Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI.

Коpie: 1
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI

2 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Skąd ten temat? Moje wątpliwości Moje wątpliwości Własne i cudze błędy Własne i cudze błędy A przecież... A przecież... mamy być wzorem mamy być wzorem

3 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak A D B C Które z tych obrazów można opublikować bez uzyskania pod warunkiem, że jesteś ich autorem?

4 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak O czym będzie mowa? Przepisy prawne Przepisy prawne Podstawowe pojęcia Podstawowe pojęcia Przykładowe problemy szkolne Przykładowe problemy szkolne Problemy związane z pracą Ośrodka? Problemy związane z pracą Ośrodka?

5 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak POLSKIE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PRAWEM AUTORSKIM - ustawy: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 4.02.1994 r. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 4.02.1994 r. Ustawa o ochronie baz danych – z 27.07.2001 roku w kształcie z 10.11.2002 Ustawa o ochronie baz danych – z 27.07.2001 roku w kształcie z 10.11.2002 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z 18.07.2002, weszła w życie 10.03.2003 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z 18.07.2002, weszła w życie 10.03.2003 Ustawa Prawo własności przemysłowej - 30.06.2000 Ustawa Prawo własności przemysłowej - 30.06.2000 Ustawa o radiofonii i telewizji - 29.12.1992, z późniejszymi zmianami Ustawa o radiofonii i telewizji - 29.12.1992, z późniejszymi zmianami

6 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak POLSKIE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PRAWEM AUTORSKIM - ustawy: Ustawa Prawo prasowe - 26.01.1984, z późniejszymi zmianami Ustawa o dostępie do informacji publicznej - 6.09.2001 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - 15.12.2000 Ustawa o ochronie danych osobowych - 29.08.1997 Ustawa o kinematografii - 16.07.1987 Ustawa o podpisie elektronicznym - 18.09.2000 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - 16.04.1993 z późniejszymi zmianami

7 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak POLSKIE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PRAWEM AUTORSKIM - inne akty normatywne: Konstytucja RP z dn. 2.04.1997 Kodeks Cywilny (tu szczeg.: roszczenia, współwłasność, umowy o dzieło, przyrzeczenie publiczne) Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks postępowania karnego Kodeks pracy Kodeks celny Ustawa o zamówieniach publicznych Ustawa Prawo budowlane ustawy podatkowe i inne

8 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Podstawowe pojęcia Utwór Przedmiot prawa autorskiego

9 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Utwór czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, niezależnie od wartości, przeznaczenia, przeznaczenia, sposobu wyrażenia. sposobu wyrażenia.

10 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Przykłady: strona internetowa, strona internetowa, praca dyplomowa, praca dyplomowa, program komputerowy, program komputerowy, zdjęcie, zdjęcie, artykuł, artykuł, utwór muzyczny, utwór muzyczny, film, książka... film, książka...

11 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Nie podlegają ochronie pomysły, pomysły, metody i procedury, będące podstawą algorytmów, metody i procedury, będące podstawą algorytmów, znaki i symbole - w tym państwowe oraz dotyczące samorządu terytorialnego, znaki i symbole - w tym państwowe oraz dotyczące samorządu terytorialnego, akty normatywne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia), akty normatywne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia), proste informacje prasowe... proste informacje prasowe...

12 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Bazy danych - szczególny przypadek Twórcze podlegają wyjątkowej ochronie Twórcze podlegają wyjątkowej ochronie Dozwolone jest: Zwielokrotnienie dla użytku prywatnego (wyjątek – elektroniczne) Zwielokrotnienie dla użytku prywatnego (wyjątek – elektroniczne) korzystanie w celach zilustrowania nauczania lub badań naukowych korzystanie w celach zilustrowania nauczania lub badań naukowych

13 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Utwór jest chroniony Bez rejestracji Bez rejestracji Bez adnotacji Bez adnotacji Bez formalności Bez formalności

14 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Podmiotem prawa autorskiego może być każda osoba, niezależnie od tego, czy posiada zdolności do czynności prawnychnp. małoletni, ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej małoletni, ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej Nie może jedynie samodzielnie dysponować prawami autorskimi.

15 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa (o prawie autorskim i prawach pokrewnych) nie stanowi inaczej. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa (o prawie autorskim i prawach pokrewnych) nie stanowi inaczej.

16 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Prawa dla Pracodawcy Pracodawcy Producenta Producenta

17 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Autorskie prawa: Osobiste Osobiste Majątkowe Majątkowe

18 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem,

19 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak W szczególności chronią prawo do: 1) autorstwa utworu, 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

20 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Autorskie prawa majątkowe Wyrażają się w wyłącznym prawie twórcy do: korzystania i rozporządzania utworem, korzystania i rozporządzania utworem, do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby. do wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby.

21 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Przenoszenie praw majątkowych Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

22 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Z utworu może korzystać Lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona: Lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona: Twórca, Twórca, Osoba, która nabyła prawa majątkowe, Osoba, która nabyła prawa majątkowe, Osoba posiadająca licencję. Osoba posiadająca licencję.

23 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Przykładowa licencja * Rys. CHIP * Rys. CHIP

24 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Ograniczenia monopolu autorskiego Dozwolony użytek prywatny (osobisty) Dozwolony użytek prywatny (osobisty) Dozwolony użytek publiczny Dozwolony użytek publiczny Nie można: Nie można: naruszać normalnego korzystania z utworu, naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w słuszne interesy twórcy. godzić w słuszne interesy twórcy.

25 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Dozwolony użytek prywatny Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

26 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Zakres własnego użytku osobistego obejmuje Krąg osób pozostających w związku osobistym (rodzina) Krąg osób pozostających w związku osobistym (rodzina) W stosunku towarzyskim (koledzy) W stosunku towarzyskim (koledzy) Warunek - brak korzyści materialnych Warunek - brak korzyści materialnych

27 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Uwaga! Tak określany użytek osobisty nie dotyczy programów komputerowych !!! Tak określany użytek osobisty nie dotyczy programów komputerowych !!!

28 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Dozwolony użytek publiczny Prawo przedruku Prawo przedruku Prawo cytatu Prawo cytatu Specjalne uprawnienia instytucji o charakterze oświatowym i ośrodków informacyjnych Specjalne uprawnienia instytucji o charakterze oświatowym i ośrodków informacyjnych

29 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Prawo przedruku Dotyczy prasy, radia i telewizji Dotyczy prasy, radia i telewizji Aktualne tematy Aktualne tematy Za opłatą Za opłatą

30 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Cytowanie Urywków rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, Dozwolone jest jedynie w utworach stanowiących samoistną całość W zakresie uzasadnionym: wyjaśnianiem, wyjaśnianiem, analizą krytyczną, analizą krytyczną, nauczaniem, nauczaniem, prawami gatunku twórczości (pastisz, parodia, karykatura) prawami gatunku twórczości (pastisz, parodia, karykatura)

31 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Warunek Podajemy źródła Podajemy źródła Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

32 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Specjalne uprawnienia szkół Szkoły mogą w celach dydaktycznych: Szkoły mogą w celach dydaktycznych: Korzystać z opublikowanych utworów Korzystać z opublikowanych utworów Sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanych utworów Sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanych utworów

33 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Specjalne uprawnienia szkół Szkoły mogą w celach dydaktycznych: Szkoły mogą w celach dydaktycznych: Udostępniać nieodpłatnie egzemplarze utworów opublikowanych (biblioteki, gazetki szkolne) Udostępniać nieodpłatnie egzemplarze utworów opublikowanych (biblioteki, gazetki szkolne)

34 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Przykładowe problemy szkolne Prace nauczycieli i uczniów Prace nauczycieli i uczniów Szkolna strona internetowa Szkolna strona internetowa Gazetka szkolna Gazetka szkolna

35 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Prace nauczycieli i uczniów Do wykorzystania na zajęciach w szkole Do wykorzystania na zajęciach w szkole Specjalne uprawnienia szkół Specjalne uprawnienia szkół Do publikacji Do publikacji Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa osobiste

36 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Szkolna strona internetowa 1. Rozpowszechnianie 2. Ochrona wizerunku 3. Fotografie obiektów-utworów

37 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak 1.Rozpowszechnianie na stronach WWW Dopóki nie uzyskamy zgody autora na umieszczenie dzieła na stronie WWW, nie mamy prawa tego zrobić. Dopóki nie uzyskamy zgody autora na umieszczenie dzieła na stronie WWW, nie mamy prawa tego zrobić. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia.

38 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Zgoda na rozpowszechnianie Najczęściej wyrażona w formie umowy licencyjnej – może być ustna. Najczęściej wyrażona w formie umowy licencyjnej – może być ustna. Umieszczona bezpośrednio w publikacji. Umieszczona bezpośrednio w publikacji.

39 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak 2. Ochrona wizerunku: Dwa wyjątki: 1) rozpowszechnianie wizerunku osoby znanej, jeśli fotografię wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, np. jest ona elementem zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej.

40 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak 3. Fotografie obiektów-utworów: Utwory ustawione na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub ogrodach Utwory ustawione na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub ogrodachtak Utwory znajdujące się we wnętrzach budynków Utwory znajdujące się we wnętrzach budynkównie

41 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Gazetka szkolna Wersja drukowana (bezpłatna) Wersja drukowana (bezpłatna) Specjalne uprawnienia szkół Specjalne uprawnienia szkół Prawo cytatu Prawo cytatu Wersja internetowa Wersja internetowa Prawo cytatu Prawo cytatu

42 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Pomysł na serwis zawierający: Fotografię Fotografię Grafikę Grafikę Pliki wideo Pliki wideo Pliki audio Pliki audio Materiały od nauczycieli dla nauczycieli

43 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Rozwiązanie testu

44 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Chronione prawem autorskim są: Herb Warszawy Herb Warszawy Zdjęcie przedstawiające pieska Zdjęcie przedstawiające pieska Szkic do obrazu olejnego Szkic do obrazu olejnego Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Prognoza pogody w postaci notatki w gazecie Prognoza pogody w postaci notatki w gazecie

45 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Chronione prawem autorskim są: Praca dyplomowa Praca dyplomowa Hasło reklamowe Hasło reklamowe Zdjęcie przedstawiające skutki wypadku drogowego Zdjęcie przedstawiające skutki wypadku drogowego Obraz namalowany przez szympansa Obraz namalowany przez szympansa Rysunek dwuletniego dziecka Rysunek dwuletniego dziecka Baza danych zawierająca zbiór ustaw Baza danych zawierająca zbiór ustaw

46 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Utwór jest chroniony prawem autorskim Od momentu przedstawienia choćby jednej osobie Od momentu przedstawienia choćby jednej osobie

47 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Wolno: Przesłać znajomemu z chata artykuł znaleziony w Internecie Przesłać znajomemu z chata artykuł znaleziony w Internecie Pożyczyć płytę z muzyką koledze z pracy Pożyczyć płytę z muzyką koledze z pracy Wymieniać się książkami w klubie czytelniczym, w którym nie wszyscy członkowie znają się osobiście Wymieniać się książkami w klubie czytelniczym, w którym nie wszyscy członkowie znają się osobiście

48 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Wolno: Pożyczyć koledze program komputerowy (odinstalowany z mojego komputera) Pożyczyć koledze program komputerowy (odinstalowany z mojego komputera) Korzystać w domu z programu komputerowego, na który licencję posiada nasz zakład pracy Korzystać w domu z programu komputerowego, na który licencję posiada nasz zakład pracy Korzystać z programu komputerowego, który odkupiliśmy od kolegi (był drugim właścicielem) Korzystać z programu komputerowego, który odkupiliśmy od kolegi (był drugim właścicielem)

49 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Wolno: Używać komputera wypożyczonego z pracy wraz zainstalowanym na nim oprogramowaniem Używać komputera wypożyczonego z pracy wraz zainstalowanym na nim oprogramowaniem Podarować koledze z pracy kserokopię artykułu Podarować koledze z pracy kserokopię artykułu Rozdać kserokopie artykułu wszystkim pracownikom Rozdać kserokopie artykułu wszystkim pracownikom

50 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Wolno: Dodać do własnej strony WWW opublikowanej w Internecie zdjęcie innego autora Dodać do własnej strony WWW opublikowanej w Internecie zdjęcie innego autora Przetłumaczyć artykuł Przetłumaczyć artykuł Opublikować przetłumaczony artykuł Opublikować przetłumaczony artykuł Udostępnić przetłumaczony artykuł w lokalnej, szkolnej sieci komputerowej Udostępnić przetłumaczony artykuł w lokalnej, szkolnej sieci komputerowej Umieścić przetłumaczony artykuł na kartach szkolnej gazetki (wersja darmowa, drukowana) Umieścić przetłumaczony artykuł na kartach szkolnej gazetki (wersja darmowa, drukowana)

51 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Dziękuję za uwagę Artykuł z rozwinięciem tematu: Prawo autorskie a technologia informacyjna – krótki przewodnik dla nauczycieli www.oeiizk.edu.pl Lista pytań: dorota@oeiizk.waw.pl


Pobierz ppt "Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów Opracowała Dorota Janczak Krótki przewodnik dla nauczycieli Prawo autorskie a TI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google