Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł projektu: Centrum Integracji Uchodźców Nazwa projektodawcy: Fundacja Edukacji i Twórczości. kwiecień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł projektu: Centrum Integracji Uchodźców Nazwa projektodawcy: Fundacja Edukacji i Twórczości. kwiecień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł projektu: Centrum Integracji Uchodźców Nazwa projektodawcy: Fundacja Edukacji i Twórczości. kwiecień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomi społecznej. Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3 Grupa docelowa: Beneficjentami projektu będzie 70 cudzoziemek i 50 cudzoziemców: dorosłych, bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo, mających zgodę na pobyt tolerowany, posiadających zezwolenie na osiedlanie się, posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiadających w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mieszkających w Białymstoku, nie korzystających ze wsparcia świadczonego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.

4 Zdefiniowane problemy w ramach grupy docelowej:
Grupą docelową są głównie osoby narodowości czeczeńskiej, przeżywające problemy z funkcjonowaniem w polskim społeczeństwie, wynikające z: różnic kulturowych, wcześniejszych traumatycznych doświadczeń, niskiego poziomu umiejętności społecznej i kwalifikacji zawodowych, niedostatecznej znajomości języka polskiego, nieprzychylnych postaw polskiego społeczeństwa. Osoby te mają znaczne trudności ze znalezieniem mieszkania po opuszczeniu ośrodka dla uchodźców, samodzielnym funkcjonowaniu w polskich realiach. Przeważnie pozostają bez zatrudnienia, są uzależnieni od pomocy z zewnątrz.

5 Zdefiniowane problemy w ramach grupy docelowej:
Główne problemy grupy docelowej: większość stanowią osoby bez kwalifikacji, a także z niewielkim doświadczeniem w pracy, charakteryzują się małą zaradnością życiową, niewielką motywacją do zmiany, towarzyszy im syndrom wyuczonej bezradności spowodowany przebywaniem w ośrodkach dla uchodźców, a także funkcjonowaniem w kraju pochodzenia, gdzie nie pracowali ze względu na wojny.

6 Zdefiniowane problemy w ramach grupy docelowej:
Problemy w odniesieniu do zasady równości płci: zdecydowanie większość kobiet nie ma kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w pracy (także w kraju pochodzenia), głównym zajęciem kobiet jest prowadzenie domu i opieka nad dziećmi (czeczeńskie rodziny często są wielodzietne), w grupie docelowej znajdują się także matki samotnie wychowujące dzieci, zgodnie z normami kulturowymi, kobiety wcześnie wychodzą za mąż i wchodzą w rolę żony i matki, przez co nie kontynuują nauki na wyższym poziomie. zazwyczaj to mężczyźni mają wpływ na podejmowane decyzje, co wyrabia w kobietach niezaradność w załatwianiu różnych spraw. Pomimo niewielkiej przewagi liczebnej kobiet w stosunku do mężczyzn, biorąc pod uwagę występujące w tej grupie problemy, aktywizacja zawodowa w ramach projektu będzie skierowana głównie do nich.

7 Rezultaty twarde projektu

8 Produkty projektu

9 Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?

10 Łączna liczba punktów przydzielonych przez oceniających.

11 Dziękuję za uwagę Małgorzata Kukor-Kołodko Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Ul. Gen. F. Kleeberga Białystok


Pobierz ppt "Tytuł projektu: Centrum Integracji Uchodźców Nazwa projektodawcy: Fundacja Edukacji i Twórczości. kwiecień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google