Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sopot – Warszawa, 21 października 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sopot – Warszawa, 21 października 2008"— Zapis prezentacji:

1 Sopot – Warszawa, 21 października 2008
Opinia mieszkańców Mikołajek na temat przebudowy drogi DK16 Olsztyn-Ełk raport z badania zrealizowanego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn Sopot – Warszawa, 21 października 2008

2 Spis treści Charakterystyka projektu 3 Wnioski z badania 7
Podsumowanie wyników badania 10 Szczegółowe wyniki badania 21

3 Charakterystyka badania

4 Charakterystyka badania (1/3)
Cel badania: poznanie postaw mieszkańców Mikołajek wobec przebudowy drogi DK16 na odcinku Mrągowo-Orzysz- Ełk ze szczególnym uwzględnieniem ich opinii na temat projektowanej drogi w najbliższej okolicy Mikołajek (przejście przez jezioro Tałty). Szczegółowe cele badania: - ocena aktualnej sytuacji drogowej w regionie - poziom akceptacji/ sprzeciwu odnośnie planowanej przebudowy drogi - postrzegane korzyści/ zagrożenia wynikające z budowy drogi - percepcja wpływu budowy nowej drogi na atrakcyjność turystyczno-gospodarczą regionu i miasta - źródła wiedzy na temat przebudowy drogi. Próba: mieszkańcy Mikołajek: – głowy gospodarstw domowych (ewentualnie ich współmałżonkowie) – lokalni przedsiębiorcy branży turystycznej (restauratorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz osoby oferujące pokoje na wynajem). Rozkład przestrzenny próby mieszkańców: odzwierciedla w sposób proporcjonalny rozkład gęstości zaludnienia w mieście, które na potrzeby badania zostało podzielone na 13 rejonów, te zaś na poziomie analiz zostały zagregowane do 3 rejonów: części zachodniej (położonej na lewym brzegu jezior Mikołajskiego i Tałty), północno- zachodniej (położonej na prawym brzegu jezior, na północ od ul. Orzyszowej) oraz południowo-zachodniej (położonej na prawym brzegu jeziora Mikołajskiego, na południe od ul. Orzyszowej).

5 Charakterystyka badania (2/3)
Metody badawcze: dostosowane do specyfiki badanych grup respondentów oraz szczegółowych celów badania – metody ilościowe: bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe przeprowadzane z głowami gospodarstw domowych (n=330 wywiadów) – metody jakościowe: wywiady grupowe przeprowadzane z przedstawicielami branży turystycznej (3 FGI) oraz mieszkańcami miasta (1 FGI). Schemat badania: pierwszy etap badania stanowiło badanie ilościowe, w którym badano świadomość mieszańców Mikołajek na temat przebudowy drogi DK16, ich opinię na temat zaproponowanego wariantu, powody akceptacji lub odrzucenia propozycji GDDKiA oraz źródła uzyskiwania wiedzy na temat tej inwestycji, natomiast w drugim etapie zrealizowano badanie jakościowe, którego celem było pogłębienie tematów poruszanych w badaniu ilościowym oraz szczegółowe poznanie postaw lokalnych przedsiębiorców. W drugim etapie szczególny nacisk położono na rozpoznanie przyczyn zarówno pozytywnych jak i negatywnych postaw mieszkańców i przedsiębiorców. Materiały wspierające wywiady: - opis projektowanej przebudowy drogi DK16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk (przygotowany przez GDDKiA w Olsztynie, patrz następna strona) - ortofotomapa (patrz Rys. 1) z naniesionym projektem drogi DK16 uwzględniającym przejście przez Jezioro Tałty na wysokości Kolonii Mikołajki mapa drogowa okolic Mikołajek karty odpowiedzi do pytań wywiadu kwestionariuszowego zawierających wieloitemowe kafeterie odpowiedzi Termin realizacji: - badanie ilościowe: 4-5 października 2008 r. - badanie jakościowe: 9 października 2008 r. Rys. 1. Projekt przebudowy drogi DK16 5

6 Charakterystyka badania (3/3)
Opis przebudowy drogi DK16 na odcinku Mrągowo-Orzysz: Droga krajowa nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk po rozbudowie posiadać będzie docelowo dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. W pierwszym etapie rozbudowy powstanie jedna jezdnia. Druga jezdnia zostanie dobudowana, kiedy znacząco wzrośnie natężenie ruchu. Obecnie nie ma uzasadnienia dla budowy dwóch jezdni, przewidziana jest jednak rezerwa terenu na ten cel. Długość drogi w porównaniu do obecnie istniejącej ulegnie skróceniu o około 10 km. W ramach rozbudowy drogi planowana jest budowa obwodnic Mikołajek i Orzysza oraz ominięcie mniejszych miejscowości. Obwodnica Mikołajek usytuowana będzie na północ od miasta w odległości ok. 1,5-2 km. Przez jezioro Tałty droga będzie przechodzić mostem o długości ok. 350 m i o wysokości nad lustrem wody ok. 19 m. Dostępność nowoprojektowanej drogi zostanie ograniczona. Wjazd na szesnastkę możliwy będzie na węzłach drogowych usytuowanych co ok. 5 km. Szczegółowa lokalizacja węzłów zostanie ustalona w trakcie obecnie prowadzonych prac projektowych. Obecnie przewiduje się, że węzeł, z którego będzie się odbywał zjazd do Mikołajek, znajdował się będzie w pobliżu Kolonii Mikołajki na przecięciu nowej drogi z drogą do miejscowości Tałty. Obsługa terenu przyległego będzie odbywać się za pomocą dróg dojazdowych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 16. Będą to zarówno drogi już istniejące (np. DK16 w obecnym przebiegu z wyremontowaną nawierzchnią), jak i nowe. W ciągu projektowanej drogi powstaną wiadukty nad drogami poprzecznym oraz wiadukty wzdłuż dróg poprzecznych ułatwiające lokalną komunikację. Oznacza to, że wszystkie obecnie istniejące drogi krzyżujące się z nową DK16 pozostaną, ale będą przecinały się z nią w sposób bezkolizyjny i będą przebiegały wiaduktami. Wybudowane zostaną także urządzenia odwadniające drogę, urządzenia oświetleniowe na węzłach, mostach, wiaduktach i skrzyżowaniach, ekrany akustyczne w pobliżu zwartej zabudowy oraz przejścia dla zwierząt. Lokalizacja tych urządzeń zostanie szczegółowo określona w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. 6

7 Wnioski z badania

8 Wnioski z badania (1/2) Mieszkańcy Mikołajek (osoby będące głowami gospodarstw domowych oraz lokalni przedsiębiorcy z branży turystycznej) nie są bardzo częstymi użytkownikami lokalnych dróg (w tym drogi DK16 Olsztyn-Ełk), niemniej mają dość dobrze wyrobioną na ten temat negatywną opinię. Swoje sądy opierają na własnych doświadczeniach, ale również na opiniach odwiedzających ich turystów. W ich opinii drogi w regionie charakteryzuje przede wszystkim: duże natężenie ruchu samochodów (w tym samochodów ciężarowych) wąskie, dawno nieremontowane drogi posiadające w bardzo złym stanie nawierzchnię brak poboczy i ścieżek rowerowych, z których mogliby korzystać zarówno mieszkańcy jak i turyści w sezonie letnim. Zdecydowana większość (83%) mieszkańców akceptuje projekt przebudowy drogi uwzględniający przejście przez Jezioro Tałty na wysokości wsi Kolonia Mikołajki, niemniej wyraźny sprzeciw wobec niej zgłaszają przedsiębiorcy branży turystycznej. Argumenty przeciw drodze dotykają wielu różnych aspektów, które jednak dają się sprowadzić do wspólnego mianownika. Badani obawiają się przede wszystkim, że Mikołajki poprzez zniszczenie środowiska naturalnego oraz wzrost natężenia hałasu zatracą swój niepowtarzalny charakter, w skutek czego turyści przestaną przyjeżdżać, co przełoży się na straty finansowe. Taką postawę wzmacnia przekonanie, że raz zrealizowana inwestycja będzie miała nieodwracalne skutki. Zwolennicy inwestycji przede wszystkim liczą na poprawę komunikacji, rozwój infrastruktury wokół drogi, co może przełożyć się na poprawę ich sytuacji materialnej oraz poprawę komfortu życia w Mikołajkach nie tylko dla nich samych, ale też dla turystów (w skutek czego będzie ich więcej). 8

9 Wnioski z badania (2/2) Percepcja wpływu budowy nowej drogi na atrakcyjność turystyczno-gospodarczą miasta wynika wprost z faktu akceptacji lub jej braku dla badanego wariantu drogi: zwolennicy takiego rozwiązania uważają, że poprowadzenie DK 16 przez jezioro Tałty wpłynie korzystnie na ilość turystów odwiedzających Mikołajki, co przyczyni się do większych zysków dla przedsiębiorców i mieszkańców, a także, że powstaną nowe miejsca pracy wokół drogi (rozwój infrastruktury). z kolei przeciwnicy inwestycji argumentują, że wraz z przeprawą przez jezioro Tałty spadnie popularność Mikołajek (jako cichego, ustronnego miejsca), co skutkować będzie spadkiem ilości turystów, a co za tym idzie zmniejszeniem dochodów lokalnych przedsiębiorców. Dostęp do źródeł informacji na temat planowanej inwestycji jest szeroki i wielokanałowy (głównie prasa i telewizja lokalna, Internet, ale też źródła nieformalne: znajomi, rodzina). Mimo to mieszkańcy nadal oczekują większego dostępu informacji, która w sposób rzetelny i prawdziwy dostarczać będzie wiedzy na temat przebudowy. 9

10 Podsumowanie wyników badania
10

11 Badanie ilościowe 11

12 Podsumowanie wyników badania ilościowego (1/6)
Częstość korzystania z drogi DK16 Mieszkańcy Mikołajek będący głowami gospodarstw domowych nie są bardzo częstymi użytkownikami drogi DK16 na odcinku Olsztyn-Ełk. W stronę Olsztyna 70% badanych korzysta z niej do 3 razy w miesiącu, 13% - raz w tygodniu, natomiast przynajmniej kilka razy w tygodniu 16% (w tym 5% codziennie). Jeszcze bardziej sporadyczne okazało się przemieszczanie się tą drogą w stronę Ełku: co czwarty (28%) badany zadeklarował, że w ogóle nią nie jeździ, połowa – że rzadziej niż raz w miesiącu, a tylko 5% jeździ w stronę Ełku kilka razy w tygodniu lub codziennie. Z omawianej drogi częściej korzystają mężczyźni (np. w stronę Olsztyna: 26% jeździ przynajmniej kilka razy w tygodniu) niż kobiety (7%). Częstość podróżowania po niej maleje wraz ze wzrostem wieku oraz rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia. Częściej z drogi korzystają osoby pracujące zawodowo, pracownicy umysłowi oraz przedsiębiorcy niż pozostałe grupy społeczno-zawodowe. Ponadto drogą DK16 w stronę Olsztyna częściej podróżują mieszkańcy zachodniego rejonu Mikołajek, co może być spowodowane m.in. tym, że w porównaniu do dwóch pozostałych części miasta, w tej zdecydowanie częściej osoby będące głowami gospodarstw domowych mają średnie wykształcenie, są czynne zawodowo i pracują jako przedsiębiorcy, co zazwyczaj przyczynia się do większej mobilności. Jakość poruszania się po drodze DK16 Ankietowani mieszkańcy Mikołajek korzystający z DK16 nieco lepiej oceniają jakość podróżowania drogą prowadzącą w stronę Olsztyna, niż w stronę Ełku, choć oba kierunki zdobyły dużo negatywnych ocen. Jako najbardziej uciążliwy został uznany przez osoby oceniające ten odcinek drogi udział w ruchu samochodów ciężarowych, które ograniczają swobodę jazdy. Na fragmencie drogi prowadzącym z Mikołajek do Olsztyna połowa (49%) respondentów z niej korzystających oceniła ten aspekt jako bardzo uciążliwy, a dalsze 32% jako uciążliwy (w przypadku kierunku na Ełk analogiczne odsetki wyniosły odpowiednio: 36% i 28%). Drugi w kolejności aspekt pod względem uciążliwości poruszania się po omawianej drodze stanowi natężenie ruchu wraz z możliwością zmiany prędkości jazdy. Dla 76% osób oceniających jakość przemieszczania się drogą DK16 w kierunku Olsztyna kryterium to stanowi uciążliwe utrudnienie (w tym 34% uważa, że jest ono bardzo uciążliwe). Najrzadziej jako uciążliwy uznawany był ruch pieszych i rowerzystów odbywający się poboczem drogi DK16, niemniej i tak zarówno dla połowy oceniających drogę w stronę Olsztyna jak i Ełku aspekt ten stanowi uciążliwość. Krytyczna ocena jakości poruszania się po drodze DK16 w stronę Olsztyna jest powiązana przede wszystkim z częstotliwością korzystania z niej: im jest ona większa, tym gorzej jej użytkownicy ją oceniają. 12

13 Podsumowanie wyników badania ilościowego (2/6)
Wiedza o przebudowie drogi DK16 Zdecydowana większość (85%) badanych stwierdziła, że wie o planach przebudowy drogi DK16. Odsetek osób poinformowanych o planach przebudowy drogi rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia (od 74% wśród respondentów z wykształceniem podstawowym, do 91% z wykształceniem wyższym). Poza tym częściej o inwestycji byli poinformowani mężczyźni (90%) niż kobiety (80%), osoby pracujące zawodowo (93%), niż renciści i emeryci (79%) oraz bezrobotni (67%), a także osoby będące czynnymi kierowcami, tzn. jeżdżące samochodem przynajmniej raz na tydzień (93%), niż ci, którzy rzadziej lub w ogóle nie prowadzą samochodu (80%). Spośród trzech wydzielonych rejonów miasta, najczęściej brak wiedzy o inwestycji zgłaszali mieszkańcy części południowo-wschodniej (22%), w pozostałych dwóch odsetek braku wiedzy wyniósł 13% dla rejonu zachodniego oraz 11% dla północno-wschodniego. Kontakt z planami przebudowy Respondentów, którzy zadeklarowali, że słyszeli o planowanej inwestycji, pytano o to, czy mieli kontakt z planami przebudowy w wersji wizualnej lub opisowej. Okazało się, że 20% z nich widziało projekty, 61% tylko słyszało o nich, a 19% ani ich osobiście nie widziało, ani o nich nie słyszało. Do grup najlepiej zaznajomionych z planami należą mężczyźni (28% widziało plany), respondenci z najmłodszej grupy wiekowej (35% latków oglądało plany), posiadający wyższe wykształcenie (33%) oraz będący czynnymi kierowcami (40%). Jednocześnie w tych grupach w porównaniu do pozostałych grup odsetki osób, które nie miały okazji zapoznać się z planami przebudowy drogi, były najniższe (ok. 10%-owe). W tej kwestii również wyróżnia się rejon zachodni, w którym w porównaniu do pozostałych dwu rejonów najczęściej badani widzieli plany (26% vs 20% i 18% w pozostałych rejonach) lub przynajmniej o nich słyszeli (70% vs 52% i 69%). 13

14 Podsumowanie wyników badania ilościowego (3/6)
Źródła wiedzy na temat planowanej inwestycji Wśród osób, które widziały plany przebudowy, najczęstszym miejscem ich oglądania była prasa lokalna (34%), Internet (25%), spotkania z władzami miasta bądź gminy Mikołajki (23%) oraz telewizja lokalna (20%). Natomiast do najbardziej popularnych źródeł zdobywania wiedzy na temat przebiegu projektowanej drogi wśród badanych, którzy nie widzieli planów, ale o nich słyszeli należą: przyjaciele, znajomi i rodzina (59%) – szczególnie w przypadku osób najmłodszych (20-35 lat; 79%) oraz pracujących zawodowo (67%); prasa i telewizja lokalna (oba źródła po 39%), przy czym prasa – głównie wśród respondentów w wieku lat (58%) oraz posiadających wykształcenie wyższe (71%), a w dalszej kolejności telewizja ogólnopolska (24%) i prasa ogólnopolska (18%) Wiedzę o planach przebudowy drogi DK16 na spotkaniach organizowanych przez GDDKiA zdobyło 2% respondentów, którzy widzieli plany oraz 1% spośród tych, którzy ich nie widzieli, ale o nich słyszeli. Ocena zasadności przebudowy drogi DK16 Po zapoznaniu się z opisem planu przebudowy drogi zawierającym charakterystykę parametrów nowego przebiegu modernizowanej trasy respondentów poproszono o ocenienie, na ile ich zdaniem potrzebna lub niepotrzebna jest taka inwestycja ze względu na 6 wyróżnionych wymiarów. Swoje oceny badani wyrażali na 5 punktowej skali od 1 – zdecydowanie niepotrzebna, do 5 – zdecydowanie potrzebna. Analiza uzyskanych odpowiedzi pokazuje dość jednoznaczne poparcie dla proponowanej inwestycji: zsumowane odsetki odpowiedzi „zdecydowanie potrzebna” i „raczej potrzebna” dla każdego z wymiarów zawierają się w przedziale od 80% do 86%. Tym samym średnie oceny wyliczone dla poszczególnych wymiarów są zbliżone i wynoszą od 4,2 do 4,4.    14

15 Podsumowanie wyników badania ilościowego (4/6)
Ocena zasadności przebudowy drogi DK16 – c.d. Duża część respondentów w zbliżony sposób oceniała każdy z wymiarów (56% przyznało identyczne oceny na każdym z nich), co oznacza ich dość jednoznaczną postawę wobec przedstawionego im projektu. Dlatego utworzono zbiorczy indeks ocen. Na podstawie cząstkowych ocen przydatności drogi DK16 na każdym z 6 kryteriów wyliczono dla każdego respondenta średnią przyznanych przez niego punktów. Następnie średnie te sklasyfikowano na 3 poziomach: niskim, średnim i wysokim. Okazało się, że nieco ponad połowa (54%) ankietowanych osób będących głowami gospodarstw domowych wysoko ocenia przydatność przebudowy drogi, 31% – średnio, a 15% - nisko. Ocena przydatności drogi jest powiązana z kilkoma spośród analizowanych cech ankietowanych osób: wraz ze wzrostem wykształcenia oraz (wśród respondentów do 65 roku życia) wraz ze wzrostem wieku rosną odsetki osób, według których przebudowa nowej drogi oceniana jest na poziomie wysokim (od 51% wśród osób w wieku lat, do 61% wśród osób w wieku lat; oraz od 48% wśród respondentów z wykształceniem podstawowym, do 73% wśród posiadających wykształcenie wyższe). Przedstawiony projekt cieszył się większym poparciem wśród osób pracujących zawodowo (59% ocen wysokich), niż wśród rencistów i emerytów (51%) i bezrobotnych (47%) oraz wśród czynnych kierowców (64%) niż wśród pozostałych badanych (49%). Ciekawe powiązanie występuje pomiędzy oceną przydatności budowy nowej drogi i wcześniejszą deklaracją posiadania wiedzy o omawianej inwestycji. Okazuje się, że ci, którzy byli świadomi istnienia planów przebudowy (niezależnie, czy mieli możliwość oglądania planów, tylko słuchania o nich, czy ani jedno, ani drugie) zdecydowanie częściej wysoko oceniali przedstawianą im propozycję (59% ocen wysokich, przy 13% niskich), niż ci, którzy w ogóle nie wiedzieli o tym, że taka inwestycja będzie realizowana w okolicy Mikołajek (31% ocen wysokich, 22% ocen niskich). Warto również zwrócić uwagę na wyraźne powiązanie rejonu zamieszkania z oceną projektu przebudowy. Najniższe oceny zebrał on w południowo-wschodniej części miasta (44% ocen wysokich i 21% niskich), wyższe w części północno-wschodniej (57% wysokich, 11% niskich), zaś najwyższe w części zachodniej (70% wysokich i 9% niskich). Wynik ten po części może być spowodowany tym, że w części zachodniej Mikołajek jest w porównaniu z dwiema pozostałymi częściami większy odsetek osób, które deklarowały swoją wiedzę o planowanej przebudowie, a to, jak zostało to pokazane w poprzednim punkcie, jest ze sobą powiązane. 15

16 Podsumowanie wyników badania ilościowego (5/6)
Akceptacja fragmentu budowy drogi DK16 przez Jezioro Tałty Ankietowanym mieszkańcom Mikołajek przedstawiono ortofotomapę z naniesionym projektem jednego z wariantów przebudowy drogi DK16 uwzględniającym przejście przez Jezioro Tałty znajdujące się na wysokości wsi Kolonia Mikołajki. Następnie poproszono ich o wyrażenie stopnia swojej akceptacji lub jej braku w odniesieniu do tego fragmentu. 83% ankietowanych mieszkańców Mikołajek będących głowami gospodarstw domowych zaakceptowało przedstawioną im propozycję nowego przebiegu drogi DK16, przy czym 57% uczyniło to w sposób zdecydowany. 10% odrzuciło ten projekt (w tym 7% w sposób zdecydowany), a 7% nie miało na ten temat jednoznacznej opinii. Akceptacja badanego fragmentu drogi nie wykazuje dużego zróżnicowania w poszczególnych grupach społeczno-demograficznych. Jedynie wśród osób pracujących zawodowo przedsiębiorcy wyróżniają się niższym odsetkiem osób akceptujących badany wariant (73% głosów „za”, przy 18% „przeciw”), w porównaniu do grupy robotników i pracowników umysłowych (w obu po 88% głosów akceptujących). Poza tym warto zwrócić uwagę na: takie samo poparcie dla projektu w zachodniej oraz północno-wschodniej części miasta (89% osób akceptujących) oraz wyraźnie niższe w rejonie południowo-wschodnim (w którym – dla przypomnienia – również stosunkowo najniżej oceniono przydatność zaprojektowanej drogi) w sposób oczywisty najniższe (23%) poparcie dla drogi w przebiegu przez Jezioro Tałty wśród tych, którzy całemu projektowi przyznali niskie oceny ze względu na zasadność jego realizowania, zaś najwyższe poparcie (97%) wśród tych, którzy potrzebność modernizacji i przebudowy drogi ocenili na poziomie wysokim zdecydowanie wyższe poparcie dla fragmentu nowego przebiegu wśród tych, którzy przed badaniem mieli świadomość istnienia planów przebudowy drogi DK1 (86%), niż wśród tych, którzy nie dysponowali żadną wiedzą na ten temat (67%). 16

17 Podsumowanie wyników badania ilościowego (6/6)
Przyczyny akceptowania fragmentu budowy drogi DK16 przez Jezioro Tałty Do najczęściej zgłaszanych powodów skłaniających respondentów do poparcia nowego przebiegu drogi DK16 należą te bezpośrednio łączące się z komunikacją: poprawa bezpieczeństwa ruchu po terenie Mazur (66%), łatwy i bezpieczny dojazd do Olsztyna (60%) oraz lepsza komunikacja dla mieszkańców (60%). W dalszej kolejności badani zwracali uwagę na poprawę warunku dojazdu do innych miast (48%), ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po Mazurach (42%) oraz ułatwienie dla turystów w dotarciu na Mazury (36%). Czynniki nie powiązane bezpośrednio z komunikacją, a związane ze wzrostem atrakcyjności turystycznej bądź gospodarczej Mikołajek czy Mazur były wskazywane zdecydowanie rzadziej – przez ok. 20% badanych. Przyczyny odrzucenia fragmentu budowy drogi DK16 przez Jezioro Tałty Przeciwnicy budowy drogi DK16 w nowym przebiegu uwzględniającym przejście przez Jezioro Tałty zdecydowanie najczęściej jako powód odrzucenia tego wariantu podawali zniszczenie środowiska naturalnego (88% wskazań). W dalszej kolejności wskazywali na wzrost natężenia hałasu (67%) i negatywny wpływ na krajobraz (64%). Około 1/3 z nich obawia się wyburzenia obecnie istniejących domów i budynków oraz wzrostu natężenia ruchu tranzytowego (30%). O kwestiach związanych bezpośrednio z turystyką – tzn. zmniejszeniu ruchu turystycznego oraz utrudnieniu żeglugi po jeziorach wspomniało po 24% z nich. Oczekiwane zmiany w badanym fragmencie drogi DK16 Respondentów, którzy odrzucili przejście drogi DK16 przez Jezioro Tałty, poproszono o samodzielne wskazanie alternatywnego wariantu. 1/3 spośród nich zaproponowała, by w ogóle nie budować nowej drogi, tylko pozostawić stan taki, jaki jest obecnie. Kolejne 30% chciałoby odsunięcia obwodnicy Mikołajek na większą odległość (zazwyczaj w kierunku północnym). Co piąta osoba sprzeciwiająca się badanemu nowemu wariantowi drogi DK16 nie potrafiła wskazać alternatywnego przebiegu reprezentując tym samym postawę tzw. „krytyki niekonstruktywnej”. Przeciwników omawianego przebiegu drogi DK16 poproszono o wskazanie takiego fragmentu (spośród 3 wyróżnionych: most oraz odcinki na lewym i prawym brzegu jeziora), który powinien zostać zmodyfikowany, aby mogli oni zaakceptować taki przebieg. Okazało się jednak, że przeważająca część z nich (97%) albo w ogóle nie zgadza się na budowę obwodnicy w tym rejonie albo całkowicie odrzuca budowę drogi szybkiego ruchu przez Mazury. Respondenci ci w sposób bardzo jednoznaczny uzewnętrzniają swój sprzeciw wobec budowy obwodnicy Mikołajek w tym przebiegu w przeważającej większości deklarując, że takiej drogi nie zaakceptują niezależnie od parametrów, które będzie posiadała oraz, że nie widzą żadnych pozytywnych skutków takiej inwestycji (79% wskazań). 17

18 Badanie jakościowe 18

19 Podsumowanie wyników badania jakościowego (1/2)
Uczestników badania cechuje silne przekonanie o unikalności Mikołajek jako miasta o wyjątkowych walorach turystycznych. Klimat Mikołajek jest jedyny w swoim rodzaju i znajduje szczególne uznanie wśród turystów – polskich i zagranicznych (głównie niemieckich). W ich opinii jest to miasto, które łączy walory turystyczne: przyrodę i ciszę (możliwość wypoczynku z dala od cywilizacji, włączenie w sieć Natura 2000) oraz okoliczne zabytki historyczne z infrastrukturą turystyczną (wodną i lądową) i zaletami popularnej miejscowości wypoczynkowej. Zły stan dróg w regionie Mikołajek to nie tylko poważne utrudnienie życia mieszkańców miasta, ale też jego wada w oczach turystów. Badani są zainteresowani tematem przebudowy drogi DK 16 – większość z nich posiadała informacje zgodne z wiadomościami udostępnianymi przez GDDKiA (ci respondenci znali informacje zawarte w opisie drogi oraz potrafili prawidłowo wyrysować trasę przebiegu drogi na odcinku przez jezioro Tałty). Wśród mieszkańców miasta krążą też informacje budzące kontrowersje – dotyczą one głównie charakteru drogi - tu padały głosy, że ma to być płatna autostrada, droga ekspresowa, przeznaczenia drogi – zdaniem badanych po przebudowie droga ma wchodzić w skład korytarza tranzytowego wschód-zachód dla TIR-ów i łączyć się z Via Baltica, natężenia ruchu – padały opinie, że po przebudowie drogą przejeżdżać będzie nawet TIR-ów dziennie. Respondenci czerpią informacje na temat inwestycji z następujących źródeł: znajomi, Internet (strona GDDKiA i Min. Infrastruktury), prasa lokalna i ogólnopolska, konsultacje społeczne, zebrania obywatelskie, materiały informacyjne tworzone przez organizacje, np. Stowarzyszenie Sadyba. Kwestia planowanej inwestycji wyraźnie dzieli mieszkańców Mikołajek. W zależności od wyrażanej opinii oraz osobistego zaangażowania wydzielić można następujące typy postaw: zaangażowanych zwolenników, zaangażowanych przeciwników, biernych zwolenników, biernych przeciwników. 19

20 Podsumowanie wyników badania jakościowego (2/2)
Badanie pokazało, że przedstawiciele usług turystycznych przeważnie są przeciwni inwestycji w planowanym wariancie. Natomiast mieszkańcy i pojedynczy przedstawiciele biznesu ją popierają. Argumenty przeciw drodze dotykają wielu różnych aspektów, które jednak dają się sprowadzić do wspólnego mianownika. Uczestnicy dyskusji obawiają się przede wszystkim, że Mikołajki zatracą swój niepowtarzalny charakter, w skutek czego turyści przestaną przyjeżdżać, co oznacza straty finansowe. Taką postawę wzmacnia przekonanie, że raz zrealizowana inwestycja będzie miała nieodwracalne skutki. Zwolennicy inwestycji upatrują w niej przede wszystkim poprawę komfortu życia Mikołajkach nie tylko dla nich samych, ale też dla turystów (w skutek czego będzie ich więcej) oraz poprawę sytuacji materialnej poprzez łatwiejszą komunikację oraz rozwój infrastruktury wokół drogi. Oczekiwania badanych koncentrują się wokół dwóch zagadnień: 1) Wspólne oczekiwanie wszystkich dotyczące poprawy dróg regionalnych - tu ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych 2) Oczekiwania odnośnie inwestycji to głównie stała informacja na temat postępu prac oraz rozważenie budowy drogi w innych wariantach (oczekiwanie przeciwników inwestycji): wariant obwodnicy Mazur wariant przez Ryn. 20

21 Szczegółowe wyniki badania
21

22 Szczegółowe wyniki badania ilościowego Korzystanie z drogi DK16

23 Częstość korzystania z drogi DK 16 w kierunku Olsztyna
Pyt: Jak często porusza się Pan(i) drogą DK16 (jako pasażer lub kierowca) prowadzącą przez Mikołajki w kierunku Olsztyna? Odpowiadający: wszyscy badani (n=330). OGÓŁ PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE OGÓŁ STATUS SPOŁECZNY STATUS ZAWODOWY CZY CZYNNY KIEROWCA* REJON ZAMIESZKANIA * Do kategorii „czynny kierowca” zostały zaliczone osoby, które zadeklarowały prowadzenie samochodu przynajmniej raz na tydzień. 23

24 Częstość korzystania z drogi DK 16 w kierunku Ełku
Pyt: Jak często porusza się Pan(i) drogą DK16 (jako pasażer lub kierowca) prowadzącą przez Mikołajki w kierunku Elku? Odpowiadający: wszyscy badani (n=330). OGÓŁ PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE OGÓŁ STATUS SPOŁECZNY STATUS ZAWODOWY CZY CZYNNY KIEROWCA REJON ZAMIESZKANIA 24

25 Ocena jakości poruszania się po drodze DK16
Pyt: Jak bardzo dla Pana(i) i Pana(i) rodziny uciążliwe jest przemieszczanie się po drodze DK16 w kierunku Olsztyna/Ełku ze względu na…? Odpowiadający: respondenci jeżdżący drogą DK16 w kierunku Olsztyna (n=302) lub w kierunku Ełku (n=25). Odpowiadający posługiwali się skalą odpowiedzi: od 1 – zdecydowanie nieuciążliwe, do 5 – bardzo uciążliwe. W obliczeniu średnich pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”. DK16 W KIERUNKU OLSZTYNA DK16 W KIERUNKU EŁKU udział samochodów ciężarowych w ruchu ograniczający swobodę jazdy natężenie ruchu, jazda w kolumnie, zmiany prędkości czas jazdy ruch pieszych i rowerzystów na jezdni i poboczu ograniczający swobodę jazdy 4,26 3,84 4,04 3,56 3,90 3,76 3,58 3,48 4,00 - średnia 25

26 Ocena jakości poruszania się po drodze DK16 w kierunku Olsztyna
Pyt: Jak bardzo dla Pana(i) i Pana(i) rodziny uciążliwe jest przemieszczanie się po drodze DK16 w kierunku Olsztyna ze względu na…? Odpowiadający: respondenci jeżdżący drogą DK16 w kierunku Olsztyna (n=302). Odpowiadający posługiwali się skalą odpowiedzi: od 1 – zdecydowanie nieuciążliwe, do 5 – bardzo uciążliwe. Na wykresach przedstawiono średnie z uzyskanych odpowiedzi. W obliczeniu średnich pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”. UDZIAŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W RUCHU OGRANICZAJĄCY SWOBODĘ JAZDY NATĘŻENIE RUCHU, JAZDĘ W KOLUMNIE, ZMIANY PRĘDKOŚCI CZAS JAZDY RUCH PIESZYCH I ROWERZYSTÓW NA JEZDNI I POBOCZU OGRANICZAJĄCY SWOBODĘ JAZDY ogółem tak nie zachodni płn-wsch płd-wsch * przynajm. kilka razy w tygodniu raz na tydzień 1-3 razy w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu czy czynny kierowca * częstość korzystania z DK16 w kier. Olsztyna 26

27 Szczegółowe wyniki badania ilościowego Wiedza na temat przebudowy drogi DK16
27

28 Wiedza na temat planowanej przebudowy drogi DK16
Pyt: Proszę powiedzieć, czy słyszał(a) Pan(i) o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad planuje przebudowę drogi DK16 (prowadzącej przez Olsztyn, Mrągowo, Mikołajki (ul. Mrągowską), Orzysz, Ełk do Augustowa) w zmodyfikowanym przebiegu? Odpowiadający: wszyscy badani (n=330). OGÓŁ PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE OGÓŁ STATUS SPOŁECZNY STATUS ZAWODOWY CZY CZYNNY KIEROWCA REJON ZAMIESZKANIA 28

29 Kontakt z planami przebudowy drogi DK16
Pyt: Czy widział(a) Pan(i) plany przebudowy tej drogi? Odpowiadający: respondenci świadomi istnienia planów przebudowy drogi DK16 (n=279). OGÓŁ PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE OGÓŁ STATUS SPOŁECZNY STATUS ZAWODOWY CZY CZYNNY KIEROWCA REJON ZAMIESZKANIA 29

30 Źródła wiedzy na temat planowanej przebudowy drogi DK16 (1/3)
Pyt: Gdzie oglądał(a) Pan(i) plany budowy tej drogi? Proszę wymienić wszystkie źródła. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy widzieli plany przebudowy drogi DK16 (n=56). Pyt: Gdzie słyszał(a) Pan(i) bądź czytał(a) o planach budowy tej drogi? Proszę wymienić wszystkie źródła. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie widzieli planów przebudowy drogi DK16, ale o nich słyszeli (n=170). 30

31 Źródła wiedzy na temat planowanej przebudowy drogi DK16 (2/3)
Pyt: Gdzie słyszał(a) Pan(i) bądź czytał(a) o planach budowy tej drogi? Proszę wymienić wszystkie źródła. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie widzieli planów przebudowy drogi DK16, ale o nich słyszeli (n=170). PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE od przyjaciół, znajomych, rodziny w prasie lokalnej w telewizji lokalnej w telewizji ogólnopolskiej w prasie ogólnopolskiej w radiu lokalnym w radiu ogólnopolskim w Internecie na spotkaniach z władzami miasta, gminy Mikołajki na spotkaniach organizow. przez GDDKiA w innych miejscach 31

32 CZY JEST CZYNNYM KIEROWCĄ
Źródła wiedzy na temat planowanej przebudowy drogi DK16 (3/3) Pyt: Gdzie słyszał(a) Pan(i) bądź czytał(a) o planach budowy tej drogi? Proszę wymienić wszystkie źródła. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie widzieli planów przebudowy drogi DK16, ale o nich słyszeli (n=170). STATUS SPOŁECZNY CZY JEST CZYNNYM KIEROWCĄ REJON ZAMIESZKANIA od przyjaciół, znajomych, rodziny w prasie lokalnej w telewizji lokalnej w telewizji ogólnopolskiej w prasie ogólnopolskiej w radiu lokalnym w radiu ogólnopolskim w Internecie na spotkaniach z władzami miasta, gminy Mikołajki na spotkaniach organizow. przez GDDKiA w innych miejscach 32

33 Szczegółowe wyniki badania ilościowego Postawy i opinie na temat przebudowy drogi DK16
33

34 Ocena zasadności przebudowy drogi DK16 (1/3)
Pyt: Posługując się skalą: 1-zdecydowanie niepotrzebna,…, 5-zdecydowanie potrzebna, proszę powiedzieć, na ile Pana(i) zdaniem budowa tej drogi jest potrzebna lub niepotrzebna dla…? Respondenci odpowiadali na pytanie po zapoznaniu się z opisem przebudowy drogi DK16 w najbliższej okolicy Mikołajek. Odpowiadający: wszyscy badani (n=330). W obliczeniu średnich pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć”. mieszkańców regionu mieszkańców Mikołajek turystów przyjeżdżających na Mazury rozwoju regionu ruchu lokalnego ruchu międzynarodowego 4,35 4,34 4,29 4,26 4,24 4,22 4,00 - średnia 34

35 Ocena zasadności przebudowy drogi DK16 (2/3)
Indeks oceny zasadności przebudowy drogi DK16 Ze względu na fakt, że w dużej części przypadków każdy z ankietowanych przyznawał podobne oceny na każdym z wyróżnionych wymiarów przydatności przebudowy drogi, utworzono zbiorczy indeks. Na podstawie cząstkowych ocen przydatności modernizacji drogi DK16 na każdym z 6 kryteriów wyliczono dla każdego respondenta średnią przyznanych przez niego punktów zawierającą się w przedziale liczb 1-5. Następnie średnie te sklasyfikowano na 3 poziomach: niskim, średnim i wysokim, gdzie: niska ocena przydatności: średnia ocena między 1 a 3,33 średnia ocena przydatności: średnia ocena między 3,34 a 4,40 wysoka ocena przydatności: średnia ocena między 4,41 a 5,00. Wykres przedstawia rozkład indeksu (wśród wszystkich respondentów) w podziale na 3 wyróżnione poziomy. 35

36 Ocena zasadności przebudowy drogi DK16 (3/3)
Rozkład częstości indeksu ocen przydatności przebudowy drogi DK16 (utworzonego na podstawie ocen przyznawanych na 6 wymiarach) w wyróżnionych grupach społeczno-demograficznych. Odpowiadający: wszyscy badani (n=330). OGÓŁ PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE STATUS SPOŁ. OGÓŁ STATUS ZAWODOWY CZY CZYNNY KIEROWCA REJON ZAMIESZKANIA WIEDZA O BUDOWIE DK16* * Na podstawie pytania: „Czy słyszał(a) Pan(i) o tym, że GDDKiA planuje przebudowę drogi DK16…? 36

37 Akceptacja fragmentu budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (1/2)
Pyt: Na ile osobiście akceptuje Pan(i) przedstawiony wariant budowy nowej drogi w tym przebiegu? Respondenci odpowiadali na pytanie po zapoznaniu się z ortofotomapą zawierającą fragment przebudowy drogi DK16 w najbliższej okolicy Mikołajek (uwzględniający przejście przez jezioro Tałty). Odpowiadający: wszyscy badani (n=330). akceptacja brak opinii odrzucenie 37

38 Akceptacja fragmentu budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (2/2)
Pyt: Na ile osobiście akceptuje Pan(i) przedstawiony wariant budowy nowej drogi w tym przebiegu? Respondenci odpowiadali na pytanie po zapoznaniu się z ortofotomapą zawierającą fragment przebudowy drogi DK16 w najbliższej okolicy Mikołajek (uwzględniający przejście przez jezioro Tałty). Odpowiadający: wszyscy badani (n=330). OGÓŁ PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE STATUS SPOŁ. OGÓŁ STATUS ZAWODOWY CZY CZYNNY KIEROWCA REJON ZAMIESZK. WIEDZA O BUDOWIE DK16* OCENA PRZYDATNOŚCI * Na podstawie pytania: „Czy słyszał(a) Pan(i) o tym, że GDDKiA planuje przebudowę drogi DK16…? 38

39 Przyczyny akceptacji budowy fragmentu drogi DK16 przez jezioro Tałty (1/3)
Pyt: Co Pana(ią) skłania do akceptacji budowy drogi w tym przebiegu? Proszę z podanych poniżej ewentualnych skutków budowy drogi wybrać te, których Pan(i) oczekuje. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy zaakceptowali fragment budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=274). poprawa bezpieczeństwa ruchu po terenie Mazur łatwy i bezpieczny dojazd do Olsztyna lepsza komunikacja dla mieszkańców poprawa warunków dojazdu do innych miast ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po Mazurach ułatwienie dla turystów w dotarciu na Mazury ułatwienie dla turystów w dotarciu do Mikołajek ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po okolicy Mikołajek wzrost atrakcyjności turystycznej Mikołajek wzrost atrakcyjności gospodarczej Mikołajek wzrost atrakcyjności gospodarczej Mazur wzrost atrakcyjności turystycznej Mazur odciążenie ruchu w Mikołajkach inne 39

40 Przyczyny akceptacji budowy fragmentu drogi DK16 przez jezioro Tałty (2/3)
Pyt: Co Pana(ią) skłania do akceptacji budowy drogi w tym przebiegu? Proszę z podanych poniżej ewentualnych skutków budowy drogi wybrać te, których Pan(i) oczekuje. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy zaakceptowali fragment budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=274). PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE poprawa bezpieczeństwa ruchu po terenie Mazur łatwy i bezpieczny dojazd do Olsztyna lepsza komunikacja dla mieszkańców poprawa warunków dojazdu do innych miast ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po Mazurach ułatwienie dla turystów w dotarciu na Mazury ułatwienie dla turystów w dotarciu do Mikołajek ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po okolicy Mikołajek wzrost atrakcyjności turystycznej Mikołajek wzrost atrakcyjności gospodarczej Mikołajek wzrost atrakcyjności gospodarczej Mazur wzrost atrakcyjności turystycznej Mazur odciążenie ruchu w Mikołajkach inne 40

41 CZY JEST CZYNNYM KIEROWCĄ
Przyczyny akceptacji budowy fragmentu drogi DK16 przez jezioro Tałty (3/3) Pyt: Co Pana(ią) skłania do akceptacji budowy drogi w tym przebiegu? Proszę z podanych poniżej ewentualnych skutków budowy drogi wybrać te, których Pan(i) oczekuje. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy zaakceptowali fragment budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=274). CZY JEST CZYNNYM KIEROWCĄ REJON ZAMIESZKANIA OCENA PRZYDATNOŚCI poprawa bezpieczeństwa ruchu po terenie Mazur łatwy i bezpieczny dojazd do Olsztyna lepsza komunikacja dla mieszkańców poprawa warunków dojazdu do innych miast ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po Mazurach ułatwienie dla turystów w dotarciu na Mazury ułatwienie dla turystów w dotarciu do Mikołajek ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po okolicy Mikołajek wzrost atrakcyjności turystycznej Mikołajek wzrost atrakcyjności gospodarczej Mikołajek wzrost atrakcyjności gospodarczej Mazur wzrost atrakcyjności turystycznej Mazur odciążenie ruchu w Mikołajkach inne 41

42 Przyczyny odrzucenia budowy fragmentu drogi DK16 przez jezioro Tałty
Pyt: Dlaczego nie akceptuje Pan(i) tego przebiegu drogi? Proszę z podanych poniżej ewentualnych negatywnych skutków budowy drogi wybrać te, których obawia się Pan(i) najbardziej. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie zaakceptowali fragmentu budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=33). zniszczy środowisko naturalne spowoduje wzrost natężenia hałasu wpłynie negatywnie na krajobraz spowoduje wyburzenie obecnie istniejących domów i budynków spowoduje wzrost natężenia ruchu tranzytowego zmniejszy się ruch turystyczny utrudni żeglugę po jeziorach utrudni przemieszczanie się po Mazurach w kierunku południe-północ spowoduje zwiększenie ruchu turystycznego inne 42

43 Propozycja alternatywnego przebiegu drogi
Pyt: Jaki proponował(a)by Pan(i) alternatywny przebieg tej drogi? Respondenci samodzielnie formułowali odpowiedzi. Mogli wskazać wymienić kilka propozycji, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie zaakceptowali fragmentu budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=33). Ze względu na zbyt niską podstawę procentowania (n=33) nie są przedstawione rozkłady zmiennej w poszczególnych kategoriach analizowanych zmiennych społeczno-demograficznych. 43

44 Wybór fragmentu drogi DK16, który powinien być zmieniony, aby proponowany fragment został zaakceptowany Pyt: Który fragment/fragmenty przebiegu tej drogi powinien/powinny zostać zmieniony/zmienione, aby mógł(mogła) Pan(i) zaakceptować jej budowę? Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie zaakceptowali fragmentu budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=33). Ze względu na zbyt niską podstawę procentowania (n=33) nie są przedstawione rozkłady zmiennej w poszczególnych kategoriach analizowanych zmiennych społeczno-demograficznych. 44

45 Oczekiwane parametry drogi DK16 konieczne do zaakceptowania jej przebiegu w pobliżu Mikołajek
Pyt: Jakie parametry musiałaby posiadać droga DK16 w tym przebiegu, żeby ją Pan(i) zaakceptował(a)? Proszę wymienić wszystkie warunki, które powinny być spełnione, aby zaakceptował(a) Pani(i) budowę drogi w tym przebiegu. Pytanie prekodowane: respondenci samodzielnie formułowali odpowiedzi, ankieter kodował je w przygotowane wcześniej kategorie. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie zaakceptowali fragmentu budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=33). Ze względu na zbyt niską podstawę procentowania (n=33) nie są przedstawione rozkłady zmiennej w poszczególnych kategoriach analizowanych zmiennych społeczno-demograficznych. żadne z poniższych ekrany akustyczne na całej długości tego fragmentu drogi po obu stronach drogi transparentne ekrany akustyczne położenie poniżej poziomu terenu węzeł komunikacyjny w innym miejscu niż przewidują to plany budowy wprowadzenie ograniczenia prędkości jazdy instalacja siatek ochronnych dla zwierząt inne Dziewięciu na dziesięciu respondentów sprzeciwiających się budowie drogi zadeklarowało, że jej nie zaakceptuje niezależnie od jej parametrów 45

46 Postrzegane pozytywne skutki budowy drogi DK16 w proponowanym przebiegu przez przeciwników tego rozwiązania Pyt: A czy widzi Pan(i) jakieś ewentualne pozytywne skutki budowy drogi DK16 w tym przebiegu? Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi, dlatego procenty nie sumują się do 100%. Odpowiadający: respondenci, którzy nie zaakceptowali fragmentu budowy drogi DK16 przez jezioro Tałty (n=33). Ze względu na zbyt niską podstawę procentowania (n=33) nie są przedstawione rozkłady zmiennej w poszczególnych kategoriach analizowanych zmiennych społeczno-demograficznych. nie widzę żadnych pozytywnych skutków poprawa bezpieczeństwa ruchu po terenie Mazur poprawa warunków dojazdu do innych miast łatwy dojazd do Olsztyna ułatwienie dla turystów w dotarciu na Mazury ułatwienie dla turystów w dotarciu do Mikołajek lepsza komunikacja dla mieszkańców ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po okolicy Mikołajek wzrost atrakcyjności turystycznej Mikołajek ułatwienie dla turystów w poruszaniu się po Mazurach wzrost atrakcyjności gospodarczej Mikołajek wzrost atrakcyjności turystycznej Mazur wzrost atrakcyjności gospodarczej Mazur 8 na 10 przeciwników budowy drogi w nowym przebiegu nie dostrzega żadnych pozytywnych skutków tej inwestycji 46

47 Szczegółowe wyniki badania ilościowego Struktura próby
47

48 Struktura próby (1/2) PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE STATUS SPOŁECZNY 48

49 Struktura próby (2/2) STATUS ZAWODOWY*
KORZYSTANIE Z INTERNETU W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI CZĘSTOŚ PROWADZENIA SAMOCHODU REJON ZAMIESZKANIA W MIKOŁAJKACH * Wśród osób pracujących zawodowo 49

50 Szczegółowe wyniki badania jakościowego
50

51 Kontekst polityczny Badanie jakościowe ujawniło istnienie szerszego kontekstu o charakterze politycznym towarzyszącego debacie nad omawianą inwestycją. Mieszkańcy Mikołajek (zarówno zwykli obywatele jak i przedsiębiorcy) mają zastrzeżenia do sytuacji ich miasta na tle innych miast/ gmin województwa. Postrzegany konflikt interesów przebiega dwutorowo: Mikołajki nie mają siły przebicia u władz wojewódzkich, które z kolei o przyznawaniu funduszy na ciekawe inwestycje decydują na podstawie partykularnych interesów poszczególnych osób – jako przykład przytaczano ścieżki rowerowe wybudowane w Gołdapi i Lidzbarku Warmińskim, czy inwestycje hotelowe w Rynie. Mikołajki pozostają w konflikcie z Mrągowem, miastem powiatowym i jego władzami – w kwestii drogi Mikołajczanie uważają, że Mrągowo wywiera na nich presję, chcąc przeforsować wariant dla siebie najwygodniejszy, nie patrząc na interesy Mikołajek. Takie podejście nie oznacza braku akceptacji dla władz lokalnych – przeciwnie, badani chwalili burmistrza chociażby za poprawę dróg gminnych. Te argumenty są przytaczane przez przeciwników inwestycji (przebudowy DK16). Uważają oni, że jest to kolejny dowód na to, że nikt nie troszczy się o interesy Mikołajek, a wręcz przeciwnie – konkurencyjne miasta celowo chcą inwestycji w tym rejonie, żeby jeszcze zaszkodzić gminie. 51

52 Kontekst polityczny (cytaty)
Jak państwo widzicie politykę w tym całym temacie? - w obrębie Mikołajek jest, bo burmistrz się stara, jeździ do ministerstwa, są pieniądze na te kawałki dróg, a poza Mikołajkami już nie są tak dobre regiony - kto inny się powinien starać, ale nie będzie w Mikołajki pompował pieniędzy - my jesteśmy też w powiecie Mrągowskim, gdzie są drogi powiatowe i oni remontują drogi bliżej powiatu. Ta droga, którą jeżdżą warszawiacy, to jest droga wojewódzka, a centrum województwa jest daleko - oni wolą swoje drogi robić - a podatek mamy w paliwie - mamy 4 właścicieli dróg, krajowe, wojewódzkie, powiatowe i nasze gminne - gminne są remontowane, burmistrz się stara - chodniki robi (gastronomia) 52

53 Postawy respondentów wobec nowej inwestycji
Postawy poszczególnych osób są najczęściej wypadkową dwóch czynników: opinii na temat inwestycji (w planowanym wariancie przebiegu przez jezioro Tałty) oraz osobistego zaangażowania w tę sprawę. Poniższy schemat nie odzwierciedla siły poszczególnych postaw (ilości osób reprezentujących daną postawę), a jedynie charakteryzuje ich poszczególne typy. Osobiste zaangażowanie Zaangażowani przeciwnicy Zaangażowani zwolennicy Sprzeciw wobec inwestycji Akceptacja dla inwestycji Bierni przeciwnicy Bierni zwolennicy Brak zaangażowania/ obojętność 53

54 Postawy respondentów wobec nowej inwestycji
Osobiste zaangażowanie Zaangażowani przeciwnicy – osoby aktywnie sprzeciwiające się inwestycji; biorą udział w spotkaniach, konsultacjach, samodzielnie poszukują informacji na ten temat, nawet piszą w do gazet, sporządzają listy obywatelskiego sprzeciwu; zdarza się, że same przypisują sobie rolę lidera opinii, chcą informować/ edukować innych, ich stosunek jest bardzo emocjonalny, nie chcą słuchać racjonalnych argumentów drugiej strony; powtarza się postawa poszukiwania spisku – np. manipulowania informacjami przez zwolenników rozwiązania CASE: właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w środku lasu; kilka lat temu temu przeprowadziła się z całą rodziną z Warszawy i cały dorobek zainwestowała w gospodarstwo; planowana droga ma przebiegać 800 metrów od jej posiadłości; wraz z mężem aktywnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach na temat inwestycji, pisze do prasy ogólnopolskiej i regionalnej komentarze, ma specjalną teczkę, w której gromadzi wycinki prasowe Ja w centrum prowadzę restaurację i blisko wody mam hotel, to ci moi goście są strasznie zdziwieni, że ta droga ma być. Ja mam listę, zbieram, Są podpisy przeciwko, dużo mam podpisów, wszyscy są raczej niezadowoleni (gastronomia) Zaangażowani zwolennicy Sprzeciw wobec inwestycji Akceptacja dla inwestycji Bierni przeciwnicy Bierni zwolennicy Brak zaangażowania/ obojętność 54

55 Postawy respondentów wobec nowej inwestycji
Osobiste zaangażowanie Zaangażowani zwolennicy – osoby aktywnie popierające inwestycję; jedyna grupa, która kieruje się przede wszystkim własnym interesem/ korzyściami biorą udział w spotkaniach, konsultacjach; zdarza się, że sami przypisują sobie rolę lidera opinii, chcą informować/ edukować innych, ich stosunek jest dość emocjonalny, własne racje zdecydowanie przedkładają nad racjonalne argumenty drugiej strony; CASE: właściciel pensjonatu oraz firmy produkcyjnej (produkty na eksport); obecny stan dróg uniemożliwia mu rozwinięcie przedsiębiorstwa produkcyjnego w regionie (firma ma siedzibę w okolicach Białegostoku); uczestniczy w spotkaniach, rozmawia z innymi przedsiębiorcami z terenu gminy Zaangażowani przeciwnicy Sprzeciw wobec inwestycji Akceptacja dla inwestycji Bierni przeciwnicy Bierni zwolennicy Brak zaangażowania/ obojętność 55

56 Postawy respondentów wobec nowej inwestycji
Osobiste zaangażowanie Zaangażowani przeciwnicy Zaangażowani zwolennicy Sprzeciw wobec inwestycji Akceptacja dla inwestycji Bierni przeciwnicy – osoby biernie sprzeciwiające się inwestycji; zdarza się, że biorą udział w spotkaniach, konsultacjach, najczęściej jednak czerpią informacje od innych; ich stosunek do inwestycji jest dość wyważony – osoby prezentujące taką postawę są gotowe wysłuchać/ zdają sobie sprawę z istnienia argumentów przemawiających za inwestycją, ale nie są one w stanie przeważyć nad postrzeganym brakiem korzyści i zagrożeniami jest to grupa osób, które są w stanie zmienić zdanie w wyniku rozsądniej argumentacji i edukacji CASE: właścicielka pokoi gościnnych w centrum miasta; choć jej pogląd jest dość ugruntowany i potrafi go uzasadnić, nie angażuje się mocno w całą sprawę Bierni zwolennicy Brak zaangażowania/ obojętność 56

57 Postawy respondentów wobec nowej inwestycji
Osobiste zaangażowanie Zaangażowani przeciwnicy Zaangażowani zwolennicy Sprzeciw wobec inwestycji Akceptacja dla inwestycji Bierni zwolennicy – osoby biernie akceptujące inwestycję; do tej grupy zalicza się większość mieszkańców Mikołajek zdarza się, że biorą udział w spotkaniach, konsultacjach, najczęściej jednak czerpią informacje od innych; ich stosunek do inwestycji jest dość wyważony – osoby prezentujące taką postawę są gotowe wysłuchać/ zdają sobie sprawę z istnienia argumentów przemawiających przeciw inwestycji, ale nie są one w stanie przeważyć nad postrzeganymi korzyściami jest to grupa osób, które są w stanie zmienić zdanie w wyniku rozsądniej argumentacji i edukacji CASE: mieszkaniec Mikołajek wiedzę o inwestycji czeroie głównie od znajomych, inwestycję popiera ze względu na zmniejszenie ruchu samochodowego w Mikołajkach Bierni przeciwnicy Brak zaangażowania/ obojętność 57

58 Charakter Mikołajek Uczestnicy badania prezentowali silny patriotyzm lokalny i przekonanie o unikalnym charakterze Mikołajek. W ich opinii jest to miasto, które łączy walory turystyczne: przyrodę i ciszę (możliwość wypoczynku z dala od cywilizacji, włączenie w sieć Natura 2000) oraz okoliczne zabytki historyczne z infrastrukturą turystyczną (wodną i lądową) i zaletami popularnej miejscowości wypoczynkowej. To połączenie sprawia, że miejscowość jest bardzo popularna w Polsce oraz za granicą – głównie w Niemczech. Turyści – zdaniem respondentów – podzielają ich opinię na temat charakteru Mikołajek i są w pełni świadomi ich unikalności. - To, co ich pociąga w Mikołajkach, to cisza, chcą odpocząć od wielkich miast, brudu, spalin itd. Cisza, przyroda, wszędzie jest blisko w Mikołajkach. Przyjeżdżają wypocząć, oddychać świeżym powietrzem, nacieszyć się wodą - często narzekają na drogę. Dużo więcej by było turystów gdyby była droga. (usługi noclegowe) 58

59 Stan dróg w regionie Wszyscy respondenci zgodnie twierdzą, że stan dróg w regionie jest fatalny, w opinii części z nich mają ‘najgorsze drogi w regionie’. Zdaniem respondentów drogi w regionie charakteryzuje: Zły stan nawierzchni (dziury, koleiny) Mała szerokość (brak możliwości wyprzedzenia większych pojazdów) Tłok (zwłaszcza w sezonie) Brak pobocza/ brak ścieżek rowerowych Dopuszczenie do ruchu dużych pojazdów (TIR-y) Starość (drogi budowano wiele lat temu) Niebezpieczeństwo (liczne wypadki) Różni właściciele dróg (GDDKiA, województwo, powiat, gmina) Fatalny stan poszczególnych odcinków, zwłaszcza droga na Uktę Te wszystkie argumenty sprawiają, że uczestnicy badania widzą konieczność poprawy dróg w regionie, kontrowersje budzi jej forma. Niski wiadukt w Mikołajkach uniemożliwiający przejazd wysokich autokarów Rozpoczęte remonty: DK16 na poszczególnych odcinkach – za Mrągowem w kierunku Olsztyna, Drogi regionalne: Woźnice – Mikołajki, Baranowo - Mikołajki 59

60 Stan dróg w regionie (cytaty)
… chodzi o bezpieczną szybką jazdę, jeżeli ktoś jedzie na wczasy. Cały czas przyjeżdżają ludzie. Byliśmy na targach w Gdańsku, wczesną wiosną. Rozmawiamy na temat przyjazdu, to powiedzieli, nie stary, tam od Olsztyna jadąc do Mrągowa, to jest tragedia. Dopóki drogi nie będzie do Mikołajek, to nikt nie chce wspominać na temat tej drogi. (usługi noclegowe) - burmistrz zmodernizował z Mikołajek do Woźnic i z Mikołajek do Baranowa, to jest duży plus, ale i mimo to te drogi są za wąskie. Jak kiedyś było, było mniej samochodów i więcej ludzi do nas jechało, a z tą drogą, co jest to jest tragedia Bo nie jest nic zrobione, tylko wygładzona nawierzchnia. (usługi noclegowe) 10 kilometrów do Baranowa i tam troszeczkę do Woźnic 8 kilometrów. No i ten komfort faktycznie apetyt wzmaga w miarę jedzenia, tak jak ten kawałeczek drogi, chciałoby się, żeby był jeszcze dłuższy i jeszcze lepszy, jeśli porusza się gdzieś po Polsce, tam w innych rejonach Polski czy coś to po prostu troszeczkę w niektórych miejscach aż bierze zazdrość, że tamci mieszkańcy czy użytkownicy dróg mający fajnie wygodę, a tu my musimy praktycznie tą, jakby prawie z czasów wojennych. (mieszkańcy) Niektórzy turyści tu przyjeżdżają to mówią: „no na waszej drodze to przynajmniej zasnąć nie można”, bo to trzeba mieć cały czas wytężoną czujność, żeby większym samochodem nie zaczepić o konary wystające na drogę lub gdzieś się zmieścić na swojej tam skromnej. (mieszkańcy) (…) jeżdżą rowerami. Dzisiaj wiadomo to jest, też i wchodzi w modę, żeby poruszać się więcej rowerem i jest bardzo ciężko jechać rowerem po naszych drogach, już nie mówię o samochodzie, to jest bardzo ciężko. (mieszkańcy) 60

61 Stan dróg w regionie (cytaty)
- nawiązując do tego, co powiedziałem, że przygotowuje się do otwarcia swojej firmy. Na dzień dzisiejszy chcąc kupić pustak w Mikołajkach muszę za niego zapłacić 25 groszy więcej jak bym zapłacić w Mrągowie Dlaczego? - firma z Niegodzisk nie chce przyjeżdżać do Mikołajek - transport od nich kosztuje 400 złotych, przepraszam 200 złotych kosztuje od nich transport. Nie chcą jeździć do Mikołajek, w Mikołajkach, przez Mikołajki, dojazd do Mikołajek jest bardzo ograniczony. Jest dużo ograniczeń, są mosty, nie chcą wjeżdżać do Mikołajek. Do Mrągowa jadą, za 200 złotych jedzie samochód, do każdego pustaka trzeba doliczyć 25 groszy, prawda? Nie możemy zamówić tam, tylko musimy jechać do Mrągowa i musimy przepłacić w Mrągowie, gdzie w Mikołajkach moglibyśmy zapłacić taniej jak tam. Dużo jest takich niuansów, które zbierają się na to, że - no utrudniają nam życie (mieszkańcy) 61

62 Nowa inwestycja – wiedza i źródła informacji
Temat nowej inwestycji jest częstym tematem rozmów mieszkańców Mikołajek. W opisywanym środowisku wypada mieć jakąś wiedzę i opinię na ten temat. STAN WIEDZY Inwestycja planowana jest już od dawna – część respondentów słyszała o niej już 20 lat temu. Badanym osobom został przedstawiony opis drogi przygotowany przez GDDKiA twierdzili oni, że te założenia są im znane i mieli już wcześniej do nich dostęp (w ramach konsultacji społecznych, na stornie internetowej Dyrekcji). Jednocześnie sami respondenci przytaczali inne informacje, które budziły kontrowersje wśród pozostałych uczestników dyskusji. Nieścisłości w stanie wiedzy dotyczą następujących obszarów: charakteru drogi - tu padały głosy, że ma to być płatna autostrada, droga ekspresowa, przeznaczenia drogi – zdaniem badanych po przebudowie droga ma wchodzić w skład korytarza tranzytowego wschód-zachód dla TIR-ów i łączyć się z Via Baltica, natężenia ruchu – padały opinie, że po przebudowie drogą przejeżdżać będzie nawet 17000 TIR-ów dziennie. Respondenci zostali poproszeni o samodzielne narysowanie planowanej drogi po przebudowie. Ich rysunki były w zdecydowanej ilości poprawne. Kilka osób wprost przyznało się do tego, że nie wiedzą którędy inwestycja ma przebiegać. ŹRÓDŁA INFORMACJI Respondenci czerpią informacje na temat inwestycji z następujących źródeł: znajomi, Internet (strona GDDKiA i Min. Infrastruktury), prasa lokalna i ogólnopolska, konsultacje społeczne, zebrania obywatelskie, materiały informacyjne tworzone przez organizacje, np. Stowarzyszenie Sadyba. 62

63 Nowa inwestycja – wiedza i źródła informacji (cytaty)
Mazury są małe i ludzie mówią do siebie różne rzeczy. Jak ktoś przeczyta na stronie to się dowie drugi, pocztą pantoflową. (agroturystyka) tirów dziennie ma przejeżdżać przez tą drogę… Skąd to wiadomo? - Stowarzyszenie (Sadyba) dużo nam mówiło, kontaktowali się z nami. (gastronomia) Co się o tym wszystkich mówi, tak potocznie, jaka atmosfera wokół tego panuje, co się słyszy tak na ulicy? - pierwszy chwyt, to każdy był zadowolony, a teraz każdy jest Co to znaczy pierwszy chwyt? - że będzie droga Dlaczego byli wtedy wszyscy zadowoleni? - bo mamy złe drogi - będzie dobra droga - poprawiona, super autostrada - chodziło nam wszystkim o to samo - droga jest potrzebna - ale nie taka - okazało się, że będzie to tranzyt, to nikt tego nie chce, bo tu mamy drogę z Warszawy już teraz Tiry nie dają spać i żyć, a będzie ich dużo więcej. (agroturystyka) Ta droga ma łączyć tranzyt, tam gdzie będzie Via Baltica, żeby połączyć wschodnie strony, do centrum kraju (gastronomia) W TVN widziałam wywiad przeprowadzony z żeglarzami, co oni myślą na temat tego mostu. Prawdopodobnie cześć wypowiedzi była niecenzuralna, w każdym razie nikt nie powiedział, że to jest dobry pomysł. (agroturystyka) 63

64 Nowa inwestycja – wiedza i źródła informacji (cytaty)
Jak mówią, że droga, to wszyscy są szczęśliwi, ale jak się dowiedzą, jakie funkcje ma spełniać droga, to są już bardziej sceptyczni. Najtrudniej jest dotrzeć z prawdziwą informacją, bo jeżeli się mówi, że chcemy wybudować drogi, a wy nie chcecie, to, co jesteście zacofani? (gastronomia) - burmistrz zorganizował spotkanie w Mikołajkach dla mieszkańców i było małe zainteresowanie Nie było zainteresowania? to jest też tak, że ludzie nie chodzą na spotkania (…) ci, którzy chcą wiedzieć, to się interesuję. Nie ma też sensu informować jak to kogoś nie obchodzi (gastronomia) Ma być docelowo droga tranzytowa dla tirów między celami łączona odcinkami, a Rosją. Dla mnie to będzie zaburzenie, może nie mamy świadomości, że to będzie kilka tysięcy tirów, natężenie ruchu niesamowite. Hałas, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, nie będzie to bez znaczenia dla naszego regionu. Nie mówię, że dla samej gminy Mikołajki. Nie wyobrażam sobie. Ja widzę celowość modernizowania dróg, żeby były lepsze drogi, żeby turyści mogli dojechać, ale nie widzę sensu pakować sobie pod nos drogę dla tirów (usługi noclegowe) W Gazecie Olsztyńskiej było dosyć. Kilka razy było to łączone z wariantami przebiegu trasy. Szwagier był na spotkaniu jakąś taką mapkę jak to czy tam z Generalnej Dyrekcji rozdawali i pokazywali jak ma przebiegać . (mieszkańcy) 64

65 Nowa inwestycja – argumenty przeciw
Hałas Zbyt mała odległość od miasta Zagrożenie ekologiczne (naruszenie ekosystemu – groźne dla żab, żółwi; zagrożenie katastrofą ekologiczną, np. w wyniku wypadku TIR-a przewożącego szkodliwe substancje) Nieodwracalne zatracenie charakteru Mikołajek – brak ciszy, spokoju i zmiany w środowisku naturalnym Spadek ilości turystów (krajowych i zagranicznych) Przebieg drogi przez działki turystyczne Straty finansowe usługodawców i przedsiębiorców z branży turystycznej Proces budowy drogi – przewożenie dużej ilości ciężkiego sprzętu i materiałów budowlanych dodatkowo zniszczy lokalne drogi i utrudni ruch Przedstawiciele branży turystycznej, którzy wzięli udział w badaniu byli w zdecydowanej większości przeciwni inwestycji. Przytoczone argumenty obrazują sposób myślenia o inwestycji skupiający się wokół dwóch głównych problemów: nieodwracalnej utraty unikalnego charakteru Mikołajek oraz wynikającej z tego ich własnych strat finansowych. Utrudnienie dla rolników, których grunty przedzieli droga Wobec planowanego lotniska w Szymanach rozwój dróg powinien koncentrować się na poprawie dróg lokalnych, a nie budowie korytarza tranzytowego 65

66 Nowa inwestycja – argumenty przeciw (cytaty)
Przepuszczenie tej drogi przez środek Mazur, stwarza, totalnie zagrożenie, czy tego sobie nikt nie wyobraża, że Tiry z zawartością jakiejś trucizny, spada do jeziora, trucizna rozprzestrzenia się po całych Mazurach, od jeziora Neckiego, ginie wszystko razem. Będzie zabezpieczenie, sranie w banie, efekt jest oczywisty i wiadomy. Pomijam przecinanie korytarzy przyrodniczych, wszystkiego, co żyje. Oczywiście, że droga musi gdzieś być i będzie dolegliwością, natomiast musi ona maksymalnie ominąć najcenniejsze obiekty przyrodnicze. (agroturystyka) Dużo turystów ma działki, ta droga będzie przebiegała przy tych działkach, ktoś, kto sobie kupił, nie wiedział, że kiedyś tu będzie jakaś droga szła. Chwaszczcze, Lubiewo, ci ludzie będą mieli w podwórkach tą drogę. (gastronomia) (…) dlaczego turyści przyjeżdżają. Bo mamy przyrodę, jeziora, piękne lasy, pola, mamy nieskażoną przyrodę, ludzie ją podziwiają i chcemy ją zachować. Dlatego ja jestem przeciwko budowie takiej drogi w takiej skali. Będę każdego przekonywała, żeby takiej drogi, w taki wymiarze nie było. Tak naprawdę nikt nam nie chce powiedzieć prawdy, a prawda jest jasna. Ja sobie troszkę poszperałam w Internecie. Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, to ma być Międzynarodowy Korytarz Transportowy, tego się ludziom nie mówi. Ludzie sobie myślą, że poprawią nam 16 i będziemy jechać lepiej do Olsztyna. Tak naprawdę puszczą nam 4 pasami Tiry, które będą jeździły dzień i noc, skażą powietrze, zabiorą ciszę, przyroda zginie, ptaki się wyniosą. Mamy takie teraz ptaki, białe czaple, ja nigdy takiego czegoś nie widziałam. To wszystko się wyniesie i ludzie przestaną przyjeżdżać do Mikołajek. Ludzie, którzy mieszkają w mieście chcą wypocząć. (agroturystyka) Kraina Wielkich Jezior, czysto, spokojnie, cisza, a tutaj nagle wielki transport. (gastronomia) Tak naprawdę problemem jest przebieg? - przebieg - za blisko miasta i wioski - 1,5 km tylko, to zróbmy nie półtora tylko 15 lub 10 i wszystko jest Ok. (gastronomia) 66

67 Nowa inwestycja – argumenty przeciw (cytaty)
Niemcy do nas też nie przyjadą, jak zrobimy lotnisko w Olsztynie, to będzie nam potrzebny transport do nas. Ludzie latają coraz więcej. Tą drogą, która chce zbudować generalna dyrekcja, będą jeździły tylko Tiry, to ma być połączenie Via Baltica, z trasą E7, to wszyscy wiedzą. (agroturystyka) Wszystko zostanie zniszczone, turyści nie będą tu przyjeżdżać, będą jeździć tam gdzie będzie cicho i spokój. Nam nic więcej nie trzeba. My z tym miejscem związaliśmy przyszłość i przyszłość naszych dzieci. Teraz nasze dzieci, co mają robić? (agroturystyka) Nie wiem czy jakieś państwo w Europie, które miałoby perełkę taką jak Mazury wpadłoby na taki pomysł, żeby to psuć sobie i puszczać tamtędy most. Chyba, że Generalna Dyrekcja, jest pewna, że one są tak piękne, że się wkomponują. To nie pasuje na Mazury, w ogóle nie pasuje. (agroturystyka) - Przeciwnicy no to będą tacy, którzy mają w tym interes, że wkroczy się na ich tereny, jakieś mają kupione - biznes - Właściciele. albo ludzie, których działki sięgają do planowanego przebiegu działań, to oni będą na pewno przeciwko. (mieszkańcy) Wiemy, że gro osób tych, które są przeciw budowaniu, że to są ludzie, którzy poprzyjeżdżali tu z Warszawy, pokupowali sobie ziemię, gdzieś tam sobie z boku i teraz powiedzmy kilometr od niego ma przebiegać ta droga szybkiego ruchu i myślę, że to dla nich jest to uciążliwe. Dla mnie jest to uciążliwe przez 39 lat, że mieszkamy tutaj, że mamy ciężko dojechać do Olsztyna, do Ełku. (mieszkańcy) 67

68 Nowa inwestycja – argumenty za
Wybór miejsca w najwęższym punkcie jeziora Tałty i o wysokich brzegach i bez zabudowań Żaglówki będą mogły przepływać Mniejsze natężenie ruchu w mieście, brak TIR-ów przejeżdżających przez centrum Cisza w mieście Poprawa bezpieczeństwa na drogach w regionie Możliwość łatwiejszego i szybszego dojazdu do Mikołajek – zarówno turystów, jak i mieszkańców Wzrost liczby turystów Nowe miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości lokalnej – zakładanie stacji benzynowych i usług gastronomicznych i noclegowych wzdłuż nowej trasy Lepsza sytuacja materialna mieszkańców Możliwość łatwiejszego dojazdu do pracy poza Mikołajkami np. Olsztyna Łatwiejszy transport w regionie – zyskają firmy transportowe Prawie wszyscy mieszkańcy oraz pojedynczy przedstawiciele branży turystycznej chcą przebudowanej drogi w omawianym wariancie. W ich opinii miasto zyska z powodu wzrostu liczby turystów oraz poprawy sytuacji materialnej mieszkańców. Możliwość sprzedaży ziemi pod inwestycję – zyskają właściciele ziemi (PAN, rolnicy, działkowicze) 68

69 Nowa inwestycja – argumenty za (cytaty)
- nie tylko duże samochody, bo wtedy na przykład wszyscy ludzie, którzy mieszkają tam dalej, poza Mikołajkami, w Ełku, Augustowie – oni z Olsztyna i jadą tu, za przeproszeniem powiem, przez tą naszą dziurę muszą przejechać, a tutaj strasznie kręte te drogi są, a tak sobie tamtą drugą dwupasmówką by sobie i szybciej i wygodniej pojechał, - a w Mikołajkach będzie ciszej my nie tylko na tiry psioczymy, ale na te małe samochody też, niech on sobie jedzie wygodnie bokiem i on będzie zadowolony i ja będę zadowolony, a będzie potrzeba zjechać to sobie zjedzie 4 kilometry tutaj . (mieszkańcy) Bo ktoś gdzieś jakiś barek otworzy… I ludzie będą mieli pracę. (mieszkańcy) (…) większość nas jeździ do pracy (za granicę), więc widzimy jakie są mosty czy wiadukty na Bawarii czy tam gdzieś na Norymbergii. Widzimy, że tam jest 100 czy ileś metrów w dół i są wybudowane, nikomu to nie przeszkadza i jeszcze na dole miasteczko jest pod spodem. Tak jest, nie przeszkadza. Oni są zadowoleni, bo wszystko poszło górą, ale nie jedzie, ja mogę sobie okno otworzyć i nic nie słyszę. (mieszkańcy) 69

70 Nowa inwestycja – oczekiwania
Drogi regionalne Powołanie bezstronnych specjalistów (najlepiej z zagranicy), którzy wytyczą optymalny przebieg trasy z uwzględnieniem wielu czynników Poprawione nawierzchnie Poszerzone i utwardzone pobocza Edukacja mieszkańców i szeroko dostępna informacja na temat inwestycji, np. plakaty informacyjne w mieście (z planowaną trasą przebiegu, wizualizacją mostu) Ścieżki rowerowe Zachowany klimat i ustronność tych dróg – walor turystyczny Korytarze dla zwierząt Poprawione poszczególne odcinki – droga do Ukty Drogi boczne dla rolników i rowerzystów Poprawione drogi wyjazdowe na Warszawę Ekrany wyciszające Najwięcej kontrowersji budzi trasa przebiegu – tu oczekiwania zależą od akceptacji lub jej braku dla przedstawianych propozycji Dojazd do planowanej przebudowanej drogi DK 16 Zakaz ruchu dużych pojazdów ciężarowych TIR-y na tory – ciężarówki przewożone koleją Poprawa wiaduktu w Mikołajkach Uczestnicy dyskusji (głównie przeciwnicy omawianego wariantu) wskazali własne propozycje rozwiązania tej inwestycji Obwodnica Mazur - stroną południową (okolice Ostrołęki) lub północną (powyżej Węgorzewa); oznacza niwelację wszelkich zagrożeń dla regionu + poprawienie stanu dróg lokalnych (w tym budowa ścieżek rowerowych) Wariant idący przez Ryn – wystarczająco blisko Mikołajek (łatwy i szybki dojazd do drogi), w miarę przyjazny dla środowiska i nie niszczący unikalnego charakteru Mikołajek (Ryn w opinii zwolenników tej propozycji nie ma aż takiego potencjału turystycznego) + poprawienie stanu dróg lokalnych (ścieżki rowerowe) 70

71 Nowa inwestycja – oczekiwania (cytaty)
Ja nie mam przeciwko temu, żeby ta droga szła gdzie indziej, musi gdzieś iść, czas najwyższy. (agroturystyka) (…) my bardzo chcemy, żeby nam poprawiono drogi lokalne, tą nieszczęsną 16, wszystkie te lokalne, które nam służą. Natomiast Tiry, powinny być z Mazur w ogóle wyprowadzone. Powinna być obwodnica Mazur zrobiona, one nie mają prawa tutaj wstępu. (agroturystyka) Ten transport musi gdzieś iść, bo to też rozwój kraju, ale jak jest ten pomysł, tiry na tory, może zamiast środki takie potężne, bo to są gigantyczne pieniądze, to można by zrobić rampy jakieś, specjalne wagony, które by to woziły, mamy ekologię, pobudzamy też całe PKP, jakoś może tym sposobem. To jest drogi transport, ale coś za coś. Jeżeli mam tyle pieniędzy wydać w coś, co będzie nam zagrażało, to niechby sobie to idzie na torach. (gastronomia) Prawdopodobnie trzeba zrobić tak, że trzeba wziąć zagraniczną firmę, która zrobiła tak jak mówię. Spojrzała na mapę i powiedziała, proszę państwa, tu jest świetne miejsce. Okazało się, że ono jest bardzo dobre, sprawdzili to. (agroturystyka) Czy chcielibyście państwo coś dodać? - żeby szpilkę włożyć Dyrekcji Krajowej, żeby szybciej zaczynali (mieszkańcy) 71


Pobierz ppt "Sopot – Warszawa, 21 października 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google