Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK) Kraków 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK) Kraków 2012."— Zapis prezentacji:

1 Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK)
Kraków 2012

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Do roku szkolnego 2016/2017 włącznie dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, przeprowadza się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na warunkach i w sposób określony w rozporządzeniu wymienionym w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

3 Ustawa o systemie oświaty
Zmiany w prawie Ustawa o systemie oświaty Rozp. MEN w sprawie klasyfikacji zawodów … Rozp. MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozp. MEN w sprawie ramowych planów nauczania Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania  (rozdział 6) Rozp. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Rozp. MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych

4 Klasyfikacja zawodów Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dn r.

5 Lista zawodów Zawody usunięte Zawody dodane Zawody podzielone
T. geofizyk T. sterylizacji medycznej T. metrolog T. urządz. audiowizualnych T. hydrolog Zawody podzielone T. Informacji naukowej Technik poligraf Monter instalacji gazowej Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim T. procesów drukowania T. procesów introligatorskich Monter instrumentów muzycznych

6 Lista zawodów Zawody połączone T organizacji usług gastronomicznych
T. żywienia i usług gastronomicznych T. żywienia i gospodarstwa domowego Kucharz Posadzkarz Technolog robót wyk. w budownictwie Monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie Malarz-tapeciarz

7 Lista zawodów Zawody połączone Renowator zabytków architektury
T. renowacji elementów architektury T sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Monter sieci komunalnych

8 Klasyfikacja zawodów obejmuje:
200 zawodów w tym: 97 zawodów 1-kwalifikacyjnych są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej, a także między innymi zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu, minister do spraw gospodarki morskiej. 73 zawody 2-kwalifikacyjne 23 zawody 3-kwalifikacyjne 7 zawodów bez wyodrębnionych kwalifikacji

9 Klasyfikacja zawodów określa
zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym zawody, dla których wyodrębnione zostały kwalifikacje, zawody szkolnictwa artystycznego, dla których nie zostały wyodrębnione kwalifikacje kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie

10 Obszary zawodów administracyjno usługowy A budowlany B
elektryczno-elektroniczny E mechaniczny i górniczo-hutniczy M rolniczo-leśny z ochroną środowiska R R turystyczno-gastronomiczny T medyczno-społeczny Z artystyczny S

11 Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty)
Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształ. Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształ. w formie kwalif. kursów zaw. Uwagi ZSZ T SP 311106 Technik geolog środowiska R X 2 K1 Wykonywanie prac geologicznych 311204 Technik budownictwa budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej B K1 Montaż konstrukcji budowlanych albo Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 311205 Technik budownictwa wodnego gospodarki wodnej K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych K2 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych 311206 Technik drogownictwa transportu K1 Wykonywanie robót drogowych K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokum. przetargowej

12 Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty)
Symbol Cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształ. Typy szkół Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikac. kursów zawodow. Uwagi ZSZ T SP 325402 Technik masażysta Zdrowia Z X* 2 K1 wykonywanie usług masażu *Kszt. wył. dla niewidom.i słabo widz. 532102 Opiekun medyczny 1 K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej X 341201 Asystent osoby niepełnosprawnej Zabezpieczenia społecznego K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej * Wyma-gane wykszt. średnie 711204 Murarz-tynkarz Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. B K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych K1 Wykonywanie robót związ. z budową i remontem sieci komunalnych K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie K1 Montaż systemów suchej zabudowy K2 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich K3 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

13 Tabela kwalifikacji zawodowych
Naz-wa obsza-ru kształ-cenia Kod kwalifi-kacji Nazwa kwalifikacji Symbol Cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z uwzględ-nieniem BHP, PDG, JOZ, KPS Budowlany (B) B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 711402 Betoniarz-zbrojarz PKZ(B.c) 311204 Technik budownictwa ……………… B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 711204 Murarz-tynkarz B.20. Montaż konstrukcji budowlanych 711102 Monter konstrukcji budowlanych B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 311207 Technik dróg i mostów kolej. OMZ 311206 Technik drogownictwa B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych PKZ(B.a) PKZ(B.j) B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych PKZ(B.c) PKZ(B.k)

14 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EK) może przystąpić
Uczeń szkoły: ZSZ, T, SPol (USZ) Absolwent szkoły: ZSZ, T, SPol (ASZ) Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponad- gimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych (OKZ) Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego (AKK) Ekstern – osoba która ukończyła G albo 8-letnią SP oraz co najmniej 2 lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z KZSZ (EKS)

15 USZ – uczeń szkoły ASZ – absolwent szkoły OKZ – osoba kształcona zagranicą AKK – absolwent kwalifikac. kursu zaw. EKS - ekstern Gdzie składa §115 dyr. szkoły → dyr.OKE elektronicznie dyr. OKE – dowolnej dyr. OKE – właściwej dla miejsca zamieszkania dyr. OKE – właściwej dla miejsca prowadzenia kursu Co składa deklarację wniosek Jakie dane w deklaracji/ wniosku EKS - §10.1 Imię nazwisko datę urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość adres zamieszkania nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach informację, czy przystępuje do egzaminu zawodowego po raz pierwszy w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego wskazanie części egzaminu, której nie zdał i do której zamierza przystąpić ponownie Kiedy składa §115.5 , 6, 7 EKS - §10.3, §11 4 m-ce przed egz. dyrektor szkoły sporządza wykaz i przekazuje do oke w ciągu 7 dni w przypadku, gdy KKZ kończy się co najmniej 1 miesiąc przed terminem egzaminu zaświadczenie o ukończeniu KKZ osoba ta przedkłada niezwłocznie po jego ukończeniu do 31 stycznia – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w danym roku do 30 września - jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym egzamin nie może być przeprowadzony wcześniej niż 3 m-ce po złożeniu wniosku

16 Podmiot prowadzący KKZ jest obowiązany
poinformować OKE o rozpoczęciu kształcenia na KKZ w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia przekazując dane: oznaczenie podmiotu prowadzącego KKZ nazwa i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z KZSZ nazwa i oznaczenie kwalifikacji zgodnie z PP termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ wykaz słuchaczy KKZ zawierający: imię i nazwisko data i miejsce urodzenia numer PESEL, a przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza. Rozp. z dn w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych § 6

17 Ustawa o systemie oświaty art.68a Kwalifikacyjne kursy zawodowe
mogą być prowadzone przez: 1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki - (publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego); 4) instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (np. Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje szkoleniowe) o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) ; 5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. (na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

18 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie to forma oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań egzaminacyjnych to forma oceny poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach

19 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzany jest - w ciągu całego roku szkolnego - w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE i ogłoszonym 5 m-cy przed egzaminem na stronie internetowej OKE część pisemna w szkole/u pracoda wcy (on-line w upoważ nionej szkole ….) zadań WW min wynik na podst. zapisu elektron icznego lub po sczytani u kart odpowie dzi zalicza 50% punktów możliwy ch do uzyskani a część praktyczna w upoważ nionej szkole/pl acówce/ u pracoda wcy test praktycz ny min wynik po odczyta niu karty oceny na podst. liczby punktów zalicza 75% punktów możliwy ch do uzyskani a

20 Upoważnienie do części pisemnej
Dyrektor komisji okręgowej upoważnia szkołę, placówkę albo pracodawcę do zorganizowania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności: posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie; zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. Wniosek zawiera w szczególności opis warunków. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

21 Upoważnienie do części praktycznej
Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej:    1)  zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach;    2)  zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne;    3)  zapewnia zdającym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości;   4)   zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. Wniosek zawiera: 1)   opis warunków, o których mowa w ust. 3; 2)   informacje dotyczące posiadanych przez szkołę, placówkę lub pracodawcę certyfikatów jakości.

22 Część praktyczna egzaminu zawodowego
polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia dla danej kwalifikacji określonych w PP Każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym, które powinno być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających.

23 Rezultaty wykonania testu praktycznego
wyrób, usługa, dokumentacja, kombinacje ww. rezultatów, np.: jeden lub więcej wyrobów, wyrób i dokumentacja, usługa i dokumentacja, wyrób, usługa i dokumentacja itp.

24 Organizacja części praktycznej egzaminu
Za organizację i przebieg odpowiada KOE (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego). KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNcz.pr.) i wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład ZNcz.pr. wchodzą: w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę. W skład ZNcz.pr. nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

25 Egzaminator na egzaminie
Egzaminatora wyznacza KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora OKE. Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających w danej sali egzaminacyjnej. W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych w danej sali przystępuje do egzaminu mniej niż 6 zdających, to obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator.

26 Egzaminator obserwuje i ocenia:
jakość rezultatu końcowego pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym, jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego, przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.

27 Uczestnicy egzaminu

28 Certyfikaty, dyplomy, świadectwa
świadectwo szkoły będzie dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły danego typu i posiadanie określonego poziomu wykształcenia (nie będzie na nim umieszczana nazwa zawodu) świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację uczniowie uzyskają w trakcie nauki, po potwierdzeniu każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

29 Dyplom w zawodzie Dyplom w zawodzie kształconym w zsz
w technikum/sz. pol. Wykształcenie zasadnicze zawodowe Wykształcenie średnie Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

30 USZ – uczeń szkoły ASZ – absolwent szkoły OKZ – osoba kształcona zagranicą AKK – absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego EKS - ekstern Gdzie odbiera zaświadczenie §139 dyr. szkoły – cz. pisemna OKE. OKE Ponowne zdawanie §140 w trakcie nauki w kolejnych terminach mogą przystępować w kolejnych terminach z tym, że jeżeli przystępują po raz 3 i kolejny to zdają jako EKS §140.4 i §140.5 po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym osoba przystąpiła do egzaminu po raz pierwszy i nie uzyskała z jednej części wymaganej liczby punktów, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie. §140.3 po upływie 3 lat gdy zdający po raz pierwszy przystąpił i nie zdał jednej części lub mógł przystąpić do egzaminu (złożył deklarację) - przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie

31 Zadania OKE Ogłasza termin egzaminu
Przyjmuje zgłoszenia na egzamin i inne informacje (KKZ) Wskazuje miejsce zdawania egzaminu dla ASZ, OKZ, AKK, EKS Udziela upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej i do części praktycznej egzaminu Ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go KOE Szkoli KOE, zastępców KOE, przewodniczących ZN część praktyczną Przekazuje KOE wykaz egzaminatorów, z którego KOE wyznacza egzaminatora/egzaminatorów do obserwacji i oceny części praktycznej egzaminu Ustala wyniki egzaminu i wystawia świadectwa potwierdzające kwalifikacje Wystawia dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Przekazuje świadectwa i dyplomy zainteresowanym Komunikuje wyniki


Pobierz ppt "Nowy egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Egzamin z kwalifikacji – EK) Kraków 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google