i górniczo - hutniczy Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa Nazwa zawodu: elektromechanik pojazdów samochodowych Kod i nazwa kursu kwalifikacyjnego: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Ramowy plan kursu: I. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 420 godz. II.WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1) pracownia rysunku technicznego 2) pracownia obróbki ręcznej i maszynowej metali 3) pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń 4) pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych 5) pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej 6) pracownia mechatroniki samochodowej 7) pracownia diagnostyki samochodowej

86 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12

87 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol Nazwa przedmiotu / pracowni Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/ Uczeń: Efekty wspólne dla wszystkich zawodów / wspólne dla zawodów w ramach obszaru M i E / kwalifikacje klasa Liczba godzin przeznaczona na realizację efektów kształcenia I II III I semestr II semestr Kształcenie zawodowe teoretyczne Bezpieczeństwo pracy (1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; BHP X 24 (2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; (3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; (4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; (5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; (6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

88 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Budowa pojazdów samochodowych (7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne. PKZ (M.a) X 15 (16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń; (12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; PKZ (E.a) 10 Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; M.12. 13 Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 38 Technologia mechaniczna (7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; 25 (13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; (14) wykonuje pomiary warsztatowe; (10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją; (11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; (12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

89 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Przepisy ruchu drogowego (1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów; PKZ (M.g) 30 (2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;  X (3) przestrzega zasad kierowania pojazdami; (4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych (12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; PKZ (E.a) 15 1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; M.12. 25 1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; 1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 1(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych; 18 1(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 16 74

90 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Podstawy elektrotechniki i elektroniki (1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; PKZ (E.a) X 90 (2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; (3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; (4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(Gut+(p); (5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; (6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; (7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; (8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; (14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych; (17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; (18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

91 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym (1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; PDG X 32 (2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; (3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; (4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; (5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; (6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; (7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia V działalności gospodarczej; (8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; (9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; (10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; (11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej; Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot Język obcy zawodowy (1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; JOZ (2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; (3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; (4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; (5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne 345

92 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Kształcenie zawodowe praktyczne : Pracownia samochodowa (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BHP X 3 (8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; (9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; (10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. (1) przestrzega zasad kultury i etyki; KPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; (3) przewiduje skutki podejmowanych działań; (4) jest otwarty na zmiany; (5) potrafi radzić sobie ze stresem; (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; (7) przestrzega tajemnicy zawodowej; (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; (9) potrafi negocjować warunki porozumień; (10) współpracuje w zespole. (9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; PKZ (E.a) 26

93 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Kształcenie zawodowe praktyczne : Pracownia samochodowa (10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; X (11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; (14) wykonuje pomiary warsztatowe; PKZ (M.a) 24 (15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac; (16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń; (17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1(3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego; M.12. 120 1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

94 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Kształcenie zawodowe praktyczne : Pracownia samochodowa Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1(4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; M.12. X 150 1 (5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi; 1(6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 1(7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; 1(8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 1(9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie; 1(10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 1(11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi. Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię 323

95 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn (1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego; PKZ (M.a) X 48 (2) sporządza szkice części maszyn; (3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; (6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań; (17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; (18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; (5) rozróżnia rodzaje połączeń; (4) rozróżnia części maszyn i urządzeń; (16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń; (8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego; (9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów; Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię

96 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Pracownia elektrotechniki i elekroniki samochodowej (1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; PKZ (E.a)  X 26 (4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(Gut+(p); (5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; (13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; (15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; (16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; (17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; (18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; M.12. X 48 1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 1(9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 30 Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 475 Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne 820

97 Plan nauczania dla kwalifikacji M12
Planowanie wymiaru godzin dla kwalifikacji M.12 Plan nauczania dla kwalifikacji M12 Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację M.12. 420 Razem 820 Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego 1) 2) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów. 400 godz. M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 420 godz. 820 godz. 1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. 2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodachh (Dz.U.z2012r., poz184).

98 Planowanie kursów kwalifikacyjnych:
Z przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi wynika, że jest zapotrzebowanie na kurs dla kwalifikacji A.36 - Prowadzenie rachunkowości. Wśród chętnych są osoby, które mają kwalifikacje: technik handlowiec, technik spedytor i technik usług kosmetycznych. Opracować plan takiego kursu tak, aby żaden uczestnik nie powtarzał po raz kolejny uzyskanych już wcześniej efektów kształcenia. Zaproponować uczestnikom kursu dalsze ścieżki podniesienia ich kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych – propozycję należy krótko uzasadnić.

99

100 Podsumowanie: Jeśli chcesz zorganizować kwalifikacyjny kurs zawodowy dla danej kwalifikacji: Sprawdź w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, czy możesz to zrobić. Przygotuj ramowy plan kursu Zrób dokładną diagnozę kompetencji i kwalifikacji uczestników kursu. Podziel ich na odpowiednie grupy. Przygotuj alternatywne ramowe plany kursu dla zidentyfikowanych grup. Opracuj program kursu.

101 Dziękujemy za uwagę Przy opracowaniu prezentacji wykorzystano m.in. materiały udostępniane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej


Pobierz ppt "Zmiany w szkolnictwie zawodowym od 1 września 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google