Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2007/2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2007/2008."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2007/2008

2 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 2 PODSTAWY PRAWNE rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ROZDZIAŁ 6

3 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wymagania egzaminacyjne zostaną przez zdającego spełnione, gdy sprosta on postawionym przed nim zadaniom egzaminacyjnym, tj. gdy poszczególne czynności sprawdzane testem egzaminacyjnym będą wykonane zgodnie z założonymi kryteriami Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 4 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych są określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku do rozporządzenia z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

5 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 5 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach i szkołach policealnych, są określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

6 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 6 Standardy wymagań egzaminacyjnych Struktura standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odpowiada strukturze egzaminu.

7 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 7 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 180 – 240 min Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

8 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 8 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

9 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 9 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, 1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

10 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 10 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników (oraz techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne). Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

11 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 11 PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W ZAWODZIE, UJĘTE W TEMATACH ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Wymagania egzaminacyjne stanowią umiejętności praktyczne absolwenta sprawdzane i oceniane na egzaminie. Sformułowane zostały w czterech obszarach. Absolwent powinien umieć: 1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania 2. Organizować stanowisko pracy 3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych 4. Prezentować efekt wykonanego zadania STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów ZSZ obejmuje :

12 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 12 POLEGA NA WYKONANIU ZADANIA EGZAMINACYJNEGO ZAWARTEGO W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM, W ZALEŻNOŚCI OD ZAWODU, KTÓREGO DOTYCZY - OBEJMUJE: 1. opracowanie projektu realizacji określonych prac, albo 2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zwanych pracą egzaminacyjną. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów szkół policealnych

13 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 13 Etap praktyczny egzaminu dla absolwentów Szkoły Policealnej zawód: technik informatyk Wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej: Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego działania systemu komputerowego

14 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 14 Etap praktyczny egzaminu technik organizacji usług gastronomicznych Wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej: Opracowanie projektu realizacji prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprezy okolicznościowej w określonych warunkach, na podstawie zamówienia

15 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 15 Etap praktyczny egzaminu technik obsługi turystycznej Wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej: Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu przygotowania, wykonania i sprzedaży produktów turystycznych oraz kompleksowej obsługi klienta – krajowego i zagranicznego

16 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 16 Etap praktyczny egzaminu technik organizacji reklamy Wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej: Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu przygotowania, wykonania i sprzedaży produktów reklamowych na podstawie dokumentacji

17 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 17 WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA O TREŚCI OGÓLNEJ, SPRAWDZAJĄCEGOPRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W DANYM ZAWODZIE WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA O TREŚCI OGÓLNEJ, SPRAWDZAJĄCEGO PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W DANYM ZAWODZIE Zadanie egzaminacyjne opracowane na podstawie zadania o treści ogólnej umożliwi sprawdzenie większości umiejętności ujętych w standardzie wymagań dla zawodu, tj. sprawdzi czy zdający potrafi: 1. analizować dokumentację 2. dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli wielkości parametrów właściwych dla półproduktów, wyrobów lub obiektów na podstawie dokumentacji... 3. opracowywać projekty (np. w formie schematów blokowych) przebiegu procesu wykonania lub wytwarzania obiektu lub produktu 4. określać warunki eksploatacji dla wyrobów lub obiektów w zależności od ich właściwości na podstawie dokumentacji 5. opracowywać harmonogramy lub kosztorysy prac realizowanych w procesie wytwarzania oraz, w przypadku, gdy zakres egzaminu w danym zawodzie obejmuje również wykonanie określonych prac 6. wykonywać określone prace z zakresu technologii wytwarzania... 7. przeprowadzić ocenę jakości wykonanych prac. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników obejmuje : Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników (techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne) obejmuje :

18 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 18 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany przez okręgowe komisje egzaminacyjne w okresie od czerwca do sierpnia w okresie od czerwca do sierpnia w okresie od stycznia do marca w okresie od stycznia do marca (dla absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu) Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

19 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 19 Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła - placówka kształcenia praktycznego Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła - placówka kształcenia praktycznego - placówka kształcenia ustawicznego - lub upoważniony pracodawca. - placówka kształcenia ustawicznego - lub upoważniony pracodawca.

20 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 20 Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie. Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły (a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył.) Deklarację składa się w terminie: do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przestąpić do egzaminu ( dotyczy zdających kończących naukę w czerwcu) do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przestąpić do egzaminu ( dotyczy zdających kończących naukę w czerwcu) do 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu ( dotyczy zdających kończących naukę w styczniu) do 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu ( dotyczy zdających kończących naukę w styczniu)

21 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 21 ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO w danej szkole lub placówce odpowiada PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO, którym jest dyrektor szkoły lub placówki ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO w danej szkole lub placówce odpowiada PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO, którym jest dyrektor szkoły lub placówki ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO w danym ośrodku egzaminacyjnym odpowiada DYREKTOR UPOWAŻNIONEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI ALBO UPOWAŻNIONY PRACODAWCA zwany KIEROWNIKIEM OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO

22 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 22 ETAP PISEMNY SZKOLNY ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Przewodniczący: dyrektor szkoły lub placówki Zastępca przewodniczącego (ewentualnie): powołany przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego, nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu Członkowie: powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego, nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu

23 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 23 ETAP PISEMNY ZESPOŁY NADZORUJĄCE przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych Przewodniczący: * wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu * nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu Członkowie: * powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * min. 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym * min. 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym * co najmniej jeden nauczyciel musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce * co najmniej jeden nauczyciel musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce Uwaga: W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić wychowawcy zdających

24 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 24 ETAP PRAKTYCZNY dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) ZESPOŁY EGZAMINACYJNE Przewodniczący: * wyznaczony przez dyrektora OKE spośród członków zespołu egzaminacyjnego * wyznaczony przez dyrektora OKE spośród członków zespołu egzaminacyjnego Członkowie: * powołani przez przez dyrektora OKE * powołani przez przez dyrektora OKE * egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisani do ewidencji egzaminatorów * egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisani do ewidencji egzaminatorów Uwaga: w skład zespołu wchodzi co najmniej trzech egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów OKE - przy czym nie mogą to być egzaminatorzy będący nauczycielami lub instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy uczyli zdających.

25 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 25 ETAP PRAKTYCZNY dla absolwentów techników (techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne) ZESPOŁY NADZORUJĄCE ETAP PRAKTYCZNY Przewodniczący: * powołany przez przez dyrektora OKE * powołany przez przez dyrektora OKE * egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisany do ewidencji * egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisany do ewidencji Członkowie: * powołani przez przez dyrektora OKE * powołani przez przez dyrektora OKE * co najmniej dwóch nauczycieli (lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu), przy czym nie mogą to być nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy uczyli zdających * co najmniej dwóch nauczycieli (lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu), przy czym nie mogą to być nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy uczyli zdających Uwaga: W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela, na każdych kolejnych 10 zdających

26 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 26 ZDAJ Ą CY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego 1.Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej): opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i nie wcześniej niż na 2 lata przed tym terminem. 2.Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia. 3.Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.

27 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 27 ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów odpowiadają: PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO (w przypadku etapu pisemnego egzaminu) PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO (w przypadku etapu pisemnego egzaminu) KIEROWNIK OŚRODKA EZGAMINACYJNEGO (w przypadku etapu praktycznego egzaminu) KIEROWNIK OŚRODKA EZGAMINACYJNEGO (w przypadku etapu praktycznego egzaminu)

28 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 28 Wynik egzaminu zawodowego INFORMACJA O STOPNIU SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

29 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 29 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

30 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 30 Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Europass -Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

31 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 31 Wzór dokumentu

32 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 32 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

33 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 33 INFORMATOR O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, kryteria oceniania, kryteria oceniania, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, przykładowe zadania egzaminacyjne. przykładowe zadania egzaminacyjne. MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEGO W BIBIOTECE CKU, U WICEDYREKTORA LUB POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ www.oke.krakow.pl


Pobierz ppt "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ROK SZKOLNY 2007/2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google