Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4.04.2006 Seminarium IES 1 Ślady języka obcego w języku ojczystym Halina Widła Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4.04.2006 Seminarium IES 1 Ślady języka obcego w języku ojczystym Halina Widła Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium IES 1 Ślady języka obcego w języku ojczystym Halina Widła Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego

2 Seminarium IES2 Problemy istotne dla językoznawców: Jakie są rodzaje interferencji językowej ? W fizyce interferencja to zjawisko nakładania się fal. W językoznawstwie interferencja to zjawisko nakładania się kodów w zakresie słownictwa, morfologii, fonetyki, czy składni, a nawet dyskursu. Kiedy i dlaczego zachodzi interferencja? Jakie korzyści można odnieść z wiedzy o interferencji?

3 Seminarium IES3 Problemy istotne dla dydaktyków: 1. Ile błędów interferencyjnych popełniają średnio uczniowie na poszczególnych etapach nauki ? 2. Czy warto modyfikować istniejące podręczniki, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i na jakim etapie po to, by dostosować je do potrzeb osób wielojęzycznych ? 3. Jakich efektów możemy się spodziewać po tej ewentualnej modyfikacji?

4 Seminarium IES4 Rodzaje dwujęzyczności Wielość definicji dwujęzycznych i osoby dwujęzycznej Definicje opisowe (1), normatywne (2), metodologiczne (3) 1. Wymiar językowy, socjologiczny i psychologiczny 2. Wymagania wobec osób, które można nazwać dwujęzycznymi 3. Stopnie dwujęzyczności, stopnie lub różnice między dwoma językami w sytuacji dwujęzyczności, wiek przyswojenia drugiego języka, metoda nauki, postawa względem drugiego języka

5 Seminarium IES5 Typy dwujęzyczności W zależności od relacji język – myślenie: DWUJĘZYCZNOŚĆ ZŁOŻONA: DWUJĘZYCZNOŚĆ WSPÓŁRZĘDNA: W zależności od relacji język – myślenie: DWUJĘZYCZNOŚĆ ZŁOŻONA: JEDNOSTKA L1 – ODPOWIEDNIK L2 =JEDNO POJĘCIE DWUJĘZYCZNOŚĆ WSPÓŁRZĘDNA: JEDNOSTKA L1 – ODPOWIEDNIK L2 = DWA POJĘCIA

6 Seminarium IES6 BILINGUISME COORDONNÉ BILINGUISME COMPOSÉ DWUJĘZYCZNOŚĆ WSPÓŁRZĘDNA DWUJĘZYCZNOŚĆ ZŁOŻONA Niveau conceptuel: book livre book = livre / / [ ] Niveau lexical: /buk/ /livre/ /buk/ /livre/ Fig. 1. Bilinguismes coordonné et composé (Weinreich, 1953)

7 Seminarium IES7 Typy dwujęzyczności W zależności od osiągniętej w obu językach kompetencji: DWUJĘZYCZNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA: KOMPETENCJA W KOMPETENCJA W DWUJĘZYCZNOŚĆ DOMINUJĄCA: KOMPETENCJA W KOMPETENCJA W W zależności od osiągniętej w obu językach kompetencji: DWUJĘZYCZNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA: KOMPETENCJA W L1 – KOMPETENCJA W L2 DWUJĘZYCZNOŚĆ DOMINUJĄCA: KOMPETENCJA W L1 > KOMPETENCJA W L2

8 Seminarium IES8 Typy dwujęzyczności W zależności od wieku przyswajania obu języków: WCZESNA DWUJĘZYCZNOŚĆ JEDNOCZESNA / SUKCESYWNA: DWUJĘZYCZNOŚĆ WIEKU DORASTANIA: DWUJĘZYCZNOŚĆ DOROSŁYCH: W zależności od wieku przyswajania obu języków: WCZESNA DWUJĘZYCZNOŚĆ JEDNOCZESNA / SUKCESYWNA: L2 nabywany w dzieciństwie i przyswojony przed 10/11 rokiem zycia (LA + LB = dwa języki ojczyste) DWUJĘZYCZNOŚĆ WIEKU DORASTANIA: L1 =język ojczysty, L2 przyswojony między 4-5 a 10/11 rokiem życia DWUJĘZYCZNOŚĆ DOROSŁYCH: L2 przyswojony między 10/11 a 16/17 rokiem zycia L2 przyswojony po 16/17 roku życia

9 Seminarium IES9 Typy dwujęzyczności W zależności od statusu obu języków: DWUJĘZYCZNOŚĆ WZBOGACAJĄCA: L1 I L2 SPOŁECZNIE WALORYZOWANE = harmonijny rozwój dwujęzyczności DWUJĘZYCZNOŚĆ ZUBOŻAJĄCA: L2 waloryzowany kosztem L1 L2 waloryzowany i przyswojony kosztem L1

10 Seminarium IES10 Typy dwujęzyczności W zależności od przynależności i tożsamości kulkurowej: DWUKULTUROWA DWUJĘZYCZNOŚĆ podwójna przynależność kulturowa i dwukulturowa tożsamość DWUJĘZYCZNOŚĆ MONOKULTUROWA przynależność i tożsamość związana z L1 DWUJĘZYCZNOŚĆ AKULTUROWA W L2 przynależność kulturowa związana z L2, tożsamość poprzez L2 DWUJĘZYCZNOŚĆ ANOMICZNA wahanie co do przynależność kulturowej, niezdefiniowana tożsamość kulturowa

11 Seminarium IES11 Życie w dwóch światach? Dwujęzyczność: -Dwukulturowość? -Tożsamość? -Separacja? Integracja? Asymilacja?

12 Seminarium IES12 Badania nad dwujęzycznością Celem badań było zbadanie deformacji, jakim podlega język osobniczy na skutek długotrwałego kontaktu z językiem obcym na materiale języków polskiego i francuskiego. Wybrana metoda statystyczna umożliwiła kompleksową analizę zaobserwowanych faktów z wykorzystaniem pojęcia zmiany istotnej, ilościowej i jakościowej. Badaniami objęto 6 grup probantów, dobranych według kryterium dobrej znajomości języka ojczystego (polska matura) oraz przyswojenia języka drugiego w ramach regularnych kursów.

13 Seminarium IES13 Zbadano zmiany zachodzące na płaszczyznach: fonetycznej, morfologicznej, składniowej i leksykalnej. Ewolucja trzech ostatnich różni się w języku mówionym i pisanym. Czynnikiem wzmacniającym transfer retroaktywny jest tzw. bilingwizm izolowany. W przypadku języka mówionego zaobserwowane istotne zmiany są wprost proporcjonalne do czasu, jaki upłynął od momentu językowej separacji.

14 Seminarium IES14 Podstawy teoretyczne na których się oparłam, zaczerpnęłam z neurofizjologii. Neurolingwiści od dawna zadawali sobie pytanie, czy przejawy naszej aktywności językowej pozostawiają konkretne ślady w mózgu, czy każdego typu działalność aktywizuje te same czy też różne jego ośrodki. Istnieje kilka sprzecznych ze sobą teorii dotyczących udziału półkul mózgowych w przyswajaniu nowych wiadomości, a testy służące stawianiu poszczególnych hipotez opierają się głównie na obserwacji chorych i niesprawnych umysłowo. Tak niepełnych danych nie dało się uznać za w pełni wiarygodne, zaś brak aparatury weryfikującej prawidłowość spostrzeżeń skazywała na spekulacje.

15 Seminarium IES15 Dopiero zastosowanie metody rezonansu magnetycznego (IRM) w Stanach Zjednoczonych pozwoliło na pierwsze wiarygodne wnioski. W świetle tychże badań okazało się na przykład, że w wypadku osób dwujęzycznych, które przyswoiły język obcy we wczesnym dzieciństwie, bodziec językowy aktywizuje ośrodek Broka odpowiedzialny za dobór właściwych słów i struktur, oraz ośrodek Vernickego odpowiedzialny za semantykę. W wypadku osób starszych w tych samych warunkach eksperymentalnych w ośrodku Broka aktywizowane są dwa miejsca odległe od siebie. Mamy więc do czynienia z namacalnym dowodem odrębności kodów kształtowanych u osob dojrzałej. Można więc sobie postawić pytanie, czy pilotażowych badań nie przeprowadzić na grupie osób dwujęzycznych, które opanowały język w określonych warunkach. Teoretycznie rzecz biorąc, im dłużej osoba, która w wieku lat kilkunastu opanowała obcy język i charakteryzuje się wystarczającą, w tym wypadku na poziomie wykształcenia średniego, kulturą słowa, przebywa w warunkach tzw. izolowanego bilingwizmu, tzn. bez kontaktu z językiem ojczystym, tym głębsza powinna być jej zdolność i skłonność do tworzenia wszelkiego typu innowacji.

16 Seminarium IES16 Wziąwszy pod uwagę wszystkie cechy opisanego zjawiska, zadałam sobie pytanie, czy istnieją określone grupy użytkowników języka, u których tego typu kreatywność językowa wyróżnia się czymś szczególnym na tle pozostałych i czy tego typu cecha mogłaby być jej wyróżnikiem. Jeśli tak, to jakie kryteria uznać za wystarczające do jej sklasyfikowania oraz, czy otrzymane wymierne wyniki mogłyby posłużyć za podstawę do jej identyfikacji. Wreszcie, czy dałoby się opracować metodę, która mogłaby być wykorzystana w podobnych badaniach nad charakterystycznymi elementami wchodzącymi w skład interesującego nas subjęzyka.

17 Seminarium IES17 DOBÓR PROBANTÓW Badania przeprowadziłam porównując grupy spełniające powyższe kryteria i rekrutujące się spośród Polaków mieszkajacych w Polsce oraz polonii francuskiej. 1.Grupa na początku intensywnej nauki języka francuskiego PL 2.Grupa po 3 latach intensywnej nauki w Polsce PL 3.Grupa kontrolna PL 4.Grupa około 10 lat FR (13,2) -nieizolowana 5.Grupa od lat FR (15, 4) - izolowana 6.Grupa powyżej 30 lat FR ( 32,2) - izolowana

18 Seminarium IES18 PROBANCI PRZEBYWAJACY WE FRANCJI Badaniu poddałam 3 grupy 20 osobowe osób dwujęzycznych, które w Polsce opanowały język francuski i tutaj zdobyły średnie wykształcenie, przebywają odpowiednio około 10-ciu lat we Francji, między lat oraz ponad 30 lat. Przedmiotem analizy były pisemne i ustne fragmenty ich wspomnień, zachowany więc został wymóg jednolitości formy wypowiedzi.

19 Seminarium IES19 SŁOWNICTWO Należy pamiętać, że o ile zapożyczenia i skróty rozregulowyją język, to neologia morfologiczna odwrotnie, ma właściwości regulujące, porządkujące, zaś najlepszym przykładem dla języka polskiego byłyby tutaj prefiksacja i sufiksacja. Najciekawszą zaobserwowaną innowacją językową były tzw. neologizmy sensu, zgodnie z terminologią zaproponowaną przez Alaina Rey. Klasyfikacja ta obejmuje cztery możliwe sytuacje :

20 Seminarium IES20 Klasyfikacja Alaina Ray: Użytkownik języka tłumaczy słowo istniejące w drugim języku. Taka kalka językowa charakteryzuje się dodaniem zapożyczonego sensu do sensu obiegowego. Ujmując rzecz w terminach przyjętych w strukturaliźmie, mielibyśmy tu stary signifiant a nowy signifié inaczej mówiąc nowe pojęcie w starej szacie; W sytuacji odwrotnej (nowy signifiant a stary signifié ) neologizm odwołuje się do starego pojęcia przypisując mu całkiem nowy wykładnik językowy; Użytkownik języka może oczywiście utworzyć nowe pojęcie i dopasować do niego nowy wykładnik językowy (nowy signifiant i nowy signifié); Wreszcie, można mówić o neologiźmie, gdy odwołuje się on do pojęcia już istniejącego i w starej szacie ale zapomnianego, wtedy użytkownik języka niejako ożywia archaizm. (stary signifiant i stary signifié) Użytkownik języka tłumaczy słowo istniejące w drugim języku. Taka kalka językowa charakteryzuje się dodaniem zapożyczonego sensu do sensu obiegowego. Ujmując rzecz w terminach przyjętych w strukturaliźmie, mielibyśmy tu stary signifiant a nowy signifié inaczej mówiąc nowe pojęcie w starej szacie; W sytuacji odwrotnej (nowy signifiant a stary signifié ) neologizm odwołuje się do starego pojęcia przypisując mu całkiem nowy wykładnik językowy; Użytkownik języka może oczywiście utworzyć nowe pojęcie i dopasować do niego nowy wykładnik językowy (nowy signifiant i nowy signifié); Wreszcie, można mówić o neologiźmie, gdy odwołuje się on do pojęcia już istniejącego i w starej szacie ale zapomnianego, wtedy użytkownik języka niejako ożywia archaizm. (stary signifiant i stary signifié)

21 Seminarium IES21 PRZYKŁADY (I) On produkował maszyny rolne. [Il produisait un outillage agricole.] On produkował maszyny rolne. [Il produisait un outillage agricole.] Intonację mam trochę specjalną, może akcent.[ Jai une intonation un peu spéciale, laccent peut-être aussi. ] Intonację mam trochę specjalną, może akcent.[ Jai une intonation un peu spéciale, laccent peut-être aussi. ] To, czy mowie szybko czy wolno zalezy od ewenementow.[ La vitesse à laquelle je parle dépend des événements]. To, czy mowie szybko czy wolno zalezy od ewenementow.[ La vitesse à laquelle je parle dépend des événements]. Korespondencja płatna z Tarnowa do Rzeszowa. [La correspondance payante de Tarnów à Rzeszów]. Korespondencja płatna z Tarnowa do Rzeszowa. [La correspondance payante de Tarnów à Rzeszów]. Z powodów merytorycznych otrzymał wiele odznaczeń. [ A raison de ses mérites il a reçu beaucoup de décorations]. Z powodów merytorycznych otrzymał wiele odznaczeń. [ A raison de ses mérites il a reçu beaucoup de décorations]. Byłam tak zdemoralizowana, ze nie wiedziałam o co chodzi.[ Jai été si démoralisée que je ne savais pas de quoi il sagissait ]. Byłam tak zdemoralizowana, ze nie wiedziałam o co chodzi.[ Jai été si démoralisée que je ne savais pas de quoi il sagissait ]. Napisz, proszę, kilka słów, ażeby mnie poinformować o zaikasowaniu mandatu. [ Écris quelques mots, sil te plaît, pour minformer si tu avais touché le mandat]. Napisz, proszę, kilka słów, ażeby mnie poinformować o zaikasowaniu mandatu. [ Écris quelques mots, sil te plaît, pour minformer si tu avais touché le mandat].

22 Seminarium IES22 Miał mieć egzamin lekarski o Ten egzamin, on płaci. Dla Polaka to jest dużo. [ Il devait avoir un examen médical à Cet examen, il le paye. Pour un polonais cest beaucoup]. Miał mieć egzamin lekarski o Ten egzamin, on płaci. Dla Polaka to jest dużo. [ Il devait avoir un examen médical à Cet examen, il le paye. Pour un polonais cest beaucoup]. Jestem zbyt chory, by pisać odręcznie, muszę to robić przez ordynatora. [ Je suis trop malade pour écrire à la main, je dois le faire par lordinateur]. Jestem zbyt chory, by pisać odręcznie, muszę to robić przez ordynatora. [ Je suis trop malade pour écrire à la main, je dois le faire par lordinateur]. Pani nie mówi językiem popularnym. [ Vous ne parlez pas une langue populaire.]. Pani nie mówi językiem popularnym. [ Vous ne parlez pas une langue populaire.]. Te ksążki proszę konsultować na miejscu. [ Nous vous prions de consulter les livres sur place ]. Te ksążki proszę konsultować na miejscu. [ Nous vous prions de consulter les livres sur place ]. Nigdy nie wiem jak nazwać konduktora pociągu. [ Je ne sais jamais comment nommer un conducteur de train]. Nigdy nie wiem jak nazwać konduktora pociągu. [ Je ne sais jamais comment nommer un conducteur de train]. Byliśmy pod opieką intelektualną Akademii medycznej w Amiens. [ Nous étions sous la tutelle intellectuelle de lAcadémie Médicale dAmiens ] Byliśmy pod opieką intelektualną Akademii medycznej w Amiens. [ Nous étions sous la tutelle intellectuelle de lAcadémie Médicale dAmiens ] W intencji zmarłego będziemy celebrować msze świętą. [ A lintention du défunt, nous allons célébrer la messe]. W intencji zmarłego będziemy celebrować msze świętą. [ A lintention du défunt, nous allons célébrer la messe]. celebrować uroczystość ( célébrer la fête) celebrować uroczystość ( célébrer la fête) *celebrować mszę ( célébrer la messe ) *celebrować mszę ( célébrer la messe ) odprawiać uroczystość ( accomplir la fête ) odprawiać mszę ( accomplir la messe) odprawiać mszę ( accomplir la messe)

23 Seminarium IES23 Nowy signifiant - nowy signifié W Owerni jest masę zapór i rybactwo się tam rozwija bardzo szybko. [Il y a beaucoup de barrages en Auvergne et la pêche sy développe très rapidement]. W Owerni jest masę zapór i rybactwo się tam rozwija bardzo szybko. [Il y a beaucoup de barrages en Auvergne et la pêche sy développe très rapidement]. Język się zmienił i nie tylko ortografizm. [La langue a changé et non seulement lorthographe ]. Język się zmienił i nie tylko ortografizm. [La langue a changé et non seulement lorthographe ]. Proszę mówić przez parlofon. [Parlez par linterphone, sil vous plaît ]. Proszę mówić przez parlofon. [Parlez par linterphone, sil vous plaît ].

24 Seminarium IES24 Neologizmy formy o wspólnym znaczeniu (POLSKI PRZEDROSTEK, FRANCUSKI RDZEŃ) Mąż bierze udział w szampionacie w siatkówkę..[ Mon mari prend part au championnat de volley-ball] Mąż bierze udział w szampionacie w siatkówkę..[ Mon mari prend part au championnat de volley-ball] Dlaczego nie nagrałaś się na reponderze? [ Pourquoi tu ne tes pas enregistré au répondeur ? ] Dlaczego nie nagrałaś się na reponderze? [ Pourquoi tu ne tes pas enregistré au répondeur ? ] Nie chcę pani deranżowac. [ Je ne veux pas vous déranger, Madame.] Nie chcę pani deranżowac. [ Je ne veux pas vous déranger, Madame.] Szukam szambru w czwartej zonie. [Je cherche une chambre dans la quatrième zone ]. Szukam szambru w czwartej zonie. [Je cherche une chambre dans la quatrième zone ]. Podejmowałam tu każdą pracę. Zajmowałam się nawet menażem i repasażem.[ Je prenais nimporte quel travail. Je moccupais même du ménage et du repassage ]. Podejmowałam tu każdą pracę. Zajmowałam się nawet menażem i repasażem.[ Je prenais nimporte quel travail. Je moccupais même du ménage et du repassage ]. Zostałem tu tytularyzowany. [ Jai été titularisé ici ]. Zostałem tu tytularyzowany. [ Jai été titularisé ici ]. Najgorzej to chyba z szenami ifi, nigdy sobie nie postawiłem pytania, czy po polsku nazywają się inaczej. [ Le pire, cest avec les chaînes hi fi, je ne me suis jamais posé la question si, en polonais, elles sappelaient autrement]. Najgorzej to chyba z szenami ifi, nigdy sobie nie postawiłem pytania, czy po polsku nazywają się inaczej. [ Le pire, cest avec les chaînes hi fi, je ne me suis jamais posé la question si, en polonais, elles sappelaient autrement]. Ojciec Święty zbliżył się do chorego na sidę. [Le pape sest approché dun malade de SIDA ]. Ojciec Święty zbliżył się do chorego na sidę. [Le pape sest approché dun malade de SIDA ].

25 Seminarium IES25 Neologizmy formy o wspólnym znaczeniu (POLSKI PRZYROSTEK, FRANCUSKI RDZEŃ) Podaż ślimakow była ostatnio zlimitowana... [ Loffre des escargots a été dernièrement limitée ]. Podaż ślimakow była ostatnio zlimitowana... [ Loffre des escargots a été dernièrement limitée ]. Chirac też byż uformowany przez ENA. [ Chirac aussi a été formé par ENA ]. Chirac też byż uformowany przez ENA. [ Chirac aussi a été formé par ENA ]. Zimitowal wszystko, co tamten pokazał. [Il a imité tout ce que lautre avait montré]. Zimitowal wszystko, co tamten pokazał. [Il a imité tout ce que lautre avait montré]. Różna konotacja w obu językach: Jestem takim kobajem dla pani. [ Je suis une sorte de cobaye pour vous ]. Jestem takim kobajem dla pani. [ Je suis une sorte de cobaye pour vous ].

26 Seminarium IES26 Neologizmy formy o wspólnym znaczeniu (POLSKI PRZEDROSTEK LUB PRZYROSTEK I RDZEŃ) Od parę lat wracam więcej do Polski, to wyświeżylam trochę moje pierwotne znajomości. [ Depuis quelques années je rentre plus souvent en Pologne, alors jai renouvelé un peu mes anciennes connaissances ]. Od parę lat wracam więcej do Polski, to wyświeżylam trochę moje pierwotne znajomości. [ Depuis quelques années je rentre plus souvent en Pologne, alors jai renouvelé un peu mes anciennes connaissances ]. Z latami ten francuski znowu ucieka i polski dominuje.Taki jest rozwój. Zawsze powraca się do dziecięctwa. Mówi się, że człowiek dziecięceje. [ Avec des années le français de nouveau senfuit et le polonais domine. Tel est le développement. On remonte toujours à lenfance. On dit, que lhomme tombe en enfance.] Z latami ten francuski znowu ucieka i polski dominuje.Taki jest rozwój. Zawsze powraca się do dziecięctwa. Mówi się, że człowiek dziecięceje. [ Avec des années le français de nouveau senfuit et le polonais domine. Tel est le développement. On remonte toujours à lenfance. On dit, que lhomme tombe en enfance.]Metafory On był zawsze wesoły jak ta zięba [ Il était toujours gai comme un pinson ] On był zawsze wesoły jak ta zięba [ Il était toujours gai comme un pinson ] En polonais on est gai comme un chardonneret. En polonais on est gai comme un chardonneret.

27 Seminarium IES27 MORFOLOGIA Deklinacja rzeczowników, zaimków, przymiotników i liczebników. Biernik zamiast dopełniacza (51,85% ), Biernik zamiast narzędnika (18,52% ), Celownik zamiast biernika ( 7,41% ), Miejscownik zamiast biernika (3,70 % ), Dopełniacz zamiast biernika (3,70 % ), Dopełniacz zamiast miejscownika (3,70 % ), Biernik zamiast celownika (1,85 % ). Inne przypadki - błędne generalizacje : (9,27 % ).

28 Seminarium IES28 Przykłady: Mój syn nie chciał medycyny robić, bo nie chciał mięć życie, jakie ma ojciec.[ Mon fils ne voulait pas étudier la médecine pour ne pas avoir la vie comme celle de son père]. Mój syn nie chciał medycyny robić, bo nie chciał mięć życie, jakie ma ojciec.[ Mon fils ne voulait pas étudier la médecine pour ne pas avoir la vie comme celle de son père]. Dlatego szukamy takie miejsce, które by nam odpowiadało.[ Cest pourquoi nous cherchons un endroit qui nous convienne] Dlatego szukamy takie miejsce, które by nam odpowiadało.[ Cest pourquoi nous cherchons un endroit qui nous convienne] Poszukuję osobę kompetentną i dwujęzyczną. [ Je cherche une personne compétente et bilingue]. Poszukuję osobę kompetentną i dwujęzyczną. [ Je cherche une personne compétente et bilingue]. Można znaleźć sformułowania, które ma się w głowie, ale które się nigdy czarno na białym nie postawiło przed sobą. [ On peut trouver des formules quon a dans la tête mais que lon ne sest jamais fait mettre devant soi-même] Można znaleźć sformułowania, które ma się w głowie, ale które się nigdy czarno na białym nie postawiło przed sobą. [ On peut trouver des formules quon a dans la tête mais que lon ne sest jamais fait mettre devant soi-même] Język polski jest niewystarczający i nie może pokryć sto tysięcy spraw, w których ja od lat żyję.[ La langue polonaise nest pas suffisante et ne peut pas recouvrir cent mille moments vécus depuis des années]. Język polski jest niewystarczający i nie może pokryć sto tysięcy spraw, w których ja od lat żyję.[ La langue polonaise nest pas suffisante et ne peut pas recouvrir cent mille moments vécus depuis des années]. Używam je w sposób wyuczony, nie spontaniczny. [ Je les utilise de façon étudiée, pas spontanée]. Używam je w sposób wyuczony, nie spontaniczny. [ Je les utilise de façon étudiée, pas spontanée].

29 Seminarium IES29 Później się mówiło po francusku i się zapomniało mój polski.[ Après on parlait français et on a oublié mon polonais] Później się mówiło po francusku i się zapomniało mój polski.[ Après on parlait français et on a oublié mon polonais] Uczyłam się wszystkiego, co można było się nauczyć w mieście.[ Jai appris tout ce quon pouvait apprendre en ville]. Uczyłam się wszystkiego, co można było się nauczyć w mieście.[ Jai appris tout ce quon pouvait apprendre en ville]. Robił rożne rzeczy, zamiast uczyć się to, co posiada jakiś walor.[ Il faisait beaucoup de choses au lieu dapprendre ce qui possède une valeur quelconque ]. Robił rożne rzeczy, zamiast uczyć się to, co posiada jakiś walor.[ Il faisait beaucoup de choses au lieu dapprendre ce qui possède une valeur quelconque ]. Przewoźnik może odmówić nadmiernie duże i ciężkie bagaże.[ Le transporteur peut refuser les bagages de dimension et poids excessifs.]. Przewoźnik może odmówić nadmiernie duże i ciężkie bagaże.[ Le transporteur peut refuser les bagages de dimension et poids excessifs.]. Syn mój nie chciał medycyny robić, bo nie chciał mieć życie, jakie ma ojciec.[ Mon fils ne voulait pas étudier la médecine parce quil ne voulait pas mener une vie comme celle de son père]. Syn mój nie chciał medycyny robić, bo nie chciał mieć życie, jakie ma ojciec.[ Mon fils ne voulait pas étudier la médecine parce quil ne voulait pas mener une vie comme celle de son père]. Zdarza mi się zapomnieć jakieś słowo.[ Il marrive doublier un mot ]. Zdarza mi się zapomnieć jakieś słowo.[ Il marrive doublier un mot ]. My jesteśmy katolicy.[ Nous sommes catholiques.] My jesteśmy katolicy.[ Nous sommes catholiques.] Mój mąż jest Francuz. [ Mon mari est français ]. Mój mąż jest Francuz. [ Mon mari est français ]. My jesteśmy biuro kanalizacji. [ Nous sommes bureau de canalisation]. My jesteśmy biuro kanalizacji. [ Nous sommes bureau de canalisation]. Wszystko jest tutaj zamknięte koło. [ Tout est un cercle vicieux ici. ]. Wszystko jest tutaj zamknięte koło. [ Tout est un cercle vicieux ici. ]. W Polsce kobieta to owszem, też jest człowiek. [ En Pologne, une femme est aussi un être humain ( littéralement : un homme )]. W Polsce kobieta to owszem, też jest człowiek. [ En Pologne, une femme est aussi un être humain ( littéralement : un homme )].

30 Seminarium IES30 Rezerwacje open będą opłacane w mierze pozostałych miejsc. [ Les réservations « open » seront réglées dans la mesure des places restantes]. Rezerwacje open będą opłacane w mierze pozostałych miejsc. [ Les réservations « open » seront réglées dans la mesure des places restantes]. Przyjmujemy dodatkowy bagaż w mierze miejsca w bagażniku.[ Nous acceptons un bagage supplémentaire sous réserve de disponibilité dans la soute ]. Przyjmujemy dodatkowy bagaż w mierze miejsca w bagażniku.[ Nous acceptons un bagage supplémentaire sous réserve de disponibilité dans la soute ]. Zrobiliśmy wycieczkę w okolicach Lascaux. [ Nous avons fait une excursion dans les environs de Lascaux]. Zrobiliśmy wycieczkę w okolicach Lascaux. [ Nous avons fait une excursion dans les environs de Lascaux]. Pierwszy mój wykład, to pamiętam, nagrałam go całego.[ Mon premier cours, je me rappelle, je lai enregistré tout entier]. Pierwszy mój wykład, to pamiętam, nagrałam go całego.[ Mon premier cours, je me rappelle, je lai enregistré tout entier]. Po trzecim razu wstal jeden pan i przyszedl koło księdza na ambonie.....[ Après la troisième fois, un monsieur sest levé et il venu à côté du prêtre sur la chaire]. Po trzecim razu wstal jeden pan i przyszedl koło księdza na ambonie.....[ Après la troisième fois, un monsieur sest levé et il venu à côté du prêtre sur la chaire]. Strajki to już nie są to, co kiedyś.[ Les grèves, ce nest plus comme autrefois]. Strajki to już nie są to, co kiedyś.[ Les grèves, ce nest plus comme autrefois]. Ale on nie skończył studii.[ Mais il na pas fini ses études]. Ale on nie skończył studii.[ Mais il na pas fini ses études]. Nie żałuj klusków.[ Ne refuse pas les pâtes]. Nie żałuj klusków.[ Ne refuse pas les pâtes].

31 Seminarium IES31 NA (38,8 %), DLA (17,6%), PO (16,7 % ), OD (12,9) PRZEZ (11,8 % ). Inne: 4,2 % przypadków. Od wczoraj jesteśmy na tym punkcie, bez żadnych pozytywnych rezultatów. [ Depuis hier nous restons sur ce point, sans aucun résultat positif]. Od wczoraj jesteśmy na tym punkcie, bez żadnych pozytywnych rezultatów. [ Depuis hier nous restons sur ce point, sans aucun résultat positif]. Życzę Pani odwagi na odczyt Pani referatu. [ Je vous souhaite du courage de présenter votre exposé.] Życzę Pani odwagi na odczyt Pani referatu. [ Je vous souhaite du courage de présenter votre exposé.] Nie zgadzamy się na tym punkcie.[ Nous ne sommes pas daccord sur ce point] Nie zgadzamy się na tym punkcie.[ Nous ne sommes pas daccord sur ce point] Sąsiedzi, z którymi byłem na merostwie, skarżą się na niekulturalne zachowanie naszych rodaków.[ Les voisins avec qui jai été à la mairie, se plaignent dun comportement non civilisé de nos compatriotes]. Sąsiedzi, z którymi byłem na merostwie, skarżą się na niekulturalne zachowanie naszych rodaków.[ Les voisins avec qui jai été à la mairie, se plaignent dun comportement non civilisé de nos compatriotes]. Pytała się lekarza, czy jest odpowiednik na polski lek, żeby taniej płaciła [ Elle voulait savoir sil existe un équivalent polonais du médicament qui la coûterait moins ] Pytała się lekarza, czy jest odpowiednik na polski lek, żeby taniej płaciła [ Elle voulait savoir sil existe un équivalent polonais du médicament qui la coûterait moins ] Żaden pomyśl nie przyszedł mi na głowę.[ Aucune idée ne mest venue à la tête]. Żaden pomyśl nie przyszedł mi na głowę.[ Aucune idée ne mest venue à la tête]. Nasz sposób komunikowania się dla publiczności jest bardzo silnie związany z uczestnictwem. [ Notre façon de communiquer avec le public est très fort lié avec la participation]. Nasz sposób komunikowania się dla publiczności jest bardzo silnie związany z uczestnictwem. [ Notre façon de communiquer avec le public est très fort lié avec la participation].

32 Seminarium IES32 Jeden syn poszedł po śladach swojego ojca. [ Un fils a suivi les traces de son père ]. Jeden syn poszedł po śladach swojego ojca. [ Un fils a suivi les traces de son père ]. Nie ma w moim francuskim śladów od polskiego. [ Il ny a pas dans mon français de traces de polonais.] Nie ma w moim francuskim śladów od polskiego. [ Il ny a pas dans mon français de traces de polonais.] Nie mam żadnego śladu polskiego po francusku ale mam ślady polskiego po włosku. [ Je nai aucune trace du polonais en français mais jai des traces du polonais en italien] Nie mam żadnego śladu polskiego po francusku ale mam ślady polskiego po włosku. [ Je nai aucune trace du polonais en français mais jai des traces du polonais en italien] Ostatnio źle działam prawą ręką i muszę to robić przez maszynę. [ Ces derniers temps jagis mal de la main droite et je dois le faire à la machine]. Ostatnio źle działam prawą ręką i muszę to robić przez maszynę. [ Ces derniers temps jagis mal de la main droite et je dois le faire à la machine].KONIUGACJA On odgadnął, co ona zrobi potem. [ Il a deviné ce quelle ferait après]. On odgadnął, co ona zrobi potem. [ Il a deviné ce quelle ferait après]. I on też zgadnął, na czym ten dowcip polegał. [ Il a déviné aussi en quoi cette blague consistait]. I on też zgadnął, na czym ten dowcip polegał. [ Il a déviné aussi en quoi cette blague consistait]. DEKLINACJA : Liczebniki 2-4 Górnik taki wózek pchał i na dole pracowali trzech górników.)[ Un mineur poussait un chariot et trois mineurs travaillaient au fond]. Górnik taki wózek pchał i na dole pracowali trzech górników.)[ Un mineur poussait un chariot et trois mineurs travaillaient au fond].

33 Seminarium IES33 SKŁADNIA Są sformułowania takie, które są łatwiejsze po francusku. Są sformułowania takie, które są łatwiejsze po francusku. [ Il y a des expressions plus faciles en français]. [ Il y a des expressions plus faciles en français]. Są ( istnieją) takie pojęcia, które łatwiej wyrazić po francusku. Są ( istnieją) takie pojęcia, które łatwiej wyrazić po francusku. [ Existent des notions quil est plus facile dexprimer en français] [ Existent des notions quil est plus facile dexprimer en français] Jest 12 milionów ludzi, którzy mieszkają w basenie paryskim. Jest 12 milionów ludzi, którzy mieszkają w basenie paryskim. [ Il y a 12 millions dhabitants dans le bassin parisien]. [ Il y a 12 millions dhabitants dans le bassin parisien]. W basenie paryskim mieszka 12 milionów ludzi. W basenie paryskim mieszka 12 milionów ludzi. [ Dans le bassin parisien habitent 12 millions de gens.] [ Dans le bassin parisien habitent 12 millions de gens.] Jest ekwiwalencja tylko na poziomie baccalauréat. Jest ekwiwalencja tylko na poziomie baccalauréat. [ Il y a une équivalence seulement au niveau du baccalauréat]. [ Il y a une équivalence seulement au niveau du baccalauréat]. Odpowiednik istnieje tylko na poziomie matury. Odpowiednik istnieje tylko na poziomie matury. [ Léquivalent existe uniquement au niveau du baccalauréat ] [ Léquivalent existe uniquement au niveau du baccalauréat ]

34 Seminarium IES34 Jest tendencja u Polaków do wracania do kraju. Tendencja nie tyle materialna ile moralna. Jest tendencja u Polaków do wracania do kraju. Tendencja nie tyle materialna ile moralna. [ Il y a une tendance chez les polonais à rentrer au pays. Une tendance pas tellement matérialiste que morale ]. [ Il y a une tendance chez les polonais à rentrer au pays. Une tendance pas tellement matérialiste que morale ]. Polacy myślą o powrocie do kraju, nie tyle z powodów finansowych, ile z potrzeby ducha. Polacy myślą o powrocie do kraju, nie tyle z powodów finansowych, ile z potrzeby ducha. [ Les polonais pensent au retour au pays, non pour des raisons matérialistes mais besoin moral (spirituelles). ] [ Les polonais pensent au retour au pays, non pour des raisons matérialistes mais besoin moral (spirituelles). ] I była kelnerka, wiec jej powiedział, żeby także sobie wlała. I była kelnerka, wiec jej powiedział, żeby także sobie wlała. [ Et il y avait une serveuse, alors il lui a dit quelle sen verse aussi]. [ Et il y avait une serveuse, alors il lui a dit quelle sen verse aussi]. Kelnerce powiedział, żeby też się poczęstowała ( żeby sobie również nalała). Kelnerce powiedział, żeby też się poczęstowała ( żeby sobie również nalała). [ A la serveuse il a dit quelle sen serve (verse) aussi]. [ A la serveuse il a dit quelle sen serve (verse) aussi]. Co mnie zdziwiło to to, że tutaj oni tego nie robią. Co mnie zdziwiło to to, że tutaj oni tego nie robią. [ Ce qui ma surpris cétait ce quils ne le font pas ici]. [ Ce qui ma surpris cétait ce quils ne le font pas ici]. Najbardziej zdziwiło mnie to, że tutaj tego nie robią. Najbardziej zdziwiło mnie to, że tutaj tego nie robią. [ Le plus ma surpris quici ils ne le font pas ]. [ Le plus ma surpris quici ils ne le font pas ].

35 Seminarium IES35 Co nas najbardziej zaskoczyło, to wielka ilość domków jednorodzinnych w Londynie. Co nas najbardziej zaskoczyło, to wielka ilość domków jednorodzinnych w Londynie. [ Ce qui nous a surpris le plus, cest un grand nombre de pavillons individuels à Londres]. [ Ce qui nous a surpris le plus, cest un grand nombre de pavillons individuels à Londres]. Najbardziej zaskoczyła nas duża ilość domów (domków) jednorodzinnych w Londynie. Najbardziej zaskoczyła nas duża ilość domów (domków) jednorodzinnych w Londynie. [ Le plus nous a surpris un grand nombre de maisons ( petites maisons ) individuelles à Londres ]. [ Le plus nous a surpris un grand nombre de maisons ( petites maisons ) individuelles à Londres ]. Ci, co będą układać konstytucję, trzeba, żeby ja układali mądrze. Ci, co będą układać konstytucję, trzeba, żeby ja układali mądrze. [ Ce qui vont écrire la Constitution, il faut quils le fassent sagement]. [ Ce qui vont écrire la Constitution, il faut quils le fassent sagement]. Autorzy konstytucji powinni ją mądrze ułożyć (ułożyć mądrze ). Autorzy konstytucji powinni ją mądrze ułożyć (ułożyć mądrze ). [ Les auteurs de la Constitution doivent lécrire sagement]. [ Les auteurs de la Constitution doivent lécrire sagement]. Ten egzamin, on płaci. Dla Polaka to jest dużo. Ten egzamin, on płaci. Dla Polaka to jest dużo. [Cet examen, il ( le ) paye. Pour un Polonais cest beaucoup]. [Cet examen, il ( le ) paye. Pour un Polonais cest beaucoup]. On musi za to badanie zapłacić. Dla Polaka to dużo pieniĘdzy. On musi za to badanie zapłacić. Dla Polaka to dużo pieniĘdzy. [ Il doit payer cet examen. Pour un Polonais cest beaucoup dargent ]. [ Il doit payer cet examen. Pour un Polonais cest beaucoup dargent ].

36 Seminarium IES36 To jest naprawde wysilek rodzicow, zeby utrzymac ten jezyk. To jest naprawde wysilek rodzicow, zeby utrzymac ten jezyk. [ Cest vraiment un effort des parents pour maintenir cette langue ]. [ Cest vraiment un effort des parents pour maintenir cette langue ]. Rodzice bardzo się starają, żeby utrzymać język. Rodzice bardzo się starają, żeby utrzymać język. [ Les parents font beaucoup deffort pour maintenir cette langue ] [ Les parents font beaucoup deffort pour maintenir cette langue ] Złośliwość jest w tym, że jeśli się nie wszystko usunie, na nowo pojawia się. Złośliwość jest w tym, że jeśli się nie wszystko usunie, na nowo pojawia się. [ La malignité est que si on nenlève pas tout, (cela ) réapparaît]. [ La malignité est que si on nenlève pas tout, (cela ) réapparaît]. Złośliwość polega ta tym, że nie usunięte fragmenty odrastają. Złośliwość polega ta tym, że nie usunięte fragmenty odrastają. [ La malignité consiste en cela que les non enlevés fragments repoussent]. [ La malignité consiste en cela que les non enlevés fragments repoussent]. Pewna grupa osób posiada potrzebę jakiegoś nałogu. Pewna grupa osób posiada potrzebę jakiegoś nałogu. [ Un certain groupe de gens a besoin dune mauvaise habitude]. [ Un certain groupe de gens a besoin dune mauvaise habitude]. Niektórzy ludzie czują potrzebę ulegania nałogom. Niektórzy ludzie czują potrzebę ulegania nałogom. [ Certaines gens éprouvent le besoin de subir une influence dune mauvaise habitude (pl) ] [ Certaines gens éprouvent le besoin de subir une influence dune mauvaise habitude (pl) ]

37 Seminarium IES37 Teraz jest właściwie problem utrzymać ten język polski. Teraz jest właściwie problem utrzymać ten język polski. [ Maintenant le problème est de maintenir cette langue polonaise.] [ Maintenant le problème est de maintenir cette langue polonaise.] Teraz problemem jest utrzymanie języka polskiego. Teraz problemem jest utrzymanie języka polskiego. [ Maintenant le probleme est le maintien de cette langue polonaise]. [ Maintenant le probleme est le maintien de cette langue polonaise]. Tłumaczyć kontrakty na mięso końskie, to mi się zbrzydło. Tłumaczyć kontrakty na mięso końskie, to mi się zbrzydło. [ Traduire des contrats de la viande de cheval, ça ma dégoûté]. [ Traduire des contrats de la viande de cheval, ça ma dégoûté]. Obrzydło mi tłumaczenie kontraktów dotyczących koniny. Obrzydło mi tłumaczenie kontraktów dotyczących koniny. [ Ma dégouté la traduction des contrats concernant la viande de cheval]. [ Ma dégouté la traduction des contrats concernant la viande de cheval]. W tej chwili mają rację, żeby tak mówić i wracać. W tej chwili mają rację, żeby tak mówić i wracać. [ En ce moment ils ont raison de le dire et de rentrer]. [ En ce moment ils ont raison de le dire et de rentrer]. W tej chwili mają rację, tak mówiąc i wracając. W tej chwili mają rację, tak mówiąc i wracając. [ En se moment ils ont raison, en (le) disant et en rentrant ]. [ En se moment ils ont raison, en (le) disant et en rentrant ].

38 Seminarium IES38 Trzeba sprawdzić, w jaki sposób jest najlepiej dla chorego, żeby był zoperowany. Trzeba sprawdzić, w jaki sposób jest najlepiej dla chorego, żeby był zoperowany. [ Il faut vérifier, comment il est pour le mieux au malade,pour quil soit opéré ]. [ Il faut vérifier, comment il est pour le mieux au malade,pour quil soit opéré ]. Trzeba sprawdzić, w jaki sposób najlepiej chorego zoperować. Trzeba sprawdzić, w jaki sposób najlepiej chorego zoperować. [ Il faut vérifier de quelle façon il est le mieux le malade ( acc. ) opérer.] [ Il faut vérifier de quelle façon il est le mieux le malade ( acc. ) opérer.] Dajesz jej datę, która odpowiada twoim możliwościom. Dajesz jej datę, która odpowiada twoim możliwościom. [ Tu lui donnes la date qui te convient ]. [ Tu lui donnes la date qui te convient ]. Wyznaczasz jej datę, która ci odpowiada. Wyznaczasz jej datę, która ci odpowiada. [ Indiques lui la date ( acc. ) qui te convient]. [ Indiques lui la date ( acc. ) qui te convient]. Ludzie bali się brać transport miejski, a przede wszystkim metro. Ludzie bali się brać transport miejski, a przede wszystkim metro. [ Les gens avaient peur de prendre le transport municipal, surtout le métro.] [ Les gens avaient peur de prendre le transport municipal, surtout le métro.] Ludzie bali się podróżować środkami komunikacji miejskiej, zwłaszcza metrem. Ludzie bali się podróżować środkami komunikacji miejskiej, zwłaszcza metrem. [ Les gens avaient peur de voyager les moyens de transport municipal (instr.), surtout le métro ( instr.) ]. [ Les gens avaient peur de voyager les moyens de transport municipal (instr.), surtout le métro ( instr.) ].

39 Seminarium IES39 Najgorsza rzecz co istnieje, to jest rodzaj. Najgorsza rzecz co istnieje, to jest rodzaj. [ La pire chose qui existe, cest le genre ]. [ La pire chose qui existe, cest le genre ]. Najgorszą rzeczą jest rodzaj. Najgorszą rzeczą jest rodzaj. [ La pire chose ( instr.) est le genre ]. [ La pire chose ( instr.) est le genre ]. On mi się pyta, którego pochodzenia jestem. On mi się pyta, którego pochodzenia jestem. [ Il me demande de quelle origine je suis]. [ Il me demande de quelle origine je suis]. On się mnie pyta, skąd pochodzę. On się mnie pyta, skąd pochodzę. [ Il me demande doù je proviens]. [ Il me demande doù je proviens]. Później się mówiło po francusku i się zapomniało mój polski. Później się mówiło po francusku i się zapomniało mój polski. [ Après, on parlait français et on a oublié mon polonais]. [ Après, on parlait français et on a oublié mon polonais]. Później mówiłam po francusku i zapomniałam polski. Później mówiłam po francusku i zapomniałam polski. [ Après je parlais français et jai oublié le polonais] [ Après je parlais français et jai oublié le polonais] Wielką przyjemność sprawia mi mówić po polsku, co jest dość rzadkie. Wielką przyjemność sprawia mi mówić po polsku, co jest dość rzadkie. [ Ca me fait un grand plaisir de parler polonais, ce qui est assez rare ]. [ Ca me fait un grand plaisir de parler polonais, ce qui est assez rare ]. Mówienie po polsku, co rzadko mi się zdarza, sprawia mi wielką przyjemność. Mówienie po polsku, co rzadko mi się zdarza, sprawia mi wielką przyjemność. [ Parler ( subst.nom. ) polonais, ce qui rarement marrive, fait à moi un grand plaisir ]. [ Parler ( subst.nom. ) polonais, ce qui rarement marrive, fait à moi un grand plaisir ].

40 Seminarium IES40 Nadreprezentacja zaimków Wakacje już daleko za nami i każdy wrócił do swoich obowiązków tak szybko zapomnianych w ciągu kilku tygodni wypoczynku. Wakacje już daleko za nami i każdy wrócił do swoich obowiązków tak szybko zapomnianych w ciągu kilku tygodni wypoczynku. [ Après les vacances littéralement : les vacances après nous) chacun est revenu à ses obligations si vite oubliées au cours de quelques semaines de repos ] [ Après les vacances littéralement : les vacances après nous) chacun est revenu à ses obligations si vite oubliées au cours de quelques semaines de repos ] Te spółki nielegalne nie wydają ani grosza na podatki. Pasażer zmuszony był nagle udać się do Polski w jednym z tych mikrobusów. Ta podroż wyleczyła go na zawsze z tego typu usług. Te spółki nielegalne nie wydają ani grosza na podatki. Pasażer zmuszony był nagle udać się do Polski w jednym z tych mikrobusów. Ta podroż wyleczyła go na zawsze z tego typu usług. [Ces sociétés illégales ne dépensent pas un sou en impôts. Un voyageur a été obligé de se rendre subitement en Pologne dans un de ces minibus. Ce voyage la guéri de ce type de services une fois pour toutes ] [Ces sociétés illégales ne dépensent pas un sou en impôts. Un voyageur a été obligé de se rendre subitement en Pologne dans un de ces minibus. Ce voyage la guéri de ce type de services une fois pour toutes ]

41 Seminarium IES41 Żałuję bardzo iż list nie doszedł ( nie wrócił do mnie ), bo ty się niepokoiłaś o mnie, a ja straciłam czas na list i kwestionariusz, które nie dotarły do Ciebie. Żałuję bardzo iż list nie doszedł ( nie wrócił do mnie ), bo ty się niepokoiłaś o mnie, a ja straciłam czas na list i kwestionariusz, które nie dotarły do Ciebie. [Je regrette que la lettre ne soit pas parvenue ( elle nest pas revenue à moi ), parce que tu tinquiétais pour moi, et jai perdu le temps à ( écrire :en polonais omis ) la lettre et le questionnaire, qui ne tétaient pas parvenus]. [Je regrette que la lettre ne soit pas parvenue ( elle nest pas revenue à moi ), parce que tu tinquiétais pour moi, et jai perdu le temps à ( écrire :en polonais omis ) la lettre et le questionnaire, qui ne tétaient pas parvenus]. Serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich za ostatnie wiadomości. Wynika z nich, ze nie otrzymaliście jeszcze moich, mimo ze wysłałam. Były też trzy cienkie książeczki dla * do kolorowania i naklejania. Wysłałam to jako list, niestety nie był on polecony. Serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich za ostatnie wiadomości. Wynika z nich, ze nie otrzymaliście jeszcze moich, mimo ze wysłałam. Były też trzy cienkie książeczki dla * do kolorowania i naklejania. Wysłałam to jako list, niestety nie był on polecony. [ Merci beaucoup au nom de (nous) tous pour les dernières informations. Il en résulte que vous navez pas encore reçu les miennes, bien que je (les) ait envoyées (le polonais ne connaît pas de subjonctif). Il y avaient aussi 3 petits livres pour * à dessiner à coller. Je lai envoyé comme lettre, malheureusement elle nétait pas recommandée. [ Merci beaucoup au nom de (nous) tous pour les dernières informations. Il en résulte que vous navez pas encore reçu les miennes, bien que je (les) ait envoyées (le polonais ne connaît pas de subjonctif). Il y avaient aussi 3 petits livres pour * à dessiner à coller. Je lai envoyé comme lettre, malheureusement elle nétait pas recommandée.

42 Seminarium IES42 Miejsce przymiotnika Ja studiowałam trochę lingwistyki na Sorbonie Nowej. Ja studiowałam trochę lingwistyki na Sorbonie Nowej. [ Jai étudié un peu de linguistique à la Sorbonne Nouvelle ]. [ Jai étudié un peu de linguistique à la Sorbonne Nouvelle ]. Syn prawdopodobnie założy takie tam swoje, żeby było połączenie oficjalne. Syn prawdopodobnie założy takie tam swoje, żeby było połączenie oficjalne. [ Mon fils va probablement ouvrir son quelque chose, pour quil y ait une liaison officielle ]. [ Mon fils va probablement ouvrir son quelque chose, pour quil y ait une liaison officielle ]. To co jej się podobało to to, że nie było konwenansów narzuconych. To co jej się podobało to to, że nie było konwenansów narzuconych. [ Ce quelle a aimé cétait cela quil nyavait pas de convenances imposées ]. [ Ce quelle a aimé cétait cela quil nyavait pas de convenances imposées ]. Jest wiele rzeczy, które zapobiegają kontaktom naturalnym. Jest wiele rzeczy, które zapobiegają kontaktom naturalnym. [ Il y a beaucoup de choses qui empêchent des contacts naturels]. [ Il y a beaucoup de choses qui empêchent des contacts naturels].

43 Seminarium IES43 Żadne przedsiębiorstwo legalne nie zarejestrowało poważnych wypadków w ostatnich czasach. Żadne przedsiębiorstwo legalne nie zarejestrowało poważnych wypadków w ostatnich czasach. [ Aucune entreprise légale na eu daccident grave ce dernier temps.] [ Aucune entreprise légale na eu daccident grave ce dernier temps.] Większość z nich (...) zdała sobie sprawę z wielkiego niebezpieczeństwa, na które wystawieni SA pasażerowie korzystający z usług przedsiębiorstw nie posiadających żadnej podstawy legalnej. Większość z nich (...) zdała sobie sprawę z wielkiego niebezpieczeństwa, na które wystawieni SA pasażerowie korzystający z usług przedsiębiorstw nie posiadających żadnej podstawy legalnej. [ La majorité deux sest rendu compte dun grand danger auquel sont exposé les passagers profitant des services des etreprises ne possédant aucune base ( en fr. permission) légale ]. [ La majorité deux sest rendu compte dun grand danger auquel sont exposé les passagers profitant des services des etreprises ne possédant aucune base ( en fr. permission) légale ]. Ile byłoby nieszczęść i trosk uniknionych, gdyby polskie władze podchodziły do tego równie stanowczo ? Ile byłoby nieszczęść i trosk uniknionych, gdyby polskie władze podchodziły do tego równie stanowczo ? [ Combien il serait de malheurs et problèmes évités, si les autorités polonaises traitaent cela aussi catégoriquement ? ] [ Combien il serait de malheurs et problèmes évités, si les autorités polonaises traitaent cela aussi catégoriquement ? ] Autobusy do Polski odjeżdżają z miejsc następujących: Autobusy do Polski odjeżdżają z miejsc następujących: [ Les autobus vers la Pologne partent des lieux suivants: ] [ Les autobus vers la Pologne partent des lieux suivants: ]

44 Seminarium IES44 Zmiany na poziomie fonetycznym Czy istnieja obiektywne, zewnętrzne okoliczności, które istotnie wpływaja na nasze szczęście? Jest ich podobno niewiele. Bogactwo, dobre wykształcenie, udana rodzina, tylko w niewielkim stopniu mogą poprawić nasze samopoczucie. Żeby być szczęśliwym – twierdzą naukowcy z amerykańskiego uniwersytetu Minnesota – trzeba się takim urodzić! Z najnowszych badań wynika, że szczęście w co najmniej 50 % jest efektem wrodzonej predyspozycji.W poszczegolnych okresach życia zdarzaja się nam oczywiści okresy większego lub mniejszego odchylenia od normy, ale gdy minie smutek czy radaść, zawsze wracamy do poziomu szczęśliwości zapisanego w naszym DNA. Ponieważ szczęście jest zdeterminowane przez te same geny, które warunkują zachowanie czlowieka, wyróżniono trzy cechy, które często ida w parze z poczuciem trwalego zadowolenia z życia i na które zewnetrzne okoliczności mają stosunkowo maly wpływ. Sa to: wysokie mniemanie o sobie, optymizm i ekstrawertyzm.

45 Seminarium IES45

46 Seminarium IES46

47 Seminarium IES47 Wykres 1. Zmiany wypowiedzi pisemnych. Histogram obrazujący procentowy udział omawianych zmian na tle innych deformacji języka osobniczego w porównywanych grupach badawczych.

48 Seminarium IES48 Wykres 2. Wypowiedzi ustne. Ewolucja zmian w badanych grupach.

49 Seminarium IES49 Wykres 3. Zmiany wypowiedzi ustnnych. Histogram obrazujący procentowy udział omawianych zmian na tle innych deformacji języka osobniczego w porównywanych grupach badawczych.

50 Seminarium IES50 MECHANIZMY JĘZYKOWE, KTÓRE LEGŁY U PODSTAW ANALIZOWANYCH BŁĘDOW. ROZKŁAD PROCENTOWY. GRUPA HIPERPOP RAWNOŚĆ WPŁYW FORMY SILNIEJSZ EJ ANALOGIE: SYNTAGMA WERBALNA ANALOGIE: SYNTAGMA NOMINAL. INNE KONTAMIN. GRAMAT. KONTAMIN. MIĘDZY SYNTAG. FR 1,47 %3,68 %5,88 %16,18 %8,09%5,15 % GRUPA KALKA FRAZEOLO- GICZNA SUBSTYTUT LEKSY- - KALNY KONTAMIN. LEKSY KALNA RAZ EM WPŁYW WYMOWY JĘZYKA DRUGIEGO WPŁYW ORTOGRAF JĘZYKA DRUGIEGO FR 17,65 %20,58 %21,32 %100 %11,4%0,02%

51 Seminarium IES51 Rodzaje trójjęzyczności 1. Dwujęzycznych emigrantów, wynikającą z wychowania emigranta w dwujęzycznym kraju. 2. Dwujęzycznych emigrantów, którzy stali się członkami trójjęzycznej społeczności. 3. Wyniesiona z domu. 4. Nabyta w szkole.

52 Seminarium IES52 Pierwszy etap Drugi etap Błędygramatyczne48%54% Błędyleksykalne52%46% Tabela 1. Procent wszystkich błędów popełnianych przez uczniów Zmniejsza się liczba błędów leksykalnych, a liczba błędów gramatycznych wzrasta. To porównanie nie różnicuje typów błędów i zbyt ogólnie informuje o zachodzących zmianach.

53 Seminarium IES53 Diagram 1. Rozkład procentowy błędów gramatycznych po I etapie Repartycja w obrębie błędów gramatycznych po pierwszych 100 godzinach ukazuje miażdżącą przewagę interferencji wewnątrzjęzykowej. Ilość wpływów angielskich jest tu śladowa. 1 - brak odpowiedzi 2 – błędy spowodowane zewnątrzjęzykową interferencją z języka angielskiego 3 – błędy spowodowane interferencją wewnątrzjęzykową 4 – inne

54 Seminarium IES brak odpowiedzi 2 – błędy spowodowane zewnątrzjęzykową interferencją z języka angielskiego 3 – błędy spowodowane interferencją wewnątrzjęzykową 4 – inne Diagram 2. Rozkład procentowy błędów gramatycznych po II etapie Repartycja w obrębie błędów gramatycznych po 200 godzinach ukazuje znaczący wzrost wpływów angielskiego. Wciąż jednak w porównaniu z innymi typami błędów jest ich niewiele.

55 Seminarium IES55 Diagram 3. Zmiana liczby błędów gramatycznych na dwóch etapach 1 - brak odpowiedzi 2 – błędy spowodowane zewnątrzjęzykową interferencją z języka angielskiego 3 – błędy spowodowane interferencją wewnątrzjęzykową 4 – inne Kolorem niebieskim oznaczono procent błędów po pierwszym, a kolorem czerwonym po drugim etapie. Po roku nauczania liczba błędów interferencyjnych widocznie wzrasta.

56 Seminarium IES56 Diagram 4. Repartycja błędów językowych po I etapie 1 - brak odpowiedzi 2 – błędy spowodowane zewnątrzjęzykową interferencją z języka angielskiego 3 – błędy spowodowane interferencją wewnątrzjęzykową 4 – błędy spowodowane interferencją z języka ojczystego 5 – inne

57 Seminarium IES57 Diagram 5. Repartycja błędów językowych po II etapie 1 - brak odpowiedzi 2 – błędy spowodowane zewnątrzjęzykową interferencją z języka angielskiego 3 – błędy spowodowane interferencją wewnątrzjęzykową 4 – błędy spowodowane interferencją z języka ojczystego 5 – inne

58 Seminarium IES58 Pierwszy etap Drugi etap Błędygramatyczne36%43% Błędyleksykalne30%28% Tabela 2. Rozkład procentowy interferencyjnych błędów gramatycznych i leksykalnych po obu etapach

59 Seminarium IES59 Diagram 6. Zmiana liczby wszystkich błędów interferencyjnych po dwóch semestrach Ilość błędów wzrasta, jest jednak za wcześnie, by wyciągać jakiekolwiek pochopne wnioski. Konieczne jest tu porównanie repartycji w obrębie poszczególnych typów błędów.

60 Seminarium IES60 1. Po pierwszych 100 godzinach nauki uczniowie mają najwięcej problemów z przyswojeniem nowego słownictwa. Fałszywi przyjaciele, ale nie tylko, powodują, że liczba błędów leksykalnych przewyższa liczbę błędów gramatycznych. Struktury, które początkowo poznają, są jeszcze zbyt proste, by zjawisko interferencji w znaczący sposób się ujawniło. 2. Na kolejnym etapie proporcje ulegają zmianie. Kłopoty ze słownictwem mijają a pojawia się coraz więcej błędów gramatycznych. Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja będzie się umacniać aż do momentu dobrego opanowania struktur gramatycznych. Zwłaszcza, gdy drugi i trzeci język pochodzi z tej samej rodziny. 3. Zaskakuje duża liczba błędów będących skutkiem interferencji wewnątrzjęzykowej: analogii, hiperpoprawności. Świadczyć może o zbyt małej ilości poznanych struktur lub słownictwa, co w naturalny sposób sprzyja pochopnym uogólnieniom. Potwierdzają tę hipotezę liczne braki odpowiedzi: część uczniów nie odpowiada, gdy nie ma pewności, część wykazuje się tu sporą kreatywnością.

61 Seminarium IES61 Wnioski (1) - Przedstawione tu badania pilotażowe świadczą o potrzebie zgłębienia zjawiska. - Trudność tych badań polega na ich każdorazowym dostosowaniu do analizowanej triady języków, z uwzględnieniem kolejności akwizycji. - Ze wstępnych obserwacji wynika, że bardziej spektakularne błędy leksykalne da się usuwać stosunkowo szybko. - Błędy gramatyczne będą pojawiać się częściej wraz ze wzrostem ilości materiału językowego i okażą się prawdopodobnie trudniejsze do zwalczenia. - Należy bardzo dokładnie zbadać, czy i na którym etapie nauczania języka trzeciego wprowadzić do programu ćwiczenia uwrażliwiające na niebezpieczeństwo błędów interferencyjnych. Nie należy przy tym ani faworyzować ani lekceważyć żadnego typu interferencji. Nie można zapomnieć o ćwiczeniach fonetycznych, potrzebnych szczególnie w początkach nauki.

62 Seminarium IES62 Wnioski (2) - Po zakończeniu badań na szerokiej populacji uczniów należy wprowadzić odpowiednie modyfikacje do programów dla osób opanowujących trzeci język. Można np. pokusić się o rodzaj skryptu czy aneksu do podręczników, bo w obecnej sytuacji, kiedy większość kolegów korzysta z zagranicznej oferty, trudno marzyć o własnym konkurencyjnym podręczniku. - Należy uwrażliwić na problem nauczycieli języków, ze świadomością, że aby dostrzegli i prawidłowo zinterpretowali źródło błędu, sami muszą znać choć w podstawowym zakresie język swoich uczniów. - Byłoby dobrze, gdyby dyrektorzy przydzielając zajęcia z języków obcych uwzględnili, oczywiście jeśli mają takie możliwości, biografie językowe zarówno uczniów jak i nauczycieli.


Pobierz ppt "4.04.2006 Seminarium IES 1 Ślady języka obcego w języku ojczystym Halina Widła Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google