Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK) Kraków 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK) Kraków 2012."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK) Kraków 2012

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Do roku szkolnego 2016/2017 włącznie dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, przeprowadza się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na warunkach i w sposób określony w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zmiany w prawie Ustawa o systemie oświaty Rozp. MEN w sprawie klasyfikacji zawodów … Rozp. MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozp. MEN w sprawie ramowych planów nauczania Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania (rozdział 6) Rozp. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Rozp. MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie KLASYFIKACJA ZAWODÓW Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dn. 23.12.2011 r.

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Lista zawodów Zawody usunięte Zawody dodane Zawody podzielone T. geofizyk T. metrolog T. hydrolog T. Informacji naukowej Monter instalacji gazowej Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim Monter instrumentów muzycznych T. sterylizacji medycznej Technik poligraf T. procesów drukowania T. procesów introligatorskich T. urządz. audiowizualnych

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Lista zawodów Zawody połączone T organizacji usług gastronomicznych T. żywienia i gospodarstwa domowego Kucharz T. żywienia i usług gastronomicznych Posadzkarz Technolog robót wyk. w budownictwie Malarz-tapeciarz Monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Lista zawodów Zawody połączone Renowator zabytków architektury T sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego T. renowacji elementów architektury Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter sieci komunalnych Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Klasyfikacja zawodów obejmuje: 200 zawodów w tym: 97 zawodów 1-kwalifikacyjnych są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej, a także między innymi zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu, minister do spraw gospodarki morskiej. 73 zawody 2-kwalifikacyjne 23 zawody 3-kwalifikacyjne 7 zawodów bez wyodrębnionych kwalifikacji

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Klasyfikacja zawodów określa zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym – zawody, dla których wyodrębnione zostały kwalifikacje, – zawody szkolnictwa artystycznego, dla których nie zostały wyodrębnione kwalifikacje kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Obszary zawodów administracyjno usługowy elektryczno-elektroniczny budowlany mechaniczny i górniczo-hutniczy medyczno-społeczny turystyczno-gastronomiczny rolniczo-leśny z ochroną środowiska R artystyczny A A E E B B M M Z Z T T R R S S

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształ. Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształ. w formie kwalif. kursów zaw. Uwagi ZSZTSP 311106Technik geologśrodowiskaRX2K1 Wykonywanie prac geologicznych 311204 Technik budownictwa budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej BX K1 Montaż konstrukcji budowlanych albo Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej XXXXXX 311205 Technik budownictwa wodnego gospodarki wodnejBX K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych K2 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych XXXX 311206 Technik drogownictwa transportuBX2 K1 Wykonywanie robót drogowych K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokum. przetargowej XXXXXX Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty)

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty) Symbol Cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształ. Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikac. kursów zawodow. Uwagi ZSZTSP 325402 Technik masażysta ZdrowiaZ X*X* 2K1 wykonywanie usług masażu *Kszt. wył. dla niewidom.i słabo widz. 532102 Opiekun medyczny Zdrowia Z 1 K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej X 341201 Asystent osoby niepełnosprawnej Zabezpieczenia społecznego Z 1 K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej X* * Wyma- gane wykszt. średnie 711204Murarz-tynkarz Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. BX K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich X 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. BX K1 Wykonywanie robót związ. z budową i remontem sieci komunalnych K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych XXXX 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. BX K1 Montaż systemów suchej zabudowy K2 Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich K3 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych XXXXXX

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Tabela kwalifikacji zawodowych Naz- wa obsza- ru kształ- cenia Kod kwalifi- kacji Nazwa kwalifikacji Symbol Cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z uwzględ- nieniem BHP, PDG, JOZ, KPS Budowlany (B) B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 711402Betoniarz-zbrojarz PKZ(B.c) 311204Technik budownictwa ………………… B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 711204Murarz-tynkarz PKZ(B.c) 311204Technik budownictwa ………………… B.20.Montaż konstrukcji budowlanych 711102Monter konstrukcji budowlanych PKZ(B.c) 311204Technik budownictwa ………………… B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 311207Technik dróg i mostów kolej. OMZ PKZ(B.c) 311206Technik drogownictwa 311204Technik budownictwa … ……………… B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych 311206Technik drogownictwa OMZ PKZ(B.a) PKZ(B.j) B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 311204Technik budownictwa OMZ PKZ(B.c) PKZ(B.k)

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EK) może przystąpić Uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol (USZ) Absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol (ASZ) Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponad- gimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych (OKZ) Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego (AKK) Ekstern – osoba która ukończyła G albo 8-letnią SP oraz co najmniej 2 lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z KZSZ (EKS)

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie USZ – uczeń szkołyASZ – absolwent szkoły OKZ – osoba kształcona zagranicą AKK – absolwent kwalifikac. kursu zaw. EKS - ekstern Gdzie składa §115 dyr. szkoły dyr.OKE elektronicznie dyr. OKE – dowolnej dyr. OKE – właściwej dla miejsca zamieszkania dyr. OKE – właściwej dla miejsca prowadzenia kursu dyr. OKE – dowolnej Co składadeklarację wniosek Jakie dane w deklaracji/ wniosku §115 EKS - §10.1 1.Imię 2.nazwisko 3.datę urodzenia 4.miejsce urodzenia 5.numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 6.adres zamieszkania 7.nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu 8.nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach 9.informację, czy przystępuje do egzaminu zawodowego po raz pierwszy 10.w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego wskazanie części egzaminu, której nie zdał i do której zamierza przystąpić ponownie Kiedy składa §115.5, 6, 7 EKS - §10.3, §11 ­ 4 m-ce przed egz. ­ dyrektor szkoły sporządza wykaz i przekazuje do oke w ciągu 7 dni 4 m-ce przed egz. w przypadku, gdy KKZ kończy się co najmniej 1 miesiąc przed terminem egzaminu zaświadczenie o ukończeniu KKZ osoba ta przedkłada niezwłocznie po jego ukończeniu ­ do 31 stycznia – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w danym roku ­ do 30 września - jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym egzamin nie może być przeprowadzony wcześniej niż 3 m-ce po złożeniu wniosku

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Podmiot prowadzący KKZ jest obowiązany poinformować OKE o rozpoczęciu kształcenia na KKZ w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia przekazując dane: oznaczenie podmiotu prowadzącego KKZ nazwa i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z KZSZ nazwa i oznaczenie kwalifikacji zgodnie z PP termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ wykaz słuchaczy KKZ zawierający: – imię i nazwisko – data i miejsce urodzenia – numer PESEL, a przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza. Rozp. z dn. 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 6

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie mogą być prowadzone przez: 1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki - (publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego); 4) instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (np. Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje szkoleniowe) o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ; 5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. (na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Ustawa o systemie oświaty art.68a Kwalifikacyjne kursy zawodowe

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie to forma oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań egzaminacyjnych to forma oceny poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest - w ciągu całego roku szkolnego - w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE i ogłoszonym 5 m-cy przed egzaminem na stronie internetowej OKE część pisemna w szkole/u pracodawcy (on-line w upoważnionej szkole ….) 30-50 zadań WW 45-90 min wynik na podst. zapisu elektronicznego lub po sczytaniu kart odpowiedzi zalicza 50% punktów możliwych do uzyskania część praktyczna w upoważnionej szkole/placówce/u pracodawcy test praktyczny 120-240 min wynik po odczytaniu karty oceny na podst. liczby punktów zalicza 75% punktów możliwych do uzyskania

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Upoważnienie do części pisemnej Dyrektor komisji okręgowej upoważnia szkołę, placówkę albo pracodawcę do zorganizowania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności: posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie; zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. Wniosek zawiera w szczególności opis warunków. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Upoważnienie do części praktycznej – Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego – Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej: 1) zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach; 2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne; 3) zapewnia zdającym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości; 4) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. – Wniosek zawiera: 1) opis warunków, o których mowa w ust. 3; 2) informacje dotyczące posiadanych przez szkołę, placówkę lub pracodawcę certyfikatów jakości.

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia dla danej kwalifikacji określonych w PP Każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, które powinno być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających. Część praktyczna egzaminu zawodowego

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rezultaty wykonania testu praktycznego wyrób, usługa, dokumentacja, kombinacje ww. rezultatów, np.: – jeden lub więcej wyrobów, – wyrób i dokumentacja, – usługa i dokumentacja, – wyrób, usługa i dokumentacja itp.

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Organizacja części praktycznej egzaminu Za organizację i przebieg odpowiada KOE (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego). KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNcz.pr.) i wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład ZNcz.pr. wchodzą: – w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, – u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę. W skład ZNcz.pr. nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzaminator na egzaminie Egzaminatora wyznacza KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora OKE. Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających w danej sali egzaminacyjnej. W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych w danej sali przystępuje do egzaminu mniej niż 6 zdających, to obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator.

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzaminator obserwuje i ocenia: jakość rezultatu końcowego pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym, jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego, przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem: – przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, – zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Uczestnicy egzaminu

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Certyfikaty, dyplomy, świadectwa świadectwo szkoły będzie dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły danego typu i posiadanie określonego poziomu wykształcenia (nie będzie na nim umieszczana nazwa zawodu) świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację uczniowie uzyskają w trakcie nauki, po potwierdzeniu każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dyplom w zawodzie Dyplom w zawodzie kształconym w zsz Dyplom w zawodzie kształconym w zsz Wykształcenie zasadnicze zawodowe Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Dyplom w zawodzie kształconym w technikum/sz. pol. Dyplom w zawodzie kształconym w technikum/sz. pol. Wykształcenie średnie Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie USZ – uczeń szkoły ASZ – absolwent szkoły OKZ – osoba kształcona zagranicą AKK – absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego EKS - ekstern Gdzie odbiera zaświadczenie §139 dyr. szkoły – cz. pisemna OKE.OKE Ponowne zdawanie §140 w trakcie nauki w kolejnych terminach mogą przystępować w kolejnych terminach z tym, że jeżeli przystępują po raz 3 i kolejny to zdają jako EKS §140.4 i §140.5 po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym osoba przystąpiła do egzaminu po raz pierwszy i nie uzyskała z jednej części wymaganej liczby punktów, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie. §140.3 po upływie 3 lat gdy zdający po raz pierwszy przystąpił i nie zdał jednej części lub mógł przystąpić do egzaminu (złożył deklarację) - przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania OKE Ogłasza termin egzaminu Przyjmuje zgłoszenia na egzamin i inne informacje (KKZ) Wskazuje miejsce zdawania egzaminu dla ASZ, OKZ, AKK, EKS Udziela upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej i do części praktycznej egzaminu Ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go KOE Szkoli KOE, zastępców KOE, przewodniczących ZN część praktyczną Przekazuje KOE wykaz egzaminatorów, z którego KOE wyznacza egzaminatora/egzaminatorów do obserwacji i oceny części praktycznej egzaminu Ustala wyniki egzaminu i wystawia świadectwa potwierdzające kwalifikacje Wystawia dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Przekazuje świadectwa i dyplomy zainteresowanym Komunikuje wyniki


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK) Kraków 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google